Please download to get full document.

View again

of 28
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Arap Belâgati: el-câhiz den Abdu l-kâhir e Kadarki Süreç *1

Category:

BusinessLaw

Publish on:

Views: 23 | Pages: 28

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 51:2(2010), ss Arap Belâgati: el-câhiz den Abdu l-kâhir e Kadarki Süreç *1 TÂHÂ HUSEYN **2 TERCÜME: DOÇ.DR. ZAFER KIZIKLI ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT
Transcript
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 51:2(2010), ss Arap Belâgati: el-câhiz den Abdu l-kâhir e Kadarki Süreç *1 TÂHÂ HUSEYN **2 TERCÜME: DOÇ.DR. ZAFER KIZIKLI ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. BÖLÜM el-câhiz 3, hicrî III. yüzyılın ortalarına doğru Şu ûbiyye 4 ile mücadeleye giriştiğinde, nükteden yoksun basit bir maceraya dalarak, Yunanlılarda hatîp olarak adlandırılmayı hak eden hiç kimsenin olmadığı yönünde bir açıklama yapmıştır. Fakat el-câhiz, biraz hoşgörü göstererek Yunanlıların felsefedeki * Orijinali Fransızca olan ve La Rhétorique Arabe de Djahız a Abdelkahir (Cāhiz den Abdu l-kāhir e Arap Belâgati) başlığını taşıyan bu çalışma, Tâhâ Huseyn tarafından 1931 yılında Londra da düzenlenen XII. Müsteşrikler Kongresi nde tebliğ olarak sunulmuştur. Ayrıca, Abdu l-hamîd el- Abbâdî tarafından Arapçaya da çevrilmiş ve Kudâme b. Ca fer in Nakdu n-nesr adlı kitabına Sunuş Bölümü olarak eklenmiştir. Bkz. Kudâme b. Ca fer, Ebu l-ferac, Nakdu n-nesr, Dâru l-kutubi l- İlmiyye, Beyrut 1402/1982, (Tâhâ Huseyn, el-beyânu l- Arabî / Sunuş Bölümü), s (Ç.N.). ** Tâhâ Huseyn ( ), Mısırlı yazar, akademisyen, düşünür ve devlet adamıdır. Çağdaş Arap edebiyatının duayen isimlerinden biridir. Doğuştan görme engelli olmasına rağmen Kahire de ve Paris te eğitimini sürdürmüş, Arap edebiyatı üzerine doktora yapmıştır. Kahire Üniversitesi nde profesörlük ve Mısır hükümetinde Eğitim Bakanlığı görevlerinde bulunmuştur. Çeşitli eserler kaleme almıştır. Hayatı ve eserleri hakkında bkz. Brugman, J. (1984), An Introduction to the History of Modern Arabic Literature in Egypt, Leiden: E.J. Brill, s ; Kehhâle, Umer Ridâ (1414/1993), Mu cemu l-mu ellifîn, Beyrut: Mu essesetu r-risâle, II/ (Ç.N.). 3 el-câhiz (öl.255/868), klâsik Arap nesrinin ve Arap belâgat biliminin öncüsüdür. Aynı zamanda, Mu tezile mezhebi kelâm bilginidir. Hayatı ve eserleri hakkında bkz. Şeşen, Ramazan-Yavuz, Yusuf Şevki (1993), Câhiz, DİA, VII, 20-26; Kızıklı, Zafer (2008), Arap Dilinde Belagat Bilimi, Ankara, s , 120 (Ç.N.). 4 Şu ûbiyye, Arapların diğer milletlerden daha üstün olduklarına inanmayan bir fırkanın adıdır. Konuyla ilgili daha geniş bilgi için bkz. Kılıçlı, Mustafa (1992), Arap Edebiyatında Şuûbiyye, İstanbul: İşâret Yayınları. (Ç.N.). 434 TÂHÂ HUSEYN öncülüklerini ise kabul etmektedir. Çünkü, el-beyân ve t-tebyîn 5 adlı eserinde, bizzât Aristo yu 6, sözü ayırdedebildiği, detaylandırabildiği, anlam ve özelliklerini kavrayabildiği hâlde, dili tutuk ve kendini ifade edemeyen biri olarak tanımlar. Sonra da şöyle der: Onlar Galen i 7 ağzı en iyi laf yapan kişi olduğunu ileri sürüyorlar, ama onun hitâbetinden ve belâgatinden hiç söz etmiyorlar! 8 el-câhiz, kitabının başka bir yerinde, o dönemde bedî 9 sözcüğünün, belâgatin bütün türleri için kullanımının, yalnızca Araplara özgü bir durum olduğunu, yeryüzündeki başka milletlerin kesinlikle böyle bir şeyi bilmediklerini öne sürer 10. el-câhiz e göre, İranlılar belâgati bilen bir millettir. Ama onların belâgati, yapmacık ve uydurma bir belâgattir. Bir hatip, ancak çok uzun bir süre çalışıp çabalayarak ve kendisinden öncekileri öykülemeye uğraşarak amacına ulaşabilir. Arap belâgati ise doğaçlamadır, tıpkı kaynağından fışkıran suya benzer. Bu durum, doğruluk derecesi kesin olmadığı hâlde, İranlılara dayandırılan risâleler için de geçerlidir. Söz konusu risâleleri, eskilerin aksine, edebî yönüyle ün yapmış İbnu l-mukaffa 11, Abdu l-hamîd 12, Ebû Ubeydullah ve bunları yazabilecek durumda olan diğerlerine mal etmemek gerekir. 5 Bu eserin baskısı için bkz. el-câhiz, Ebû Usmân Amr b. Bahr (1414/1993), el- Beyân ve t-tebyîn, (thk. Hasen es-sendûbî), I-IV, Beyrut: Dâru İhyâ i l- Ulûm. (Ç.N.). 6 Aristo (M.Ö. 384-M.Ö.322), İlkçağ Yunan felsefesinin en önemli filozoflarından biridir. Felsefe, siyaset, mantık, şiir, retorik, doğa bilimleri ve metafizik başta olmak üzere pek çok alanda eser yazmıştır. Hayatı ve eserleri hakkında bkz. Kaya, Mahmut (1991), Aristo, DİA, İstanbul, III/ (Ç.N.). 7 Galen ( ), Bergama da yaşamış Yunanlı yazar, filozof, tıp (anatomi) ve fizik bilginidir. Latincede Claudius Galenus olarak tanınır. Huneyn b. İshâk ( ) tarafından pek çok eseri Arapçaya tercüme edilmiştir. Eserleri, Ortaçağ boyunca hem Avrupa da, hem de İslâm dünyasında tıp ve fizik çalışmalarında çok önemli bir rol oynamış, Avrupalı ve Müslüman bilginler üzerinde etkili olmuştur. Hayatı ve eserleri hakkında bkz. Galen, Encyclopædia Britannica, London 1984, IV/385. (Ç.N.). 8 el-câhiz, el-beyân ve t-tebyîn, III/12. 9 Bedî, söylemi güzelleştirmek için lafız ve anlam yönüyle dilin etkin kullanımıdır. Konuyla ilgili daha geniş bilgi için bkz. Kızıklı, a.g.e., s (Ç.N.). 10 el-beyân ve t-tebyîn, III/ İbnu l-mukaffa (öl.142/759), İran asıllıdır. Klâsik Arap nesrinin öncülerindendir. Hayatı ve eserleri hakkında bkz. Durmuş, İsmail-Kutluer, İlhan (2000), İbnü l-mukaffa, DİA, İstanbul, XXI, ; Kızıklı, a.g.e., s , 118. (Ç.N.). 12 Abdu l-hamîd el-kâtib (öl.750), Arap edebiyatında risâle (mektup) üslûbunu ilk ortaya koyan kişidir. Gençliğinde Hişâm b. Abdi l-melik in sarayında çocuklara öğretmenlik yapmaktaydı. Daha sonra Şam da, II. Mervân zamanında devletin resmî yazışmalarını yürütmekle görevlendirildi. Sittu resâ il (Altı mektup) ve er-risâle ile l-kuttâb (Kâtiplere mektuplar) adlı yapıtları ünlüdür. (Ç.N.). Arap Belâgati: el-câhiz den Abdu l-kâhir e Kadarki Süreç 435 el-câhiz, Hintliler hakkında da şöyle söylemektedir: Onların, bir araya getirilmiş anlamlı sözleri ve ciltler dolusu kitapları vardır. Bu sözler ve kitaplar belli bir kişiye veya bilgin olarak nitelenen birine âit değildir. Bunların hepsi de, miras kalmış eserlerdir ve zamanın akışı içinde dilden dile dolaşan edebî ürünlerdir. Bu anekdotların tümünden, Araplardaki o muazzam anlatım ustalığına sahip birinin, Arap olmayanların edebiyatlarından habersiz olduğu sonucunu çıkarabilir miyiz? Şayet el-câhiz i, ayrılık ve gurbet sevgisini, bazen çelişkiye yol açan Arapların yabancı düşmanlarına karşı kazandıkları zaferlerdeki gerçek tutkulu coşkuyu bilmeseydik, bu soruya hemen evet cevabı verebiliriz! Aslında el-câhiz, bütün bu çelişkileri dile getirirken, bizzat bu kitapta ya unutarak, ya da görmezden gelerek yabancıların belâgat anlayışından söz eder ve der ki: - Belâgat nedir? sorusuna; İranlı, - Sözleri birbirinden ayırmayı ve birbirine bağlamayı bilmektir. Yunanlı, - Sözün bölümlerini düzeltmek ve sözcük seçimini iyi yapmaktır. Romalı, - Güzel doğaçlama yapabilmek ve sözü peşpeşe sıralayabilmektir! Hintli, - Anlamı açık kılmak, konuşma esnasında fırsatları iyi değerlendirmek ve imâyı güzel yapmaktır! Şeklinde cevap vermişlerdir 13. el-câhiz, ayrıca şu bilgiyi de aktarır: Mu ammer Ebu l-eş as, Yahyâ b. Hâlid el-bermekî 14 tarafından Hindistan dan getirtilen doktorlardan Behle ye şu soruyu yöneltti: - Hintlilere göre belâgat nedir? Behle ise şöyle cevap verdi: - Bu konuda yazılı metinlerimiz var, fakat ben onları güzel bir şekilde sana tercüme edemem! Daha önce belâgatle hiç uğraşmadım. Ancak bu alanı inceleyip, önemli sözleri özetleyebilirim. 13 el-beyân ve t-tebyîn, I/ Yahyâ b. Hâlid el-bermekî ( ), Abbasi Devleti döneminde Azerbaycan valiliği, vezirlik, divan katipliği gibi görevlerde bulunmuş bir devlet adamıdır. Ayrıca, Halife Harûn er-reşîd in oğluna mürebbilik de yapmıştır. (Ç.N.). 436 TÂHÂ HUSEYN Mu ammer de ona, - Tercüme edilmiş şu sayfayla karşılaştım ve gördüm ki, Daha sonra el-câhiz, o metnin tercümesini, ya da en azından bir kısmının tercümesini sunmaktadır. el-câhiz, Arap olmayanların edebiyat ve belâgati hakkında sadece yapılan rivâyetlerden duyduklarını söylemiştir. Ancak çoğu kez bunlardan yalnızca karmaşık, anlaşılmaz bir figür ortaya çıkarmakla yetinmiş ve kurallar yerine notlar, kitaplar yerine de bölük-pörçük bilgiler aktarmıştır. el-câhiz in, Aristo nun Rhetorikè adlı eserini hiç bilmediği kesin olarak söylenebilir. el- Câhiz çok nadir olmakla birlikte, her ne zaman İlk Hoca nın 15 adını ansa, onun meşhur sözü İnsan konuşan bir canlıdır tanımlamasından başka bir şey söylememektedir. Bununla birlikte Araplar, el-câhiz i Arap belâgatinin kurucusu olarak kabul etmekle yanlış yapmış olmazlar. Bu durum, onun belâgat biliminin temelini atmasından ötürü, ya da el-beyân ve t-tebyîn adlı eserinde neredeyse hiç belli bile olmayan güçlü kişiliği yüzünden değildir. Fakat el-câhiz in, bu eserde, Arapların hicrî II. asırda ve III. asrın ilk yarısında belâgattten ne anladıklarını güzel bir biçimde bize açıklayan bir metin demeti meydana getirmesi son derece önemlidir. el-câhiz, her ne kadar kronolojik sıralama gözetmese de, yine de Arap belâgatinin doğuşu ve gelişimini derli toplu bir biçimde bize sunmaktadır. el-beyân ve t-tebyîn, hacimli ve sistemden yoksun bir eser olmasına rağmen, onu okuma külfetine katlanan kişi şu üç sonuca ulaşır: 1. Araplar, câhiliye döneminin sonlarından itibaren ilk eleştirileri ortaya koyarak söz sanatına ağırlık vermeye başladılar. Ancak bu eleştiriler çoğu zaman özneldi. Çünkü eleştiriyi yapanlar kendi zevklerini öne çıkarıyorlardı. Bu iş, nazımdaki sanatsal kusurları açığa çıkarmaya kadar vardı. Böylece, her hatip ve şairin sanatında istifade edebileceği öğüt ve yönlendirmeyi belirlediler. Örneğin onlar, şairi, kafiyeye ilişkin belli yanlışlara düşmeme konusunda uyarıyorlar ve şairin aşırılığa kaçması veya yetersiz kalması durumunda onu nasıl ayıplayacaklarını biliyorlardı. Sonra da hatiplerden, konuşma ortamının gereklerini gözetmelerini, duruma göre sözü ya kısa tutumaları, ya da uzatmalarını, hutbelere Allah a övgü ifadeleriyle başlamalarını ve hutbelerini Kur ân 15 Felsefe tarihinde, Aristo (M.Ö.384-M.Ö.322) için İlk Hoca (el-mu allimu l-evvel), Fârâbî ( ) için de İkinci Hoca (el-mu allimu s-sânî) adlandırması yapılır. (Ç.N.). Arap Belâgati: el-câhiz den Abdu l-kâhir e Kadarki Süreç 437 âyetleriyle süslemelerini istediler. el-beyân ve t-tebyîn, şiir ve nesir alıntılarıyla doludur. Bunların tümü de, onların eleştiri üslûplarını özetler niteliktedir ve câhiliye döneminin sonlarıyla hicrî I. yüzyıla âittir. 2. Araplar, hicrî II. yüzyıldan itibaren söz sanatlarına aşırı derecede önem vermeye başladılar. Onları, buna yönelten iki faktör vardır: 1) O çağda siyasî kamplar arasındaki mücadele, dönemin en büyük Irak kentlerinden Kûfe ve Basra da sistemli bir inanca dönüştü. 2) Yine o yüzyılda ortaya çıkan güçlü düşünsel hareketler de bunda etkili oldu. Çünkü o dönemin Kûfe ve Basra câmilerinde Müslümanlar sadece ibadet etmek ve hukukî davalarını çözmekle kalmıyorlar, aynı zamanda buralarda bilginler, dil, gramer, hadis, fıkıh, tarih bilimleri de okutuyorlardı. Ayrıca câmiler, siyâsî ve dinî grup liderlerinin kendi aralarında yaptıkları tartışmalar için birer mekan konumundaydı. Câmilere, Müslüman, Yahûdî, Hristiyan ve Mecûsi pek çok insan gelmekteydi. Bunlar arasında, ortamda konuşulan dili basit bulan işsiz güçsüz kibirli bedeviler, kültürlü ve çalışkan İranlılar da bulunmaktaydı. Bu kişiler, mevcut ortamdan dolayı hoşnutsuz durumdaydı. Şüphesiz ki, böyle bir topluluğun önünde söz söyleyen kimsenin konuşması, düzgün, delillerle kanıtlanmış, psikolojik yönden etkili ve anlaşılır olmalıdır. Bu bağlamda, gerek söz, gerekse tavır ve anlatım bakımından bir hatipte bulunması gereken nitelikler ve söz kusurları ile ilgili kapsamlı bir araştırma gelişmiştir. el-câhiz in kitabı, duyduğu bu hutbelerden kayıt altına aldığı gözlemlerle doludur. O şöyle rivâyet eder: el-cumahî, sözün anlamsal yönden yerli yerine oturduğu bir hutbe okudu. Konuşmasında biraz pelteklik vardı 16. Zeyd b. Ali b. el-huseyn, ona aynı derecede güzel sözlerle karşılık verdi. Fakat Zeyd, telaffuz bakımından daha iyiydi, konuşmasında pelteklik de yoktu. Ayrıca el-câhiz, Vâsıl b. Atâ nın aktardığına göre: «Peltekliğin en kötüsü sözcüklerdeki râ harfini telaffuz edememektir. Böyle bir duruma düşmemelidir» 17. Ebû Şemir hakkında denilir ki; o, bir kimseyle söz düellosuna girdiğinde, ellerini, omuzlarını oynatmaz, gözlerini hareket ettirmezdi. Sanki onun konuşması bir kayanın yarığından 16 el-beyân ve t-tebyîn, III/ a.e., I/8. 438 TÂHÂ HUSEYN çıkıyor gibiydi 18. Yine onunla ilgili başka bir rivâyet ise, konuşmasına başlamadan önce boğazındaki gıcığını gidermek için tekrar tekrar öksürmesi ve sakalını sıvazlamasıdır. O, konuşması esnasında söz aralarında, Ey, burada bulunanlar!, Ey, dinleyenler!, Benden dinleyin!, Bana kulak verin!, Beni anlayın! v.b. şeyler de söylerdi 19. Böylece Araplar, el-beyân ve t-tebyîn de dağınık olarak karşımıza çıkan anlamları, lafızları ve hatiplik kurallarını yavaş yavaş ortaya koymaya çalıştılar. 3. Aynı zamanda yeni bir düşünce topluluğu da ortaya çıkmaya başladı. Bu topluluk, dîvân çalışanları ve hilâfet kâtipleridir 20. Onların çoğu İranlı, Mezopotamyalı, Süryani ve Kıptî olmak üzere yabancı kimselerdi. Hepsi de kendi ana dillerinde çok okumuş ve entelektüeldi. Daha sonra bu kimseler, zaman zaman telaffuzlarının bozuk olmasına rağmen, Arapçada da büyük bir beceri kazandılar. Onlar, halifelere ve devlet adamlarına yönetim ve yazışma makamında hizmet verdiler. Böylelikle Arapların daha önce hiç tanımadıkları üslûp tarzları Arap dilinin içine sokulmuş oldu. Araplar, yazma konusunda kendi yönetimlerinde çalıştırdıkları kimselerden aldıkları yöntemleri kullandılar. Onların sayesinde yazma sanatı rekabet edilen bir alan hâline geldi. Bu sanata özgü, bilgiler oluşturuldu ve öğrenciler için kuralları anlatıldı. el-câhiz, bu topluluğu şu sözlerle övmektedir: - Ben, belâgatte, kâtiplerden daha mükemmel bir yol izleyen topluluk bu zamana kadar hiç görmedim! Çünkü onlar, zor ve kullanımı az olan, ya da hiç kullanılmayan sıradan lafızlara iltifat etmediler 21. Hicrî II. yüzyılda kelâm bilginlerinin, siyasetçilerin ve kâtiplerin çabalarının, el-câhiz in eserinde anlattığı Arap belâgatinin oluşumuna hizmet etmek için bir araya geldiği görülmektedir. Öyleyse, bu belâgatin tamamen Araplara özgü olduğu söylemi abartılı bir sözdür. Çünkü bu süreçte payı bulunan kâtiplerin ve kelâm bilginlerinin büyük çoğunluğunun, yabancı olduğu tartışmasız bir gerçektir. Nitekim belâgatin, Arap diliyle uzlaşı sağlamış, tümüyle yabancı bir unsur olduğunu söylemek ve bu durumu daha önce Yunan belâgati ile Latin dili arasında gerçekleşen uzlaşıya benzetmek de doğru değildir. 18 a.e., I/ a.e., I/26, 62-63, Konuyla ilgili daha geniş bilgi için bkz. Kızıklı, a.g.e., s (Ç.N.). 21 el-beyân ve t-tebyîn, I/76. Arap Belâgati: el-câhiz den Abdu l-kâhir e Kadarki Süreç 439 Çünkü bizzât Araplar da bu sürece katkı sağlamışlardır. Ayrıca, o dönemdeki kültürden kaynaklanan, Kur ân ın dili ile yabancı diller arasındaki mevcut farkları ve Arap dili ile herhangi bir yabancı belâgatin bir araya gelmesini imkansız kılan bir, ya da daha çok sayıda engelin varlığını da buna eklemek gerekir. Bilâkis, hicrî III. yüzyılın ortalarına kadar Arap belâgatinin tam anlamıyla mevcut olmadığı düşüncesi de yanlıştır. Zira bu dönemde, belâgat biliminin oluşumuna, kurallarının belirlenmesine ve bunların okullarda öğrencilere öğretimine yönelik çok önemli çalışmalar vardır 22. Hicrî III. yüzyıldaki Arap belâgatini, üç temel unsurla ifade etmemiz mümkündür: 1) Arap unsuru: Tüm çıplaklığıyla kendini göstermektedir 23. 2) İran unsuru: Yaratıcılığa, söz ve biçimdeki yumuşaklığa eğilimlidir 24. 3) Yunan unsuru: Özellikle titizliği ve lafızlarla olan bağı yönünden, anlamlarla ilişkilidir. Asıl amaç, Aristo nun gösterdiği ilkedir. Bu ilke ise, hitâbet ile dinleyiciler arasındaki uyumun gerekliliğidir 25. Bu belâgati konularına göre ayırmak istersek, dört ana başlık altında toplayabiliriz: 1) Doğru Telaffuza Dayalı Söz: Dil ve dişlerden, ya da dudaklardan kaynaklanan hataların giderilmesine bağlıdır. 2) Dilin Düzgün Kullanımına ve Lafızların Kendi Aralarındaki Bağa Dayalı Söz: Sözcükteki harflerin birbiriyle uyumsuzluğu ve kulağa hoş gelmeyen sesler yüzünden ortaya çıkar. 3) Cümleye ve Anlam-Lafız İlişkisine Dayalı Söz: Sözün akıcılığına, özlü anlatımına, gerektiğinde uzatılmasına ve hitâbet metninin hem dinleyiciler, hem de ele alınan konu arasındaki uyumuna bağlıdır. 4) Konuşmayı Yapan Kişinin Dış Görünüşüne, Tavır ve Davranışlarına Dayalı Söz. Görüldüğü gibi, hicrî III. yüzyılın ortalarına kadar Arap belâgati oldukça sınırlı bir alanda kalmıştır. Edebiyat eleştirmenlerinin ve belâgat bilginlerinin önünde hâlâ gidilecek çok mesafe vardır. Çünkü bu yüzyıl içinde belâgatin elde ettiği kazanımlar, özellikle gramerle karşılaştırılacak olursa oldukça azdır. Ancak her durumda değere şayan bir gelişme idi. 22 a.e., I/ a.e., I/20-22, 24, 32-33, 37, a.e., I/4, 58, a.e., I/75 ve sonrası. 440 TÂHÂ HUSEYN II. BÖLÜM Buraya kadar, her ne kadar söz konusu dönemde düzgün bir belâgat tesis etmeye yönelik gayretler yavaş ve hantal olsa da, Arap edebiyatına giydirilen kıyafet tamamiyle üzerine uyum sağlamıştı. Zira, şiir ve nesir çok hızlı gelişmişti. Oysa şiir ve nesir ile, bu ikisinin eski dönemi arasında çok büyük bir fark vardır. Bilim ve edebiyatla uğraşan yabancılar sayesinde her ikisi de olumlu yönde etkilenmiştir. Helenizm, başta Mutezile kelâmcılaları aracılığıyla dolaylı olarak eski Arap edebiyatını etkilemiştir. Onlar, Arap fesâhatini savunmaksızın eleştirmişler, Yunan felsefesine karşı açlık duymuşlar, Arap belâgatinin gerçek anlamda temelini atmışlardır. Onların, kendi dönemlerindeki Yunan belâgatini çok iyi bildiklerini söyleyemeyiz. Fakat felsefî düşünceleri, kelâmı şekillendirmelerinde kendilerine yarar sağlamıştır. Bu iddianın doğru olduğunu tespit etmek için, el- Câhiz i okuyup, şiir ve nesir eleştirisinde onların ekolünü başka bir hâlis Arab ın, örneğin dilcilerin ekolünden olan İbn Sellâm ın 26 tarzıyla karşılaştırmak yeterlidir. İşte o zaman, katıksız Arap düşüncesiyle, Yunan düşüncesine bulaşmış bir Arap düşüncesi arasındaki fark bütün çıplaklığıyla ortaya çıkacaktır. Helenizmin, Arap edebiyatına yansıması, yabancı kökenli ve bir şekilde Yunan edebiyatının etkisi altında kalmış şair ve yazarlar aracılığıyla olmuştur. Bu şair ve yazarlar, Yunancadan Arapçaya tercüme edilen eserleri incelemek sûretiyle, Yunan edebiyatının mizacından ya doğrudan, ya da dolaylı olarak ilham almışlardır. Buna, Ebû Temmâm ı 27 örnek verebiliriz. Onun babasının Tedos isminde, Şam ın bir köyünde yaşayan Hristiyanlık dinine mensup 26 İbnu Sellâm el-cumahî (231/845), dil ve gramer bilginidir. Hayatı ve eserleri hakkında bkz. İbnu n-nedîm (1978), el-fihrist, Dâru l-ma rife: Beyrut, s. 165; el-kiftî, Aliyy b. Yûsuf (1980), İnbâhu r-ruvât, (thk. Muhammed Ebû l-fadl İbrâhîm), Kahire, III/ ; es-suyûtî, Abdu r-rahman b. Ebî Bekr (1979), Bugyetu l-vu ât, (thk. Muhammed Ebû l-fadl İbrâhîm), Dâru l-fikr: Beyrut, I/115; ez-zubeydî, Ebû Muhammed b. el-hasen (1954), Tabakâtu n-nahviyyîn ve l-lugaviyyîn, (thk. Muhammed Ebû l-fadl İbrâhîm), Matba atu s-se âde: Kahire, s. 127; ez-zirikli, Hayruddîn (1984), el-a lâm, (6.bsk.), Dâru l- İlmi li l-melâyîn: Beyrut, VI/146; Kızıklı, Salih Zafer (2005), Arap Grameri Ekolleri, (Yayımlanmamış doktora tezi), Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü: Bursa, s. 20, 22, 27, 130. (Ç.N.). 27 Ebû Temmâm (öl.231/846), Suriye nin Câsim kentinde doğmuş Abbasi dönemi şairlerindendir. Abbasi hükümdarlarını öven şiirler söylemiştir. Câhiliye den itibaren kendi yaşadığı döneme kadarki süreçte ünlü Arap şairlerinin kasidelerinden oluşturduğu el- Hamâse adında bir şiir antolojisi hazırlamıştır. Ayrıca, divanı vardır. Hayatı hakkında daha geniş bilgi için bkz. Elmalı, Hüseyin (1994), Ebû Temmâm, DİA, X, (Ç.N.). Arap Belâgati: el-câhiz den Abdu l-kâhir e Kadarki Süreç 441 bir içki satıcısı olduğu söylenir. Ebû Temmâm Müslüman olunca, babasının ismini ve nesebini kullanmayıp, Evs lakabını alarak Tayy 28 kabilesine intisap etmiştir. Ebû Temmâm ın şiirlerini okuyan bir kimse, bu şiirlerin o dönemin alışılagelmiş Arap şiirinden açıkça farklılık gösterdiğini anlayabilir. Ebû Temmâm sadece şiirlerinde teşbih, mecâz v.b. sanatları kullanmasından ötürü değil; aynı zamanda şiir anlayışı, anlamı ön planda tutması, kasîde bütünlüğünü benimsemesi, doğa betimlemelerine yer vermesi ve hangi konuyu ele alırsa alsın felsefî içeriğe vurgu yapması gibi yönlerden hem ke
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks