Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Atık Demir Tozu Katkılı Harç ve Betonların Durabilite Özellikleri

Category:

Internet & Web

Publish on:

Views: 0 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 30(1), 1-16 ss., Haziran 2015 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 30(1), pp. 1-16, June 2015 Atık Demir
Transcript
Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 30(1), 1-16 ss., Haziran 2015 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 30(1), pp. 1-16, June 2015 Atık Demir Tozu Katkılı Harç ve Betonların Durabilite Özellikleri Hanifi BİNİCİ *1, Ahmet H. SEVİNÇ 1, Hanifi GEÇKİL 1 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kahramanmaraş Geliş tarihi: Kabul tarihi: Özet Bu çalışmada; demir tozu içeren harçların ve betonların dayanım ve dayanıklılığı araştırılmıştır. Harç ve betonda kum yerine değişik yüzdelerde demir tozu kullanılmıştır. Harç numunelerin basınç ve eğilme dayanımı ile bazı mekanik özellikleri araştırılmıştır. Harç numunelerin sülfat ve tuza karşı dayanımları belirlenmiştir. Ayrıca ultrasonik ses geçirimi, aşınma dayanımı, kılcal su emme değerleri araştırılmıştır. Demir tozu katkılı harç ve betonların basınç, eğilme, aşınma ve sülfat etkisine karşı dayanımları kontrol örneğine göre daha yüksek bulunmuştur. Özellikle %20 demir tozu katkılı beton numunesinin basınç dayanımı %50 oranında daha fazla bulunmuştur. Anahtar kelimeler: Atık demir tozu, Harç, Beton, Durabilite Durability Properties of Mortars and Concretes with Waste Iron Powder Abstract In this study, the strength and durability of mortar and concrete containing an iron powder was investigated. In different percentages of iron powder instead of sand mortar and concrete were used. Compressive and flexural strength of samples of and such mechanical properties were investigated. Sulfate resistance of mortars were determined. Also the ultrasonic sound penetration, wear resistance, capillary absorption values were investigated. Compressive, bending, abrasion and sulphate resistance of mortar and concrete made with iron powder were higher than the control sample. Especially compressive strength of samples made with 20% waste powder iron was higher by 50% than those of control samples. Keywords: Waste iron powder, Mortar, Concrete, Durability * Yazışmaların yapılacağı yazar: Hanifi BİNİCİ, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kahramanmaraş. Ç.Ü.Müh.Mim.Fak.Dergisi, 30(1), Haziran Atık Demir Tozu Katkılı Harç ve Betonların Durabilite Özellikleri 1. GİRİŞ Dünya nüfusundaki artış, yapılaşma ve endüstrinin büyümesi neticesinde, doğal kaynakları tehdit eden kirlenmeler, insanlığın önemli sorunlarından biri olmuştur. Dünya ekolojik dengesinin korunması, öncelikle bu sorunların bilinmesi ve tanınmasından geçmektedir [1-2]. Bu amaçla, ekolojik denge üzerinde önemli bir sorun oluşturan endüstriyel atıkların geri dönüşümü üzerinde, bir çok sektörde olduğu gibi yapı sektöründe de bilimsel araştırmalar yapılmaya devam etmektedir. Sürdürülebilir temel amaçlarından biri geri dönüşüm ve atık yönetiminin yeniden kullanımını maksimize etmektir. Geri dönüşüm depolama için uygun olmayan malzemeler için mantıklı bir seçenektir. Metal, plastik ve cam bu malzemelerin en yaygın olanlarındandır [3]. Demir ve çelik sanayi atıkları endüstriyel katı atıkların ana kaynaklarından önemli bileşenlerinden birini temsil demir ve çelik üretim tesisleri, yanı sıra küçük ve orta ölçekli atölyeler de muhtemeldir Çalışmada, atık demir ile yapılan beton karışımların geleneksel betona göre yüksek basınç ve eğilme dayanımı göstermiş olduğu belirtilmektedir [4]. Geri dönüşüm, atıkların doğaya atılmasının ve düşük maliyet ve enerji tasarruflu ürünlerin geliştirilmesi için önemli hacimlerde uzun vadeli fırsatlar sunar [5]. Granül cüruf ve çelik cips, demir ve çelik sektöründe endüstriyel atık ve düzgün değerlendirilemediği zaman insan sağlığına ve çevreye olumsuz etkilerde bulunmasına neden olur. Temel amaç katı atık bertaraf sorununu mümkün olduğunca malzemelerin geri kazanımı ile hammadde kullanımın azaltılması üzerine odaklandırmaktır. Yapılan çalışmada atık demir etkisi beton özellikleri üzerindeki etkisini araştırılmış ve geleneksel betona göre üstünlükleri belirlenmiştir [6]. Beton karışımları düşük CaO işlenmemiş çelik cüruf kullanımı ile ilgili çelik cürufu (%30 kadar) düşük kum oranları için kullanıldığında betonun derecesine bağlı olarak, basınç dayanımı iyileştirilmiş olduğunu göstermiştir [7]. Endüstriyel demir talaşı atığının taze betonun işlenebilirliğini ve taze ve sertleşmiş beton numunelerin basınç dayanımlarını arttırdığı belirlenmiştir [8]. Türkiye, hızla gelişen, büyüyen ve kalkınan bir ülkedir. Bunun neticesinde; ekonomik büyüme ve üretim artışı, kentleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi, giderek artan miktarda atık üretimine yol açmaktadır. Artan atık miktarı ise; atıksız veya olabildiğince az atıklı üretimi, atıkların geri kazanılmasını ve nihayetinde oluşan atıkların ekonomi ve çevre açısından en uygun şekilde bertarafını gerektirmektedir. Ülkemizde 2006 yılı verilerine göre adet dökümhane bulunmaktadır ve bu iş yerlerinden toplam ton üretim yapılmıştır. Yapılan bu üretime karşılık, proseslerden yaklaşık ton atık oluşmaktadır. Bu miktarın yaklaşık %10-15 i demir tozu atıkları oluşturmaktadır. Kahramanmaraş ta demirciler çarsısında faaliyet gösteren demirciler geleneksel yöntemlerle sıcak demircilik işlemlerden sonra, gün sonunda dükkânlarından atık şekilde ortaya çıkan demir tozlarını toplayıp atmaktadırlar. Bu çalışma ile bu atıkların değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yapılan bu çalışma ile demir tozu atıkların harca katılmasıyla daha az girdi kullanıldığı için ekonomik beton elde edilecektir. Ayrıca bu durum ekolojik çevreninin korunmasına katkı sağlayacaktır. 2. MATERYAL VE METOT 2.1. Materyal Demir Tozu Deneysel çalışmada kullanılan demir tozu Kahramanmaraş demirciler çarşısı ve sanayisindeki demirci atölyelerinden elde edilmiştir. Demir tozunun fiziksel analizi Çizelge 1 de, kimyasal analizleri Çizelge 2 de verilmiştir. Demir tozu kimyasal analizi Limak çimento tesislerinde yapılmıştır Agrega Kullanılacak agregaların fiziksel özellikleri Çizelge 3 de elek analizi Çizelge 4 de verilmiştir. 2 Ç.Ü.Müh.Mim.Fak.Dergisi, 30(1), Haziran 2015 Hanifi BİNİCİ, Ahmet H. SEVİNÇ, Hanifi GEÇKİL Çizelge 1. Demir tozunun fiziksel analizi Özellik Demir tozu Özgül Ağırlık 7,84 Boyut 0-4 mm Çizelge 2. Demir tozunun kimyasal analizi Bileşenler Bileşenler (%) SiO 2 2,73 Al 2 O 3 1,98 Fe 2 O 3 90,14 CaO 0,32 MgO 0,04 SO 3 0,04 Na 2 O 1,92 K 2 O 0,15 Çizelge 3. Agregaların fiziksel özellikleri İnce Kaba Özellik Agrega Agrega Özgül Ağırlık 2,74 2,65 Sıkışık Birim Ağırlık Gevşek Birim Ağırlık 1,94 1,60 1,74 1,45 Su Emme (%) 1,10 0,25 İncelik Modülü 3,17 - Aşınma 100 Devir Aşınma 500 Devir Çimento - 4,96-22,75 Standartlar, çimentoların fiziksel ve mekanik özelliklerine sınırlamalar getirmektedir. Bu sınırları sağlayamayan çimentolar beton üretiminde kullanılamaz. Öte yandan hangi tür yapıda hangi tip çimentonun kullanılacağına karar verebilmek için çimentonun kimyasal özelliklerinin yanı sıra fiziksel ve mekanik özelliklerini de bilmek gerekir. Bu nedenle çimentoların özelliklerinin belirlenmesi beton teknolojisi açısından çok önemlidir. Çimentoların fiziksel ve mekanik özelliklerinin tayini TS EN 196 ya uygun olarak yapılmıştır. Karışımda kullanılan çimentonun kimyasal ve fiziksel özellikleri sırasıyla Çizelge 5 ve Çizelge 6 da verilmiştir. Çizelge 5. Çimentonun kimyasal özellikleri Bileşenler (%) Çimento SiO 2 18,85 Al 2 O 3 4,80 Fe 2 O 3 2,40 CaO 62,80 MgO 2,5 Na 2 O+K 2 O 1,14 SO 3 3,69 Serbest CAO 0,90 Kızdırma Kaybı 3,5 Çizelge 6. Çimentonun fiziksel özellikleri Çimento Tipi CEM I 42,5 Özgül Ağırlık (g/cm 3 ) 3,12 Özgül Yüzey (cm 2 /g) Elek Üzerinde Alan (%) 90 Elek Üzerinde Kalan (%) 0 2,5 Ç.Ü.Müh.Mim.Fak.Dergisi, 30(1), Haziran Atık Demir Tozu Katkılı Harç ve Betonların Durabilite Özellikleri 2.2. Metot Beton Karışımların Hazırlanması TS 802 ye uygun olarak yapılan beton karışımda kumun yerine %10, %20 ve %40 oranlarında atık demir tozu kütlece ilave edilmiş ve kontrol örneği dâhil 4 çeşit örneğin karışım hesabı yapılmıştır. Taze betonun işlenebilirliğini, akıcılığını tespit etmek amacıyla çökme deneyi yapılmıştır. Bunun için birçok yöntem geliştirilmiş olmakla beraber en çok kullanılan yöntem, slamp hunisi denilen bir aletle yapılan çökme deneyidir Harç Numunelerin Hazırlanması TS EN e göre yapılan karışım hesabından Rilem kumdan % 10, 20 ve 40 DT yer değiştirilerek 4x4x16 cm boyutlu harç numuneler hazırlanmıştır Beton Numunelerin Basınç Dayanımı Beton basınç dayanımı 10 cm boyutlarındaki standart küp numuneler kullanılarak saptanmıştır (Şekil 1). Numunelerin isimleri, karışım oranları ve kullanılan malzemeler Çizelge 7 de verilmiştir. Bulunan karışım ağırlıklarına göre agregalar ve çimento hassas bir şekilde tartılarak karılmıştır. Numuneler için hazırlanan beton karışımları TS EN deki esaslar dikkate alınarak yapılmıştır. TS EN de öngördüğü şekilde hazırlanan beton harmanlarından alınan deney örneklerinin betonun tüm özelliklerini taşımasına dikkat edilmiştir. Şekil 1. Üretilen 100x100x100 mm beton numuneleri Çizelge 7. 1 m 3 beton karışımı için malzeme oranları ve numunelerin isimleri Beton Bileşenleri Yaş Beton Özellikleri Örnek Adı Su Çimento Çakıl Kum İkame Slamp Yoğunluk Beton Isısı (kg/m 3 ) (kg/m 3 ) (kg/m 3 ) (kg/m 3 ) (kg/m 3 ) (mm) (t/m 3 ) (ºC) R ,50 20 DT ,53 20 DT ,58 20 DT , Ç.Ü.Müh.Mim.Fak.Dergisi, 30(1), Haziran 2015 Hanifi BİNİCİ, Ahmet H. SEVİNÇ, Hanifi GEÇKİL Beton numunelerin basınç dayanımları TS EN e göre belirlenmiştir. Her grup örnek için suyunda bekletilen numuneler 7, 28, 90 günlük basınç dayanımlarını belirlenmek üzere her yaş grubundan üçer adet numune üretilmiştir Beton Numunelerin Ultrasonik Hız Ölçümü ile Basınç Dayanımı Ultrases hızı yöntemi beton elemana doğru gönderilen vibrasyonel enerjinin hızının ölçülmesinden ibarettir. Beton bloğun bir yüzeyinden içeriye gönderilen ses üstü dalgaların, bloktaki diğer bir yüzeye kadar zamanda geçtiği ölçüldükten sonra, dalga eşitlik (1) kullanılarak hesaplanmaktadır: V = (S / t) x 10 6 (1) Burada; V = P dalga hızı (metre/saniye), S= Beton bloğun ses üstü dalga gönderilen yüzeyi ile dalganın alındığı yüzeyi arasındaki mesafe (metre), t = P dalganın gönderilmiş olduğu beton yüzeyinden, alındığı yüzeye kadar geçen zamandır (mikro saniye). Beton numunelerin Ultrasonik hız ölçümü ile basınç dayanımları ASTM C597 e göre belirlenmiştir. Üretilen numuneler aşağıdaki şekillerde gösterildiği gibi Ultrasonik ses geçişi deneyine tabi tutulmuşlardır (Şekil 2) Harç Numunelerin Eğilme Dayanımı Eğilmede çekme aletinin yükleme düzeni birbirinden 100 mm±0,5 mm uzaklıkta olan 100 mm çaplı iki destek silindirden ibarettir. 4 farklı karışıma sahip ve her bir karışım için 3 adet 4x4x16 cm üretilen harç numuneleri TS EN 196-1standardına uygun olarak yapılmıştır Harç Numunelerin Basınç Dayanımı Basınç deneyi iki parçaya bölünmüş olan yarım prizmalar kullanılır. Her yarım prizma basınç aleti kullanılarak yan yüzeylerinden yüklemek suretiyle deneye tâbi tutulur. 3, 7, 28, 60 ve 90 günlük 4 numune ve her bir karışım için 3 adet 4x4x16 cm üretilen harç numuneleri TS EN standardına uygun yapılmıştır Beton Numunelerin Sülfat Dayanıklılığı Basınç Dayanımı Çalışmada kum yerine kütlece %10, %20 ve %40 oranlarında demir tozu ikame edilmesiyle, maksimum çapı 16 mm olan agregalar ile üretilen 10x10x10 cm boyutlarındaki küp numuneler sülfat ve tuz ortamında bekletildikten sonra basınç dayanımları araştırılmıştır (Şekil 3). Şekil 3. %10 MgSO 4 ve %10 tuz çözeltisinde bekletilen beton numuneleri Kütle Kaybı Şekil 2. Ultra ses cihazı ve deneyin yapılışı Numuneler 60 gün sonra %10 MgSO 4 ve %10 Tuz çözeltisinden çıkarılarak etüvde 105 C de 24 saat Ç.Ü.Müh.Mim.Fak.Dergisi, 30(1), Haziran Atık Demir Tozu Katkılı Harç ve Betonların Durabilite Özellikleri ağırlığı değişmez hale gelinceye bekletilmiştir. Etüvden çıkarılan numuneler oda sıcaklığına erişinceye bekletildikten sonra değişmez ağırlıkları belirlenmiştir. Daha sonra numunelerin ağırlık değişimleri bulunmuştur Harç Numunelerin Sülfat Dayanıklılığı Basınç Dayanımı Çalışmada kum yerine %10, 20 ve 40 oranlarında demir tozunun ağırlıkça ikame edilmesi ile üretilen 4x4x16 cm boyutlarındaki harç numuneler sülfat ortamında bekletildikten sonra basınç dayanımları araştırılmıştır (Şekil 4) Betonun Yüzey Aşınmalarının Tayini Yüzey aşınmasını bulabilmek için 10x10x10 cm boyutlarında küp örnekler üretilmiş ve 28 günlük yaşa ulaştıktan sonra kesilerek 71x71x71 mm boyutlarında yeni örnekler elde edilmiştir (Şekil 6). Döner diskin 22 devri 1 periyot olarak kabul edilerek ve 16 periyotluk aşındırma uygulanmıştır. Bu ilk periyotluk işlem tamamlandıktan sonra yüzey temizlenerek tekrar 20 g standart zımpara tozu yüzeye homojen olarak tekrar yayılmış ve bu işlem işaretlenen 4 yüzeye tek tek uygulanmıştır. Bu işlem sonunda her bir örneğe toplam 352 devir aşındırma uygulanmış olmaktadır. İşlem tamamlandıktan sonra her bir noktadan ayrı ayrı 0.01 duyarlıktaki mikrometre ile ölçümleri yapılmış ve kalınlıktaki azalmanın yardımıyla aşınma kaybı aşağıdaki bağıntı ile hesaplanmıştır (DIN 52108, 2002). Hacimsel kayıp aşağıdaki ifade ile bulunmuştur (Eşitlik 1). Şekil 4. %10 MgSO 4 ve %10 tuz çözeltisinde bekletilen harç numuneleri Kütle Kaybı Üretilen numuneler 28 gün sonunda kür havuzundan çıkarılmıştır. Kür havuzundan çıkarılan numuneler 105 C de etüve konularak 24 saat bekletilmiştir (Şekil 5). Daha sonra numuneler hassas terazi ile tartılmıştır. %10 MgSO 4 ve %10 Tuz çözeltisi içine konularak 60 gün bekletilmiştir. m V R (1) V m R = Hacimsel kayıp, = 16 periyot sonundaki ağırlık kaybı (g), = Örnek birim hacim ağırlığı, --- Şekil 5. Etüvde bekletilen harç ve beton numuneler Şekil 6. Böhme deney aleti, numune ve zımpara tozu 6 Ç.Ü.Müh.Mim.Fak.Dergisi, 30(1), Haziran 2015 Basınç Dayanımı (Mpa) 23,26 30,76 32,3 35,92 32,14 33,68 32,56 42,61 45,17 48,73 45,41 49,13 55,1 41,87 44,38 48,02 Hanifi BİNİCİ, Ahmet H. SEVİNÇ, Hanifi GEÇKİL Kılcal Su Geçirimliliği Deneyi TS 802 ye göre karışımı hazırlanan ve TS EN usullerine göre hazırlanan beton numuneler 28 gün süreyle kür edildikten sonra 105C de değişmez ağırlığa gelinceye kadar kurutularak içerisindeki nem tamamen yok edilmiştir. Daha sonra oda sıcaklığında soğumaya bırakılmıştır. Daha sonra numunelerin yan yüzeyleri sınırlı bir alandan su emebilmesi için su geçirmez malzeme ile kaplanmıştır. 3. BULGULAR VE TARTIŞMA 3.1. Beton Numunelerin Basınç Dayanımları Üretilen beton numunelerin 7, 28, 60 ve 90 günlük basınç dayanım verileri Şekil 7 de verilmiştir. 7 günlük basınç dayanım sonuçlarına göre %10 atık demir tozu (DT) katkılı örneklerin basınç dayanımı referans numunesi basınç dayanımından %30, %70 DT katkılı örneklerin %36, %40 DT katkılı örneklerin dayanımı %30 daha fazla bulunmuştur (Şekil 7) R DT 10 DT 20 DT 40 7 Günlük 28 Günlük 60 Günlük 90 Günlük Şekil 7. 7, 28, 60 ve 90 günlük beton numunelerin basınç dayanımlar Katkılar %10 ve %20 oranında arttıkça basınç dayanımında da artış gözlemlenmektedir. % 30 katkılı numune %20 katkılı numuneden daha düşük bir basınç dayanımı elde edilmiştir. Bu durum DT katkı oranının optimum seviyesinin %20 olduğunu göstermektedir. Bu orana kadar DT katkısı dolgu etkisi yaratmış ve numunelerin boşlukları doldurulmuştur. Ayrıca demir tozu çimento-agrega ara yüzeyinin gelişmesinde katkı sağlamıştır. %40 katkı oranındaki numunenin basınç dayanımının düşük çıkmasının nedeni demir tozunun tane şekli ve granülometresinden olabilir. 28 günlük basınç dayanımlarına göre %10, %20 ve %40 DT katkılı örnekler basınç dayanımlara referans örneğe göre sırayla % 45, % 50 ve % 40 fazla bulunmuştur. Bunlar kayda değer basınç dayanımı artışıdır. Bu sonuçlar söz konusu DT atıkların değerlendirilebileceğini göstermiştir. 60 günlük basınç dayanımına göre %10, %20 ve %40 DT katkılı örnekler basınç dayanımı referansa göre sırayla % 45, %52 ve %43 daha fazla bulunmuştur. Burada ilginç olan bir durum da 90 günlük basınç dayanımı ile 7 günlük basınç dayanımlar arasındaki artışlardır. Zira referans numunesi 60 günde 7 günlük basınç dayanımından %30 fazla iken %10 DT katkılı örnekte %35 ve %20 DT katkılı örnekler %40 daha fazla bulunmuştur. Bu sonuçlar betonda mineral katkılara zaman içerisinde daha etkili olduğunu göstermektedir. Yani, mineral katkılı betonda zamanla dayanım artışı daha fazla olmaktadır. 90 günlük basınç dayanımı en büyük olan %20 demir tozu katkılı numune, en düşük olan ise kontrol numunesidir. 7, 28, 60 ve 90 günlük basınç dayanımlarında, tüm katkılı örneklerde katkı oranı arttıkça dayanım artmaktadır Harç Numunelerin Basınç Dayanımları Üretilen harç numunelerin 3, 7, 28, 60 ve 90 günlük harç numunelerin basınç dayanımları Şekil 8 de verilmiştir. 3 günlük basınç dayanımı en yüksek olan %20 DT katkılı numune, en düşük olan ise referans numunesidir. DT katkılı numunelerin basınç dayanımları referans numunesinin basınç dayanımından fazla çıkmıştır. 7 günlük basınç dayanımı en yüksek olan %20 demir tozu katkılı numune, en düşük olan ise kontrol numunesidir. Tüm katkılı örneklerin basınç dayanımları referans numunesinden yüksek çıkmıştır. Ç.Ü.Müh.Mim.Fak.Dergisi, 30(1), Haziran Basınç Dayanımı (Mpa) Eğilme Dayanımı (Mpa) 5,5 6,4 6,1 7,2 7,8 7,9 8,5 8,8 9,2 9,1 9,1 9,5 9,5 9,9 10,2 10,1 10,8 10,9 11,2 10,5 Atık Demir Tozu Katkılı Harç ve Betonların Durabilite Özellikleri Günlük 7 Günlük 28 Günlük 60 Günlük 90 Günlük Günlük 7 Günlük 28 Günlük 60 Günlük 90 Günlük 0 R DT 10 DT 20 DT 40 Şekil 8. 3, 7, 28, 60 ve 90 günlük harç numunelerin basınç dayanımları 28 günlük basınç dayanımı en yüksek olan %20 demir tozu katkılı numune, en düşük olan ise kontrol numunesidir. Tüm katkılı örneklerin basınç dayanımları referans numunesinden yüksek çıkmıştır. 60 günlük basınç dayanımı en yüksek olan %20 demir tozu katkılı numune, en düşük olan ise kontrol numunesidir. Tüm katkılı örneklerin basınç dayanımları referans numunesinden yüksek çıkmıştır. 90 günlük basınç dayanımı en yüksek olan %20 demir tozu katkılı numune, en düşük olan ise referans numunedir. Tüm katkılı örneklerin basınç dayanımları referans numunesinden yüksek çıkmıştır. DT katkılı harç numunelerinin basınç dayanımları olumlu katkılar göstermiştir. 3, 7, 28, 60 ve 90 günlük harç numunelerinde %10 DT katkılı numunelerin basınç dayanımları referans numunesine göre sırasıyla %10, %8,3, %7, %7, %6,2 olmuştur. Bu oranlar %20 DT katkılı örnekler için ise %21,6 %21,8, %16,4, %16,4, %15,2 oranda olmuştur Harç Numunelerin Eğilme Dayanımları Üretilen harç numunelerin 3, 7, 28, 60 ve 90 günlük harç numunelerin eğilme dayanımları Şekil 9 da verilmiştir. 3 günlük eğilme dayanımı en büyük olan %20 katkılı numune, en düşük olan ise referans demir tozu katkılı numunedir. 0 R DT 10 DT 20 DT 40 Şekil 9. 3, 7, 28, 60 ve 90 günlük harç numunelerin eğilme dayanımları 7 günlük eğilme dayanımı en büyük olan %20 katkılı numune, en düşük olan ise referans demir tozu katkılı numunedir. 28 günlük eğilme dayanımı en büyük olan %20 katkılı numune, en düşük olan ise referans demir tozu katkılı numunedir. 60 günlük eğilme dayanımı en büyük olan %20 katkılı numune, en düşük olan ise referans demir tozu katkılı numunedir. 90 günlük eğilme dayanımı en büyük olan %20 katkılı numune, en düşük olan ise referans demir tozu katkılı numunedir. DT katkılı numunelerin eğilme dayanımları önemli oranda artmıştır. %10 DT katkılı numunelerin 3, 7, 28, 60 ve 90 günlük eğilme dayanımları referans numunesine göre %15, %8,5, %7, %6,6, %5,7 iken %20 DT katkılı örneklerde ise %24,3, %13,8, %13,2, %14,6, %9 olmuştur. %40 DT katkılı örneklerde de eğilme dayanımları %20 DT katkılı örneklere göre azalmış olsa da referans numunesinin dayanımından daha yüksek bulunmuştur Beton Numunelerin Ultrasonik Hız Ölçümü ile Basınç Dayanımları Beton numunelerin 7, 28, 60 ve 90 günlük ultrasonik hız ölümü il basınç dayanımları Şekil 10 da verilmiştir. DT katkılı numunelerin eğilme dayanımları önemli oranda artmıştır. %10 DT katkılı numunelerin 3, 7, 28, 60 ve 90 günlük eğilme dayanımları referans numunesine göre 8 Ç.Ü.Müh.Mim.Fak.Dergisi, 30(1), Haziran 2015 Hanifi BİNİCİ, Ahmet H. SEVİNÇ, Hanifi GEÇKİL %15, %8,5, %7, %6,6, %5,7 iken %20 DT katkılı örneklerde ise %24,3, %13,8, %1
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks