Please download to get full document.

View again

of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Argo Sözlüğü Argo nedir, argo konuşmak ayıp mıdır, argo terimlerin anlamları, argo terimlerle ilgili çeşitli bilgiler.

Category:

Government & Politics

Publish on:

Views: 79 | Pages: 17

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Argo Sözlüğü Argo nedir, argo konuşmak ayıp mıdır, argo terimlerin anlamları, argo terimlerle ilgili çeşitli bilgiler. ARGO, Bir sosyal sınıfın, bir meslek grubunun ya da bir topluluğun üyelerinin kullandığı,
Transcript
Argo Sözlüğü Argo nedir, argo konuşmak ayıp mıdır, argo terimlerin anlamları, argo terimlerle ilgili çeşitli bilgiler. ARGO, Bir sosyal sınıfın, bir meslek grubunun ya da bir topluluğun üyelerinin kullandığı, genel dilin sözcüklerine yeni anlamlar yükleyerek ya da yeni sözcükler, deyimler katarak oluşturulan özel dil. Bir toplumda geçerli genel dilden ayrı, ama ondan türemiş olan, yalnızca belli çevrelerce kullanılan, toplumun her kesimince anlaşılmayan, kendine özgü bir sözcük, deyim ve deyişlerden oluşan argonun, ayrı bir grameri yoktur. Argo, anadil içinde sonradan türetilmiş bir yardımcı dil olarak konuşulur. Temelde sözlü ve doğal bir dildir. Argo sürekli değişen ve gelişen özel bir dil olmakla birlikte oluşumunu bazı genel ilkelere bağlamak mümkündür. Sıfatlardan cins isim türetme, eski ve bölge dili sözlerinden yararlanma, genel dildeki sözcüklerin biçimlerini bozma, yabancı kökenli sözcük kullanma, sözcüklerin anlamlarını kaydırma ve değiştirme bu ilkelerin başlıcalarıdır. Türk argosu eski İstanbul'un külhanbeyi ve tulumbacı çevrelerinde gelişmiştir. Rakı'ya anzarot , polis e aynasız , kâğıt paraya papel vs. demek; boş ver, abayı yakmak, açıktan almak, boş koymak gibi deyişler argo içinde zikredilir. Burada Türk argosu üzerine yapılmış iki çalışmayı zikredecek olursak: Ferit Devellioğlu-Türk Argosu (1980), Hulki Aktunç-Büyük Argo Sözlüğü (1989). Kaynak: Açıklamalı Edebiyat Terimleri Sözlüğü-Murat AKINCI) Diğer tanımlar: Bir toplumda geçerli genel dilden ayrı, ama ondan türemiş olan, yalnızca belirli çevrelerce 1 / 17 kullanılan, toplumun her kesimince anlaşılmayan, kendine özgü sözcük, deyim ve deyişlerden oluşan özel dil. Ana Britanicca Genel Kültür Ansiklopedisi, c. 2, s Toplumda belli bir gruba veya sosyal bir sınıfa mahsus olan ve genel dilin koynunda asalak bir kelime hazinesi bulunan konuşma sistemleri. Türk Argosu, Ferit Devellioğlu, 6. baskı, s Aynı meslek veya topluluğa (atölye, okul, kışla vb.) mensub olan şahısların benimsedikleri özel terimlerin bütünü. - Kaba konuşma, kültürsüz ve aşağı tabakanın ağzı. Meydan Larousse, Büyük Lugat ve Ansiklopedi, c. 1, s Başıboşlar, hırsızlar gibi toplum düzeninin dışında kalan kişilerin kendi aralarında kullandıkları özel dil, bu dili belirleyen sözcük ve deyimler. - Aynı meslekten olan kişilerin kendi aralarında kullandıkları özel sözcük ve deyimler. Yazın Terimleri Sözlüğü, Tahir Nejat Gencan-Haydar Ediskun-Baha Dürder-Enver Naci 2 / 17 Gökşen, s Eskiden, önce esnafın, sonra da dilenci, serseri, külhanbeyi, hırsız, kaçakçı ve genel olarak şerir takımının kendi yaşayış tarzı isteğine uyarak, etrafındakilerin anlayamayacağı bir şekilde ve kendi aralarında konuştuğu aşağılık, özel ve gizli dil. (İnönü Ansiklopedisi, c. 3, s. 289.) ARGO ÇEŞİTLERİ 1 Cinsel argo 2 Denizcilik argosu 3 Dilenci argosu 4 Eğlence yerleri argosu 5 Esnaf argosu 6 Eşcinsel argosu 7 Fuhuş argosu 8 Göçmen argosu 9 Hapishane, tutukevi argosu 10 Hırsız, dolandırıcı, yankesici argosu 11 Kabadayı argosu 12 Kışla, asker argosu 13 Kumar argosu 14 Manga argosu 15 Spor argosu 16 Şoför argosu 17 Uyuşturucu argosu 18 Yatılı okul, okul, öğrenci argosu Argo Sözlüğü -Aabondone : pes etmek abanmak : birine yük olarak onun sırtından geçinmeye bakmak abtestini vermek : azarlamak afi : gösteriş afi kesmek :gösteriş yapmak aftos : metres,oynaş aklına tükürmek : birinin düşüncesini beğenmemek akmak : çabucak savuşmak,ortadan kaybolmak 3 / 17 alabandayı yemek : adamakıllı azarlamak alarga : uzaktan,açıktan alarga etmek : geri çekilmek,uzaklaşmak alay geçmek : alay etmek alengirli :gösterişli,yakışıklı anam avradım olsun : birini kesin olarak inandırmak için söylenen söz anam babam :teklifsiz bir seslenme ananın örekesi : saçma bir söze karşı verilen karşılık anasının gözü : çok kurnaz,çok açıkgöz anafordan :yolsuz veya emeksiz olarak anaforcu : yolsuz veya emeksiz kazanç peşinde olan anaforlamak : yolsuz veya emeksiz kazanç elde etmek anahtarcı :kapı,kasa gibi yerlere anahtar uydurarak hırsızlık yapan kimse andaval : aptal,ahmak,beceriksiz andavallı :görgüsüz,beceriksiz anlamak : sahip olmayı istemek anzarot : rakı aparmak : gizlice çalmak apiko : hazır,tetik arakçı : hırsız armut : fazla aptal,budala asıntı : sırnaşan,tebelleş olan kimse asıntı olmak : sırnaşmak,tebelleş olmak aşıramento :çalma,aşırma aşmak : görünmeden kaçmak aşna fişne :gizli dost atmak : 1.bilmeden,kestirerek söylemek 2.yalan veya abartılı söz söylemek 3.söylemek atma Recep,din kardeşiyiz : söylediklerin hep yalan,farkındayız aval : saflığı sersemlik derecesine varan kimse aval aval :aptal bir biçimde,aptal aptal avanta : bir kimsenin emek vermeden sağladığı kazanç avantacı : çıkarcı,beleşçi,bedavacı avurtlu : çalım satan,yüksekten atan ayarlamak :kandırmak ayazda kalmak : boş yere beklemek ayna : iyi bir durumda,yolunda aynalı : parlak yüzlü,yakışıklı,güzel aynasız : hoşa gitmeyen,kötü,yakışıksız,çirkin,ters,biçimsiz ayran ağızlı : aptal,budala,sersem ayvayı yemek : kötü duruma düşmek,işi bozulmak Argo Sözlüğü -Bbabaçko : güçlü ve gösterişli,iri yarı kadın 4 / 17 babalanmak : diklenmek,kabadayıca davranmak bal kabağı : aptal,beyinsiz balta olma : direnerek birşey istemek,asılmak,musallat olmak bamya tarlası : mezarlık bas git : çekil,yürü git,defol bayılmak : vermek,ödemek bayramlık ağzını açmak : kaba konuşmak,küfretmek becermek : 1.ırzına geçmek,kirletmek 2.birisini öldürmek beleş : karşılıksız,emeksiz,parasız elde edilen bıçkın : kabadayı bilezik : kelepçe bitirim : 1.çok hoşa giden kimse,yer 2.kahve,kumarhane 3.yaman,zeki,çok beğenilen bitirmiş : bilgili,açıkgöz bitmek : 1.çok sevmek,bayılmak,beğemek 2.beklenmedik bir anda ortaya çıkmak boğuntu : bir şeyi değerinden çok yükseğe satma işi bozuk çalmak : canı sıkılmış,yüzü asılmış olmak bozum havası : utangaçlık,mahcupluk bozum olmak : utanmak,utanacak duruma düşmek bözük : yüreklilik,cesaret Argo Sözlüğü -Ccaddeyi tutmak : korkulu bir durumda başını alıp gitmek,uzaklaşmak caka : gösteriş,çalım,kabadayılık,fiyaka caka satmak : gösteriş yapmak,çalım satmak camekan : gözlük canına ezan okumak : bir kimsenin hakkından gelmek canını cehenneme göndermek : öldürmek cart kaba kağıt : yüksekten atana karşı söylenen söz carta : yellenme cartayı çekmek : ölmek cavalacoz : değersiz,önemsiz,derme çatma cavlamak : ölmek cebellezi : hakkı olmayan bir şeyi cebine koyma,sahip çıkma cebellezi etmek : cebine koymak cızlam : kaçma,savuşma cızlamı çekmek : kaçmak,savuşup gitmek cicoz : hiç yok cicozlamak : kaçamak,uzaklaşmak cilalamak : neşesini arttırmak cins : garip,tuhaf Argo Sözlüğü -Ç- 5 / 17 çaça : sokak kadını çakal : kurnaz,yalancı,düzenci,aşağılık kimse çakmak : 1.kabul edilmeyecek birşeyi kurnazlıkla kabul ettirmek 2.içki içmek çakar almaz : işe yaramayacak durumda olan çarık : para cüzdanı çarkına etmek : birine büyük kötülük yapmak çekmek : içki içmek çeyrek : alman markı çıkmak : vermeye katlanmak çıngar : kavga,gürültü çifte dikiş : bir sınıfta iki yıl okuma çuvallamak : başaramamak Argo Sözlüğü -Ddalga : 1.gizli iş,dalavere 2.dalgınlık 3.geçici sevgili dalgaya gelmek : yanılmak,dalgınlıkla unutmak dalgaya getirmek : birinin dalgınlığından yararlanmak dalgıç : birinden habersiz birşeyi almakhuyunda olan kimse dam : tutuk evi damlamak : biryere çağrılmadan birdenbire gitmek dava : sevgili davul tozu : gerçekleşmesi imkansız olan durumlar için kullanulan söz dehlemek : kovmak delik : cezaevi demirhindi : pinti,hasis deve olmak : kaybolmak dik alası : genellikle hoş karşılanmayan birşeyin aşırılığını anlatır dikiz : bakma,gözetleme dikizlemek : sezdirmeden bakmak,gözetlemek dinine yandığım : öfk,kızgınlık gibi duyguları belirtmek için kullanılan ilenme sözü diskur çekmek : nutuk verir gibi konuşmak dolma : yaln hile,dalavere dolma yutmak : kanıp aldanmak dubara : oyun,düzen dubaracı : oyunla,düzenle iş gören,düzenci duman : 1.kötü,yaman 2.esrar duman attırmak : kötü duruma düşürmek,geride bırakma,birini yıldırma duman etmek : dağıtmak,bozmak,yoketmek duman olmak : işi,durumu berbet olmak dut gibi olmak : çok sarhoş olmak,utanmak,mahçup olmak düdük : akılsız,boş kafalı düdük makarnası : aptal,anlayışsız düdüklemek : cinsel ilişkide bulunmak,aldatmak,kandırmak 6 / 17 dükkan : kumarhane dümen : dalavere,hile dümen kullanmak : bir işi kurnazca yönetmek dümen yapmak : dalavere,hile ile birini kandırmak,aldatmaya çalışmak dümeni kırmak : çekip gitmek,uzaklaşmak,kaçmak dümenci : 1.en geride olan,sonuncu,en tembel 2.dalavereci,hileci,düzenbaz dümencilik : 1.en geride olama durumu,sonuncu olma durumu 2.dalaverecilik,hilecilik,düzenbazlık Argo Sözlüğü -Eekmek : 1.birini uydurma bir sebeple bırakıp gitmek,atlatmak 2.boşuna harcamak,ziyan etmek 3.yarışta geçmek ekmeklik : oyunda hep yenilerek kendisinden para kazanılan kimse ekişmek : 1.utanmak,mahçup olmak 2.sırnaşmak,ısrar etmek elden gel : ver emmek : uzun süre yararlanmak enayi : fazla bön,avanak enayi dümbeleği : çok enayi ense yapmak : hiç çalışmadan rahatça yaşamak enselemek : yakalamak enselenmek : yakalanmak erteke : dikiz esnaf : kötü yola sapmış kadın eşek cenneti : öbür dünya eşekten düşmüş karpuza dönmek : 1.çok sarsılmak 2.kötü bir duruma düşmek ezmek : harcamak Argo Sözlüğü -Ffaça : 1.yüz,çehre,surat 2.giysi 3.iskambil destesinin en altındaki kağıt façasını almak : birini mahçup etmek,bozmak fasarya : boş anlamsız söz fayrap(fire up) : açma,çıkarma fayrap etmek : 1.herhangi bir işi veya şeyi hızlandırmak 2.açmak,çıkarmak fertik çekmek : kaçmak fır : piç,fırlama fırlama : piç filinta : yakışıklı,güzel film çevirmek : eğlenmek hoş vakit geçirmek filo : bit fino : esrar fişek atmak : cinsel ilişkide bulunmak 7 / 17 fit olmak : ödeşmek,razı olmak fiyaka satmak : gösteriş yapmak fora etmek : çekip çıkarmak fos : çürük,boş,kof fos çıkmak : bir işin sonu gelmemek foslatmak : utandırmak frigo : sevimsiz soğuk kimse frikik : eteğin açılmasıyla bacağın görülmesi frikik yakalamak : açık bacak görmek Argo Sözlüğü -Ggaco : kadın,dost,sevgili,metres gaga : ağız gazlamak : kaçmak gazla : defol,git gazoz ağacı : bir sözün çok saçma olduğunu bildirmek için söylenen söz gebeş : aptal,sersem geçmişi kınalı : sövgü yerine söylenen bir söz gerzek : gerizekalı gevşemek : sevmek,hoşlanmak geyik : karısının veya bir kadının ihanetine uğramış erkek gıcık : sözleriyle,davranışlarıyla karşısındakini kızdıran,sinirlendiren,sıkan kimse gıcık kapmak : bir davranışa veya bir kimseye sinirlenmek gıcık etmek : sinirlendirmek,öfkelendirmek gıcır : yeni gır : 1.söz,lakırdı 2.yalan,uydurma gır atmak : konuşmak,laf atmak gır geçmek : bol bol konuşmak,çene çalmak gır gır geçmek : alay etmek gır kaynatmak : işlerini bırakıp yarenlik etmek gümlemek : sınıfta kalmak güneşe karşı işemek : saygı gösterilmesi gereken şeylere saygısızlık etmek Argo Sözlüğü -Hhacamat : hafif yaralama hacamat etmek : hafifçe yaralamak hacamatlamak : hafifçe yaralamak hafız : 1.aptal,ahmak,bön 2.birşeyi anlamadan ezberleyen kimse hafızlık : aptallık,ahmaklık hali duman olmak : kötü duruma düşmek hallenmek : birşeye karşı istek duymak 8 / 17 hamamcı olmak : güsul aptesi alması gerekmek hanım evladı : piç hap : bir içimlik afyon harcamak : yokolmasına,ölmesine sebep olmak hasbi geçmek : önem vermemek,ilgi göstermemek,kısa kesmek hasta : parasız,züğürt haşatı çıkmak : bozulmak,işe yaramaz hale gelmek,çok yorulmak,bitkin düşmek hava almak : umduğunu bulamamak,hiçbirşey kazanamamak hava basmak : büyüklenmek,gururlanmak hava gazı : boş laf,önemsiz şey havyar kesmek : vaktini boşa geçirmek haybe : boş,işe yaramaz,anlamsız haybeci : işsiz güçsüz,bedavadan geçinen haydamak : kovmak,defetmek haza : etkisiz,kusursuz hırbo : 1.iri yarı kimse 2.sersem,salak ve kaba saba hırboluk : sersemlik,salaklık hırt : sersem,budala,ahmak hırtapoz : sersem,aptal,şaşkın hırtapozluk : hırtapoz olma durumu hırtlık : sersemlik,budalalık,ahmaklık hışır : aptal,sersem hıyar : kaba saba,görgüsüz,budala hıyarlaşmak : kaba saba,budalaca davranışlarda bulunma hoşur : şişman,dolgun,güzel kadın hödük : görgüsüz,kaba,anlayışı kıt kimse Argo Sözlüğü -Iıska : boşa çıkarma,rast getirememe ıska geçmek : 1.hedefe rast getirememe 2.üzerinde durmamak,önem vermemek ıskalamak : hedefe rast getirememe ıslak karga : çok korkak,çekingen ıslatmak : dayak atmak veya ağır harakette bulunmak Argo Sözlüğü -İiç etmek : eline geçen birşeyi sahibine bildirmeden kendine mal etmek içinden okumak : sessiz bir biçimde sövmek ifadesini almak : üstün gelmek,yenmek iki seksen uzanmak : bir çarpma,vurma sonucu boylu boyuna serilmek ilik gibi : çok güzel,istek uyandıran(kadın) imam kayığı : tabut 9 / 17 imam suyu : rakı imanım : kardeş,arkadaş anlamında bir sesleniş inek : 1.çok çalışkan öğrenci 2.ibne ineklemek : çok çalışmak,çok çalışarak öğrenmek,hafızalamak inmek : vurmak iplemek : saygı göstermek,değer vermek iskandil etmek : gözetlemek,çevreyi kollamak iskele almak : sarkıntılık etmek işini görmek : öldürmek iyi etmek : soymak,parasını ve/veya malını almak Argo Sözlüğü -Kkafa ütülemek : çok laf edip tedirgin etmek kafayı bulmak : sarhoş olup,neşesi keyfi yerine gelmek kafayı çekmek : içki içmek kafayı tütsülemek : sarhoş olmak kafes : hapishane kafese girmek : aldatılıp kendisinden çıkar sağlanmak kafese koymak : aldatıp çıkar sağlamak kakırdamak : ölmek kalay : sövme,küfür kalayı basmak : adamakıllı küfür etmek kaldırmak : çalmak,aşırmak kalıbını basmak : birşeyi güvenle doğrulamak kamanço etmek : yüklemek,aktarmak,elden ele geçirmek kamış koymak : birine oyun etmek,arabozanlık etmek kandil : çok sarhoş kantarlı : ağır sövgü,ağır sövmek kaparoz : yolsuzca veya zorla elde edilen mal kaput gitmek : hiçbir sınavı verememek karavana : atış taliminde hedefi vuramama karga bokunu yemeden : çok erken bir saatte kaşalot : aptal,budala kaşar : oyunda açıkgöz,kurnaz olan kimse kaşkaval : aptal,sersem katakulli : yalan,dolan,oyun,tuzak,düzen kayarto : ahlaksız kimse,melun,pezevenk kayışa çekmek : aldatmak,kandırmak kaynamak : arada kaybolmak kaynatmak : 1.belli etmeden almak,unutturmak 2.konuşmak,sohbet etmek kaypak : sözünde durmayan,dönek kelek : aptal kemik atmak : susturmak 10 / 17 kendini fasulye gibi nimetten saymak : kendini çok önemli biri gibi görmek kepçe kuruk : başkalarının sırtından bedavadan geçinen keriz : kolayca kandırılabilen kişi kesilmek : çok beğenmek,çok hoşlanmak kesişmek : (erkek&kadın)bakışarak anlaşmak kesmek : uydurmak,yalan söylemek keş : aptal kıç atmak : çok istemek kıkırdamak : ölmek kırmak : kaçmak,uzaklaşmak kışlatmak : musallat etmek kıtıpiyos : değersiz,bayağı,kötü kıtır : uydurma söz,yalan kıtır atmak : yalan uydurup söylemek kıtıra almak : alay etmek kıtırcı : çok yalan söyleyen kimse kıyak çakmak : çok uygun düşmek,yakışık almak kıyakçı : gözüpek kıytırık : değersiz,bayağı,basit kirişi kırmak : bulunduğu yerden ayrılmak,kaçıp gitmek kocakarı : anne kodes : tutukevi,hapishane,karakol kokoroz : çirkin kimse kokoz : parası olmayan,züğürt koltuk : genelev kontak : ruh sağlığı yerinde olmayan kimse kopil : 1.arsız sokak çocuğu 2.piç kova : futbolda çok gol yiyen kaleci veya takım koyduğum yerde otluyor : hiçbir ilerleme gösteremeyenler için kullanılır kuyruğu titremek : ölmek kül yutmak : kurnazca yapılan bir oyuna düşmek küp : sarhoş Argo Sözlüğü -Llolo : gösteriş,kabadayılık lüp : hiç emek vermeden kazanılan şey Argo Sözlüğü -Mmadara : kötü,sevimsiz madara etmek : kötü duruma düşürmek madara olmak : kötü duruma düşmek 11 / 17 madik atmak : dolap çevirmek,hile yapmak makaraları koyvermek : kendini tutamayarak kahkayla gülmeye başlamak mandepsi : tuzak,oyun mandepsiye basmak : tuzağa düşmek,aldatılmak mangiz : para mantar : uydurma söz,yalan mantar atmak : yalan söylemek mantarlamak : aldatmak,yalan söylemek mars olmak : söz söyleyemeyecek duruma düşmek mastor : çok sarhoş matiz olmak : sarhoşluktan sızacak duruma gelmek matrak : eğlenceli,gülünç,hoş maval : yalan,uydurma söz maya : arsız,utanmaz kimse mayası bozuk : kötü yaradılışlı,karaktersiz mehterhane : hapishane mektep çocuğu : acemi,toy mıhsıçtı : cimri,elisıkı mortlamak : ölmek mortoyu çekmek : ölmek mortocu : imam mostra olmak : kendini gülünç bir duruma sokmak mostralık : kötü veya yersiz davranışlarıyla göze batan kimse mum olmak : razı olmak Argo Sözlüğü -Nnağme yapmak : bildiği bir şeyi bilmez görünmek nalları dikmek : ölmek nallamak : öldürmek nanay : yok ne çiçektir,biliriz : ne mal olduğunu biliriz Argo Sözlüğü -Ookumak : sövmek,küfretmek okutmak : satarak elinden çıkarmak oltayı yutmak : aldanmak omuzlamak : alıp götürmek,sırtlayıp kaçırmak,aşırmak orostopolluk : kurnazca iş,dalavere,dolap ortaya balgam atmak : bir iş kıvamında iken herkesin zihnini bulandıracak bir söz söylemek ot : esrar 12 / 17 Argo Sözlüğü -Ööküz : cıvalı zar ölüsü kınalı : iyi gitmeyen bir iş için sövgü yerine kullanılır ördek : uzun yolculuklarda sürücülerin yollardan aldıkları yolcu ötmek : 1.anlamsız,boş konuşmak 2.kusmak Argo Sözlüğü -Ppaçoz : fahişe,orospu palas : 1.rahat,kolay 2.kolaylık gösteren,hoşa giden pantuflacı : dolandırıcı,yankesici papaz uçurmak : içkili eğlence düzenlemek parlak : yüzü güzel oğlan parlatmak : içki içmek pas vermek : kadının,bakışı ve davranışı ile erkeğe cesaret vermesi paspal : kötü cins esrar pata çakmak : askerce selam vermek payandaları çözmek : ayrılmak,kaçmak,uzaklaşmak perdahlamak : 1.birini asılsız sözlerle kandırmaya çalışmak 2.sövmek,küfretmek pestil : hasta peygamber öküzü : aptal,ahmak,budala pırpırı : uçarı,hovarda piç etmek : yapayım derken bozmak,tadını kaçırmak pilaki : aptal,ahmak piliç gibi : güzel ve sevimli kız pinpon : yaşlı,çökmüş piyaz : bir çıkar sağlamak için söylenen övücü söz piyazcı : yüze gülücü,içten olmayan davranışlarda bulunma piyazlamak : bir çıkar sağlamak için birini aşırı övmek plak bozulmak : can sıkmak postu deldirmek : kurşunla vurulmak puluç : ibne Argo Sözlüğü -Rracon : 1.yol,yöntem,usul 2.gösteriş,fiyaka racon kesmek : 1.görünüşe göre hüküm vermek 2.gösteriş yapmak rampa etmek : birinin içki masasına çağrılmadığı halde oturmak röntgenci : kadınları gizlice gözetleme alışkanlığı olan erkek röntgenlemek : kadınları gizlice gözetlemek 13 / 17 Argo Sözlüğü -Ssağmak : aldatarak parasını çekmek sağmal inek : aptal yerine konularak kendisinden sürekli çıkar sağlanan saksı : baş,kafa sallamak : vurmak,tokatlamak sallamamak : önem vermemek saloz : salak salozlaşmak : salak durumuna düşmek saraka : alay istihza sarakaya almak : alay etmek sepet havası çalmak : işinden çıkarmak,sepetlemek sigortası atmak : çığrından çıkmak,kötüleşmek sinek avlamak : işi veya müşterisi olmamak,boş oturmak sivil : çıplak sökmek : çıkagelmek su kaçırmak : baş ağrıtmak,can sıkmak su koyuvermek : cıvıtmak,sözünde durmamak sulamak : ödemek,vermek,harcamak sulanmak : imrendiğini açığa vurmak süt : benzin,mazot süzme : kötü,aşağılık,malın gözü Argo Sözlüğü -Şşaban : aptal,alık,saf,şaşkın,budala şapa oturmak : içinden çıkılması güç bir duruma düşmek şarj etmek : bir şeyi anlamaya,kavramaya çalışmak şaşkoloz : şaşı veya şaşkın kimselere hakaret yollu söylenir şavalak : aptal,alık,sersem,budala şinanay : yok şişlemek : kama,çakı gibi bir araçla yaralamak şişmek : bozulmak,bozum olmak,utanmak şorolap : yalan Argo Sözlüğü -Ttakmak : 1.önemsememek 2.borç bırakmak 3.sınavını başaramamak tayfa : bir adamın yanında bulunan yardakçıları tekke : esrar içilen üstü kapalı yer teklemek : kekelemek 14 / 17 temize havale etmek : kısa yoldan çözümlemek tıkır : para tıngır : para traş : yalan,asılsız,bıktırıcı söz tırtıklamak : aşırmak,çalmak tiye almak : biryle alay etmek,eğlenmek toka etmek : vermek topu atmak : sınıfta kalmak torpillemek : sınıfta kalmak toslamak : para vermek tuzlayalım da kokmasın : birine,düşüncesinde aldandığını ve aklının bir şeye ermediğini anlatmak için kullanılır tünel geçmek : aklını yaptığı işe vermemek tütsü : içki tütsülemek : içki içmek,sarhoş olmak tütsülü : sarhoş Argo Sözlüğü -Uuçlanmak : vermek uçurmak : gizlice alıp gitmek uydu : birşeye bağımlılığı olan uydulaşmak : uydu durumuna gelmek uydurmak : cinsel birleşmede bulunmak Argo Sözlüğü -Üüç buçuk atmak : çok korkmak üstünden geçmek : ırzına geçmek üşütmek : delirmek,saçmalamak üşütük : ak
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks