Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Ölüm ve Ölümcül Hastadan Kaçınıcı Tutum Düzeyleri *

Category:

Others

Publish on:

Views: 69 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
TEMEL BİLİMLER/BASIC SCIENCES Araştırma Makalesi / Research Article Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2012, 65 (1) DOI: /Tıpfak_ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde
Transcript
TEMEL BİLİMLER/BASIC SCIENCES Araştırma Makalesi / Research Article Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2012, 65 (1) DOI: /Tıpfak_ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Ölüm ve Ölümcül Hastadan Kaçınıcı Tutum Düzeyleri * Abstaining From Death and Dying Patient Attitude Levels in Medical Students of Ankara University School of Medicine Mustafa Volkan Kavas 1, Derya Öztuna 2, Nuriye Nurtaç Çelebi 3, Hazal Selvi 3, Damla Sayar 3, Alican Akaslan 3 * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Bu çalıșma, eğitimöğretim yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 Araștırma Planlama Yürütme dersi kapsamında gerçekleștirilmiștir. 1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı 2 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı 3 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 öğrencileri Geliș Tarihi: Kabul Tarihi: İletișim Yrd. Doç. Dr. M. Volkan Kavas Tel : E-posta : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Morfoloji Binası 2. Kat Sıhhiye / Ankara Amaç: Bu çalıșmada, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (AÜTF) öğrencilerinin ölüm ve ölümcül hastadan kaçınıcı tutum düzeyleri nin ölçülmesi amaçlanmıștır. Elde edilen veriler zemininde, AÜTF de yürütülmekte olan mesleki eğitimin ölüm ve ölümcül hastaya yaklașım açısından etkisi tartıșılmıștır. Gereç ve Yöntem: Çalıșma kesitsel bir araștırma olup, akademik yılında AÜTF de eğitim görmekte olan Dönem 1, 3, 5 ve 6 öğrencileri üzerinde gerçekleștirilmiștir. Gereç olarak Ölüm ve Ölümcül Hastaya Yaklașım Tutum Ölçeği (ÖÖHYTÖ) kullanılmıștır. Çalıșmada, tıp fakültesi öğrencilerinin, ölümcül hasta ve yakınları ile iletișim güçlüğü ve ölüm ve ölümcül hastadan kaçınma düzeyleri, dönem, cinsiyet, birinci dereceden akrabalarda ölüm öyküsü varlığı ve ölmekte olan bir kișiye bakım vermiș olma durumu açısından incelenmiștir. Bulgular: Farklı eğitim dönemlerinde bulunan öğrenciler arasında ölüm ve ölümcül hastadan kaçınma düzeyleri arasında farklılık saptanmamıștır. Ölümcül hasta ve yakınlarıyla iletișim güçlüğü boyutunda Dönem 6 öğrencilerinin puanları, önceki dönemlerdekilere göre düșüktür. İletișim güçlüğü açısından Dönem 1, 3 ve 5 teki kadın öğrencilerin puanları aynı dönemlerdeki erkek öğrencilerinkine göre yüksek iken; Dönem 6 öğrencilerinde her iki cinsiyet arasında farklılık yoktur. Ölmekte olan bir hastanın bakımında veya takibinde rol almıș ya da birinci dereceden akrabaları arasında ölüm öyküsü bulunan öğrencilerin hem iletișim güçlüğü, hem kaçınma düzeyleri daha düșüktür. Sonuç: Sonuçlar, AÜTF de verilmekte olan mesleki eğitimin, öğrencilerin ölüm olgusu ve ölümcül hastalarla yakınlarına yaklașımlarında tutum değiștirici herhangi bir etkide bulunmadığını düșündürmektedir. Öğrenciler, mesleki eğitim öncesinde sahip oldukları kaçınıcı tutum düzeylerini mezun olurken korumaktadırlar. Bu tabloya göre, ölüm ve ölümcül hastaya yaklașım konusuna özgü olarak yapılandırılmıș, kapsamlı eğitim çalıșmalarının AÜTF için acil bir gereksinim olduğu açıktır. Anahtar Sözcükler: Ölüm, ölümcül hasta, kaçınıcı tutum, tıp eğitimi, ÖÖHYTÖ Aim: In this study it was aimed to measure levels of abstaining from death and dying patient attitude in undergraduate students of Ankara University School of Medicine (AUSM). Referring the data collected, the effect of professional education conducted in AUSM was discussed in terms of approach to death and dying patient. Tools and Methods: This study is a cross-sectional research conducted on Grade 1, 3, 5 and 6 medical students of AUSM in the academic year The Approach to Death and Dying Patients Attitude Scale (ADDPAS) was used as the measurement tool. Medical students hardness in communicating with the dying and her relatives and avoidance of death and the dying levels were examined on the bases of grade, gender, experience of death of a parent or sibling, and whether the participant has taken part in the care of a dying person. Findings: There is no difference between avoidance of death and the dying levels of students in different grades. In terms of the hardness in communicating with the dying and her relatives dimension Grade 6 students points are lower than of those who are in previous grades. While points of female students in Grade 1, 3 and 5 are higher than the points of male students in the same grades with regard to the hardness in communication, there is no difference in terms of gender between Grade 6 students. Levels of both hardness in communication and avoidance are lower in students who took part in the care or monitoring of a dying patient or who experienced death of a parent or a sibling. Results: Overall results can be interpreted that the professional education conducted in AUSM does not have any attitude-changing effect on students approach towards death, dying patients and their relatives. The students keep the same levels of abstaining attitude they had before entering medical school while graduating from there. According to this picture, it is obvious that a comprehensive education program specific to the issue of approach to death and dying patient is an urgent necessity for AUSM. Key Words: Death, dying patient, thanatophobic attitude, medical education, ADDPAS Tıp fakültelerindeki öğrencilerin çoğunun doktor olmayı istemesinin temel nedeni, hastaları tedavi etmek istemeleridir. Ne var ki, bazı durumlarda hastalık sürecinin ölümle sonuçlanması engellenememekte; sağlık çalışanları meslek yaşamlarının bir anında bu gerçekle mutlaka karşılaşmaktadırlar. Dolayısıyla, tedavisi olmayan, kronikilerleyici ya da ölümle sonuçlanacak hastalığı olan bir çok kişi kaçınılmaz olarak tıp öğrencilerinin gelecekteki hastaları arasında yer almaktadır (1). Öte yandan, genç hekimlerin çoğu ölüm hakkında kendi duygu ve düşüncelerinden kaçınmakta, ölümcül hasta ve yakınları ile hastalığın seyri, bakım ve tedavi seçenekleri gibi tıbbi konuları görüşmek durumunda kalmayı stres verici bulmaktadır (2). Tıp öğrencilerinin anlatılarının incelendiği bir çalışmada, hekimlerin hem kendileri, hem de terminal dönem hastaları ile ilgili yaşadıkları belirsizlik ve zedelenebilirlik duygularıyla baş etmekte zorlandıkları, bu duyguları öğrencilerle paylaşmayı başaramadıkları belirtilmektedir (3). Bir başka çalışma, tıp öğrencilerinin hastalarıyla yaşamın sonuna ilişkin konuları tartışmak konusunda kendilerini yeterince hazır hissetmediklerini ortaya koymuştur (4). Rhodes-Kropf ve arkadaşları, bir hastanın ölümü karşısında tıp öğrencilerinin yoğun duygusal tepkiler verdiklerini, ancak bu durumla baş etme konusunda asistan ve sorumlu hekimler tarafından nadiren desteklendiklerini, ilgili durumu onlarla konuşma fırsatını yakalamakta güçlük çektiklerini saptamışlardır (5). Geleneksel olarak hastalarla fazla yakın olmaktan kaçınmaları tavsiye edilen tıp öğrencileri (6), takip ettikleri bir kişi öldüğünde kendilerini korumak için bu profesyonel uzaklığa sıklıkla başvurduklarını ifade etmektedirler (7). Ek olarak öğrenciler, yalnızca uygun tıbbi girişimleri seçmek ve uygulamak için değil, aynı zamanda ıstıraplarına tanık olmak ve insani olarak destekleyici yaklaşımlarda bulunmak için ölümcül hasta ve yakınlarıyla ne ölçüde empati kurmaları gerektiğine ilişkin çeşitli soru işaretleri taşımaktadırlar (6, 7). Ölüm, insanların hayatı boyunca yüzleşmek zorunda olduğu en büyük kayıp olgusu, bu yönüyle, bütün kayıpların güçlü ve simgesel bir örneği olarak kabul edilmektedir (8). Ölümcül hastalık tanısı ise, hasta ve yakınları için korku, kaygı, öfke gibi iç içe geçen karmaşık duygusal tepkilerle örülü bir kriz durumudur (9). Bir hastanın ölme süreci fiziksel ve ruhsal sıkıntıların eşlik ettiği güç bir dönemdir ve yalnız hastanın kendisiyle yakınları için değil, aynı zamanda sağlık ekibi için de zorlayıcıdır (10). Birçok çalışma, ölümle sonuçlanması kuvvetle olası, tedavi edilemez bir hastalığa yakalanan bireylerin ölme sürecinde yalnız bırakılmış hissettiklerini, sorumlu hekimleri ve onlarla ilgilenen diğer sağlık çalışanları tarafından ihmal edildiklerini, yok sayıldıklarını ortaya koymaktadır (11, 12). Sağlık çalışanları ölümcül hastalarla karşılaştıklarında belirli iletişim güçlükleri yaşamakta, onlarla çoğu zaman teknik ve yüzeysel bir ilişki içine girmekte, tanı anından başlayarak onlarla gittikçe daha az zaman geçirmekte (13), hasta bireye hastalığının tanısı ve seyri gibi ayrıntıları nasıl aktaracağını bilememekte, hasta yakınları ile hastalarının durumu ve olası tedavi seçenekleri konusunda konuşmaktan kaçınmakta, hastane koridorlarında ve hasta odalarında onlarla karşılaşmamaya gayret etmektedirler (11, 12). Bu durumun nedenlerinden biri, bir hastayı kaybetmenin hekim açısından mesleki başarısızlık, yetersizlik ve suçluluk duygularını beraberinde getirebilmesi (6, 14, 15); çağdaş tıbbın ölümü kendi uygulamalarının bir parçası olarak görmeyi reddeden kültürünün bu duyguları sürekli olarak tetiklemesidir (16). Hekimlerin aldıkları resmi ve resmi olmayan eğitim (örtük müfredat) (17), hastaların her koşulda yaşatılması amacına göre düzenlenmiş izlenimi vermekte (3); bu ise, zaman zaman hekimlerin sınırsız güç sahibi olmadıklarını unutmalarına neden olmaktadır (18). Bu durum ayrıca, çağımızın ölüm olgusunu gündelik yaşamın dışında tutma eğilimi ile koşut olduğu kadar (19), her bir birey için temelde varoluşsal kökenli olan kayıp korkusu ile ilgilidir (20). Ölümcül hastalarla karşı karşıya gelmek, büyük olasılıkla, hekimlere kendi ölümlülüklerini de hatırlatmaktadır (13). Nedeni ne olursa olsun, hekimlerin bu tutumu (kaçınıcı tutum), hastayla yakınlarını olduğu kadar kendilerini de mesleklerinin özgün bir boyutundan yoksun bırakmalarına yol açmaktadır: hastalar ve yakınları için temel bir gereksinim, kendileri için zenginleştirici bir deneyim olan yaşamının son dönemindeki kişiye eşlik etmek. Hekimlerin, ölümcül hastaya ve yakınlarına bakım, tedavi ve danışmanlık verirken yaşadıkları güçlüklerle profesyonel anlamda başedebilme, ölüm yaşantısı karşısında kendi duygularını tanıma, şifa ile sonuçlanmayacak hastalıklara sahip kişiler ve yakınları ile sürekli, insani ve yetkin iletişim kurma beceri ve yaklaşımını kazanmaları, iyi yapılandırılmış mesleki eğitim ve uygun mesleki deneyim ile mümkün olabilmektedir (2, 21-23). Đngilizce tabanlı alanyazında tıp eğitimi müfredatı içinde yer alan yaşamın sonuna ilişkin [ end-of-life -EOL] eğitim programları yoğun olarak tartışılmakta, uygulamaların içeriği ve etkisi eleştirilmekte, kimi araştırmalara konu olmaktadır. Farklı adlandırmalarla ifade edilse de, bugün ölüm ve ölümcül hastaya yaklaşım konusu Batı dünyasında tıp eğitimi ve uygulamalarının ayrılmaz bir parçası kabul edilmektedir. (2, 21-28). Günümüzde tıp fakültelerinde verilmekte olan eğitim gözlemlendiğinde, öğrencilere tıp bilimindeki teknolojik gelişmelerin ve yeni bilimsel bilgilerin aktarılmasının, onlara hasta-hasta yakını-hekim ilişkisinin nasıl olması gerektiğinin öğretilmesinden daha ağırlıklı bir yere sahip olduğu görülmektedir. Oysa, kişiye fiziksel ve ruhsal ıstırap vermek ve onun yaşam kalitesini düşürmek pahasına yaşamı uzatmaya odaklı bir hekimlik yerine, öğrencilerin hastalarıyla daha insani ilişkiler kurmasını ve ölme sürecinde de olsa hastalarının ve yakınlarının özerkliklerinin korunmasına, onların saygı görmesinin sağlanmasına ve kaliteli yaşam çabalarına katkıda bulunmayı öğretebilmek tıp eğitiminin öncelikli hedefi olmalıdır (2, 20). Öğrencilere öğrenim hayatları süresince ölüm ve ölümcül hastaya yaklaşım konusunda 20 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Ölüm ve Ölümcül Hastadan Kaçınıcı Tutum Düzeyleri kapsamlı bir eğitim verilmemesinin, onların bu konudaki büyük ölçüde eğitim öncesinden getirdikleri kaçınıcı tutumlarının sürmesine ya da artmasına neden olduğu öngörülmektedir. Bu çalışmada, Kavas ve Öztuna nın geliştirdikleri Ölüm ve Ölümcül Hastaya Yaklaşım Tutum Ölçeği (ÖÖHYTÖ) kullanılarak (29), Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (AÜTF) öğrencilerinin ölüm ve ölümcül hastadan kaçınıcı tutum düzeyleri ölçülmüştür. Elde edilen verilerin karşılaştırmalı değerlendirmesinden yola çıkarak adı geçen kurumda yürütülmekte olan eğitim programının ilgili konudaki etkisine dair çeşitli çıkarımlar yapılmıştır. Çalışma kapsamında ayrıca, ölüm ve ölümcül hastaya yaklaşım ve/veya yaşamın sonuna ilişkin bakım konuları açısından tıp eğitimi müfredatının yeniden ele alınması durumunda hangi noktalara öncelik verilmesi gerektiği ile ilgili kimi önerilerde bulunulmuştur. YÖNTEM Katılımcılar Çalışma kesitsel bir araştırma olup, akademik yılında AÜTF de eğitim görmekte olan Dönem 1, 3, 5 ve 6 öğrencileri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Buna göre, belirli bir anda AÜTF de verilmekte olan genel tıp eğitiminin öğrencilerin ölüm ve ölümcül hastaya yaklaşım konusundaki duygu, düşünce ve davranışlarını ne yönde (kaçınıcı tutum yönünde ya da tersi) etkilediği konusunda fikir edinilebileceği düşünülmüştür. Çalışmanın temel amacı, dönem (sınıf düzeyi), cinsiyet, birinci derecede akrabalarda vefat öyküsü varlığı ve daha önce ölmekte olan bir kişiye bakım vermiş olma durumu açısından tıp fakültesi öğrencilerinin ölüm ve ölümcül hastadan kaçınıcı tutum düzeylerinin değişkenlik gösterip göstermediğini belirlemektir. Uygulama 6 Ocak 30 Nisan 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın temel amacı, akademik yılında AÜTF Dönem 1, 3, 5 ve 6 öğrencilerinin kaçınıcı tutum düzeylerinin karşılaştırılması olduğu için, çalışmanın evreni incelenen yıl için AÜTF Dönem 1, 3, 5 ve 6.sınıf öğrencilerinin tümüdür. AÜTF de eğitim-öğretim yılında 1, 3, 5 ve 6. sınıf düzeylerinde toplam 1175 öğrenci olduğu bilgisi ışığında, bu öğrencilerin sınıf düzeyleri bazında evren dağılımları dikkate alınarak, tabakalı rastgele örneklem yöntemi ile Dönem 1, 3 ve 6 dan 107, Dönem 5 ten 80 bireyin çalışmaya dahil edilmesinin uygun olacağı düşünülmüştür. Bu şekilde evrenin %35 oranında temsil edilmesi hedeflenmiştir. Dönem 1 ve Dönem 3 öğrencilerine kalabalık gruplar halinde katıldıkları amfi derslerinde kolayca ulaşılmış ve bu sebeple araştırmaya katılımları yüksek sayıda gerçekleşmiştir. Dönem 5 ve Dönem 6 öğrencilerinin küçük staj gruplarına bölünmesi ve ders programlarının yoğun olması bu öğrencilere ulaşımı zorlaştırmış, dolayısıyla araştırmaya katılımları görece düşük düzeyde kalmıştır. Çalışmanın sonucunda Dönem 6 hariç, hedeflenen sayıya ulaşılmıştır. Dönem 5 ve 6 öğrenci sayılarının görece az olmasının bir başka nedeni, çalışmanın Dönem 3 Araştırma Planlama Yürütme dersi kapsamında gerçekleştirilen ve kısıtlı sürede tamamlanması gereken bir öğrenci projesi olmasıdır. Yukarıda açıklanan erişim güçlüğü ile birlikte değerlendirildiğinde bu dönemlerdeki öğrencilerin katılımlarının göreli azlığı açıklanabilir olmaktadır. AÜTF Dönem 1 öğrencileri, henüz tıp eğitimlerinin başında olmaları ve mesleki eğitimlerinin, hastalıkların yapısı, ilerleyişi, hastalık olgusunun toplumsal ve psikolojik boyutları, hastalar ve yakınlarıyla iletişim konularında henüz bilgi ve deneyim sağlayacak aşamada olmaması nedeniyle çalışmaya dâhil edilmişlerdir. Buradaki amaç, hâlihazırdaki tıp eğitiminden en az etkilenmiş grup olarak kabul edilebilecek Dönem 1 öğrencilerinin sonraki dönemlerde bulunan öğrencilerle karşılaştırılmasıdır. AÜTF de ilk üç eğitim yılı büyük ölçüde kuramsal bilgi birikimini aktarmaya, belirli bir oranda ise laboratuar ortamında kimi becerileri kazandırmaya dönük olarak yapılandırılmıştır. Öğrenciler, Dönem 4 ve 5 te klinik stajlara başlamakta, Dönem 6 da ise tam zamanlı hastane çalışmalarına katılmaktadırlar (30). Bu çerçevede, Dönem 3 öğrencileri bilgi temelli klinik öncesi eğitimin etkisinin değerlendirilebilmesi için araştırma kapsamına alınmışlardır. Çalışmaya katılan AÜTF Dönem 5 ve 6 öğrencilerinin eğitimleri uygulama ağırlıklıdır. Bu öğrencilerin, ölçeği doldurdukları sırada üç yarıyıl veya daha uzun süre boyunca hemen bütünüyle klinikte bulunmuş olmaları nedeniyle, klinik çalışmalara katıldıkları, hasta takibi yaptıkları, doğrudan hastalar ve yakınları ile iletişim içinde oldukları, genel olarak tedavi ve bakım süreçlerinin yürütülmesinde pay aldıkları varsayılabilir. Bu kişilerin ilerleyici, kayıplarla seyreden, kronik veya ölümcül hastalarla karşılaşma ve/veya en az bir defa bir hastanın ölüm sürecine tanık olma olasılıkları önceki dönemdekilere göre yüksektir. Dönem 5 ve 6 öğrencileri, esas olarak klinik uygulamaların etkisinin anlaşılabilmesi için çalışmaya dahil edilmişlerdir. Böylece, AÜTF öğrencilerinin almakta oldukları mesleki eğitim sürecinin bu üç kritik aşamasında (mesleki eğitim öncesi, klinik çalışma öncesi ve klinik çalışma sırası/sonrası), öğrencilerin ölüm ve ölümcül hastaya yaklaşım konusundaki kaçınıcı tutum düzeyleri araştırılmıştır. Çalışma, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Değerlendirme Kurulu tarafından onaylanmıştır. Öğrencilerin çalışmaya katılımları için sözel onamları alınmıştır. Ölçek Çalışma kapsamında, temel ölçüm gereci olarak Kavas ve Öztuna nın geliştirdikleri Ölüm ve Ölümcül Hastaya Yaklaşım Tutum Ölçeği (ÖÖHYTÖ) kullanılmıştır. Tıp fakültesi öğrencileri üzerinde geçerlilik ve güvenirliği değerlendirilen ÖÖHYTÖ nün kaçınıcı tutum ve iletişim güçlüğü olmak üzere iki boyutlu bir yapıya sahip olduğu, bu boyutların güvenilirliklerinin yüksek olduğu açıklayıcı faktör analizi ve Rasch analizi kullanılarak belirlenmiştir. Ölçek, tıp fakültesi öğrencilerinin ölüm ve ölümcül hastaya yaklaşırken Mustafa Volkan Kavas, Derya Öztuna, Nuriye Nurtaç Çelebi, Hazal Selvi, Damla Sayar, Alican Akaslan 21 ne ölçüde kaçınıcı tutum sergilediklerini belirlemek amacıyla geliştirilmiş, psikometrik özellikleri detaylı olarak incelenmiştir (29). ÖÖHYTÖ iki bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümde öğrencilerin bazı sosyodemografik özellikleri sorgulanmakta, ikinci bölümde ise ölüm ve ölümcül hastadan kaçınıcı tutum düzeylerini ortaya koymayı sağlayan toplam 20 madde bulunmaktadır. Yanıt kategorileri kesinlikle katılmıyorum ile tamamen katılıyorum arasında değişkenlik gösteren 4 lü Likert yapısına sahiptir. Ölçekte yer alan maddelerin ölümcül hasta ve yakınları ile iletişim güçlüğü (kısaca iletişim güçlüğü ) ve ölüm ve ölümcül hastadan kaçınma (kısaca kaçınma ) olmak üzere iki boyutlu bir yapıyı ölçtüğü önceki çalışmada belirlenmiştir (29). Bu boyutlardan elde edilen puanların yüksekliği, kaçınıcı tutum/iletişim güçlüğü düzeyinin yüksek olduğunu göstermektedir 1. Đstatistiksel analiz Çalışmada, tıp fakültesi öğrencilerinin iletişim güçlüğü ve kaçınma düzeylerinin; dönem, cinsiyet, birinci derecede akrabalarda vefat öyküsü varlığı ve daha önce ölmekte olan bir kişiye bakım vermiş olma durumu açısından farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Bu kapsamda öncelikli olarak her bir boyut için ölçekte yer alan maddelere ilişkin Rasch analizinden elde edilen madde güçlük düzeyleri sabit tutularak [anchoring] (29), bireylerin yanıt desenleri kullanılarak iletişim güçlüğü ve kaçınma düzeylerine ilişkin tahmin değerleri elde edilmiştir (31). Daha sonra bu tahmin değerleri kullanılarak bağımsız iki grup incelemesinde Mann-Whitney U testi, ikiden fazla grup karşılaştırmasında ise Kruskal-Wallis varyans analizi yapılmıştır. Ayrıca dönemlere göre cinsiyet dağılımının incelenmesinde ki-kare testi kullanılmıştır, sonuçlar frekans (yüzde) ile özetlenmiştir. Tanımlayıcı istatistik olarak ortalama ± standart sapma [ortanca (minimummaksimum)] değerleri verilmiştir. p 0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. BULGULAR Çalışmada yer alan toplam 428 bireyin 338 i (%79) AÜTF öğrencisidir. AÜTF katılımcılarının dönem ve cinsiyete göre dağılımları Tablo 1 de gösterilmiştir. Dönemlere göre cinsiyet dağılımı incelendiğinde dönem 1, 3 ve 5 için cinsiyet dağılımı benzer iken; dönem 6 da erkek öğrenci oranının daha yüksek olduğu belirlenmiştir (p 0.05). Bu durum, dönem 6 için hedeflenen sayıya ulaşılamaması ile ilişkilidir. AÜTF öğrencileri üzerinden karşılaştırma yapıldığında; kadınların, Dönem 1, 3 ve 5 öğrencilerinin, birinci derecede akrabalarda ölüm öyküsü bulunmayanların, daha önce ölmekte olan bir kişiye bakım vermemi
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks