Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Analiza cen surowców wtórnych w Polsce w 2015 roku

Category:

Essays

Publish on:

Views: 7 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Analiza cen surowców wtórnych w Polsce w 215 roku Nowe trendy Jak co roku w ramach pracy redakcji poddano analizie rynek surowców wtórnych. Także w 215 badano trendy w tym zakresie oraz elementy, które
Transcript
Analiza cen surowców wtórnych w Polsce w 215 roku Nowe trendy Jak co roku w ramach pracy redakcji poddano analizie rynek surowców wtórnych. Także w 215 badano trendy w tym zakresie oraz elementy, które ą największy wpływ na ceny surowców wtórnych. Oto co udało się ustalić. Analysis of recyclable material prices in Poland in 215 As every year, as part of our editorial work we have analysed the market of recyclable materials. Also in 215 we studied trends in this area and elements that had the greatest influence on the prices of recyclable materials. Here is what we have found. Rynek surowców wtórnych w Polsce Próbując dokonać corocznej analizy cen surowców wtórnych w Polsce wciąż zadajemy sobie pytanie czy istniejąca sytuacja handlu surowcami wtórnymi jest na tyle stabilna by można określić ją mianem rynku? Czynnikiem istotnie wpływającym na jego kształtowanie się są kolejne plany Komisji Europejskiej zwiększania poziomów odzysku i recyklingu surowców wtórnych do momentu utworzenia się gospodarki o obiegu zamkniętym. 1 Ich celem jest stworzenie gospodarki zasobooszczędnej, która w miarę możliwości nie będzie generować odpadów. dr Katarzyna Michniewska adiunkt naukowodydaktyczny Katedra Systemów Bezpieczeństwa i Obronności Wydział Logistyki WAT mgr Jarosław Michniewski analityk rynków surowców wtórnych w Polsce M&M Consulting Doradztwo w ochronie środowiska Zero waste w Europie Zapobieganie powstawaniu odpadów, ekoprojektowanie, ponowne użycie i inne działania ące na celu odzysk surowców mogą przynieść przedsiębiorstwom w Unii Europejskiej oszczędności netto sięgające 6 mld euro lub 8% rocznego obrotu, prowadząc jednocześnie do ograniczenia łącznych emisji gazów cieplarnianych o 2-4% rocznie. Sektory ponownego użycia i naprawy są w dużej mierze zależne od jakości projektowania produktów - dla przykładu szacuje się, że koszt wytworzenia telefonów komórkowych z używanych części mógłby być o połowę niższy, jeśli używane telefony łatwiej rozkładałyby się na części. Z pewnością jest to wyzwanie i szansa dla rozwoju procesów logistyki odzysku. Gdyby udało się zebrać 95% zużytych telefonów komórkowych, mogłoby to przynieść oszczędności w zakresie kosztów materiałowych w wysokości ponad 1 mld euro [o procesach pozyskiwania ZSEE (zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) pisać będziemy obszernie w kolejnym numerze Logistyki Odzysku przyp. red.]. W przypadku lekkich pojazdów dostawczych, gdzie już teraz odnotowuje się wysoki poziom zbierania, przejście z recyklingu do odnowienia wyrobu mogłoby ograniczyć nakłady materiałowe o 6,4 mld euro rocznie (około 15% budżetu przeznaczonego na materiały), zaś koszty energii o 14 mln euro, a także spowodować zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 6,3 mln ton. 2 Dynamiczny rozwój gospodarki chińskiej i ogromna sprawność logistyczna pozyskiwania wszelkiego rodzaju surowców wtórnych z dowolnej części Europy jest z pewnością silnym bodźcem motywującym Unię Europejską do tego typu działań naprawczych. Nie można bowiem polemizować z faktem, iż gospodarka linearna prowadzi do niegospodarności w zarządzaniu surowcami. 1/216 (18) Logistyka Odzysku / 49 Sytuacja na świecie Miniony rok był pełen zdarzeń o charakterze makroekonomicznym ących wpływ na kształtowanie się cen surowców wtórnych w naszym kraju i na świecie. Najistotniejszym elementem z pewnością jest fakt obniżenia ceny ropy naftowej na rynkach światowych do niespotykanie niskiego poziomu jak podaje portal money.pl był to najniższy spadek cen od 12 lat 3. Poziom cen ropy ma znaczenie dla ceny surowców wtórnych i stanowi jednocześnie punkt odniesienia dla kształtowania się polityki cenowej przedsiębiorstw działających w branży surowców wtórnych. Kolejnym istotnym zjawiskiem była pogarszająca się sytuacja gospodarki Chin (obniżenie poziomu wzrostu PKB, spadek wartości aktywów na giełdzie papierów wartościowych, spadek sprzedaży samochodów) co przełożyło się na zmniejszone zapotrzebowanie na surowce wtórne. W konsekwencji spowodowało to spadek eksportu polskich firm z branży odpadowej operujących na tych kierunkach. Oczywiście należy wspomnieć o sytuacji wewnątrz Unii Europejskiej. Kolejny rok kraje członkowskie borykają się ze spowolnieniem gospodarczym oraz niepewnością co do powodzenia planów reformy gospodarki Grecji oraz innych państw o niskim wzroście PKB. Jednocześnie nierozwiązany problem napływu uchodźców wpływa na sytuację gospodarczą w krajach Unii Europejskiej. Brak stabilizacji wpływa na mniejszą chęć do inwestowania co powoduje jednocześnie mniejsze zapotrzebowanie na surowce. Należy również wspomnieć o zamrożonym rynku wschodnim gdzie sytuacja polityczno-gospodarcza w Rosji i na Ukrainie powoduje wstrzymanie się od wymiany handlowej do momentu unormowania sytuacji. Sytuacja w Polsce W kraju natomiast główne czynniki ące wpływ na ceny surowców wtórnych to rola gmin konkurujących na rynku o odpady z dotychczasowymi jego uczestnikami oraz trwający nieprzerwanie proces zmiany przepisów (szczególnie w zakresie in-house), które ą bezpośredni wpływ na destabilizację branży. Z pewnością sytuacja polityczna związana z wyborami prezydenckimi oraz powołaniem nowego składu parlamentu miały ogromny wpływ na zamrożenie planów biznesowych firm działających w branży, jak również nowych podmiotów planujących inwestycje w ten obszar rynku. Warto wspomnieć o niskiej podaży surowców wtórnych pozyskiwanych za pomocą stworzonego w 213 roku systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, gdzie bolączką jest niska opłata marszałkowska za deponowanie odpadów na składowiskach przy jednoczesnym kryterium najniższej ceny przy ustalaniu przetargów na obsługę w tym zakresie. Trendy cen surowców w Polsce na przestrzeni lat Wszystkie wyżej wymienione czynniki przyczyniły się do spadku cen surowców wtórnych na polskim rynku w 215 roku. Spadek ten boleśnie odczuły firmy bazujące w swej działalności na surowcach wtórnych. Ogólny kształt wykresów średnich cen w zakresie poszczególnych grup odpadów prezentuje tabela pierwsza i następujący po niej wykres. Tabela 1. Ceny surowców wtórnych w latach [zł/t] z tworzywa sztucznego z papieru i tektury z blachy stalowej z aluminium ze szkła z drewna ŹRÓDŁO: Opracowanie własne na podstawie danych Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A z tworzyw sztucznych z papieru i tektury z blachy z aluminium ze szkła z drewna Rys. 1 Ceny surowców wtórnych w latach [zł/t] ŹRÓDŁO: Opracowanie własne na podstawie danych Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Jak pokazują zestawienia wyraźny spadek cen ropy naftowej spowodował spadek cen surowców wtórnych. W poszczególnych grupach sytuacja wyglądała następująco Rynek makulatury W będącym przedmiotem rozważań niniejszego numeru Logistyki Odzysku surowcu, dość znacząco obniżyła się cena zakupu zwykłego papieru makulaturowego. Analiza zawartych jednak w numerze artykułów na temat spektrum różnorodnych form materiałów papierniczych pozwala przypuszczać, że uśrednianie tej ceny bazując na cenach dostępnych w punktach skupu surowców wtórnych jest niewystarczające Rys. 2 Średnia cena odpadów opakowaniowych z papieru i tektury w kolejnych miesiącach 215 roku 5 / Logistyka Odzysku marzec 216 Zestawiając wyniki uzyskane w zeszłym roku z rokiem 214, można zauważyć spadek średniej ceny jednej tony odpadów opakowaniowych z papieru i tektury o 154 złote. Wahania cen makulatury były w minionym roku niewielkie. W drugiej połowie 215 roku, cena makulatury wzrosła ze 15 do 2 złotych. Posiłkując się wydawnictwem EUWID, widzimy, że w 215 roku ceny różnego rodzaju makulatury kształtowały się w bardzo zróżnicowany sposób, sięgając kwoty nawet 178 złotych za tonę lepszych odmian surowca. 4 Jest to potwierdzenie dla faktu, iż rozwój tego rynku pozwala na uhonorowanie odpowiedniego przetwarzania logistycznego odpadów w formie wyższej ceny za odpady o lepszej jakości. Tabela 2. Ceny papieru na rynku surowców wtórnych w lipcu 215 roku Klasyfikacja wg normy PN-EN 643:24 Cena [zł/t] 1.4 Tektura falista z domów handlowych Ścinki tektury falistej nowej Papier graficzny do odbarwienia sortowany Ścinki białe bezdrzewne niepowlekane ŹRÓDŁO: EUWID Pulp and Paper, 32/215, EUWID Price Watch Poland July 215. W przypadku makulatury należy podkreślać, że bardzo istotnym elementem jest jej czystość i nie mieszanie jej, szczególnie z elementami powodującymi jej zawilgocenie. Według ekspertów na tym rynku występuje bardzo duże zapotrzebowanie na ten surowiec i dynamiczny rozwój technologii przetwarzania. Ten obszar sektora ściśle współpracuje z rynkiem drewna, o którym mowa będzie w dalszej części artykułu. Rynek tworzyw sztucznych Tworzywa sztuczne to surowiec bardzo zróżnicowany i bezpośrednio zależny od cen surowców naturalnych. Z tego względu wyraźnie widać istotny spadek cen surowców z tworzyw sztucznych w 215 roku. Szczegółowe dane prezentuje poniższy wykres Rys. 3 Średnia cena odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych w kolejnych miesiącach 215 roku Jak można zauważyć, ceny tworzyw sztucznych są dość niestabilne w skali roku, odnotowaliśmy wahania od 65 do 72 złotych za tonę odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych. W porównaniu z wynikami z roku 214, Jacek Wodzisławski Prezes Zarządu Fundacja RECAL Metale to surowce permanentne. Oznacza to, że proces recyklingu metali może, a nawet powinien, być prowadzony nieskończoną ilość razy i to bez utraty jakości. Metale nie tracą swoich właściwości w procesie recyklingu. Ponadto jako materiał jednorodny są łatwe w ponownym wykorzystaniu. Wśród metali szczególne miejsce zajmują aluminiowe puszki do napojów, które są najlepiej odzyskiwanym opakowaniem w Polsce. W 213 roku ponownie do obiegu gospodarczego trafiło aż 79% spośród wprowadzonych alu-puszek na krajowy rynek. To jeden z najlepszych wyników wśród krajów członkowskich Unii Europejskiej. Odzysk opakowań z metali, a konkretnie ze stali lub aluminium, jest procesem niezwykle istotnym z makro- i miko-ekonomicznego punktu widzenia. Korzyści ekonomiczne to przede wszystkim niższe koszty produkcji (w przypadku aluminium o 6%) oraz dodatkowe miejsca pracy przy przetwórstwie tych cennych materiałów. Niemniej ważne, a może ważniejsze, są aspekty związane z ochroną środowiska. To oszczędność zasobów naturalnych, a także zmniejszenie emisji zanieczyszczeń (nawet o 97%) oraz mniejsza nawet o 95% emisja gazów cieplarnianych. Niestety, na koniec 215 roku ponad 2 gmin w Polsce nie prowadziło lub udawało zbiórkę selektywną najcenniejszej frakcji występującej w odpadach komunalnych metali. Stosując sformułowanie udawało zbiórkę selektywną mam na myśli stosowanie w gminnych regulaminach utrzymania czystości i porządku, zapisów polegających na przypisaniu zbiórki selektywnej opakowań z metali wyłącznie do PSZOK (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych). W praktyce oznacza to brak zbierania niektórych frakcji materiałowych do worków lub pojemników. To jeden z mechanizmów omijania wymogów ustawowych. Mam głęboką nadzieję, że Ministerstwo Środowiska, w trwających pracach nad rozporządzeniem odnośnie standardu selektywnego zbierania odpadów, ostatecznie wyeliminuje ten negatywny mechanizm, który stosuje około 8% samorządów gminnych w Polsce. 1/216 (18) Logistyka Odzysku / 51 cena jednej tony tworzywa sztucznego zmalała o ponad 2 złotych. drastycznie spadła, co przełożyło się na sytuacje hutnictwa i sektorów pokrewnych nie tylko w Polsce. Rynek szkła W zakresie odzysku i recyklingu odpadów szklanych również zauważalne są zmiany powodujące spadek zyskowności gospodarowania tego typu surowcami. Spadek ten jest jednakże odbiciem spadku cen, które miało miejsce w roku Rys. 4 Średnia cena odpadów opakowaniowych ze szkła w kolejnych miesiącach 215 roku Cena jednej tony odpadów opakowaniowych ze szkła w 215 roku kształtowała się na poziomie 6-8 złotych. Średnia cena wyniosła 68 złotych, co w porównaniu z zeszłoroczną analizą, oznacza wzrost o 23 złote za jedną tonę surowca. Rynek metali W zakresie odzysku i recyklingu metali szczególnie korzystna i wpływająca na bardzo spektakularne efekty w zakresie osiąganych poziomów odzysku i recyklingu jest cena aluminium. Mimo, że również tutaj różnego rodzaju zawirowania w Polsce i na świecie powodowały zmiany cen tego surowca, jego pozycja jest silna i przyciąga wielu inwestorów, korzystnie oddziałujących na rozwój tego rynku. Średnia cena jednej tony odpadów opakowaniowych z aluminium wyniosła w 215 roku 3758 złotych, co w porównaniu z rokiem 214 dało wzrost o niecałe 7 złotych. W przeciągu całego roku, ceny wahały się od 48 do 32 złotych za jedną tonę tego metalu. Gorzej sytuacja wygląda w przypadku innego z metali, który także jest dość popularnie wykorzystywany jako budulec do produkcji opakowań. Cena blachy stalowej dość Czynnikiem istotnie wpływającym na kształtowanie się rynku surowców wtórnych są kolejne plany Komisji Europejskiej zwiększania poziomów odzysku i recyklingu surowców wtórnych do momentu utworzenia się gospodarki o obiegu zamkniętym Rys. 5 Średnia cena odpadów opakowaniowych z aluminium w kolejnych miesiącach 215 roku Rys. 6 Średnia cena odpadów opakowaniowych z blachy w kolejnych miesiącach 215 roku Średnia cena jednej tony odpadów opakowaniowych z blachy wyniosła 253 złote, co w porównaniu z rokiem 214, oznacza spadek o 63 złote. Warto odnotować stopniowe zmniejszenie ceny blachy. Na początku 215 roku, kształtowała się na poziomie nawet 35 złotych, a grudniu wynosiła już 15 złotych. Rynek drewna Na koniec jak zwykle krótka prezentacja cen odpadu paletowego, która choć spadła, pozostała w miarę stabilna w porównaniu do dynamicznej sytuacji w sektorze jej cena wahała się nieznacznie na przestrzeni minionego roku Rys. 7 Średnia cena odpadów opakowaniowych z drewna w kolejnych miesiącach 215 roku 52 / Logistyka Odzysku marzec 216 Rok 215 przyniósł stabilizację cen odpadu opakowaniowego z drewna. Wahania były bardzo nieznaczne i kształtowały się w przedziale 2-26 złotych za tonę. Porównując wyniki badania z 215 roku, z analizą, którą publikowaliśmy w zeszłym roku, nastąpił spadek średniej ceny jednej tony odpadu opakowaniowego z drewna o 35 złotych. Poziom cen ropy ma znaczenie dla ceny surowców wtórnych i stanowi jednocześnie punkt odniesienia dla kształtowania się polityki cenowej przedsiębiorstw działających w branży surowców wtórnych Prognoza dla rynku surowców wtórnych na 216 rok Przewiduje się, że do końca roku 216 cena ropy naftowej może wzrosnąć nawet o 5%. 5 W czwartym kwartale 215 roku cena za baryłkę ropy wynosiła 46$, prognozuje się, że w 216 roku może ona wzrosnąć o 15$ na baryłce. Jaki będzie miało to wpływ na ceny surowców wtórnych w Polsce? Nieuniknione jest, że trendy te zależeć będą między innymi od zmian przepisów ramowych dla rozszerzonej odpowiedzialności producentów, którzy będą musieli planować swoją produkcję w sposób zrównoważony, by dojść do polityki zero waste i gospodarować odpadami w obiegu zamkniętym na tyle, na ile jest to możliwe. Komisja Europejska zmieni przepisy, aby umożliwić zakwalifikowanie materiałów poddanych recyklingowi jako nie-odpady, jeżeli spełniają ogólne warunki jednakowe w całej Unii Europejskiej. Celem tej zmiany jest uproszczenie ram legislacyjnych dla operatorów w sektorze recyklingu oraz zapewnienie równych warunków działania. Obowiązujące w całej Unii Europejskiej kryteria utraty statusu odpadu (np. dla szkła lub złomu miedzi) pozostaną w mocy. 6 Niewątpliwie wpłynie to na rynek surowców wtórnych i na zasady gospodarowania nimi w ramach Unii Europejskiej. Dodatkowo Komisja Europejska zamierza: Pomagać firmom sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w czerpaniu korzyści z możliwości rynkowych w zakresie zwiększonej wydajności zasobów poprzez utworzenie europejskiego centrum doskonałości w dziedzinie zasobooszczędności; W pełni wykorzystywać program prac programu Horyzont 22 na lata , który zawiera ważną inicjatywę pt. Przemysł 22 w gospodarce o obiegu zamkniętym wspieraną budżetem w wysokości ponad 65 mln euro; Wraz z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Europejskim Centrum Doradztwa Inwestycyjnego, zachęcać do składania wniosków o finansowanie oraz wspierać rozwój projektów ących znaczenie dla gospodarki o obiegu zamkniętym. 7 Informacje te z pewnością są bardzo istotne dla blisko 4 firm zajmujących się odzyskiem i recyklingiem, rozporoszonych po Polsce, których wielkość klasyfikuje ich jako przedsiębiorstwa sektora MŚP. Bez względu na to jak będzie wyglądała sytuacja cen surowców na rynkach światowych, która z pewnością oddziałuje na rynek polski, istotne znaczenie będzie miało nabieranie dojrzałości przez polską gospodarkę w zakresie odzysku i recyklingu odpadów. Nie można marginalizować tego elementu także w kontekście bezpieczeństwa zasobowego. Każda przyczyna stabilizacji i normalizacji rynku surowców wpłynie pozytywnie na pozycję podmiotów stanowiących elementy tego sektora, w tym w szczególności będzie oddziaływać na zasady funkcjonowania i wielkość wsparcia dostarczanego w ramach rozszerzonej odpowiedzialności producentów przez organizacje odzysku opakowań. Przypisy: nie-potrwaja-dlugo,151,,28215.html Klub ekocsr czystszy zysk dla Twojej firmy Klub ekocsr powstał i działa w celu podnoszenia świadomości ekologicznej przedsiębiorców oraz szerzenia idei społecznej odpowiedzialności biznesu. Klub zrzesza firmy, które są zainteresowane koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Celem klubu ekocsr jest przeniesienie tematów ochrony środowiska z obszaru koncepcji na obszar konkretnych korzyści dla firmy. W tym numerze kontynuujemy prezentację członków klubu ekocsr, czyli firm, które stanowią przykład praktycznego wdrożenia ekologicznej odpowiedzialności. 1/216 (18) Logistyka Odzysku / 53
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks