Please download to get full document.

View again

of 41
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

ANON Volkskongres vir opvoeding en onderwys. Onderwys= b lad. 7 6 ( 8 2 7) : , Apr.

Category:

Public Notices

Publish on:

Views: 27 | Pages: 41

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
BIBLIOGRAFIE ANON. 1904(a). Hoofdartikel. (Brief van P.C. Snijman hierin ver= vat.) Het Christetijk Schoo tad. 6 (63): 1, Nov. ANON. 1904(b). Onze Groote Doode. Het Christe~ijk Sahoolblad. 6(64):1-2, Des.
Transcript
BIBLIOGRAFIE ANON. 1904(a). Hoofdartikel. (Brief van P.C. Snijman hierin ver= vat.) Het Christetijk Schoo tad. 6 (63): 1, Nov. ANON. 1904(b). Onze Groote Doode. Het Christe~ijk Sahoolblad. 6(64):1-2, Des. At.'l'ON Sargant. Het ChristeZijk Sahoolblad. 5 (69) :2, Mei. ANON Het Kongres van CNO en onze Koloniale Secretaris. Het ChristeZijk SahooZbZad. 7(93) :1, Mei. ANON Notule van die 35ste Algemene Jaarvergadering van die Transvaalse Onderwysersvereniging, gehou in die Selbornesaal te Johannesburg op 30 en 31 Maart en 1 April Die Kris= t e Z ike S k o o Z b lad. 3 3 ( ) : 7-70, Me i. ANON Notule van die 39ste Algemene Jaarvergadering van die Transvaalse Onderwysersvereniging gehou in die Voortrekker Gedenksaal te Pretoria van 6 tot 8 April Die Christe= l ike 5 k co Z b lad. 3 7 ( 434 ) : 7-44, Me i. At.'l'ON Die Voortrekkereeufees in die skole. Die ChristeZike oolbzad. 40(457) :5-6, Apr. ANON (a). Die Republiek. OnderwysbZad. 65{741) : , Jul. ANON (b). Ons eerste Staatspresident. Onder~ysblad. 65 ( ) : 1 1 3, Jul ANON Dr. Hendrik Frensch Verwoerd. Ons dankbare hulde. On rwysblad. 73(804): , Okt. ANON. 1968(a). Algemene Jaarverslag vir die jaar sember OnderwysbZad. 75(822) :30-35,?~ON. 1968(b}. Sake van die TO. OnderwysbZ Apr. geehndig 31 De= J:l.pr. 74 (822) :29-45, ANON Volkskongres vir opvoeding en onderwys. Onderwys= b lad. 7 6 ( 8 2 7) : , Apr. ANON. 1970. Volkskongres. Onderwysblad. At.'l'ON The Natal Teachers' Society. paedia Southern Africa, 8:73.) 77 (830) :2-3, Jan. ( Standard Encyclo= ANON. 1976(a). TO loop lang pad saam met TOD. TO se sestien voorsitters en 83 jaar. OnderwysbZad. 83(854) :7-9, Jan. ANON. 1976(b). Mondstuk. Eerste Minister bring hulde aan die onderwys. 4(45) :3, Mrt. ANON. 1976(c). Is dit ons erns met die opvoeding? Onde wys= b Z ad. 8 3 ( ) : 3, Apr. ANON. 1976(d). Die verhouding van die S.A.O.R. tot die Federale Raad, erkende onderwysersverenigings, statutere onderwyslig: game end onderwysowerheid. Die ~nie. 73(5) : , Nov. ANON. 1977(a). Natalse Onderwysersunie. die Wereld, 7:528.) (In Ensiklopedie van ANON. 1977(b). Oranje-Vrystaatse Onderwysersvereniging (O.V.S.O.V.). (In Ensiklopedie van die Wereld, 8:62-63.f 272 ANON. 1977{c). Suid-Afrikaanse Onderwysersunie. van die Wereld, 9:398.) (In Ensiklopedie ANON. 1977(d). South African Teachers Association. (In Ensiklo= ped van die Wereld, 9:203.) ANON. 1977{e). Suid-Afrikaanse Vereniging vir Tegniese en Be= roepsonderwys. (In Ensiklopedie van die Wereld, 9:405.) ANON. 1977( ). Suidwes-Afrikaanse Onderwysersunie. (In Ensiklo= ped van die Wereld, 9:426.) ANON. 1977{g). Teachers Probe Causes of School violence. NEA Reporter. 1 6 ( 1 ) : 9, Jan. ANON (h). Gewilde Vakansieoorde. Mondstuk. 5 (56) :5, Febr. Al.'JON ( i). Mondstuk. Swart onderwys hou sleutel ook vir Blanke onderwys. 5 ( 5 9 ) : 1, Me i. ANON. 1977(j). Bedingingsvermoe van die TO deel I. Mondstuk. 5 ( 6 2 ) : 2, Aug. ANON. 1977{k). TO se nee Geen Veelrassige Vereniging. Mondstuk. 5 ( 6 2) : 3, Aug. ANON. 1977(1). Die TO se bedingingsvermoe. Mondstuk. 5(63):2, Sept. ANON. 1977(m). Interessante brokkies rakende die SAOR. Mondstuk. 5 {58) : 81 Apr. ANON n Gesiglose Afrikaneronderwyser? Mondstuk. 6{73) :2 1 Jul. ANON R.G.N.-Ondersoek: Grootste in die geskiedenis van die onderwys in die RSA. Mon tuk. 8(99) :1 1 4 en 10 1 Sept. ANON {a). 94th SATA Conference Eduaationa l News. 91 {3) :7 1 May. ANON {b). Conference 81. Mentor. 63{3):76, June..Al.'JON (c). Foto-artikel: By die Kongres. Educa. 3 2 ( 1) : 8-9, Aug. ANON {d). Grondwet. Ty krif vir Tegniese en beroepsonder»ys in Suid-Afrika. 92:Bylaag 1 Des. ANON {a). Foto-artikel - NTS Headquarters Staff. ;\:fen tor . 6 4 ( 1 ) : 2, Febr. &'JON. 1982{b). Afrikaner-Onderwyskongres behoudend en dinamies. :\:fondstuk. 1 0 ( 118) : 1 en 6, Apr..Al.'JON. 1982(c). Education authorities and te SAOR Bulletin. 11:12, Jun. ing profession. ANDREWS, A Armoede en minderwaardigheidskompleks. Die Chr iste!ike Skoolblad. 40(467):17-18, Febr. A&'JOLD, N Die Christelik-nasionale onderwysbeweging in Suid-Afrika gedurende die tydperk {Verhandeling (M.Ed.) PU vir CHO.) BAlli'JARD, S.S Onderwyswette in Transvaal voor {Saam= gestel en van enkele opmerkings voorsien deur S.S. Barnard (Departement Historiese en Vergelykende Opvoedkunde, PU vir CHO), Nov ) 273 BARNARD, s.s Inleiding tot die Historiese Opvoedkunde as wetenskap. Potchefstroom : PU vir CHO. BARNARD, S.S Blanke-onderwys in Transvaal in Histories Pedagogiese perspektief. Durban : Butterworth. BARNARD, s.s Vergelykende Opvoedkunde vir onderwysstudente. Durban-Pretoria : Butterworth. BARRY, C.H. en Tye, F Running a School. London : Temple Smith. BINGLE, H.J.J CNO-Referaat deur prof. H.J.J. Bingle. OnderwysbZad. 69{753) :73-79, Jul. BINGLE, H.J.J Die status van die onderwyser. Onderwys: bzad. 74(821) : , Mrt. BOT, A.K Christelik-nasionale Volksopvoeding en die staatskool van Transvaal. Die Christelike Skoolblad. 40 { 46 1 ) : 6-1 0, Aug. BOT, A.K. 1943{a). Die betekenis van ons orgaan. OnderwysbZad. 45(517):73-74, Apr. BOT, A.K. 1943(b). Onderwys in Transvaal gedurende die laaste vyftig jaar. Onderwy lad. 45(517) :59-66, Apr. BOT, A.K Die ontwikkeling van Onderwys in Transvaal Pretoria : Staatsdrukker. BOT, A.K. 1968(a). Die krag van die TO. OnderwysbZad. 75(825): , Okt. BOT, A.K. 1968(b). Flitse uit die verlede van die TO. Tweede kwarteeu: Onderwysblad. 75(825) : , Okt. BREED, Monica MER. Vir haar wil ek n monument bou. On rwy lad. 83 (852): 7-8, Jul. COATES, R.D Teacher's unions and interest group politics. Cambridge : University Press. CHANDLER, B.J., Powell, Daniel en Hazard, William R Edu= cation and the new Teacher. New York, Dodd : Mead Company. COETZEE, J. Chr Inleiding tot die Algernene Teoretiese Opvoedkunde. Pretoria : J.L. van Schaik. COETZEE, J. Chr Ons doelstellings. On rwysblad. 72(795): , Jan. COETZEE, J. Chr Ons Vereniging. On rwysblad. 75(825): , Okt. COETZEE, J. Chr Die plek van die lewensopvatting in ons onderwysbeleid. (Referaat gelewer by die Volkskongres v~r Opvoeding en Onderwys, 30 Sept.-2 Okt te Pretoria.) COETZEE, M.J Die Voortrekkereeufees in die skole. J~e :: h r i s t e l i k e co l b l a d. 4 0 ( 4 57 ) : 5-6, Apr. COLLINS, R.D Mijn herinneringen van de Konferentie van 1893 en van het ontstaan van de Verenig ing. (In Vereniging van Onderwij zers en Onderwij zeressen in Zuid-.1\fr ika. Gedenk= boek bij gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan. Pretoria : Van Schaik, p. 1-5.) 274 CURTES, S.J History of education in Great Britain. New York : Hartcourt, Broce and World. DEKKER, E.J Die grondslae van die opvoeding. Departement Teoretiese Opvoedkunde, Diktaat. PU vir CHO. DEKKER, E.J Die Wes-Duitse Onderwysstelsel. Potchefstroom. (Verhandeling (M.Ed.) - PU vir CHO.) DEKKER, J Weg met 11 CNO ?! Onderwysblad. 76 (827) :89-93, Apr. DE VILLIERS, Roes Spaarsaamheid en Voorsorg. Die Kriste= Zike SkooZbZad. 33(386):43-47, Mei. DE WITT, J.T Volkome professionalisasie en die status van die onderwysberoep - n krities-vergelykende studie. (Ver= handeling (M.Ed.) - Universiteit van Stellenbosch.) DE WITT, J.T Professionele orientering vir die onderwys= beroep. Durban-Pretoria : Butterworth. DOOYEWEERD, H De Wij sbegeerte deur Wetsidee. (Boek 1 - De Wetsidee als Grondlegging der wijsbegeerte.) Amsterdam H.J. Paris. DOOYEWEERD, H Vernieuwing en bezinning om bet Reformato= risch Grondmotief. (Bewerkt door J.A. Oosterhof.) Zutphen : J B van den Brink en Co. DOOYEWEERD, H A new critique of theoretical thought~ Vol. I. Philadelphia : Presbyterian and Reformed Publishing Co. DOOYEWEERD, H A new critique of theoretical thought; Vol. III. Philadelphia : Presbyterian and Reformed Publish= ing Co. 'P DUPLESSIS, S.J Implementering van Christelik-nasionale onderwysbeginsels in Suid-Afrika na aanleiding van wette 39/67 en 73/69. (Proefskrif (D.Ed.) - PU vir CHO.) DU TOIT, G.J Die onderwyser (en aspekte wat hom raak). Voorsittersrede gelewer tydens die 72ste Algemene Vergadering van die TO. Onderwysbtad. 77{832): , Jul. DU TOIT, J.D Aanvanklike sukses. (In Du Toit, S., red. Versamelde Werke van J.D. du Toit. Johannesburg, Dagbreekboekhandel (Edms.) Bpk., 10: ) DUVENAGE, B Die religieuse grondmotief van die konsepsies van Visser 't Hoeft met betrekking tot die Wereldraad van Kerke. n Wysgerige benadering. (Publikasiereeks nr. 12 Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing.) Braamfontein : DeJongh. EKSTEEN, A.J Die Transvaalse Onderwysersvereniging as kultuurvereniging. (Studiestuk geskrywe vir die TO : 29 Mei ) ERL.~~K, W.J. du P Die kulturele rol van die TO. c~ s= b La ci. 4 5 (51 7) : , Apr. ERLANK, W.J. du P Ons Taal : n toekomstaak vir die TO. Onderwy3bZad. 83(852) :3, Jul. ESPACH, J.B Dankie onderwysers ..'1ondstuk. 4(43) :4, Jan. FEDERASIE Vk~ ONDERWYSERSVERENIGINGS IN DIE REPUBLIEK VAN SUID AFRIKA, Grondwet. FLEISCHMAN, J Christelike herorientering oor status in die onderwys. OnderwysbZad. 71 (785) : , Mrt. GORTON, R.A School administration; challenge and oppor= tunity for leadership. Iowa : W.C. Brown. HANS, N.A Cornparitive education : a study of educational factors and traditions. London : Routledge and Paul. HATTINGH, D.L wysbeplanning. HATTING, P.J (517) :39-44, Aandeel van onderwysersverenigings in onder= (RGN-verslag nr ) Die TO en sy bedrywighede. Apr. Onderwysb~ad. HENNING, J.A Verslag Hoofsekretaris Die Vrystaatse Onderwyser. 70(8):16-19, Aug. HENNING, J.A Jaarverslag Hoofsekretaris. Die Vrystaatse On de rwy s e r. 71 ( 8) : 3-7, Aug. HESSE, D.C.F Die NOU: n eksernplariese studie van n onder= wysersvereniging in die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel. Pretoria. (Verhandeling (M. Ed.) - Universi tei t van Suid-Afrika. l (Mikrof iche. ) HESSE, H.A Kristelik Nationaal Onderwijs in de Koncentratie Kampen. (In Vereniging van Onderwijzers en Onderwijzeressen in Zuid-Afrika. Gedenkboek bij gelegenheid van het vijfen= twintigjarig bestaan. Pretoria : Van Schaik, p ) HEYNS, A.M Onderwys as middel tot kultuuroordrag en die belangrikheid aldan nie van afsonderlike onder~zsstelsels vir verskillende kultuur- en taalgroepe. (In Projek : Religieuse en lewensbeskoulike differensiasie in die onderwys, PU vir CHO : Departement Teoretiese Opvoedkunde.) JOOSTE, J.H Die onderwyser, sy opleiding, sy status, sy Christelike roeping en sy beslissende rol in die opvoeding en onderwys van die kinders. (Referaat no. 9 gelewer by die Volkskongres vir Opvoeding en Onderwys, 29 Sept. - 2 Okt / JOUBERT, C.J Geskiedenis vir St. 10. Volgens die nuwe kern= sillabus. Johannesburg : Perskor-Uitgewery. KLOOSTER, W Onze Vereniging van 31 December 1903 tot 24 April (In Vereniging van Onderwijzers en Onderwijze=: ressen in Zuid-Afrika. Gedenkboek bij gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan. Pretoria : Van Schaik, p ) KRUGER, H.B vir Onderwys? Die Afrikaner-onderwyskongres: Waterskeiding Die KerkbZad. 84(2639) :2 en 11, Mrt. LABUSCHAGNE, R.J Die rol van die Hollanderonderwyser in die Transvaalse Skoolwese tot (Verhandeling (M.Ed.) - PU vir CHO.) LANDMAN, W.A Die bevordering van volkereverhoudinge deur die onderwyser. Tyiskrif vir Flasse-a.angeZeen--chede. 29(1):'16-23, Jan. 2 76 L&~DMAN, W.A. 1980(a}. Die geroepenheid van die Onderwyser(es). Pretoria : Universiteit van Pretoria. LANDMAN/ W.A. 1980(b). Die Transvaalse Onderwysersvereniging as opvoedkundige en professionele vereniging. (Referaat gelewer tydens die 77ste Algemene Vergadering van die TO, 20 Sept by Bronkhorstbaai Ontspanningsoord.) LINDE, A.L Die Geskiedenis van die Oranje Vrystaat se Onderwysersvereniging. (Tesis (M.Ed.) - Universiteit van Suid-Afrika.} MAC DOUGAL, R.L Teacher's Role in decision-making.!ve:u York State Education. :34-37, June. MARAIS, I.J Die plek van n onderwysersvereniging inn onderwysstelsel. NOU-BLad. 1 (1) :6e.v., Febr. MAREE, H.O S.A. TV-onderhoud, gebeeldsaai op 22 Febr NATIONAL EDUCATION ASSOCIATION OF THE UNITED STATES Address and proceedings of the one-hundred-and-tenth Annual Meeting held at Atlantic City, New Jersey, June 24-June 30, Vol. 110, Washington D.C : National Education Asso= ciation. NIENABER, G.S. en P.J Die opkoms van Afrikaans as Kultuur= taal. Pretoria : L. van Schaik. PIENAAR, J.J C.N.O.-organisasie ( ) toegelig aan die hand van n C.N.O.-notuleboek. OnderwysbLad. 74(811): , ~:!e i. RAAD VIR GEESTESWETENSKAPLIKE NAVORSING Verslag van die Hoofkomitee van die RGN-ondersoek na die Onderwys (De Langeverslag.) Pretoria. RAATH, R.J Ter orientering. (Referaat gelewer by die Volkskongres vir Opvoeding en Onderwys, 30 Sept.-2 Okt te Pretoria.) REINECKE, C.J Positiewe leiding. Ons Status. Onderwys= btad. 69(761) : , Mrt. REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA Die Wet op die Nasionale Onder= wysbeleid, /1967. Durban : Butterworth. REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA Goewermentskennisgewing R Staatskoerant. (Regulasiekoerant 1527:17-20, }2 Nov.) REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA Die Wet op d Suid-Afrikaanse Onderwysersraad vir Blankes, /1976. Durban : Butterworth. REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA Tussentydse memorandum cor die verslag van die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing oor die Ondersoek na Onderwysvoorsiening in die R.S.A. ROOS, S.G Geestelike weerbaarheid teen ideologiese terre= risme. Pretoria : N.G. Kerkboekhandel, Transvaal. RUDOLPH, Coenie C.G.S. de Villiers (dr. Con Viljee) lewen= de legende. On rwysb:ad. 83(852} :9-10, Jul. SCHOEMAN, P.G. 1978(a). Die onderlinge verhouding tussen die bepalers van die onderwys in perspektief gestel: Huis en kind, skool en onderwyskorps, staat-en onderwysowerhede, kerk. 2..,_, I I (In Bingle, H.J.J., red. Besinning en Verantwoording. Durban : Butterworth. p ) SCHOEMAN, P.G. 1978(b). Elementere grondbegrippe (voorvrae) van die Pedagogiek. Fok~s. 6(3) : , Aug. SCHOEMAN, P.G Aspekte van die Wysgerige Pedagogiek. Bloemfontein : SACUM Beperk. SCHUTTE, B.C Die roepingsgedagte in die opvoedkunde en opvoeding. Onderwysblad. 78(837) : , Okt. SKOOLMEESTER Onder!NyS inn wereldpenarie. Di8 Huisgenoo~. no. 2613, 12 Mei 1972:62. SPIER, J.M Inleiding in de Wijsbegeerte der Wetsidee. NV Kampen : J.H. Kok. STEYN, I.N., van der Walt, J.H.P., Dekker, E.I. en Steyn, H.J Opvoeding in Tydsperspektief. Potchefstroom : Wes= valia Boekhandel. STEYN, J.F Die onderwysersvereniging se plek en taak in ons onderwys. (Referaat gelewer deur J.F. Steyn, hoofsekre= taris van die T.O., by die S.W.A.O.U.-kongres, Donderdag 31 Maart 1977 in Windhoek, S.W.A.) STONE, H.J.S Struktuur en motief van die onderwysstelsel. Bloemfontein : SACUM. STRAUSS, D.F.M Verdere besinning oor CNO en Wiskundeonderwys. Onderwysbtad. 78(837) : , Okt. STRAUSS, D.F.M. 1978(a). Horisontalisme in die wetenskap, veral soos weerspie~l deur die hedendaagse opvoedkunde. (In Strauss, D.F.M., red. Kompendium vir studente in die Wysbe= geerte en die Wysgerige Pedagogiek, deel 1. Durban Butterworth, p ) STRAUSS, D.F.M. 1978(b). Inleiding tot die Kosmolog Bloemfon= tein : Sacum Beperk. SUID-AFRIKAANSE ONDERWYSERSRAAD VIR BLANKES Professionele Gedragskode. (In SAOR Handleiding, Pretoria : SAOR, p ) SUID-AFRIKAANSE ONDERWYSERSRAAD VIR BL&~KES Vierde verslag van die Suid-Afrikaanse Onderwysersraad vir Blankes 1 April 1980 tot 31 Maart SWART, M. J (a). kultuurarbeid. Christelik-nasionaal - grondslag van ons Handhaaf. 18(6):21-26, Jul./Aug. SWART, M.J (b). Die grondslag van die Afrikaner se kultuur= arbeid. Nondstuk. 10(110):1 en 10, Aug. TALJAARD, J.A.L Polished Lenses. Potchefstroom : Pro Rege Pers (Bpk.). TAYLOR, C.A Professionalisering van die onderwys. Ji.a :'nie. 73(8): , Febr. TRANSVAALSE ONDERWYSERSVERENIGING Beleidsmosies van die TO aanvaar deur die TO gegrond op die referaat van W.A. Landman: Die Transvaalse Onderwysersvereniging as opvoedkundige en professionele vereniging. 77ste Algemene Vergadering, 20 Sept TRANSVAALSE ONDERWYSERSVERENIGING (a). Huishoudelike Regle= ment vir die Personeelverenigingkomitee. TRANSVAALSE ONDERWYSERSVERENIGING (b). ment vir die Professionele Komitee. Huishoudelike Regle= TRANSVAALSE ONDERWYSERSVERENIGING (c). Notule van die Ver= gadering van die Kultuur-komitee van die TO gehou op Donder= dag 10 Sept om 14h00 in die TO-kantoor. TRANSVAALSE ONDERWYSERSVERENIGING. 1982(a). Algemene verslag van die TO (1 Julie 1980 tot 30 Junie 1982). (In Program : Alge= mene Vergadering, Aug. 1982, p ) TRANSVAALSE ONDERWYSERSVERENIGING. 1982(b). Notule van die Ver= gadering van die Hoofbestuur van die TO gehou op 27 Maart TREURNICHT, A.P Die taak van die Afrikaneronderwyser in ons revolusionere tyd. OnderwysbZad. 76(828) : , Jul. VAAND~~GER, M Onze Vereniging van 24 April 1908 tot 31 December (In Verenig ing van Onderwij zers en Onder= wijzeressen in Zuid-Afrika. Gedenkboek by gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan. Pretoria : Van Schaik, p ) V&~ BRUGGEN, J De Voor-de-Oorlogse periode van onze Vereniging. (In Vereniging van Onderwijzers en Onderwijze= ressen in Zuid-Afrika. Gedenkboek bij gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan. Pretoria : Van Schaik, p ) VAN DEN BERG, J.H Die veranderde en veranderende status en rol van die Blanke onderwyser in Suid-Afrika. (Verhandeling (M.A.) - PU vir CHO.) VANDER MERWE BRINK, D.S Onderwys Vandag . tydens n TO-saamtrek te Ermelo.) Onderwysbl 8, Okt. VAN DER WALT, J.L Die cnderwys as professie. Fakus. 6 (4) : , Nov. Vk~ DER WALT, J.L Opvoedkunde as lewende wetenskap Inleiding tot die wetenskapsleer van die opvoedkunde. : Butterworth. (Rede gelewer 83 (853) :6- Durban VANDER WALT, J.L. en Vander Walt, I.D Die grondslae van die opvoedkunde. Dele 1, 4 en 5. Potchefstroom : Pro Rege. VANDER WALT, J.L. 1982(a). Die navorsingsmetode van die Fundamen= tele Opvoedkunde. Xoers. 47(1) : VANDER WALT, J.L. 1982(b). Oor definisies en slaggate. FQkus. 10 { 1 ) : , Mrt. VANDER WALT, J.L., Dekker, vir Onderwysstudente. E.I Fundamentele Opvoedkunde Potchefstroom : Pro Rege. VAN DER WESTHUIZEN, P.C Die irnplikasies van 'n Christel ike Kenteorie vir die opvoedkunde. (Proefskrif (D.Ed.) - PU vir CHO.) VAN LILL, G.J Die Suid-Afrikaanse Onderwysersunie (SAOU) (Proefskrif (D.Ed.) - Universiteit van Stellen= bosch.) VAN SCHALKWYK, O.J Fokus op die onderwysstelsel. Butter= worth : Durban-Pretoria. VANWYK, A.H. du P Die geskiedenis van die TO. Die Chris= telike Skoolblad, 1938 (1) 40(455) :19-23, Febr. (2) 40(456) :18-23, Mrt (1) 40(467):25-30, Febr. ( 2) 4 1 ( 4 6 8) : , Mrt. (3) 41 (472) :15-20, Jul. VANWYK, J.H Strominge in die opvoedingsteorie. Durban Butterworth. VANWYK, P.G. 1968(a). n Terugblik oar die afgelope vyf-entwintig jaar. Onderwysblad. 75(825) : , Okt. VANWYK, P.G. 1968(b). Verdere Nuusflitse. Onderwysbtad. 75(825): , Okt. VANWYK, M Brief aan W. Postma (skrywer), 11 Augustus, Pretoria. (Oorspronklike kopie in skrywer se besit.) VERMEULEN, A Die opvoedkundig-antropologiese betekenis van die wysbegeerte van die wetsidee. (Raad vir Geestes= wetenskaplike Navorsing Publikasiereeks nr. 19.) Potchef= stroom : Pro Rege. VILJOEN, G.v.N Address by the Minister of National Edu= cation, dr. the han. G.v.N. Viljoen, to Conference. e TransvaaL Eduoationat News. 68(9):11-15, Okt. VISSCHER, H Het Christelijk Nationaal Onderwijs in Trans= vaal. Het Christetijk Sohootblad. 6 (64) :2, Des. VISSCHER, H Het CNO van 1903 tot (In Vereniging van Onderwijzers en Onderwijzeressen in Zuid-Afrika. Gedenk= boek bij gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan. Pretoria : Van Schaik, p ) VOLKSKONGRES VIR OPVOEDING EN ONDERWYS Besluite geneem deur die Volkskongres vir Opvoeding en Onderwys wat gehou is te Pretoria op 29 Sept. tot 2 Okt BYLAAG 1 TRANSVAALSE ONOERWYSERSVERENIGING (Gestig op 4 April 1893) GRONOWET 1982 WOORDOMSKRYWING Tensy uit die samehang anders blyk, beteken in hierdie Grondwet: 11 0nderwyser ook 11 0nderwyseres ; Hy 11 oak sy 11 ; Verenigingu of TO die Transvaalse Onderwysersvereniging; Hoofbestuur 11 die Hoofbestuur van die Transvaalse Onderwysersvereniging; Voorsitter die Voorsitter van die Transvaalse Onderwysersvereniging; 11 Hoofsekretaris 11 die Hoofsekretaris van die Transvaalse Onderwysersvereniging. NAAM Artikel I Die naam van die Vereniging is: TRANSVAALSE ONOERWYSERSVERENIGING. GRONDBEGINSELS Arti kel II Die Vereniging
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks