Please download to get full document.

View again

of 92
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

ANKASTRE MUTFAK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Category:

Business & Finance

Publish on:

Views: 38 | Pages: 92

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ nin SİLVER ANKASTRE MUTFAK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile GÜMÜŞ-MAK ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ni Devralma Suretiyle Birleşmesine İlişkin
Transcript
SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ nin SİLVER ANKASTRE MUTFAK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile GÜMÜŞ-MAK ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ni Devralma Suretiyle Birleşmesine İlişkin Duyuru Metni Bu duyuru metni, Sermaye Piyasası (Kurul) nca././.. tarihinde onaylanmıştır. Silverline Endüstri ve Ticaret Anonim Şirketi nin Silver Ankastre Mutfak Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Gümüş-Mak Endüstri ve Ticaret Anonim Şirketi nin Birleşmesine ilişkin duyuru metnidir. Silverline Endüstri ve Ticaret Anonim Şirketi nin ödenmiş sermayesi söz konusu işlem nedeniyle TL (Otuzmilyondörtyüzbin TL) den TL (Otuzbeşmilyonyediyüzdokuzbindörtyüzyirmiiki TL) ye çıkarılacaktır. Duyuru metninin onaylanması; duyuru metninde, birleşme sözleşmesi ile birleşme raporunda ve değişim oranlarına dayanak teşkil eden uzman kuruluş görüşünde yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekellüfü anlamına gelmez. Bu duyuru metni ortaklığımızın adresli internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) nda (kap.gov.tr) /Sermaye Piyasası nun adresli internet sitesinde yayınlanmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) nun 32 nci maddesi uyarınca birleşme işlemlerinde hazırlanacak duyuru metinlerini imzalayanlar veya bu belgeler kendi adına imzalanan tüzel kişiler bu belgelerde yer alan yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan müteselsilen sorumludur. 1 İÇİNDEKİLER 1.VARSA BORSAYA YAPILAN BAŞVURU HAKKINDA BİLGİ DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR DUYURU METNİNİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER ÖZET BAĞIMSIZ DENETÇİLER BİRLEŞMEYE ESAS FİNANSAL TABLOLAR KAMSAMINDA SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER RİSK FAKTÖRLERİ BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLER HAKKINDA BİLGİLER FAALİYETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER GRUP HAKKINDA BİLGİLER MADDİ DURAN VARLIKLAR HAKKINDA BİLGİLER FİNANSAL DURUM VE FAALİYET SONUÇLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLERİN FON KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME,PATENT VE LİSANSLARI İDARİ YAPI, YÖNETİM ORGANLARI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER VE PERSONEL ÜCRET VE BENZERİ MENFAATLER ANA ORTAKLAR İLİŞKİLİ TARAFLAR VE İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİLER BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLERE İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLERİ ÖNEMLİ SÖZLEŞMELERİ 21.BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLERİN FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER BİRLEŞME İŞLEMİ HAKKINDA BİLGİ BİRLEŞME İŞLEMİNE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR İNCELEMEYE AÇIK BELGELER EKLER KISALTMA VE TANIMLAR Borsa Devralan Şirket Devrolan Şirket MKK KAP KGK Kurul KVK ÖDA Rekabetim Korunması Hakkında Kanun Sermaye Piyasası Kanunu TFRS TL Türk Ticaret Kanunu Uzman ş Uzman ş Raporu VUK Borsa İstanbul A.Ş. Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. Silver Ankastre Mutfak Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gümüş-Mak Endüstri ve Ticaret A.Ş. Merkezi Kayıt şu A.Ş. Kamuyu Aydınlatma Platformu Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Sermaye Piyasası 21 Haziran 2006 tarihli sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Özel Durum Açıklaması 13 Aralık 1994 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun 30 Aralık 2012 tarihli ve Resmi Gazete de yayınlanan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Türkiye Finansal Raporlama Standartları Türk Lirası 14 Şubat 2011 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi Uzman ş tarafından hazırlanan Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş.ile Silver Ankastre Mutfak Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.ve Gümüş-Mak Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin birleşmeye ilişkin hazırlanan Uzman ş Raporu 10 Ocak 1961 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 4 1. VARSA BORSAYA YAPILAN BAŞVURU HAKKINDA BİLGİ Yoktur. 2. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR Rekabet nun görüşü: Silverline Endüstri ve Ticaret Anonim Şirketi ile Devrolan Şirketler aynı ekonomik bütünlük içerisinde yer almakta olup birleşme işlemi devrolan şirketlerin kontrolünde herhangi bir değişiklik yaratmayacaktır. Bu nedenle Rekabet ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliği nin (Tebliği No:2010/04) 6.madesi kapsamında kontrol değişikliğine yol açmadığından anılan birleşme işlemine ilişkin olarak Rekabet ndan izin alınması gerekmemektedir. Diğer Kamu Kurum ve şlarının görüşü: Yoktur. 3. DUYURU METNİNİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu duyuru metni ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve duyuru metninde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz. SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Yetkilisi Sorumlu Olduğu Kısım Mustafa LAÇİN Yönetim Başkanı İmza: Tarih: DUYURU METNİNİN TAMAMI İbrahim ATAY Yönetim Üyesi İmza: Tarih: SİLVER ANKASTRE MUTFAK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Yetkilisi Sorumlu Olduğu Kısım Mehmet İlhan ATAY Yönetim Başkanı İmza: Tarih: DUYURU METNİNİN TAMAMI GÜMÜŞ-MAK ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Yetkilisi Sorumlu Olduğu Kısım Mehmet İlhan ATAY Yönetim Başkanı İmza: Tarih: DUYURU METNİNİN TAMAMI Mustafa LAÇİN Yönetim Üyesi İmza: Tarih: 4. ÖZET Bu bölüm duyuru metninin özeti olup, işleme taraf olan ortaklıkların paylarına yatırım yapıp yapmama kararı duyuru metninin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucunda verilmelidir. 4.1.Birleşmeye Taraf Şirketler Hakkında Genel Bilgi: a) Devralan Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. 08 Kasım 1994 tarihinde Gümüşfon Metal Endüstri ve Ticaret A.Ş. unvanıyla Organize Sanayi Bölgesi Merzifon/AMASYA da kurulmuştur.30 Aralık 2005 tarih ve 6464 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi nde ilan edilen ana sözleşme değişikliği ile Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. olarak 27 Aralık 2005 tarihinde tescil edilmiştir. Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin ana faaliyet konusu; Elektrikli, elektriksiz veya başka bir enerji kaynağı ile çalışan her türlü beyaz ve gri ev eşyaları ile hazır mutfak ve ankastre ev ürünleri üretimi, satış ve pazarlaması, ithali, ihracı ile ilgili ticari ve sınai faaliyetlerde bulunmaktadır. Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş.nin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir. Ortağın Adı Soyadı/Ticari Unvanı Pay Tutarı (TL) Pay Oranı (%) İBRAHİM ATAY ,68% MEHMET İLHAN ATAY ,58% MUSTAFA LAÇİN ,37% MEHMET ENGİN ÇELEBİ ,14% HÜSEYİN ALIŞ ,05% ALİ RIZA ÖZGÜR ,00% ANIL ÖZGÜR ,32% MEHMET NAMIK ATAY ,37% CEYHAN AYGÜL 24 0,00% HALKA ARZ EDİLEN KISIM ,49% Toplam ,00% Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. Sermaye Piyasası na kayıtlı olup 23 Haziran 2006 tarihinden itibaren Borsa da işlem görmektedir.kurul un 23 Temmuz 2010 tarih ve 21/655 sayılı ilke kararı gereği;mkk kayıtlarına göre 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. sermayesinin %45,68 ini temsil eden payların dolaşımda olduğu kabul edilmektedir.(31 Aralık 2015: %44,04) Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin ortaklık yapısı son olağan genel kurul tarihli hazır bulunanlar listesi ve sonrasında yapılan devirlere ilişkin yapılan KAP bildirimleri çerçevesinde hazırlanmıştır. b) Devrolunan Silver Ankastre Mutfak Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 01 Ağustos 2006 tarihinde Silver Ankastre Mutfak Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanıyla Organize Sanayi Bölgesi Merzifon/Amasya da kurulmuştur. Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin iştiraki olan firmanın halka açıklığı bulunmamaktadır. Silver Ankastre Mutfak Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ana faaliyet konusu elektrikli, elektriksiz veya başka bir enerji kaynağı ile çalışan her türlü beyaz ve gri ev eşyaları ile hazır mutfak ve ankastre ev ürünleri üretimi, satış ve pazarlaması, ithali, ihracı ile ilgili ticari ve sınai faaliyetlerde bulunmaktadır. Silver Ankastre Mutfak Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir. 7 Ortağın Adı Soyadı/Ticari Unvanı Pay Tutarı (TL) Pay Oranı (%) SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş ,00% İBRAHİM ATAY ,00% MEHMET İLHAN ATAY ,00% MEHMET ENGİN ÇELEBİ ,00% MUSTAFA LAÇİN ,00% HÜSEYİN ALIŞ ,00% ANIL ÖZGÜR ,00% CEYHAN AYGÜL ,00% CEM BÜLENT ÜZÜM ,00% Toplam ,00% Silver Ankastre Mutfak Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ortaklık yapısı son olağan genel kurul tarihli hazırda bulunanlar listesinde yer alan paylara göre hazırlanmış olup bu tarihten sonra herhangi bir pay devri olmamıştır. c) Devrolunan Gümüş-Mak Endüstri ve Ticaret A.Ş. 10 Ağustos 2004 tarihinde Gümüş-Mak Endüstri ve Ticaret A.Ş. unvanıyla Organize Sanayi Bölgesi Merzifon/Amasya da kurulmuştur.26 Temmuz 2006 tarih ve 6607 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi nde ilan edilen hisse devri ile sermayesinin %86 oranındaki paylar Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. tarafından satın alınmıştır. Firmanın halka açıklığı bulunmamaktadır. Gümüş-Mak Endüstri ve Ticaret A.Ş.;Mutfak aspiratörü, elektrikli elektriksiz ve bilumum polyester plastik metal ve ahşap mutfak gereçleri ile bunların yedek parça ve aksesuarlarının imalatı, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. Çıt çıt rivet perçin düğme fermuar kapsül pul deri suni deri çanta ayakkabı kemer toka her nevi makine kalıbı ve bilumum polyester plastik metal aksesuarlarının imalatı, alımı satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. Her nevi makine, kalıp, motor, bilumum metal aksesuar, her nevi tekstil mamulleri, ham ve yardımcı maddelerinin imalatı, alım satımı, ithalat ve ihracat faaliyetlerinde bulunmaktadır. Gümüş-Mak Endüstri ve Ticaret A.Ş.nin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir. Ortağın Adı Soyadı/Ticari Unvanı Pay Tutarı (TL) Pay Oranı (%) SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş ,00% İBRAHİM ATAY ,00% MEHMET İLHAN ATAY ,00% MEHMET ENGİN ÇELEBİ ,00% MUSTAFA LAÇİN ,00% HÜSEYİN ALIŞ ,00% MEHMET NAMIK ATAY ,00% CEYHAN AYGÜL ,00% Toplam ,00% Gümüş-Mak Endüstri ve Ticaret A.Ş. ortaklık yapısı son olağan genel kurul tarihli hazırda bulunanlar listesinde yer alan paylara göre hazırlanmış olup bu tarihten sonra herhangi bir pay devri olmamıştır. 4.2.Birleşme İşlemi Hakkında Bilgi: Yönetim Organı Kararları: a) Devralan Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. 8 Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. Yönetim nun tarih ve 281 sayılı kararı ile ilgili mevzuat hükümleri dahilinde Silver Ankastre Mutfak Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Gümüş-Mak Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması suretiyle Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. bünyesinde birleşilmesine karar verilmiştir. Söz konusu kararın tam metni işbu Birleşme Duyuru Metninin 22.1 maddesinde yer almaktadır. b) Devrolunan Silver Ankastre Mutfak Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.: Silver Ankastre Mutfak Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim nun tarih ve 42 sayılı kararı ile ilgili mevzuat hükümleri dahilinde Silver Ankastre Mutfak Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş.ye devrolunması suretiyle Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. bünyesinde birleşilmesine karar verilmiştir. Söz konusu kararın tam metni işbu Birleşme Duyuru Metninin 22.1 maddesinde yer almaktadır. c) Devrolunan Gümüş-Mak Endüstri ve Ticaret A.Ş.: Gümüş-Mak Endüstri ve Ticaret A.Ş. Yönetim nun tarih ve 40 sayılı kararı ile ilgili mevzuat hükümleri dahilinde Gümüş-Mak Endüstri ve Ticaret A.Ş nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş.ye devrolunması suretiyle Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. bünyesinde birleşilmesine karar verilmiştir. Söz konusu kararın tam metni işbu Birleşme Duyuru Metninin 22.1 maddesinde yer almaktadır İşlemin Niteliği: Silverline Endüstri ve Ticaret Anonim Şirketi unvanlı şirket, Silver Ankastre Mutfak Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi unvanlı şirketin oy hakkı veren paylarının %83 kısmına doğrudan ve Gümüş- Mak Endüstri ve Ticaret Anonim Şirketi unvanlı şirketin oy hakkı veren paylarının %86 kısmına doğrudan sahip bulunmaktadır. Birleşme işlemi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) nun 134 ve devamı ilgili maddeleri; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK) nun 19 ve 20 nci maddeleri ile Devralan Şirketin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) na tabi şirket olması ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa) de halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle SPKn nın 23 ve 24 üncü maddeleri ile ilgili sair hükümleri ve Sermaye Piyasası (SPK) nun tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ( tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan SKP nın II-23.2.a Tebliği ile değişik) Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2) ve SPK nın tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ( tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan SPK nın II-23.1.a Tebliği ile değişik) Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde Devrolan Şirketler in tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde Devralan Şirket tarafından devir alınması suretiyle Devralan Şirket bünyesinde birleştirilmesi işlemidir İşlemin Koşulları: Sermaye Piyasası Kanunu nun Ayrılma Hakkı başlığını taşıyan 24 üncü maddesi ve Sermaye Piyasası nun Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) nin Ayrılma Hakkının Kullanımı başlığını taşıyan 9 uncu maddesi hükümleri dahilinde Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. ile Silver Ankastre Mutfak Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Gümüş-Mak Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahipleri veya temsilcileri paylarını Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. ye satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacaklardır. Sermaye Piyasası Kanunu nun Ayrılma Hakkı başlığını taşıyan 24 üncü maddesi ve Sermaye Piyasası nun Ayrılma Hakkı başlığını taşıyan 24.üncü maddesi ve Kurul un Önemli Nitelikteki 9 İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) nin Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı başlığını taşıyan 10.uncu maddesi hükümleri dahilinde, Şirketimizin her biri 1.- (Bir) TL nominal değerde payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatının, söz konusu birleşme işleminin ilk defa tarihli Yönetim Kararı ile kamuya açıklandığı dikkate alınarak, Yönetim Karar tarihi hariç olmak üzere karar tarihinden önceki otuz gün içerisinde Borsa da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan 1,284 TL olarak belirlenmiştir. Ayrılma hakkı kullandırılmasına birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içerisinde başlanacak olup ayrılma hakkı kullanım süresi 10 (on) iş günü olacaktır. Ayrılma hakkının aracı kurum vasıtasıyla kullandırılması zorunludur. Ayrılma hakkını kullanacak pay sahipleri ayrılma hakkına konu payları, ortaklık adına alım işlemlerini gerçekleştiren aracı kuruma, kamuya açıklanan ayrılma hakkının kullanım süresine ilişkin ilan edilen çerçevede ve genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı gerçekleştirir. Ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerine pay bedelleri en geç satışı takip eden iş günü ödenir. Ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahipleri, bu hakkı grup ayrımına bakılmaksızın sahip oldukları payların tamamı için kullanmak zorundadır. Birleşme işleminde devralan şirketin Yönetim tarafından ayrılma hakkı kullanımı sonucunda katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyet ve/veya birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısında olumsuz oy kullanıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerinin toplam paylarının ödenmiş sermayeye oranına ilişkin üst sınır getirilecek olup, söz konusu üst sınır birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısının gündeminde yer alacak ve pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır. Bahsi geçen üst sınır ve/veya diğer önceden belirlenecek şartlar hakkında, birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantılarına ilişkin davet ve gündemlerin ilanından önce bu konularda yönetim kurulu kararı alındığında derhal, Sermaye Piyasası mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine uygun olarak KAP da kamuya açıklama yapılarak ve söz konusu sınırlamalar hakkında pay sahipleri bilgilendirilecektir. Birleşme işleminin onaya sunulacağı genel kurul toplantısının gündeminde yukarıda bahsi geçen yönetim kurulu kararıyla belirlenecek olan üst sınırlar aşıldığı takdirde ve/veya varsa birleşme işlemine ilişkin diğer önceden belirlenen şartların gerçekleşmemesi durumunda anılan birleşme işleminden vazgeçilebileceği hususu belirtilecek ve Yönetim tarafından belirlenen üst sınırların aşıldığının tespiti durumunda işlemin onayına ilişkin gündem maddesinden sonraki gündem maddesinde genel kurul tarafından işlemden vazgeçilip geçilmeyeceği oylanacaktır. Genel kurul toplantısında işlemden vaz geçilmesine karar verilmesi durumunda ayrılma hakları doğmayacaktır. Yukarıda bahsedilen husus haricinde birleşme işlemine ait başka bir koşul bulunmamaktadır Öngörülen Aşamalar: Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş;Silver Ankastre Mutfak Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi unvanlı şirketin paylarının %83 kısmına doğrudan ve Gümüş-Mak Endüstri ve Ticaret Anonim Şirketi unvanlı şirketin paylarının %86 kısmına doğrudan sahip bulunmaktadır. Birleşme işlemleri taraf şirketlerin Yönetim Kurulları birleşmenin Türk Ticaret Kanunu nun 134 ve devamı maddeleri ile Sermaye Piyasası nun Birleşme ve Bölünme Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde devir alınması yoluyla yapılacaktır. Birleşmeye taraf şirketlerin Yönetim Kurulları tarafından 22.1 numaralı maddede belirtilen Yönetim Kararları alınmıştır. Birleşme işlemine ilişkin işbu Duyuru Metni ve esas sözleşme değişikliği Sermaye Piyasası nun onayına sunulacaktır. 10 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü nden esas sözleşme değişikliği için izin alınacaktır. Duyuru metni ve inceleme hakkı için gerekli ilan duyuruları yapılacaktır. Birleşme ve esas sözleşme değişikliği için Genel Kurul Toplantısına ilişkin ilan duyurusu yapılacaktır. Birleşme ve esas sözleşme değişikliği Genel Kurul un onayına sunulacaktır. Birleşme işlemi ve esas sözleşme değişikliği ilgili Ticaret Sicil Müdürlüklerine Tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde ilan ettirilecektir. Birleşme işleminin genel kurulda onaylanması sonucunda artırılan sermaye ye karşılık ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası na başvuru yapılacaktır. Türk Ticaret Kanunu nun 157 nci maddesi çerçevesinde Alacaklılara Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde 7 (yedi) şer gün aralıklarla 3 (üç) defa ve şirketin adresli internet sitesinde bildirim yapılacaktır Birleşmenin Gerekçesi: Silverline Endüstri ve Ticaret Anonim Şirketi unvanlı şirket, Silver Ankastre Mutfak Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi unvanlı şirketin paylarının %83 kısmına doğrudan ve Gümüş-Mak Endüstri ve Ticaret Anonim Şirketi unvanlı şirketin paylarının %86 kısmına doğrudan sahip bulunmaktadır. Birleşmeye taraf şirketlerin faaliyet alanının aynı olması dolayısıyla operasyonel işlemlerin tamamının Silverline Endüstri ve Ticaret Anonim Şirketi nin doğal bir uzantısı olarak sürdürülüyor olması sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Bu suretle yeniden yapılanma ve sadeleştirme ihtiyacı değerlendirilerek birleşme konusunda karar alınmıştır. Yönetim Kurulları aşağıda belirtilen birleşme gerekçeleri ve hedefleri hususunda mutabık kalmışlardır. Operasyonel olarak ticari faaliyetlerin tekbir tüzel kişilik altında yürütülecek olması hukuki yapının sadeleşmesini sağlayacaktır. Yönetim seviyelerinde aynı pozisyon içerisinde birden fazla görevlendirmeye gerek kalmayacağından tekbir idari merkez ile yönetim yapıları sadeleştirilecektir. Bunun sonucunda yönetim kontrolü artarak kurumsal yönetim uygulamaları güçlenecektir. Rekabet gününün artmasına katkı sağlayacaktır. Sermaye yapısı daha sade hale gelecektir. Pay sahiplerine kar dağıtım potansiyeli artacaktır. Operasyonel ve yönetimsel giderlerde sağlanacak tasarruf sonucunca maliyet avantajı sağlanacaktır. Yukarıda açıklanan hedefler ve bu hedeflere ulaşılmasında sağla
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks