Please download to get full document.

View again

of 28
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. rep.nr OPENBARE TERECHTZITTING VAN ZESENTWINTIG JUNI TWEEDUIZEND EN TWAALF. 3e KAMER. bediendecontract.

Category:

Essays

Publish on:

Views: 12 | Pages: 28

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
1e blad. rep.nr ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 3e KAMER OPENBARE TERECHTZITTING VAN ZESENTWINTIG JUNI TWEEDUIZEND EN TWAALF. bediendecontract tegenspraak definitief In de zaak : NORMFEST BENELUX NV, met
Transcript
1e blad. rep.nr ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 3e KAMER OPENBARE TERECHTZITTING VAN ZESENTWINTIG JUNI TWEEDUIZEND EN TWAALF. bediendecontract tegenspraak definitief In de zaak : NORMFEST BENELUX NV, met maatschappelijke zetel gevestigd te 4700 Eupen, Gospertstrasse 24; Appellante op hoofdberoep, geïntimeerde op incidenteel beroep, die op de openbare terechtzitting wordt vertegenwoordigd door meester SCHEYS V. loco meester NULENS Johan, advocaat te Hasselt tegen : D. M., Geïntimeerde op hoofdberoep, appellant op incidenteel beroep, die op de openbare terechtzitting wordt vertegenwoordigd door meester DEVILLE Guido, advocaat te Brussel, * * * 2e blad. * Na beraad, spreekt het arbeidshof te Brussel volgend arrest uit : Gelet op de stukken van de rechtspleging en meer bepaald op : - het voor eensluidend verklaard afschrift van het bestreden vonnis, uitgesproken op tegenspraak, door de 23 ste kamer van de arbeidsrechtbank te Brussel op 23 mei 2011; - het verzoekschrift tot hoger beroep, ontvangen ter griffie van dit hof op 5 juli 2011; - de conclusies voor de appellant neergelegd ter griffie op 28 december 2011; - de conclusies en aanvullende conclusies voor de geïntimeerde, neergelegd ter griffie op 31 oktober 2011 en 15 februari 2012; - de voorgelegde stukken ; De partijen werden gehoord in de mondelinge uiteenzetting van hun middelen en conclusies op de openbare terechtzitting van 5 juni 2012, waarna de debatten werden gesloten en de zaak voor uitspraak werd gesteld op heden. * * * FEITEN EN RECHTSPLEGING De heer D. is op in dienst getreden van de Duitse groep RECA en werd van tot tewerkgesteld als directeur van de NV RECA BELUX. In augustus 2002 werd de NV NORMFEST BENELUX opgericht op initiatief van de Duitse concernvennootschap NORMFEST GmbH, behorend tot de WURTH-groep en werd de heer D. belast met het dagelijks bestuur van die vennootschap, in het raam van een arbeidsovereenkomst. Die vennootschap verdeelt in België toebehoren en onderdelen voor de autosector die worden aangekocht bij de moedermaatschappij NORMFEST GmbH. De Raad van Bestuur van de NV NORMFEST Benelux bestond uit 3e blad. de heren B. W., P. S. en sinds ook uit de heer O. die eveneens belast was met het dagelijks bestuur van de vennootschap. Tijdens een vergadering van deelde de heer W., aan de heer D. mee dat de groep NORMFEST gesaneerd diende te worden daar de GmbH NORMFEST niet meer in staat was de verliezen van de verlieslatende dochterondernemingen, waaronder de NV NORMFEST BENELUX te financieren. Tijdens een vergadering van op de zetel van NORMFEST GmbH in Duitsland, stelde de heer D. voor om de activiteiten van de Belgische vennootschap over te nemen en verder te zetten in het raam van een eigen vennootschap, en legde hij met het oog daarop een business plan voor. Hij had daartoe liquiditeiten nodig t.b.v euro. Volgens het plan zou de NV NORMFEST BENELUX dit bedrag betalen en zou de heer D. als tegenprestatie de verplichtingen uit de lopende leasingcontracten, de huurovereenkomst en de arbeidsovereenkomsten van een deel van het personeel overnemen. Op richtte de heer D. met eigen kapitaal t.b.v euro de BVBA D.M.B. op met het oog op de overname van de activiteiten. Hij informeerde de heer L. verkoopsdirecteur NORMFEST INTERNATIONAL daarvan per van De heer D. stelde verder CONIMMO ervan op de hoogte dat de NV NORMFEST BENELUX beslist had de huurovereenkomst op te zeggen per Tijdens een vergadering op 5 september 2008 in het kantoor van Mter. I., raadsman van NORMFEST GmbH en NORMFEST BENELUX NV, vernam de heer D. dat de Duitse directie van gedacht was veranderd en NORMFEST GmbH, na het aanzuiveren van de schulden van de NV NORMFEST BENELUX (o.m. een krediet van meer dan 1 miljoen Euro t.a.v. Würth Finance International) via een kapitaalsverhoging, bereid was haar aandelen in NORMFEST Benelux (alle aandelen min één) over te dragen voor de prijs van 1 euro, met terugwerkende kracht op Binnen de vennootschap zouden er nog voor euro liquide (klanten)vorderingen overblijven. Er zou een tussentijdse jaarrekening moeten worden opgesteld per Daartoe werd de heer P. van de BVBA FIDUCIAIRE HPH door NORMFEST belast met een grondige analyse van de rekeningen van de NV NORMFEST BENELUX. 4e blad. In het vooruitzicht van de overdracht van aandelen met terugwerkende kracht tot , - opende de heer D. een nieuwe bankrekening bij ING op naam van de NV NORMFEST BENELUX en nodigde hij de klanten uit om hun facturen op die rekening te betalen. Zonder die maatregel zouden alle betalingen door klanten onmiddellijk worden overgeheveld naar BV WURTH FINANCE INTERNATIONAL, in het raam van het bestaand systeem van cash pooling, om in mindering te worden gebracht op het openstaande krediet bij die firma. - besloot hij de betaling van zijn salaris door de vennootschap vanaf op te schorten. Intussen bleef hij verder zijn werkzaamheden verrichten als algemeen directeur belast met het dagelijks bestuur. Per van deelde de heer P. aan zijn Duitse gesprekspartners mee dat hij in het bezit was van alle noodzakelijke boekhoudkundige gegevens om een tussentijdse jaarrekening op te stellen per en deelde hij een schema mee van de noodzakelijke financiële verrichtingen met het oog op de voorgenomen overdracht van aandelen. Hij verzocht Mter. I., raadsman van de vennootschap, om een ontwerp van overeenkomst tot overdracht van aandelen op te stellen. De heer D. wenste nog volgende vier punten geregeld te zien: - toekenning van een exclusief distributierecht voor NORMFESTproducten in België tot ; - bevriezing van de aankoopprijzen voor NORMFEST-producten tot de koppeling van de aankoopprijzen voor NORMFEST-producten aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen in België vanaf het toestaan van een betalingstermijn van 90 dagen Per van , schreef de heer O. dat de heer W. en hijzelf akkoord gingen met een betalingstermijn van 90 dagen voor de maand september 2008 en met een betalingstermijn van 60 dagen vanaf en dat hij Mter I. zou uitnodigen dit op te nemen in de overeenkomst tot overdracht van aandelen. Per van , verzocht de heer D. Mter. I. om mededeling van het ontwerp van overeenkomst tot overdracht van aandelen en om bevestiging van de data waarop die overeenkomst 5e blad. zou worden ondertekend en gevolgen zou sorteren. Mter. I. antwoordde dat het ontwerp klaar was doch nog diende goedgekeurd te worden door NORMFEST, dat de effectieve datum van overdracht van 1 september behouden bleef doch dat de overeenkomst eerder na 15 oktober zou worden ondertekend daar het niet correct zou zijn om de heer D. niet de tijd te laten om ze rustig na te lezen. Tijdens een vergadering van in de bedrijfslokalen van NORMFEST GmbH in Duitsland, werd aan de heer D. meegedeeld dat de aandelen van de NV NORMFEST BENELUX niet aan hem zouden worden overgedragen maar dat de vennootschap zou worden ontbonden. Per van , deelde de heer L. van NORMFEST GmbH mee dat NORMFEST BENELUX zelf geen facturen meer mocht opstellen en dat alle facturen voortaan zouden worden opgesteld door NORMFEST GmbH. Tijdens een vergadering op op het kantoor van Mtr. I. in Aken, zouden de Duitse gesprekspartners aan de heer D. hebben meegedeeld dat de NV NORMFEST BENELUX hem een vergoeding zou betalen overeenstemmend met de kost van een opzeggingsvergoeding volgens de formule Claeys en een bijkomende vergoeding om hem schadeloos te stellen voor het geleden nadeel ten gevolgen van de herhaalde strategiewijzigingen van de NV Normfest Benelux en de GmbH Normfest. De heer D. bevestigde dit schriftelijk aan Mter. I. die met een brief van , die toezeggingen betwistte. Verder schreef hij: Wij stellen bovendien vast dat U tijdens de onderhandelingen over deze (aandelen) transactie elementen van het vermogen van de NV NORMFEST BENELUX hebt getransfereerd naar de vennootschap DMB sprl. Dit vormt een verduistering, hoewel wij niet de bedoeling hebben om hiervan een probleem te maken. Wij erkennen dat u deze verrichtingen te goeder trouw hebt gedaan. Dit belet niet dat wij geen kennis hadden van deze overdrachten van activa en dat wij er ons duidelijk tegen zouden verzet hebben. Tijdens een vergadering op het kantoor van Mter I. op , overhandigde deze aan de heer D. drie ontwerpovereenkomsten: - een in het Duits opgesteld ontwerp van overeenkomst, met bijlagen tussen volgende partijen: de GmbH NORMFEST, de heer O., bestuurder van de NV Normfest Benelux, de heer D. en de BVBA D.M.B. waarin het volgende werd bepaald: 6e blad. De NV NORMFEST BENELUX zou aan de BVBA D.M.B. bep aalde activa overdragen De BVBA D.M.B. zou bepaalde verbintenissen van de NV NORMFEST overnemen NORMFEST GmbH zou aan de BVBA D.M.B. een bedrag b etalen van euro ( tegen en het saldo tegen ) de overeenkomst was onderworpen was aan het Duits recht en de Duitse rechtbanken zouden uitsluitend bevoegd zijn om kennis te nemen van geschillen betreffende de overeenkomst - Een in het Duits opgestelde overeenkomst tussen de NV NORMFEST BENELUX en de heer D. m.b.t. de beëindiging van de tussen hen bestaande arbeidsovereenkomst in onderling akkoord per met recht op loon en contractuele vergoedingen tot en met die datum. - Een in het Frans gesteld ontwerp van brief van de NV NORMFEST BENELUX waarin werd bevestigd dat de arbeidsovereenkomst zou worden beëindigd op en dat de NV NORMFEST BENELUX het loon van december 2008 en de 13 de maand zou uitbetalen. De heer D. ondertekende de drie overeenkomsten, naar hij zegt onder sterke morele druk van Mter. I.. Op richtte de BVBA D.M.B. aan NORMFEST GmbH een factuur voor het overeengekomen bedrag van euro. Bij brief van deelde Mter.I. aan de BVBA D.M.B. mee dat NORMFEST GmbH de geldigheid van de overeenkomst van betwistte omdat inmiddels werd vastgesteld dat de heer D. diverse onregelmatigheden had begaan in het raam van zijn arbeidsovereenkomst met de NV NORMFEST BENELUX, zoals opschorting van de cash pooling en ongeoorloofde sponsoringuitgaven. Aan die brief waren volmachten gehecht waarmee Mter. I. er o.m. toe werd gemachtigd de NV NORMFEST BENELUX en NORMFEST GmbH in rechte te vertegenwoordigen. De heer D. ontving op een aangetekende, niet gedateerde ontslagbrief, waarbij de arbeidsovereenkomst werd beëindigd op om dringende reden. De inhoud ervan luidde: Mijnheer D., 7e blad. De ondertekende R. O. NORMFEST BENELUX NV/SA Ch. De Louvain ZAVENTEM (B) Moet U De heer M. D. Rue des Soldats BERCHEM-SINT-AGATHE Mee delen dat u contract verbroken wordt op datum van wegens zware fout en dus zonder betaling van een verbrekingsvergoeding en zonder opzegperiode. Wij delen U dus uw onmiddellijk ontslag mee. Hier volgen de redenen en de omschrijving van de zware fout op die wij ons baseren om uw ontslag te motiveren : Wij hebben vastgesteld dat U een bankrekening bij de ING Bank heeft geopend, en dit zonder ons weten. Deze bankrekening werd door U gebruikt om operaties uit te voeren zonder ons weten. Vandaag zouden op die rekening nog rond EUR staan. In totaal stond er een bedrag van rond EUR op die bankrekening. Wij hebben ook vastgesteld dat U geld van NORMFEST sa/nv heeft gebruikt om de kosten van uw bedrijven te dekken. Het gaat onder andere om volgende bedrijven : DMB sprl, DMB trading sprl, CAM racing sprl, DB Racing SPRL. Ook heeft u in de naam van NORMFEST sa/nv meer leasingcontracten afgesloten dan contracten voor voertuigen die door de firma NORMFEST sa/nv gebruikt waren; de niet gekende voertuigen heeft u dan privé gebruikt en dit met een doeleinde volledig vreemd aan de behoeften van het bedrijf NORMFEST BENELUX sa/nv. Signature employeur / handtekening werkgever. Per van dezelfde dag stuurde de heer D. een kopie van de ontslagbrief aan de heer P.. Hij benadrukte dat hij te goeder trouw was en dat alle geldtransacties steeds correct in de boekhouding waren opgenomen. De NV NORMFEST BENELUX had aan de heer P. gevraagd om met spoed een summier rapport op te stellen met betrekking tot een aantal vermeende onregelmatigheden van de heer D.. 8e blad. Na het ontslag werd - bewarend beslag gelegd op de effectenrekening bij ING - zouden volgens de heer D. twee werknemers van de NV NORMFEST, waarmee de heer D. was overeengekomen om een nieuwe handelsactiviteit op te starten, ertoe aangezet zijn hem de rug toe te keren - bleef de betaling van het toegezegde bedrag van euro door de GmbH NORMFEST uit, doch verlangde die vennootschap wel dat de BVBA DMB haar verplichtingen op grond van de overeenkomst van zou nakomen. - spande de NV NORMFEST BENELUX tegen de heer D. een geding aan voor de rechtbank van 1 ste aanleg te Brussel dat ertoe strekte hem te horen veroordelen tot betaling van een bedrag van ,62 euro De heer D. spande met dagvaarding van een geding aan voor de arbeidsrechtbank. Hij vorderde: Te zeggen voor recht dat de volgende documenten of gedeelten van documenten absoluut nietig zijn ex tunc en geacht moeten nooit te hebben bestaan : de punten 1, 2 en 3 van de in het Duits opgestelde overeenkomst van tussen de heer D. en de NV NORMFEST BENELUX, waarbij partijen in onderling akkoord een einde stelden aan hun arbeidsovereenkomst met uitwerking op de in het Frans opgestelde overeenkomst van , gesloten tussen de heer D. en de NV NORMFEST BENELUX, waarbij partijen in onderling akkoord een einde stelden aan hun arbeidsovereenkomst met uitwerking op de (niet gedateerde) ontslagbrief die de NV NORMFEST BENELUX aan de heer D. heeft gericht en die hij heeft ontvangen op De NV NORMFEST BENELUX te veroordelen tot betaling van : ,14 ten titel van opzeggingsvergoeding ,17 ten titel van achterstallig salaris en maaltijdvergoedingen 595,57 ten titel van achterstallig loon voor feestdagen van en ,00 ten titel van pro rata 13 de maand met betrekking tot 9e blad. de dienstperiode van t/m ,33 ten titel van achterstallig vertrekvakantiegeld met betrekking tot de dienstperiode van t/m ,87 ten titel van achterstallige onkostenvergoedingen De brutobedragen te vermeerderen met de wettelijke interesten vanaf , de gerechtelijke interesten, de gerechtskosten, met inbegrip van de rechtsplegingvergoeding van De NV NORMFEST BENELUX te veroordelen tot afgifte van de wettelijke voorgeschreven sociale documenten, met inbegrip van de loonstaten, de individuele rekening, het fiscaal attest , het tewerkstellingsattest, het werkloosheidsattest C4 en de vakantieattesten, binnen de 15 dagen na de betekening van het vonnis, onder verbeurte van een dwangsom van 25 per dag vertraging De heer D. vorderde het vonnis uitvoerbaar bij voorraad te verklaren, niettegenstaande alle verhaal en zonder verplichting tot borgstelling. Met het bestreden vonnis verklaarde de arbeidsrechtbank de vordering ontvankelijk en als volgt gegrond: Zij zegde voor recht dat de volgende documenten absoluut nietig zijn ex tunc en geacht nooit te hebben bestaan : de punten 1, 2 en 3 van de in het Duits opgestelde overeenkomst van tussen de heer D. en de NV NORMFEST BENELUX de in het Frans opgestelde overeenkomst van , gesloten tussen de heer D. en de NV NORMFEST BENELUX de (niet gedateerde) ontslagbrief die de NV NORMFEST BENELUX aan de heer D. heeft gericht en die hij heeft ontvangen op Veroordeelde de NV NORMFEST BENELUX tot betaling van : ,68 bruto ten titel van opzeggingsvergoeding ,17 bruto ten titel van achterstallig salaris en maaltijdvergoedingen 595,57 bruto ten titel van achterstallig feestdagenloon voor en bruto ten titel van pro rata 13 de maand 4.074,33 bruto ten titel van achterstallig vertrekvakantiegeld 135,87 ten titel van achterstallige onkostenvergoeding De brutobedragen te vermeerderen met de wettelijke interesten vanaf en de gerechtelijke interesten 10e blad. Veroordeelde de NV NORMFEST BENELUX tot afgifte van de wettelijke voorgeschreven sociale documenten, met inbegrip van de loonstaten, de individuele rekening, het fiscaal attest , het tewerkstellingsattest, het werkloosheidsattest C4 en de vakantieattesten, binnen de maand na de betekening van het vonnis. Veroordeelde de NV NORMFEST BENELUX tot de kosten. VORDERINGEN IN HOGER BEROEP De vennootschap is het niet eens met de uitspraak van de arbeidsrechtbank. Zij vordert dat het hof - deze zou vernietigen in de mate haar aangetekende brief die de heer D. op ontving ex tunc nietig werd verklaard en de vorderingen van de heer D. gegrond werden verklaard. - die brief als geldig zou weerhouden en de vorderingen van de heer D. als ongegrond zou af wijzen en hem te veroordelen tot de kosten van het geding. - het incidenteel hoger beroep van de heer D. als ongegrond zou afwijzen In ondergeschikte orde, Na de hogere beroepen ontvankelijk te hebben verklaard, vooraleer uitspraak te doen over de gegrondheid ervan, haar toe te laten te bewijzen met alle middelen van recht, getuigen en vermoedens inbegrepen, dat: - P. S. en B. W. aan R. O. een volmacht gaven om de heer D. om dringende reden te ontslaan; - Mter I. op vrijdag gecontacteerd werd door drie werknemers van de vennootschap die een boekje opendeden over de praktijken van de heer D. en een aantal bezwarende documenten overhandigden - De heer D. op naam van de vennootschap bij ING Bank een rekening opende die gelinkt was aan zijn persoonlijke rekeningen - De heer D. het rekeningnummer bij ING Bank vermeldde op het briefpapier van de vennootschap. - De heer D. de gelden die binnen kwamen op de rekening bij ING 11e blad. Bank niet doorstortte naar de bankrekening van de groep Würth - De heer D. met gelden op de rekening bij ING Bank op de beurs speculeerde - De heer D. gelden van de rekening bij ING Bank overschreef naar zijn persoonlijke rekeningen - De heer D. namens de vennootschap contracten afsloot met zijn eigen vennootschap CAM RACING BVBA zonder tussenkomst van de Raad van Bestuur - De heer D. namens de vennootschap auto s huurde die gebruikt werden door zijn bvba CAM RACING - De heer D. op kosten van de vennootschap een personenwagen SMART liet ombouwen tot een racewagen en deze gebruikte om deel te nemen aan een racewedstrijd - De heer D. op naam van de vennootschap een aanhangwagen PLATEAU VAROQUIER en een FIAT DUKATO 35 aankocht om deze ten persoonlijke titel te gebruiken voor deelname aan racewedstrijden - De heer D. op naam van de vennootschap een RENAULT LAGUNA leasde en deze verder verhuurde aan de firma PESTIEUX - Er op kosten van de vennootschap benzine getankt werd terwijl het officiële wagenpark op diesel reed In uiterst ondergeschikte orde De vorderingen van de heer D. te herleiden zoals supra uiteengezet (sic.) De heer D. stelde bij conclusie incidenteel hoger beroep in. Hij vordert dat het hof - zou zeggen voor recht dat volgende documenten of gedeelten van documenten absoluut nietig zijn met terugwerkende kracht tot op de datum waarop ze werden opgesteld: - de punten 1,2 en 3 van de in het Duits gestelde overeenkomst van tussen hemzelf en de NV NORMFEST BENELUX, waarbij partijen in onderling akkoord een einde stelden aan hun arbeidsovereenkomst met uitwerking op 12e blad. - de in het Frans opgestelde overeenkomst van , gesloten tussen hemzelf en de NV NORMFEST BENELUX waarbij partijen in onderling akkoord een einde stelden aan hun arbeidsovereenkomst met uitwerking op absoluut nietig zijn ex tunc en geacht moeten worden nooit te hebben bestaan. - de (niet gedateerde) ontslagbrief die de NV NORMFEST BENELUX hem heeft gericht en die hij op heeft ontvangen De NV NORMFEST BENELUX ertoe te veroordelen hem volgende bedragen te betalen: ,14 euro als opzeggingsvergoeding ,17 euro als achterstallig salaris en maaltijdvergoedingen - 595,57 euro als achterstallig loon voor de feestdagen van en euro als pro rata 13 de maand voor de dienstperiode van tot en met ,33 euro als achterstallig vertrekvakantiegeld m.b.t. de periode van tot en met ,87 euro als achterstallige onkostenvergoedingen de wettelijke intresten op de bruto bedragen vanaf en de gerechtelijke intresten vanaf de dagvaarding De vennootschap te veroordelen tot afgifte van de wettelijk voorgeschreven sociale documenten, met inbegrip van de loonstaten, individuele rekening, fiscaal attest , het tewerkstellingsattest
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks