Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Aralık 2016 ISSN : Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi

Category:

Others

Publish on:

Views: 111 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Aralık 2016 ISSN : Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi Sayı : 3 Cilt : 2 Yıl: 2016 Selcuk Journal of Agriculture Sciences Number : 3 Volume : 2 Year: 2016 Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi Baş Editör
Transcript
Aralık 2016 ISSN : Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi Sayı : 3 Cilt : 2 Yıl: 2016 Selcuk Journal of Agriculture Sciences Number : 3 Volume : 2 Year: 2016 Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi Baş Editör Kazım ÇARMAN Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Konya, Türkiye Editörler Kurulu Advisory Board Aims and Scope Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences is unique journal covering mostly theoretical and applied all disciplines of agriculture, food and energy sciences such as agronomy, crop sciences, animal and feed sciences, poultry sciences, field crops, horticulture, agricultural microbiology, soil science, plant nutrition, agricultural engineering and technology, irrigation, land scape, agricultural economics, plant pathology, entomology, herbology, energy, biofuels and biomass, food chemistry, aroma, microbiology, food science and technology, biotechnology, food biotechnology, agricultural production, nutrition and related subjects. Selcuk Journal of Agriculture Sciences Editor-in-Chief Kazım ÇARMAN Selcuk University, Agriculture Faculty, Konya, Turkey Editorial Board Advisory Board Aims and Scope Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences is unique journal covering mostly theoretical and applied all disciplines of agriculture, food and energy sciences such as agronomy, crop sciences, animal and feed sciences, poultry sciences, field crops, horticulture, agricultural microbiology, soil science, plant nutrition, agricultural engineering and technology, irrigation, land scape, agricultural economics, plant pathology, entomology, herbology, energy, biofuels and biomass, food chemistry, aroma, microbiology, food science and technology, biotechnology, food biotechnology, agricultural production, nutrition and related subjects. Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi Ürün Bilgisi Yayıncı Sahibi (SÜZF Adına) Baş Editör Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Prof. Dr. Cevat AYDIN Dekan Prof. Dr. Kazım ÇARMAN Yayın Evi Yayın Tarihi Dil Yayınlanma Sıklığı Yayın Türü Tarandığı indeksler Web Adresi Adres Türkçe Yılda iki kez Hakemli, süreli bilimsel dergi TÜBİTAK-ULAKBİM Directory of Open Access Journals (DOAJ) Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 42075, Konya, Türkiye Telephone : +90 (332) Fax : +90 (332) Selcuk Journal of Agriculture Sciences Product Information Publisher Owner (On Behalf of SUAF) Editor in Chief Selcuk University Agriculture Faculty Prof. Dr. Cevat AYDIN Dean Prof. Dr. Kazım ÇARMAN Printing House Date of Publication Language Frequency Type of Publication Indexed and Abstracted in Web Address Address English Published two times a year Double-blind peer-reviewed, widely distributed periodical TÜBİTAK-ULAKBİM Directory of Open Access Journals (DOAJ) Selcuk University, Agriculture Faculty, 42075, Konya, Turkey Telephone : +90 (332) Fax : +90 (332) Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi İçindekiler Doruk Demirel Fikret Akınerdem Mehmet Kemal Ateş Ercan Ceyhan İsmail Hakkı Kalyoncu Nilda Ersoy Fadime Alparslan Ertan Ahmed Meryem Uysal Ahmet Şahbaz Fatma Yiğit Büyük Lütfi Pırlak Cengiz Eliçabuk Ramazan Topak Uğur Güzelsarı Şeyma Uğur Şeyma Uğur Ümmühan Karaca Emel Atmaca Cevdet Şeker H. Hüseyin Özaytekin İlknur Gümüş Hamza Negiş Farklı Zamanlarda Hasat Edilen ve Tarla Silosunda Bekletilen Şeker Pancarında Silolama Süresinin Verim ve Kaliteye Etkisi Yüksek Verimli Konservelik ve Kuru Tanelik Bezelye Hatlarının Geliştirilmesi Ada Çayı (Salvia officinalis L.) nın Yeşil Çelikle Çoğaltılması Üzerine Farklı Nem ve Hormon Doz Uygulamalarının Etkileri Konya İli Meram İlçesinde Solanaceae Familyasına ait Sebzelerde Zararlı Cicadellidae ve Cixiidae (Homoptera) Türleri Konya İl Merkezinde Yetiştirilen Mahalli Armut Çeşitlerinin Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerinin Tespiti Gevrekli Sulama Birliği nde Sulama Performansının Değerlendirilmesi Karaman Ekolojik Şartlarında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Karabuğdayın (Fagopyrum esculentum Moench) Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Araştırılması Ankara (Gölbaşı) Şartlarında Farklı Ekim Zamanlarında Yetiştirilen Kimyon (Cuminum cyminum L.)'un Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Ankara (Gölbaşı) Şartlarında Farklı Ekim Zamanlarında Yetiştirilen Çemen (Trigonella Foenum Graecum L.)'un Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Konya Şartlarında Yaygın Toprak Serilerinde Biyolojik Aktivite ile Organik Madde Arasındaki İlişkiler Emel Atmaca Ümmühan Karaca Cevdet Şeker H. Hüseyin Özaytekin İlknur Gümüş Hamza Negiş Duygu Akçay Ahmet Eşitken Mehmet Adalı Özden Öztürk Murat Demirsoy Ahmet Balkaya Sezgin Uzun Muhammet Karaşahin Zeki Kara Zeki Kara Ali Sabır Kevser Yazar Ayşe Akçay Sabri Yağlıcı Hüseyin Öğüt Songül Gürcan Ahmet Melih Yılmaz Nur Kobal Bekar Ahmet Balkaya Münevver Göçmen Mehmet Kurt Sedat Çalışır Gökhan Çıtak Ramazan Topak Şevket Alp Emrah Zeybekoğlu Ali Salman M. Ercan Özzambak Çumra Ovası nda Buğday Tarımı Yapılan Alanlarda Arbusküler Mikorizal Spor Dağılım Durumu MM106 Anacına ve Üzerine Aşılı Golden Delicious Elma Çeşidine Tuz Stresinin Etkileri Konya Koşullarında Bazı Aspir Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi Farklı Işık Kaynağı ve Renk Uygulamalarının Patlıcan (Solanum melongena L.) Fidelerinin Büyüme Parametreleri Üzerine Etkileri Farklı Sanayi Tipi Domates (Lycopersicon esculentum Mill) Çeşitlerinin Bazı Endüstriyel Özelliklerinin Belirlenmesi Klinoptilolitik Mikronize Zeolit Uygulamalarının Asma Anacı Fidanlarının Vegetatif Gelişme ve Kalitesine Etkileri İzli Tarım Uygulamalarının Toprak Sıkışmasına Etkisinin İncelenmesi ve Haritalanması Ankara-Haymana-Soğulca Köyü Sulama Kooperatifi Sulama Sahasındaki Su Kaynaklarının Sulama Suyu Kalitesi Yönünden Değerlendirilmesi Kabak Anaçlarının Aşılı Hıyar Yetiştiriciliğinde Vejetatif Büyüme Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Derin Kuyu Pompaları Anma Çapının Kuyu Su Seviyesi Düşümüne Etkisi Farklı Sulama Programları Uygulamasının Nohutta Verim ve Kaliteye Etkisi Ülkemizin Doğal ve Doğallaşmış Nergis Türleri ve Karşılaştığı Sorunlar Selcuk Journal of Agriculture Sciences Contents Doruk Demirel Fikret Akınerdem Mehmet Kemal Ateş Ercan Ceyhan İsmail Hakkı Kalyoncu Nilda Ersoy Fadime Alparslan Ertan Ahmed Meryem Uysal Ahmet Şahbaz Fatma Yiğit Büyük Lütfi Pırlak Cengiz Eliçabuk Ramazan Topak Uğur Güzelsarı Şeyma Uğur Şeyma Uğur Ümmühan Karaca Emel Atmaca Cevdet Şeker H. Hüseyin Özaytekin İlknur Gümüş Hamza Negiş The Effect of Storage Duration on The Yield and Quality of Sugar Beet, Harvested and Storaged in Field Different Times Development of The Pea Lines That is High Yielded for Canned and Dry Grains The Effects Various Humidity and Hormone Dose Applications on Sage Tea (Salvia officinalis L.) Propagated from Green Cuttings The Cixiidae and Cicadellidae (Hemiptera) Species Harmful on Vegetables from Solanaceae in Konya Province Turkey Determination of Phenological and Pomological Characteristics of Local Pear Cultivars in Konya Evaluation of Irrigation Performance in Gevrekli Irrigation Association Investigation of Agronomic and Quality Characteristics of Buckwheat (Fagopyrum Esculentum Moench) Cultıvated as Secondary Crop in Karaman Ecology Conditions Determination of Yield and Quality Characteristics of Cumin (Cuminum cyminum L.) Cultivated Different Sowing Date in Conditions (Gölbaşı) Ankara Determination of Yield and Quality Characteristics of Fenugreek (Trigonella foenum graecum L.) Cultivated Different Sowing Date in Conditions (Gölbaşı) Ankara The Relation Between Organic Matter and Biological Activity in Common Soil Series in Konya Region Emel Atmaca Ümmühan Karaca Cevdet Şeker H. Hüseyin Özaytekin İlknur Gümüş Hamza Negiş Duygu Akçay Ahmet Eşitken Mehmet Adalı Özden Öztürk Murat Demirsoy Ahmet Balkaya Sezgin Uzun Muhammet Karaşahin Zeki Kara Zeki Kara Ali Sabır Kevser Yazar Ayşe Akçay Sabri Yağlıcı Hüseyin Öğüt Songül Gürcan Ahmet Melih Yılmaz Nur Kobal Bekar Ahmet Balkaya Münevver Göçmen Mehmet Kurt Sedat Çalışır Gökhan Çıtak Ramazan Topak Şevket Alp Emrah Zeybekoğlu Ali Salman M. Ercan Özzambak The Relation Between Organic Matter and Biological Activity in Common Soil Series in Konya Region Effects of Salt Stress on MM106 Rootstock and Golden Delicious Apple Variety Grafted on MM106 Determination of Yield and Some Yield Components of Safflower of Konya Conditions The Effect of Different Light Sources and Artificial Colour Treatments on Eggplant (Solanum melongena L.) Seedling Growth Parameters Determination of Some Industrial Properties of Different Varieties of Processing Tomato (Lycopersicon esculentum Mill) Effects of Clinoptilolitic Micronized Zeolite Applications on Grape Rootstocks Saplings Vegetative Growth and Quality Controlled Traffic Farming Applications Soil Compaction of Effects to Mapping and Analysis Evaluation of Water Resources in Terms of Irrigation Quality in Irrigated Areas of Ankara-Haymana-Soğulca Town Irrigation Cooperative The Effects of Local Pumpkin Rootstocks on Vegetative Growth in Grafted Cucumber Cultivation The Effects on Drawdown in Well Water Level for Nominal Diameters of the Deep Well Irrigation Pumps The Effect of Different Irrigation Programs on the Yield and Quality of the Chickpea Natural and Naturalized Narcissus Taxa in Anatolia and its Faced Problems
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks