Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

ALT VE ÜST SOSYO - EKONOMİK DÜZEYDEKİ DOKUZ YAŞ ÇOCUKLARININ YARATICILIKLARINI ETKİLEYEN BAZI FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

Category:

Paintings & Photography

Publish on:

Views: 69 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
ALT VE ÜST SOSYO - EKONOMİK DÜZEYDEKİ DOKUZ YAŞ ÇOCUKLARININ YARATICILIKLARINI ETKİLEYEN BAZI FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ Doç. Dr. Mine MANGIR* Dr. Neriman ÇAĞATAY - ARAL* Giriş Günümüz insanı sürekli değişimin
Transcript
ALT VE ÜST SOSYO - EKONOMİK DÜZEYDEKİ DOKUZ YAŞ ÇOCUKLARININ YARATICILIKLARINI ETKİLEYEN BAZI FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ Doç. Dr. Mine MANGIR* Dr. Neriman ÇAĞATAY - ARAL* Giriş Günümüz insanı sürekli değişimin ve rekabetin egemen olduğu bir dünyada yaşamını sürdürmek zorundadır. Böyle bir ortamda yaşayan bireyin, karşılaştığı sorunlara çözüm yolları bulabilmesi, yaratıcı düşüncenin geliştirilmesiyle mümkün olabilmektedir. Toplumun ve insanlığın gelişmesinde önemli yer tutan ve insanın belirli bir yeteneğini ifade eden yaratıcılık doğuştan getirilen gizil bir güç olarak ifade edilebilir. Her çocukta yaratıcı olma yeteneği bulunmakta ise de yaratıcılığın sürekliliği, derecesi ve ortaya çıkışı bireyden bireye farklılık göstermektedir. Kendine özgü yaratıcılığı sayesinde çocuk, olayları kendisine göre yorumlayarak ve anlatımda kendine has kelime, ses, fikir, hareket, çizgi ve renkler kullanarak iç dünyasını yansıtmaktadır. Yaratcılık, bir ürün değil, bir süreçtir ve beili bir amaca yönelik olan yaratıcılık süreci sonucunda, genelikle, sözel ya da sözel olmayan, somut ya da soyut değişik bir nesne ya da düşünce ortaya çıkmaktadır. (Hakbilen 1979, Koberg ve Bagnall 1981, Binbaşıoğlu 1982, Davaslıgil 1989). Yaratıcılık, esneklik; çok yönlü düşünme, duyarlılık; çevreye, insanlara, karşılaşılan yeni duruma karşı uyanık ve ilgili olma, akıcılık; rahat, çabuk ve bağımsızca düşünebilme ve hareket edebilme, orijinallik; farklı ve değişik sonuçlara varabilme gibi özellikleri içermektedir (Samurçay 1983, İncesulu 1987). Son zamanlarda çok önemli bir nitelik sayılan yaratıcılığın, bireyin içten gelen, kendiliğinden beliren orijinal tepkilerine çok bağlı olduğu anlaşılmıştır. Günlük hayatta gelenek ve görenekler, içten gelen orjinal davranışların gelişimini sınırlamakta ve çocuklardaki yaratıcılık belirtilerini (*) A. Ü. Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı. keşfetmeyi zorlaştırmaktadır. Yaratıcı olabilmek için herşeyden önce bireyin kendisine güven duyması, çalışacağı alan hakkında temel teknik bilgilere sahip olması, bağımsızca düşünebilmesi, kimi zaman alışılmış kalıpların ve kuralların dışına çıkabilmesi ve kendisine, yeteneklerini sonuna kadar kullanabileceği ortam ve özgürlüğün sağlanmış olması gerekmektedir (Moreno 1982, Baymur 1983, San 1985). Çocuklardaki yaratıcılık yeteneğini geliştirebilmek için erken yaşta eğitime başlamak, yaratıcılıkta etkin bir şekilde rol oynayan duyuları eğitmek ve geliştirmek gerektiği söylenebilir. Çocuk duyuları aracılığıyla çevresini keşfeder, duyar ve algılar. Çocuğun çevresini algılamasına, gözlemesine ve gözlemlerini değerlendirmesine fırsat verilmeli, çocuklarla konuşarak, tartışarak yaratıcılıklarını geliştirmelerine yardımcı olunmalıdır. (Hakbilen 1979, Ulcay 1985). Yaratıcı davranışlar algıların, duyuların özellikle de görme duyusunun, duyarlılığın bir uyum içinde eğitilip geliştirilmesi sonucu ortaya çıkabilmektedir. Yaratıcı yeteneğin kullanılmaması, değişime, hıza, yenileşmeye ayak uyuduramama gibi uyum problemlerini paralelinde getirmekte ve davranışlarda karmaşıklık yaratmaktadır (Yakıcı 1986). Ergenlik dönemine ait sorunların henüz görülmediği ilkokul döneminde somut düşünceden soyut düşünceye geçişin temelleri atılmakta, çocuk hayalle gerçeği daha kolay ayırtedebilmekte ve doğayı, çevreyi, olayları inceleyici bir gözle araştırmaktadır. Bu dönemde, çocuğun duygusal ve düşünsel (zihinsel) yaşamı giderek karmaşıklaşmakta ve okulun, toplumun, kültürün etkileri kendini belli etmeye başlamaktadır (San 1979, Yörükoğlu 1989). İlkokul döneminde, çocukların yaratıcılıklarındaki değişmeler altı - dokuz ve dokuz - oniki yaş dönemi olmak üzere iki grub halinde İncelenmektedir. Altı - dokuz yaş döneminde, çocuğun el becerisi artmakta ve daha karmaşık yaşantıları ifade etmek istemektedir. Dokuz - oniki yaşlar arasındaki çocuk ise bazı psikolojik özelliklerini yaratıcı etkinliklerine yansıtmaktadır (San 1979). İlkokul dönemindeki çocuklarda yaratıcılığı saptayabilmek için sınır yaş olarak ileri sürülen dokuz yaş grubu çocuklarının araştırma kapsamına alınması; çocuklardaki yaratıcılığın saptanması, yaratıcı özelliklerin geliştirilmesi, yaratıcılığı engelleyen faktörlerin tespit edilerek önerilerde bulunulması ve bu konunun araştırılması uygun görülmüştür. Çocukların yaratıcılığında sosyo - ekonomik düzeyin etkili olup olmadığını vurugulamak amacıyla uç noktalar araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırmada alt ve üst sosyo - ekonomik düzeydeki dokuz yaş çocuklarının yaratıcılıklarının saptanması, yaratıcılıkları arasında fark bulunup bulunmadığının, ayrıca cinsiyetin, doğum sırasının, okul öncesi eğitim alıp almamasının, kardeş sayısının, anne - baba yaşının, anne - baba eğitim düzeyinin, annenin çalışıp çalışmamasının ve baba mesleğinin yaratıcılıkta etkili olup olm adığının incelenmesi amaçlanmıştır. Materyal ve Yöntem Araştırma, Ankara il merkezinde alt ve üst sosyo - ekonomik düzeyden seçilen semtlerdeki ilkokulların üçüncü sınıfına devam eden dokuz yaş grubu çocuklar üzerinde yürütülmüştür. Alt sosyo - ekonomik düzey için Haşan Özbay, Aktepe ve Derbent İlkokulları, üst sosyo - ekonomik düzey için Çankaya, Dr. Reşit Galip ve Ahmet Vefik Paşa İlkokulları araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırma kapsamına alınan okullardan, alt ve üst sosyo - ekonomik düzeylerden eşit sayıda kız ve erkek öğrenci olmak üzere doksanar denek alınmış ve örneklem yüzseksen olarak belirlenmiştir. Araştırmada, çocukların zihinsel seviyelerini belirleyerek eşitlemek amacıyla Goodenough İnsan Çiz Zeka Testi , çocuk ve ailesi hakkında genel bilgileri elde edebilmek için Genel Bilgi Formu ve çocukların yaratıcılık seviyelerini saptayabilmek için Torrance Yaratıcı Düşünme Testi kullanılmıştır. Araştırma öğretim yılının ikinci döneminde yapılmıştır. Araştırmada homojen bir grup oluşturabilmek amacıyla dokuz yaşında olma, herhangi bir özürü bulunmama, sınıfta kalmamış olma, parçalanmamış ailelerden gelme ve birinci dönem karne notları arasında başarısız notunun bulunmaması koşullarını sağlayan çoçuklar araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırmaya dahil edilen çocukların yaratıcılıklarını resimleme yoluyla daha kolay ifade edebileceği düşünülerek Torrance Yaratıcı Düşünme Testinin Şekil Formu A yaratıcılığı ölçmek amacıyla kullanılmıştır. Bu test, Torrance (1966) tarafından geliştirilmiş olan projektif bir testtir. Test edilen deneğe test uzmanı bir resim ya da belirsiz bir uyaran vererek orada ne gördüğünü ve daha sonra neler olacağı konusunda ne düşündüğünü sormaktadır. Projektif testler bireye bilinç dışı düşüncelerini, isteklerini ve korkularını açığa vurması için imkan tanımaktadır (Sungur 1988, Torrance 1988) Torrance Yaratıcı Düşünme Testi anaokul seviyesinden üniversite düzeyine kadar olan yaş gruplarında uygulanmaktadır. Test sözel ve resim formları olmak üzere iki ayrı paralel formdan oluşmaktadır. Her iki test formunu da anaokulundan üniversite son sınıflara kadar uygulama olanağı ve normu bulunmaktadır. Ek bir çalışmayı gerektirmeyen kağıt kalem testinden ibaret olan bu testlerin sözel formu soru sorma (asking), sebepleri tahmin etme (guess causes), sonuçları tahmin etme (guess consequences), ürün geliştirme (product improvement), alışılmışın dışındaki kullanımlar (unusual uses), alışılmışın dışındaki sorular (unusual questions) ve hemen fikir yürütme (just suppose) olmak üzere yedi ayrı etkinlikten oluşmaktadır. Sözel ve resim formları 12 birbirinden bağımsız olup yaratıcılığın farklı boyutlarını ölçmektedir (Ramey ve Piper 1974, Jaben 1986, Ömeroğlu 1986, Torrance 1988, Campus ve Perez 1989). Bu araştırmada kullanılan Torrance Yaratıcı Düşünme Testinin şekil formu ise resim oluşturma (picture construction), resim tamamlama (picture completion) ve paralel çizgiler (parallel lines) olmak üzere üç etkinlikten meydana gelmektedir. Torrance Yaratıcı Düşünme Testinin şekil formuyla akıcılık (fluency), esneklik (flexibility), orijinallik (originality) ve detaylara girme (elaboration) boyutları ölçülmektedir (Torrance 1966, Ömeroğlu 1986, Heausler ve Thompson 1988). Çocuklara test onbeş kişilik gruplar halinde uygun ortamlarda ya da sınıflarda uygulanmıştır. Çocuklar, birbirlerini etkilememeleri için, ayrı ayrı yerlere oturtulmuşlardır. Testin uygulanması yaklaşık olarak kırkbeş - elli dakika sürmektedir. Testteki açıklamalar çocuklara anlatılmakta ve yaptıkları resimlerin adlarını yazmaları istenmektedir (Torrance 1966, Ömeroğlu 1986). Deneklere uygulanan testin değerlendirilmesi için her deneğe birer tane puanlama cetveli hazırlanmakta ve bu cetvele her etkinlik başlı başına değerlendirilerek kaydedilmektedir. Etkinliklere ait puanlar toplanarak her denek için akıcılık, esneklik, orijinallik ve detaylara girme puanları saptanmaktadır. Araştırma Sonuçları ve Tartışma Araştırma, alt ve üst sosyo - ekonomik düzeydeki çocukların yaratıcılıklarını saptamak, çocukların yaratıcılıklarında fark olup olmadığını belirlemek ve çocukların yaratıcılığında bazı etmenlerin etkili olup olmadığını incelemek amacıyla yapılmıştır. Toplanan verilerin analizinde Çift Yönlü Varyans Analizi ile Duncan Testi kullanılmıştır (Düzgüneş vd 1983, Saraçbaşı vd 1986). Tablolarda araştırmaya alınan deneklerin alt ve üst sosyo - ekonomik düzeyden olmalarının, cinsiyetlerinin, doğum sırasının, okul öncesi dönemde ilgilenenlerin, kardeş sayısının, anne ve baba yaşı ile eğitim durumlarının, annenin çalışma durumunun ve baba mesleğinin yaratıcılıkta etkili olup olmadığı gösterilmiştir. TABLO 1. Araştırmaya Alınan Deneklerin Yaratıcılık Boyutlarına Alt ve Üst Sosyo - Ekonomik Düzeylerin Etkisine İlişkin Varyans Analizi Sonuçları SED * ** ** ** Hata **P 0.01 SED: Sosyo-Ekonomik Düzey 13 Tablo 1'de alt ve üst sosyo - ekonomik düzeylerin yaratıcılık boyutları üzerine etkisinin önemli (P 0.01) olduğu görülmektedir. Yapılan Duncan Testi sonucunda farklılığı üst sosyo-ekonomik düzeydeki çocukların yaratıcılık puan ortalamalarının yarattığı saptanmıştır Lichtenvvalner ve Maxwell (1969) anaokuluna devam eden çocukların yaratıcılıklarında sosyo-ekonomik durumun etkilerini incelemiştir. Y aratıcılıkta sosyo-ekonom ik durumun etkili olduğunu ve sosyo-ekonomik durum yükseldikçe yaratıcılıkta artış olduğunu ileri sürmüşlerdir. TABLO 2. Araştırmaya Alınan Deneklerin Yaratıcılık Boyutları Üzerine Cinsiyetin ve Doğum Sırasının Etkisine İlişkin Varyans Analizi Sonuçları Cinsiyet Hata D. Sırası Hata Tablo 2 incelendiğinde araştırmaya alınan deneklerin cinsiyetlerinin ve doğum sıralarının yaratıcılık boyutları üzerine etkisinin anlamlı olmadığı (P 0.05) saptanmıştır. Kız ve erkek çocuklar yaratılarında cinsel kimlik özelliklerini göstermekte ve cinsel kimliklerine uygun çizgiler, şekiller yaratsalar da bu şekiller değer açısından farklı görülmemektedir. Dialessi ve Zimmerman (1973) ile Ömeroğlu (1986) yaptıkları araştırmalarda cinsiyetin yaratıcılıkta önemli olmadığını vurgulamışlardır. Doğum sırasının yaratıcılıkta etkili olup olmadığını incelemek amacıyla yapılan araştırma sonuçlarının çelişkili olduğu görülmektedir. Bazı araştırmacılar doğum sırasının yaratıcılığı ettilediğini ve tek, ortanca ve son çocuğun ilk doğan çocuktan daha çok yaratıcı olduğunu savunmuşlardır. Buna karşın bir başka araştırmada ise ilk doğan ve tek olan çocukların diğer çocuklardan daha yaratıcı oldukları bulunmuştur. (Lichtenvvalner ve Maxwell 1969, Hurlock 1978, Jarial 1982) TABLO 3. Araştırmaya Alınan Deneklerle Okul Öncesi Dönemde Kimin İlgilendiğinin Yaratıcılık Boyutları Üzerine Etkisine İlişkin Varyans Analizi Sonuçları OÖDİ * ** Hata * P 0.05 ** P 0.01 OÖDİ: Okul Öncesi Dönemde llginenler 14 Tablo 3'de deneklerle okul öncesi dönemde ilgilenenlerin yaratıcılığın detaylara girme (P 0.01) ve esneklik (P 0.05) boyutları üzerine etkisinin anlamlı olduğu bulunmuştur. Yapılan Duncan Testi sonucunda farklılığı anne - babanın ilgilendiği deneklerle, okul öncesi eğitim kurumuna devam eden deneklerin yaratıcılığın esneklik ve detaylara girme boyutlarından aldıkları puan ortalamalarının yarattığı saptanmıştır. Çocuğun eğitiminde anne - babanın ve okul öncesi eğitim kurumunun önemli olduğu araştırmadan elde edilen sonuçla bir kez daha vurgulanmaktadır. TABLO 4. Araştırmaya Alınan Deneklerin Kardeş Sayılarının Yaratıcılık Boyutları Üzerine Etkisine İlişkin Varyans Analizi Sonuçları KS Hata ** P 0.01 KS: Kardeş Sayısı Örneklemi oluşturan deneklerin kardeş sayılarının yaratıcılık boyutlarından detaylara girme boyutu üzerine etkisinin önemli (P 0.01) olduğu Tablo 4'de görülmektedir. Tek çocukların yaratıcılık boyutlarından aldıkları puan ortalamalarının genellikle kardeşe sahip olan çocuklarınkinden daha yüksek olduğu saptanmıştır. Detaylara girme yaratıcılık boyutunda da farklılığı tek çocukların puan ortalamalarının yarattığı söylenebilir. Jarial (1982) de bir - üç kardeşe sahip olan çocukların yaratıcılık puanlarının dört - altı kardeşe sahip olan çocukların puanlarından daha yüksek olduğunu bulmuştur. TABLO 5. Araştırmaya Alınan Deneklerin Anne - Baba Yaşlarının Yaratıcılık Boyutları Üzerine Etkisine İlişkin Varyanys Analizi Sonuçları. SD Akıcılık Esneklik Orijinallik Detaylara Girme Anne Yaşı * ** Hata Baba Yaşı 81.07* * Hata *P 0.05 P 0.01 Tablo 5 incelendiğinde anne yaş gruplarının yaratıcılığın esneklik ve detaylara girme boyutları üzerine etkisi istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (P 0.05, P 0.01). Bu yaratıcılık boyutlarına anne yaşının etkisinin hangi gruptan kaynaklandığı incelendiğinde anne yaşı ile yaratıcılık boyutları arasında pozitif bir ilişkinin bulunduğu görülmektedir. Farklılığın yirmidokuz yaşından küçük annelerin çocuklarının aldıkları puan ortalamalarından ileri geldiği söylenebilir. Araştırmaya alınan deneklerin baba yaşlarının yaratıcılığın akıcılık, esneklik ve detaylara girme boyutları üzerine etkisinin önemli (P 0.01, P 0.05) olduğu da Tablo 5'de verilmiştir. Elli yaşın üstünde ve yirmidokuz yaşın altındaki babaların çocukları yaratıcılık boyutlarından en düşük puanı alırlarken otuz - otuzdokuz ve kırk - kırkdokuz yaş grubundaki babaların çocuklarının ise yüksek puan aldıkları saptanmıştır. Farklılığı kırk - kırkdokuz yaş grubundaki babaların çocuklarının puan ortalamalarının yarattığı söylenebilir. Anne - babanın orta yaşta olması çocuğun yaratıcılığında etkili olmaktadır. Bu dönemde anne ve babanın çocuk eğitimi konusunda daha tecrübeli olduğu ve onlara daha esnek davrandığı bilinmektedir. Daha küçük yaşlardaki anne ve babalar kendilerine ait gereken ilgiyi göstermekte zorlanabilmektedirler (Gençtan 1981). TABLO 6. Araştırmaya Alınan Deneklerin Anne - Baba Eğitim Durumlarının Yaratıcılık Boyutları Üzerine Etkisine İlişkin Varyanys Analizi Sonuçlan AED ** ** ** ** Hata BED ** ** ** Hata **P 0.01 AED: Anne Eğitim Durumu BED: Baba Eğitim Durumu Anne ve baba eğitim durumlarının yaratıcılık boyutları üzerine etkisinin önemli (P 0.01) olduğu Tablo 6'da verilmiştir. Anne - baba eğitim durumu yükseldikçe yaratıcılığın da arttığı görülmüştür. Farklılığın lise ve yüksekokul mezunu anne ve babaların çocuklarının puan ortalamalarından kaynaklandığı saptanmıştır. Anne - baba eğitim düzeyinin yükselmesi sağlıklı aile ilişkilerinin oluşmasını sağlayabilir. Sağlıklı bir aile içinde yetişen çocukların kendilerine güvenlerinin daha fazla, çevrelerini inceleme ve araştırmalarının ise daha yoğun olduğu savunulmaktadır. Ailenin eğitim düzeyi çocuğun araştırıcılığını, yaratıcılığını ve aile - çocuk ilişkilerini olumlu yönde etkilemektedir (Yörükoğlu 1983, Demirsar 1985). 16 TABLO 7. Araştırmaya Alınan Deneklerin Annelerinin Çalışıp çalışmama Durumlarının Yaratıcılık Boyutları Üzerine Etkisine İlişkin Varyans Analizi Sonuçları AÇÇD Hata P 0.01 AÇÇD: Annenin Çalışp Çalışmama Durumu Tablo 7'de annenin çalışma durumunun yaratıcılık boyutlarında etkili (P 0.01) olduğu bulunmuştur. Anneleri çalışan çocukların yaratıcılık boyutlarında aldıkları puan ortalamalarının daha yüksek olduğu ve farklılığı bu grubun yarattığı söylenebilir. TABLO 8. Araştırmaya Alınan Deneklerin Baba Mesleklerinin Yaratıcılık Boyutları Üzerine Etkisine İlişkin Varyans Analizi Sonuçları * BM Hata ** P 0.01 BM: Baba Mesleği Örnekleme alınan deneklerin baba mesleklerinin yaratıcılığın esneklik ve detaylara girme boyutları üzerine olan etkisinin anlamlı (P 0.01) olduğuna dair sonuçlar Tablo 8'de verilmiştir. Baba meslekleri işsiz, işçi, memur, serbest ve diğer (doktor, mühendis, işletmeci v.s.) olarak gruplandırılmıştır. Özellikle işçi, memur, serbest ve diğer meslek grubundaki babaların çocuklarının puan ortalamaları arasındaki farkın önemli olmadığı (P 0.05) görülmüştür. Babası işsiz olan çocukların puan ortalamalarıyla diğer meslek grubundaki babaların çocuklarının puan ortalamaları arasındaki farkın önemli (P 0.01) olduğu saptanmıştır. ö n e rile r Yaratıcılık insanların hepsinde var olan, yaşamın ortaya çıkardığı sorunları yorumlamak ve çözümlemek için kullanılan bir güçtür. Çocukların yaratmaları için ilk şart onların serbest olmaları ve ellerindeki araçları çekinmeden, korkmadan kullanabilmeleridir. Anne - baba ve eğitimciler yaratıcılığın diğer gelişim alanlarıyla ilişkisi konusunda aydınlatılmalıdır. Yaratıcılık yeteneğinin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesi için uygun eğitim programları hazırlanmaiıdır. Eğitim programları hazırlanırken çocukların ilgileri ve yetenekleri dikkate alınmalıdır. Yaratıcı bir okul ortamı kısıtlayıcı, otoriter ve aşırı derecede yapılandırılmış olmamalıdır. Okul yıllarında çocukların eğitimlerine gereken önemin gösterilmesi, çocukların ezbercilikten kurtarılması, çocuk merkezli programların hazırlanması, anne - baba ve eğitimcinin işbirliği içinde çalışması ve eğitime okul öncesi dönemden başlanması önerilebilir. ö z e t Araştırma, alt ve üst sosyo - ekonomik düzeydeki dokuz yaş grubu çocukların yaratıcılık düzeylerinin incelenmesi, yaratıcılıkta sosyo - ekonomik düzeyin, cinsiyetin, doğum sırasının, okul öncesi dönemde ilgilenenlerin,kardeş sayısının, anne - baba yaşının ve eğitim düzeylerinin, annenin çalışma durumunun ve baba mesleğinin etkili olup olmadığının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya alt sosyo - ekonomik düzeyden üç, üst sosyo - ekonomik düzeyden üç olmak üzere altı ilkokul dahil edilmiştir. Araştırmaya dahil edilen okullardan, alt ve üst sosyo - ekonomik düzeylerden ve farklı cinsiyetlerden eşit sayılarda olmak üzere toplam yüzseksen denek araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırmada çocukların zihinsel seviyelerini belirleyebilmek amacıyla G odenough İnsan Çiz Zeka Testi yaratıcılık düzeylerini saptayabilmek için Torrance Yaratıcı Düşünme Testi ve Genel Bilgi Formu kullanılm ıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel değerlendirilmesinde Varyans Analizi ile Duncan Testi kullanılmıştır. Sonuçta çocukların yaratıcılıklarında sosyo - ekonomik düzeyin, okul öncesi dönemde ilgilenenlerin,kardeş sayısının, anne - baba yaş ve eğitim düzeylerinin, annenin çalışma durumunun ve baba mesleğinin önemli olduğu, cinsiyetle, doğum sırasının önemli olmadığı bulunmuştur. Yaratıcılığı geliştirebilmek için anne - baba ve eğitimcilerin işbirliği içinde çalışmaları,erken yıllarda eğitime başlanması ve çocuk merkezli programların hazırlanması önerilebilir. 18 KAYNA KLAR BAYMUR, F., Genel Psikoloji. Beşinci Baskı, İnkılap ve Aka Basımevi, İstanbul. BİNBAŞIOĞLU, C., Eğitim Psikolojisi. Beşinci Baskı, Binbaşıoğlu Yayınevi, Kadıoğlu Matbaası, Ankara. CAMPOS, A. ve PEREZ, M.J., Hlgh and Low Imagers and Their Scores on Creativity. Perceptual and Motor Skills, 68: DAVASLIGİL, Ü., Yaratıcılık ve Oyun. Eğitim ve Bilim, 13 (71): DEMİRSAR, A., Çocuk ve Anne - Baba İlişkileri. I. Baskı, Redhouse Yayınevi, İstanbul DIALESSI, F. ve ZIMMERMAN, B.J., Modelling Influences On Childresn's Creative Behaviour. Journal of Educational Psychology, 65 (1): DÜZGÜNEŞ, O., KESİCİ, T. ve GÜRBÜZ, F İstatistik Metodları I.A.Ü. Ziraat Fakültesi YayınlarıO 861, Ders Kitabı: 229, Ankara. GENÇTAN, E., Çağdaş Yaşam ve Normal Dışı Davranışlar. I. Basım, Maya Matbaası, Ankara HAKBİLEN, N., Okul öncesi Çocuğu ve Yaratıcılık.
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks