Please download to get full document.

View again

of 45
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Auteursrechten op deze Voorwaarden worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Category:

Literature

Publish on:

Views: 7 | Pages: 45

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Algemene Voorwaarden, uitgegeven door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bernlef Products B.V., gevestigd te Maarssen (Nederland), tevens handel drijvende onder de naam Orvema, welke
Transcript
Algemene Voorwaarden, uitgegeven door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bernlef Products B.V., gevestigd te Maarssen (Nederland), tevens handel drijvende onder de naam Orvema, welke voorwaarden gedeponeerd zijn ter Griffie van de Rechtbank Midden-Nederland, op 17 januari 2013, nummer 14/2013. Auteursrechten op deze Voorwaarden worden uitdrukkelijk voorbehouden. A. OVEREENKOMSTEN TOT VERKOOP EN LEVERING. 1.Algemeen. 1.1 In deze Voorwaarden wordt verstaan onder: - Voorwaarden (met hoofdletter V geschreven): de onderhavige Algemene Voorwaarden; -Leverancier (met hoofdletter L geschreven): de hierboven aangegeven besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bernlef Products B.V., door of namens wie deze Voorwaarden van toepassing zijn verklaard dan wel door of namens wie deze Voorwaarden op duidelijk kenbare en juiste wijze worden of zijn toegepast, en haar vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsopvolger(s); - Wederpartij (met hoofdletter W geschreven): iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap of andere entiteit die met de Leverancier een overeenkomst sluit of heeft gesloten, of aan wie door of namens de Leverancier een aanbod of offerte wordt versie: 16 januari of is gedaan of gericht, of aan wie of in opdracht van wie door of namens de Leverancier een levering wordt of is gedaan, of in opdracht of ten behoeve van wie door of namens de Leverancier een of meer diensten worden of zijn verricht, of ten behoeve van wie door of namens de Leverancier werkzaamheden van onderscheidenlijke aard worden of zijn gedaan; - Schriftelijk: onder schriftelijk wordt in deze Voorwaarden bedoeld: per brief, per telefax of langs elektronische weg. 1.2 Alle door of namens de Leverancier gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan, en verrichte leveringen en verrichte diensten, dan wel uitgevoerde werkzaamheden van onderscheidenlijke aard, worden beheerst door deze Voorwaarden. Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn alleen van kracht indien schriftelijk door de Leverancier en de Wederpartij overeengekomen. 1.3 Uitdrukkelijk uitgesloten wordt de toepasselijkheid van andere (algemene) voorwaarden dan deze Voorwaarden, hoe dergelijke andere (algemene) voorwaarden ook mochten zijn genaamd en welke vorm deze ook mochten hebben, daaronder mede begrepen inkoopvoorwaarden en andere algemene voorwaarden van de Wederpartij of welke door de Wederpartij mochten worden gehanteerd, en de toepasselijkheid van zulke andere (algemene) voorwaarden wordt door de Leverancier uitdrukkelijk van de hand gewezen. Door aanvaarding van een door of namens de Leverancier gedaan aanbod of gedane offerte, door het aangaan van een overeenkomst, hoe ook genaamd, met de Leverancier, door het aanvaarden van een door of namens de Leverancier versie: 16 januari gedane levering, of door het aanvaarden van door of namens de Leverancier verrichte diensten c.q. uitgevoerde werkzaamheden, aanvaardt de Wederpartij onvoorwaardelijk dat deze Voorwaarden van toepassing zijn en dat de toepasselijkheid van andere (algemene) voorwaarden als in dit Artikel bedoeld is uitgesloten, en doet voor zover relevant de Wederpartij afstand van de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden. 2. Aanbiedingen/Offertes. 2.1 Iedere door of namens de Leverancier gedane aanbieding of offerte, in welke vorm dan ook, is vrijblijvend en bindt de Leverancier niet, behalve indien en voor zover door de Leverancier schriftelijk en uitdrukkelijk anders is vermeld of door partijen schriftelijk anders mocht zijn overeengekomen. 2.2 Door of namens de Leverancier verstrekte prijslijsten, brochures, catalogi, folders, en andere gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar binden de Leverancier niettemin slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door de Leverancier zijn bevestigd. De Leverancier is niet verplicht detailgegevens te verstrekken tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 2.3 Alle in verband met een aanbieding of offerte verstrekte brochures, catalogi, prijslijsten en folders, en alle daarin of daarbij verstrekte (technische) gegevens in de vorm van tabellen, berekeningen, schema s e.d., en alle andere verstrekte gegevens en informatie blijven uitdrukkelijk de industriële of intellectuele eigendom van de Leverancier. Het is de Wederpartij uitdrukkelijk verboden om zonder de versie: 16 januari voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van de Leverancier enig materiaal en/of enige gegevens en/of enige informatie, als bedoeld in de vorige zin van dit lid, geheel of ten dele te kopiëren en/of aan derden op welke wijze dan ook kenbaar te maken en/of doen maken, en/of door derden te laten gebruiken en/of door te verkopen en/of ter beschikking te stellen. Het gebruik van dit materiaal en deze gegevens en de hier bedoelde informatie dient strikt beperkt te blijven tot eigen gebruik door de Wederpartij in het kader van de aan de Leverancier verstrekte opdracht. Op eerste schriftelijk verzoek van de Leverancier, alsook indien de Wederpartij niet binnen de aanbiedingstermijn een overeenkomst sluit of deze annuleert, dient door of namens de Wederpartij al het hier bedoelde materiaal en dienen alle hier bedoelde gegevens en informatie terstond aan de Leverancier te worden geretourneerd. 2.4 De Leverancier is gerechtigd de kosten welke zijn gemaakt om een aanbieding te doen of offerte uit te brengen aan de Wederpartij in rekening te brengen indien door of namens de Leverancier met de Wederpartij geen overeenkomst wordt gesloten. 2.5 Standaarddocumentatie, voor zoveel Leverancier zich hiervan bedient, zoals onder anderen beschrijvingen, instructies en testcertificaten worden kosteloos verstrekt, tenzij anders door de Leverancier wordt vermeld. Extra exemplaren van zulke standaarddocumenten en documenten die geen standaarddocumenten zijn worden door de Leverancier aan de Wederpartij doorberekend. 2.6 Genoemde prijzen gelden slechts voor de aangeboden items. versie: 16 januari 3. Overeenkomsten. 3.1 Een overeenkomst tussen de Leverancier en de Wederpartij komt tot stand op het moment dat de Leverancier de aanvaarding van een opdracht of order van de Wederpartij schriftelijk aan de Wederpartij heeft bevestigd; de omvang en inhoud van de overeenkomst is zoals deze volgt uit de schriftelijke bevestiging door de Leverancier aan de Wederpartij. 3.2 Indien een aanbod of offerte gezien het bepaalde in Artikel 2.1 niet-vrijblijvend is en een bindende aanbiedingstermijn is gesteld, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat het aanbod of de offerte door de Wederpartij tijdig wordt geaccepteerd; in zo n geval wordt de schriftelijke bevestiging van de opdracht of order of het bindende aanbod geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. 3.3 Een overeenkomst bindt de Leverancier alleen wanneer deze is aangegaan c.q. wanneer de schriftelijke bevestiging bedoeld in Artikel 3.1 is ondertekend door een of meer personen die gerechtigd zijn de Leverancier terzake te binden, en overeenkomsten of aanvullingen en/of wijzigingen daarop of daarin, en afspraken, toezeggingen enz. gesloten, gemaakt of gedaan door een werknemer of werknemers van de Leverancier of door een vertegenwoordiger, agent of andere tussenpersoon dan wel door een of meer andere personen die niet gerechtigd zijn de Leverancier terzake te binden, dan wel welke niet in schriftelijke vorm zijn gemaakt, zijn voor de Leverancier niet bindend. 3.4 Een eventuele wijziging en/of gedeeltelijke annulering of algehele annulering van een opdracht of order, door of op verzoek van de Wederpartij, kan alleen plaatsvinden met de versie: 16 januari voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier en op voorwaarde dat de reeds door de Leverancier verrichte werkzaamheden geheel door de Wederpartij aan de leverancier worden vergoed; in geval van wijziging en/of gedeeltelijke annulering op verzoek van de Wederpartij is de Leverancier gerechtigd om de daaraan verbonden (extra) kosten aan de Wederpartij door te berekenen en de levertijd opnieuw vast te stellen. 3.5 Voor werkzaamheden of opdrachten waarvoor gezien hun aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt dat de overeenkomst eerst tot stand komt op het moment dat door of namens de Leverancier daadwerkelijk met de uitvoering van de overeenkomst wordt begonnen, terwijl in zo n geval door de Leverancier en door de Wederpartij de factuur als opdrachtbevestiging wordt beschouwd, welke tevens geacht wordt, dat deze factuur de overeenkomst juist en volledig weergeeft. 3.6 Een overeenkomst met de Leverancier wordt aangegaan onder de nadrukkelijke voorwaarde dat de Leverancier en overige contractspartners van de Leverancier hun verplichtingen tijdig en/of op de juiste wijze nakomen. 3.7 De Leverancier is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst of daarna, voordat van de zijde van de Leverancier met de uitvoering van de overeenkomst wordt begonnen, dan wel die uitvoering wordt voortgezet, de verstrekking door de Wederpartij te verlangen van voldoende zekerheid terzake van de tijdige voldoening door de Wederpartij aan diens betalingsverplichtingen en/of overige verplichtingen ten opzichte van de leverancier. versie: 16 januari 3.8 De Leverancier is bevoegd om derden in te schakelen ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst; de kosten hiervan zullen aan de Wederpartij worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. 4. Prijzen. 4.1 Behalve indien en voor zover een bindende aanbiedingstermijn geldt, is elke prijsopgave vrijblijvend. 4.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld, zijn de prijzen: - gebaseerd op de ten tijde van aanbod of offerte respectievelijk (indien geen aanbod of offerte is gedaan) op de orderdatum geldende hoogte van lonen, loonkosten, sociale en overheidslasten, en andere kosten, en - gebaseerd op levering af-fabriek van Leverancier, en - exclusief BTW en andere belastingen, heffingen en rechten, en - exclusief kosten van installatie en inbedrijfstelling, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk vermeld, in welk laatste geval genoemde kosten afzonderlijk worden gespecificeerd. 4.3 Prijzen vermeld of overeengekomen zijn, voor zover niet uitdrukkelijk anders is vermeld, in euro (EUR). 4.4 Prijzen worden telkens vermeld of overeengekomen onder voorbehoud van koerswijzigingen, welke aan de Wederpartij worden doorberekend indien de officiële valutapariteit op het moment van levering meer dan 2% afwijkt van de valutapariteit versie: 16 januari op de datum waarop de aanbieding of offerte werd gedaan, waarbij laatstgenoemde pariteit op 100 wordt gesteld. 4.5 In geval van verhoging van een of meer van de factoren die de kostprijs bepalen, zoals in dit Artikel bedoeld, is de Leverancier ten opzichte van de Wederpartij gerechtigd de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande toepasselijke wettelijke voorschriften, met dien verstande dat ten tijde van de orderbevestiging reeds aan de Leverancier bekende toekomstige prijsverhogingen bij die orderbevestiging dienen te worden vermeld. 5. Risico. 5.1 Het risico met betrekking tot de goederen door of in naam van de Leverancier verkocht en/of te leveren aan de Wederpartij, gaat op de Wederpartij over ingeval van goederen uit voorraad, op het moment dat deze ten behoeve van de Wederpartij worden afgezonderd; en ingeval van andere goederen, op het moment van inlading van die goederen ten behoeve van het transport naar de Wederpartij of naar de door de Wederpartij aangeduide plaats, behalve indien en voorzover schriftelijk anders mocht zijn overeengekomen. 5.2 Ongeacht wat overigens mocht zijn afgesproken ten aanzien van het risico, zal het in- en uitladen en/of het vervoer (transport) en/of de montage, installatie, en/of inbedrijfstelling van de goederen te allen tijde voor risico van de Wederpartij zijn. De Wederpartij vrijwaart Leverancier ter zake hiervan. versie: 16 januari 6. Verzending, levering en levertijd. 6.1 Verzending door de Leverancier van het door de Wederpartij gekochte geschiedt franco huis, mits deze zending minimaal 200 ltr/kg groot is. Zendingen kleiner dan 200 ltr/kg geschieden af fabriek Maarssen, waarbij de Leverancier zich ten opzichte van de Wederpartij het recht voorbehoudt de behandelingskosten van dergelijk kleine orders aan de Wederpartij in rekening te brengen. 6.2 Zowel bij franco als bij niet-franco leveringen is de keuze van het vervoermiddel/de vervoerder aan de Leverancier, tenzij in laatstbedoelde gevallen de Wederpartij tijdig uitdrukkelijk en schriftelijk instructies aan de Leverancier geeft. Het gekochte is onafhankelijk van de verzendingsvoorwaarden, voor rekening en risico van de Wederpartij, en wel vanaf het moment, dat het door de Leverancier in handen van derden is gesteld. Terzake van deze keuze heeft de Leverancier geen enkele aansprakelijkheid, hoe ook genaamd en hoe ook opgekomen, tegenover de Wederpartij. 6.3 Wanneer de lossing van de verkochte zaken door toedoen van de Wederpartij wordt vertraagd, komen de kosten, hoe ook genaamd, welke daardoor eventueel mochten ontstaan, direct danwel indirect, zoals bijvoorbeeld stageld voor spoorwagons, liggeld van schepen, wachtgeld van tankauto s voor rekening van de Wederpartij. versie: 16 januari 6.4 Elke levering wordt geacht plaats te vinden te Maarssen en voort te vloeien uit een afzonderlijke overeenkomst, met algehele aanvaarding door de Wederpartij van deze Voorwaarden en aldus met alle rechtsgevolgen van dien. 6.5 Zodra de door de Leverancier verzonden zaken gearriveerd zijn in het magazijn/de opslagplaats van de Wederpartij, wordt deze Wederpartij geacht de zending in zijn totaliteit in ontvangst te hebben genomen, respectievelijk in zijn totaliteit te hebben geaccepteerd. 6.6 De Wederpartij dient onvoorwaardelijk de betreffende vervoersdocumenten te ondertekenen, en door ondertekening daarvan wordt de Wederpartij geacht de juiste kwantiteit van de betreffende zaken te hebben verkregen. Tevens dient onmiddellijk bij levering de verpakking door de Wederpartij zo zorgvuldig mogelijk op onder andere schade, beschadiging, en dergelijke gecontroleerd te worden. 6.7 Behalve indien en voor zover schriftelijk anders mocht zijn overeengekomen, en onverminderd hetgeen in Artikel 5. van deze Voorwaarden is bepaald omtrent de overgang van het risico, geldt als leveringstijdstip het moment dat de zaken/goederen worden uitgeladen of gelost op de plaats waar deze moeten worden geleverd (de feitelijke overdracht); het voorgaande geldt ook indien de Leverancier de goederen/zaken moet monteren, installeren en/of in bedrijf moet stellen. 6.8 De Wederpartij dient eventuele tekorten, manco s, beschadigingen en dergelijke aan de goederen terstond na de levering ervan schriftelijk rechtstreeks aan de Leverancier te melden, bij gebreke waarvan de goederen/zaken geacht zullen versie: 16 januari worden de Wederpartij in goede orde, compleet en zonder schade of beschadigingen en/of manco s te hebben bereikt. 6.9 De Leverancier is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties) welke gedeelten afzonderlijk kunnen worden gefactureerd, en alsdan is de Wederpartij ten opzichte van de Leverancier verplicht de afzonderlijke facturen te betalen overeenkomstig het bepaalde in Artikel 15. van deze Voorwaarden Behalve indien en voor zover schriftelijk anders mocht zijn overeengekomen, hebben door of namens de Leverancier bij de aanbieding of offerte opgegeven leveringstermijnen niet de strekking fataal te zijn, hetgeen onder meer inhoudt dat de Wederpartij bij niet tijdige levering de Leverancier uitdrukkelijk schriftelijk in gebreke dient te stellen voordat de Leverancier in verzuim zal kunnen zijn De Leverancier is verplicht de opgegeven levertijd of leveringstermijn zoveel mogelijk in acht te nemen, doch zal nimmer aansprakelijk zijn voor enige overschrijding daarvan, door wat voor reden of oorzaak dan ook en de directe en indirecte gevolgen, hoe ook genaamd en hoe ook ontstaan, daarvan, en bij overschrijding daarvan is de Leverancier niet gehouden tot enige vergoeding van schade, hoe ook genaamd en hoe ook opgekomen. Overschrijding van een levertijd of leveringstermijn geeft de Wederpartij niet het recht om de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden dan wel afname van goederen te weigeren. In geval van excessieve overschrijding van een levertijd of leveringstermijn zullen de Leverancier en de Wederpartij met elkaar in overleg treden. versie: 16 januari 6.12 Indien de goederen/zaken om welke reden dan ook niet binnen de levertijd of leveringstermijn door de Wederpartij worden afgenomen, of indien de Wederpartij een overeengekomen afroeptermijn om welke reden dan ook niet in acht neemt, is de Leverancier gerechtigd de desbetreffende goederen aan de Wederpartij te factureren. In geval van niet-afname of nietafroepen door de Wederpartij binnen de daarvoor geldende termijn, zoals in dit lid bedoeld, zal de Leverancier naar keuze nakoming door de Wederpartij kunnen vorderen dan wel de overeenkomst kunnen ontbinden, onverminderd het recht van de Leverancier, in beide gevallen, om schadevergoeding van de Wederpartij te vorderen. 7. Vervoer. De wijze van eventuele verpakking en/of transport en/of verzending enz. van de goederen zal, indien geen nadere schriftelijke aanwijzingen door de Wederpartij aan de Leverancier zijn verstrekt, door de Leverancier geheel naar eigen inzicht en met de van de Leverancier redelijkerwijs te verwachten zorgvuldigheid worden bepaald, zulks onverminderd hetgeen is bepaald omtrent het transportrisico in Artikel 5. van deze Voorwaarden. 8. Overmacht (Niet Toerekenbare Tekortkoming. 8.1 Indien de Leverancier door overmacht is verhinderd enige verbintenis jegens de Wederpartij na te komen, en de overmachtsituatie naar het oordeel van de Leverancier van blijvende of langdurige aard is, kunnen partijen een regeling versie: 16 januari treffen over de ontbinding van de overeenkomst volgens de Wet en de daaraan verbonden gevolgen. 8.2 Indien de Leverancier door overmacht is verhinderd enige verbintenis jegens de Wederpartij na te komen, en de overmachtsituatie naar het oordeel van de Leverancier van tijdelijke of voorbijgaande aard zal zijn, is de Leverancier gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten totdat de omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis die de overmachtsituatie veroorzaakt zich niet langer voordoet. 8.3 Als overmacht wordt beschouwd, iedere omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis, waar ook plaatsvindend, optredend of zich voordoende, die de correcte, volledige en tijdige nakoming van enige verbintenis van de Leverancier tijdelijk of blijvend verhindert, onmogelijk maakt of onredelijk bezwaarlijk maakt, en welke omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis de Leverancier redelijkerwijs niet kan voorkomen of welke geheel of ten dele buiten de invloedssfeer van de Leverancier ligt of waarop de Leverancier geen invloed kan uitoefenen. Als overmacht opleverende omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis worden in elk geval onder meer beschouwd: brand, ontploffing, blikseminslag, ijsgang, laag water, hoog water, vloedgolf, springtij, overstroming, aardbeving, natuurrampen; storm, tornado, cycloon, sneeuw, vorst en andere weersomstandigheden; staking, werkonderbreking, bovenmatig (ziekte)verzuim van personeel, arbeidsonrust, uitsluiting, boycot; oorlog (al dan niet als zodanig verklaard), mobilisatie, beleg, belegering, blokkade, molest; rellen, revolutie, maatschappelijke onrust; overheidsmaatregelen en/of voorschriften die de nakoming van verbintenissen verhinderen, vertragen of anderszins bemoeilijken; gebrek aan transportmiddelen; onbegaanbaarheid of onbruikbaarheid van versie: 16 januari enige in aanmerking komende transportroute of wijze van transport; storing of onderbreking in de verstrekking, levering of beschikbaarheid van energie; storing of onderbrek
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks