Please download to get full document.

View again

of 19
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

automotive mannesmann VDO Návod na obsluhu tachografu MTCO PDF

Category:

School Work

Publish on:

Views: 17 | Pages: 19

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
automotive mannesmann VDO Návod na obsluhu tachografu MTCO 1324 Obsah Systémový přehled Všeobecné pokyny Obslužné prvky Uvedení do pracovní pohotovosti Otevření zásuvky Vložení tachogr. kotoučku řidiče
Transcript
automotive mannesmann VDO Návod na obsluhu tachografu MTCO 1324 Obsah Systémový přehled Všeobecné pokyny Obslužné prvky Uvedení do pracovní pohotovosti Otevření zásuvky Vložení tachogr. kotoučku řidiče 2 Vložení tachogr. kotoučku řidiče 1 Nastavení časových skupin Vyjmutí tg. kotoučku Výměna řidiče Nastavení času Hlášení Zobrazení hlášení Zobrazení chybové paměti Přehled chybových kódů Odstranění chyb Sledování záznamu tachografu Zapisovací zařízení Vynulování počítadla denních kilometrů Popis tg. kotoučku Správný tg. kotouček do správného přístroje Záznamy na přední straně tg. kotoučku Záznamy ve vnitřním poli Zadní stěna tg. kotoučku Výpis poruch Příloha Povinné kontroly tachografů Údržba a čištění Technické údaje Definice v tomto návodě Řidič-1 = Osoba, která právě řídí, nebo bude řídit vozidlo Řidič-2 = Osoba, která vozidlo neřídí Systémový přehled Nový tachograf Kienzle MTCO 1324 přináší svojí modulární stavbou s odděleným zobrazením a registrací nové rozměry do výkonu, techniky a designu. V radioformátě podle DIN vytváří inovativní systémové komponenty. Řidič-1 a Řidič-2 zvolí aktuálně vhodné skupiny pracovních dob prostřednictvím obslužných tlačítek. Na obrazovce se zobrazí kromě datumu, času a úseku cesty i nastavené skupiny pracovních dob a symboly nastavených tachogramů. Poruchy zařízení nebo systémového prvku se zobrazí automaticky. Tak jako doposavad registruje se na tachogramu rychlost a vzdálenost uražené cesty, stejně jako časy řízení, pracovní doby a oddychové časy související s jízdou. V bezprostředním zorném poli řidiče se nachází schválený zobrazovací přístroj, například tachograf E 1323, s analogovým zobrazením rychlosti, digitálním počítadlem ujeté vzdálenosti, čas s denním počítadlem kilometrů. Kontrola funkčnosti poukazuje na hlášení MTCO Spolu s inteligentním senzorem tachografu Kienzle KITAZ 2170 vytváří systém spolehlivou jednotku. Senzor vysílá impulsy reálného času a zakódované údaje k zaznamenání úseku cesty a rychlosti. Všeobecné pokyny Symboly v tomto návodě mají následující význam: POZOR! Text vedle tohoto symbolu obsahuje důležité informace, které musí být dodržené, aby se předešlo poškození strojního zařízení UPOZORNĚNÍ Nebo dodatečné informace jsou znázorněné tímto symbolem. Jestliže se nedodrží, může dojít k poruchám. Mějte prosím na zřeteli uvedené upozornění! Pokyny pro provoz Kienzle MTCO 1324 Otevírejte zásuvku jen při vkládání nebo vybírání tg. kotoučků. Jinak musí být uzavřená, aby se předešlo poškození a znečištění. Nepoužívejte zásuvku jako podložku, například k popisování tg. kotoučků. K čištění strojního zařízení nepoužívejte drsné čistící prostředky, taktéž žádné rozpouštědla, ředidla nebo benzín. Zařízení Kienzle MTCO 1324 nainstaluje a zapečetí autorizovaný personál. Nevykonávejte zásahy na zařízení ani přívodech. Pokyny pro ošetření tg. Kotoučků U tachografů EC je tg. kotouček nepřenosný a váže se na používání jen konkrétní osoby! Používejte jen původní tg. kotoučky, od výrobců (diagramový zapisovač Kienzle ). Přitom je nutné dbát na sladění rozměrů koncové hodnoty rozsahu měření a kontrolní značky. Viz strana Vkládejte jen neporušené tg. kotoučky, nesmí být přelomené, nesmí být roztrhnuté ve vkládacím otvoru, nesmí být zvlněné nebo jinak poškozené! Popsané tg. kotoučky je potřeba chránit před poškozením, viz též článek 15 vyhlášky (EHS) č.:3821/85. Poznámka týkající se zákonných ustanovení Jestliže se vykonají změny v kontrolním zařízení, nebo na signálním přívodu, které ovlivní zápis kontrolního zařízení, zvlášť když se to vykoná s úmyslem podvádění, vystavuje se daná osoba nebezpečí stíhání ve smyslu trestného nebo pořádkového právního pořádku. Obslužné prvky ( Strana 2, Obrázek I ) A) Zaaretovaná zásuvka B) Sklápěcí zásuvka 1) Levá klávesnice Tlačítko pro odblokování zásuvky. Tlačítko pro nastavení časové skupiny pro řidiče-1. 2) Pravá klávesnice Tlačítko pro nastavení časové skupiny pro řidiče-2. Tlačítko pro volbu funkcí: nastavení času, viz str. 85. zobrazení chybové paměti, viz str. 86. Tlačítka pro nastavení času a pro zobrazení aktuálních chybových hlášení. 3) Obrazovka ( osvětlená při zapnutém zapalování ) Okamžitě se objeví základní zobrazení Hlášení / poznámky se zobrazí automaticky, viz str. 86 4) Dělící panel Tg. kotouček mezi řidičem-1 a řidičem-2. 5) Kontrolní značka S ní se může zabezpečit správné zkontrolování pozice záznamu tg. kotoučku. 6) Oválné upnutí tg. kotoučku 7) Typový štítek Výrobce, typ přístroje, kontrolní značka a sériové číslo jsou viditelné. Vysvětlivka Obsluha obou vyhotovení zařízení Zaaretovaná zásuvka ( a ) Sklápěcí zásuvka ( b ) Je v zásadě identická. Rozdílné obslužné úkony jsou uvedené. Uvedení do pracovní pohotovosti ( Strana 3, Obrázek II ) Otevření zásuvky Zásuvku je možné otevřít když: Vozidlo stojí Zapalování je zapnuté. 1. Stlačit tlačítko Na obrazovce se zobrazí symbol Vysunutí aktivní, následně se zobrazí kurzor, to znamená, že tento postup bude trvat nějakou dobu. Počkejte, až se zásuvka odblokuje 2. a) Vytáhnout zaaretovanou zásuvku až ne doraz. Nepokoušejte se toto vyhotovení zásuvky sklopit směrem dolu! b) Sklápěcí zásuvku vytáhnout až na doraz a sklopit. Je-li třeba tg. kotouček řidiče-1 odstranit od dělícího panelu. 3. Dělící panel vyklopit úplně nahoru. Je-li třeba odstranit tg. kotouček řidiče-2. Vložení tg. kotoučku řidiče 2 Před nástupem k jízdě je potřeba vnitřní pole tg. kotoučku řádně popsat. Viz str Řidič-2 vloží popsaný tg. kotouček přední stranou směrem nahoru do oválného upnutí tg. kotoučku. Dbejte na to, aby se tg. kotouček nacházel pod ( c ) pružinovým článkem. 5. Oddělovací víko opět sklopit směrem dolu. Vložení tg. kotoučku řidiče 1 6. Řidič-1 vloží popsaný tg. kotouček přední stranou směrem nahoru na dělící panel do upnutí tg. kotoučku. Dbejte na to, aby se tg. kotouček nacházel pod pružinovým prvkem ( d ) a pod zarážkovými rameny ( e ) oválného uchycení tg. kotoučku. Vysvětlivka činnosti řidiče-1 V činnosti řidiče-1 se může tg. kotouček vložit jen pro řidiče-1 na dělící panel. 7. Zkontrolujte správnou časovou pozici uchycení tg. kotoučku. Časová stupnice tg. kotoučku se musí shodovat se značkou ( f ) aktuálního časového údaje na obrazovce. Není-li tomu tak, uvolněte prosím uchycení tg. kotoučku. Viz strana a) Zasunout zaaretovanou zásuvku až zapadne v západce. b) Sklápěcí zásuvku je potřeba uvést do vodorovné polohy a zasunout až zapadne v západce. 9. Zobrazí se základní zobrazení: s datumem, aktuálním časovým údajem a stavem celkově ujetých kilometrů. Kromě toho symboly pro vložené tg. kotoučky a aktuální pozici časových skupin, vlevo pro řidiče-1 a vpravo pro řidiče-2. Vysvětlivky k základnímu zobrazení Časový údaj MTCO 1324 je nastavený na čas stanovený zákonem té které země, v které je registrované motorové vozidlo. Začátek a konec letního času je v zařízení naprogramovaný a automaticky se aktualizuje. Viz také strana 87 Přehled chybových kódů. Zobrazí-li se vedle celkově ujetých kilometrů vykřičník,signalizuje to poruchu. Viz také strana 87 Přehled chybových kódů. Nastavení: digitální zobrazení v Podle typu vyhotovení se může v prvním řádku zobrazit rychlost. Všecky funkce jsou jinak analogické k základnímu zobrazení. Nastavení časových skupin Provoz s dvěma řidiči 10. Řidič-1 uvede do činnosti tlačítko. Tlačítko se stlačí tolikrát, až se na obrazovce zobrazí požadovaná časová skupina. Řidič-2 uvede do činnosti tlačítko. Tlačítko se stlačí tolikrát, až se na obrazovce zobrazí požadovaná časová skupina. V okamžiku, kdy se vozidlo pohne, zobrazí se automaticky v základním zobrazení: Pro řidiče-1 a Pro řidiče-2. Provoz s jedním řidičem V provozu s jedním řidičem se vloží na dělící panel jen tg. kotouček pro řidiče-1. Časovou skupinu pro řidiče-2 je bezpodmínečně potřebné nastavit do klidové polohy, jinak se zobrazí chybové hlášení. Rozdělení časových skupin = Čas řízení = Všechny ostatní pracovní časy = Pohotovostní časy ( čekací časy, čas spolujezdce, čas spánku za jízdy řidiče2- ) = Přestávky a oddychové časy Vyjmutí tg. kotoučku Odeberte tg. kotouček z MTCO 1324 Při výměně řidiče nebo motorového vozidla, po ukončení pracovní doby nebo nejdřív po 24 hodinách Zásuvku je možné otevřít jen v tom případě, že.. vozidlo stojí a zapalování je zapnuté. 1. Stlačit tlačítko Na obrazovce se objeví symbol Vysunutí aktivní. Kurzor zobrazí, že MTCO 1324 zaznamenává záznamy na tg. kotoučky. Počkejte, až se zásuvka odblokuje. Po dobu zobrazení symbolu Vysunování aktivní na obrazovce, nevypínejte prosím zapalování! 2. Vytáhněte zaaretovanou zásuvku až na doraz, případně vyklápěcí zásuvku dodatečně sklopte směrem dolů. 3. Odeberte tg. kotoučky a doplňte popis ve vnitřním poli, viz strana Zásuvku opět zasuňte až zapadne v západce, sklápěcí zásuvku je potřebné nejprve uvést do vodorovné polohy. Vysvětlivka Vypnuli jste-li přeci jen zapalování, může se stát, že následně se zásuvka po uzavření nesprávně zavře. V takovém případě je potřebné vykonat následující: 1. Zapněte zapalování Vyčkejte, až se ukončí vyhazovací proces. 2. Potom zasuňte zásuvku až zapadne v západce. 3. Zapalování opět vypněte. Automatické vypnutí registrace časových skupin a úseků jízdní dráhy Zůstane-li zásuvka déle něž 25 hodin uzavřená se zapnutými tg. kotoučky, potom registruje MTCO 1324 automaticky časovou skupinu pro řidiče-1 a 2. MTCO takto chrání autobaterii před vybitím. Pokyn při odstavení vozidla V případě, že se vozidlo delší čas nepoužívá, je potřebné dbát na to, aby se nenacházel tg. kotouček v MTCO Jde například o doby údržby a oprav nebo po dobu odstávek vozidla. Výměna řidiče Změní-li řidič v rámci svojí každodenní pracovní doby vozidlo, potom musí s sebou vzít tachogram a výměnu vozidla musí zaznamenat na zadní straně tachogramu. Případ 1: Posádka se mění mezi sebou, řidič-2 se stane řidičem-1: 1. Výměna tachogramů. Řidič-1 ( teď řidič-2 ) vloží svůj tg. kotouček pod dělící panel, a řidič-2 ( teď řidič-1 ) ho položí na dělící panel. 2. Nastaví se požadované časové skupiny. Nový řidič-1 uvede do činnosti tlačítko, řidič-2 stlačí tlačítko. Nový řidič-1 položí svůj tg. kotouček na dělící panel. Případ 2: Řidič-1 nebo řidič-2 opustí vozidlo: 1. Příslušný řidič si vezme s sebou tg. kotouček. 2. Nový řidič-2 položí tg. kotouček pod dělící panel. Nebo: Vysvětlivka Nedostaví-li se noví řidič-2, nastaví se jeho časová skupina zobrazí chybové hlášení. na čas odpočinku, jinak se Případ 3: Řidič-1 a řidič-2 opustí vozidlo: 1. Oba dva vezmou tg. kotouček ze zařízení. 2. Nová posádka vozidla vloží tg. kotouček v závislosti na funkčnosti ( řidič-1 nebo řidič-2 ), do zařízení. Nastavení času Vyvolání funkce NASTAVENÍ ČASU je možné jen při zastaveném vozidle. Aby se zápis automaticky synchronizoval na tachogram s aktuálním časem, musí být zapalování zapnuté a v MTCO se nesmí nacházet žádný tg. kotouček. 1. Nabídku NASTAVENÍ ČASU zvolit pomocí. 2. S nebo aktivovat minutové počítadlo, bliká minutové zobrazení. 3. Tlačítka, tak dlouho přidržet stlačené, až se zobrazí požadovaný údaj. 4. S aktivováním počítadla hodin, bliká hodinový údaj. 5. Tlačítka, tak dlouho přidržet stlačené, až se zobrazí požadovaný údaj. Při překročení nebo nedostihnutí nulové časové hodnoty se automaticky změní datum. 6. Potvrďte nastavení času tak, že tlačítko podržte stlačené déle než 2 vteřiny. Opět se objeví základní zobrazení. Vysvětlivka V případě, že nastavujete čas s vloženým tg. kotoučkem, zobrazí se na obrazovce chybové hlášení a začne blikat zobrazení času. MTCO vás upozorňuje na to, aby jste sledovali záznam tg. kotoučku. Viz strana 88. Hlášení MTCO 1324 kontroluje funkci systému a automaticky hlásí, když se vyskytne chyba v součástce, v přístroji nebo při obsluze. Hlášení a upozornění se můžou objevit po uzavření zásuvky nebo při každém výskytu na obrazovce. Zobrazení hlášení Kontrola funkčnosti i ( 1 ) svítí na zobrazovacím prvku případně na E-Tacho, na obrazovce MTCO 1324 se zobrazí vedle hodnoty celkově ujetých kilometrů chybový symbol ( 2 ) a vždy podle druhu chyby bliká časový údaj ( 3 ) případně už nebliká dvojtečka v zobrazení časového údaje. Následně se chyba zaregistruje do elektronické paměti, viz Zobrazení chybové paměti. Některé chyby dokumentuje též MTCO 1324 na tg. kotoučku, viz strana 93 Zobrazení chybové paměti Příčiny chybového hlášení jsou viditelné též z nabídky CHYBOVÁ PAMĚT Vyvolání funkce CHYBOVÁ PAMĚT zobrazení je možné jen u stojícího vozidla! 1. Nabídka CHYBOVÁ PAMĚT volba se vykoná stlačením tlačítka dvakrát krátce za sebou. 2. S nebo se můžou zobrazit další aktivní chyby. 3. Opakované vyvolávání základního zobrazení, - Stlačit tlačítko déle než 2 vteřiny - nebo po dobu 20 vteřin nestlačit žádné tlačítko. Přehled chybových kódů Hlášení na obrazovce Kód Význam / Opatření 9053 = MTCO 1324 se automaticky přestaví na začátek nebo konec letního času, Nebo časový údaj byl přestavený s vloženým tg. kotoučkem Upozornění: Sledování uchycení tg. nebo kotoučku, viz strana = Chyba při doplnění záznamu tg. kotoučku. Záznam tg. kotoučku znova sledovat, viz strana = Chyba v pohonu záznamu tg. kotoučku. Zkontrolujte, zda jsou tg. kotoučky správně založené. A050 = Jízda bez tg. kotoučku řidiče-1 ( Chybový kód není viditelný v chybové paměti.) Vložení tg. kotoučku řidiče = = Chybí tg. kotouček řidiče-2 Chabí tg. kotouček řidiče-2 ( Toto hlášení se zobrazí jakmile se při chybějícím tg. kotoučku přepne od na například.) Vložení tg. kotoučku ( -mov). 900A 900B = Chyba při přenose CAN A00C = Interní chyba zařízení 900F = Chyba klávesnice, tlačítko bylo dlouho stlačené nebo se zablokovalo 9010 = Chyba obrazovky LCD ( Displej ) 9060 = Chyba v zásuvce Vyvolat postup vysunutí, následně zásuvku opět uzavřít. = Chyby v zapisovacím systému. ( Tyto chyby dokumentuje MTCO na tg. kotouček, viz strana 93. ) 9430 = Chyba v impulsním výstupu B7 A400 = Přerušení přívodu napětí. ( Chybový kód není viditelný v chybové paměti. Výpadek elektrického napětí dokumentuje MTCO na tg. kotouček.) A411 = Přerušení k zapisovacímu nástroji A423 = Chyba při komunikaci podavače A822 = Chyba v klíči pohonu / sériové číslo / signál ( Tyto chyby dokumentuje MTCO na tg. kotouček, viz strana 93.) Odstranění chyb Až po odstranění příčiny, například při obslužní chybě, automaticky zhasne hlášení. Opakují-li se hlášení stále, vyhledejte bezpodmínečně odborný servis VDO Kienzle! Sledování záznamu tg. kotoučku 1. Otevřít zásuvku a odebrat oba tg. kotoučky 2. Zásuvku opět otevřít. MTCO automaticky aktualizuje časový údaj zapisováním na tg. kotouček, následně přestane svítit chybový symbol a blikání časového údaje. 3. Otevřít zásuvku a je-li třeba vložit nové tg. kotoučky. MTCO 1324 je opět schopný provozu. Zapisovací zařízení ( Strana 98, Obrázek III ) Vysvětlivka Design a funkce se můžou odlišovat od tohoto tachografu ( E-Tacho 1323 ), podrobné informace si prosím zjistěte z příslušného návodu. 1) Zobrazení rychlosti 2) Kontrola funkčnosti Svítí-li kontrolka LED, vyskytla se porucha nebo událost, například chyba tg. kotoučku nebo nefunguje náležitě jedna složka systému. 3) Obrazovka LCD ( Zobrazení při zapnutém zapalování ) 7 místné zobrazení celkově absolovaného úseku cesty, poslední pozice zobrazuje stovky metrů úseku. Ve spodním řádku se zobrazí buď časový údaj, nebo počítadlo denně ujetých kilometrů. 4) Nulovací tlačítko Tlačítko pro přepnutí zobrazení času na počítadlo denních kilometrů. Vynulování počítadla denních kilometrů Na obrazovce LCD se zobrazí v druhém řádku naposledy nastavená varianta: Časový údaj nebo stav počítadla denních kilometrů. 1. Nastavení na počítadlo denních kilometrů, případně krátké stlačení nulovacího tlačítka. 2. Následně přidržet nulovací tlačítko déle než dvě vteřiny. Nastavení denního počítadla se vrátí do polohy 0. Vysvětlivka Počítadlo denních kilometrů je možné vynulovat i za jízdy. Popis tg. kotoučku Správný tg. kotouček do správného přístroje ( Strana 98, Obrázek IV ) Dbejte prosím při použití ( objednávání tg. kotoučků ) na to, aby souhlasila koncová hodnota měřícího rozsahu (1) a zkušební značka (2) MTCO 1324 s údaji (3) případně (4) na tg. kotoučku. Mimo států EU platí příslušné národní kontrolní označení a ustanovení. Podle měřícího rozsahu a provedení přístroje se smí používat v MTCO 1324 následující tg. kotoučky: Kombinovaný disk Tg. kotouček pro elektronické vyhodnocení Kontrolní značka EC 4K /2 EC 4B E EC 4K /2 EC 4B E EC 4K /2 EC 4B E EC 4K /2 EC 4B E EC 4K /2 EC 4B E EC 4B -- E1-83 EC = Tg. kotoučky pro tachograf EC = tg. kotouček pro vyhotovení zařízení s registrací frekvence otáček, např. typ Záznamy na přední straně tg. kotoučku ( Strana 98, Obrázek V ) 1) Časová stupnice 2) Značka otevření Každé otevření zásuvky se zaznamenává 3) Průběh rychlosti v km/h 4) Zápis časových skupin 5) Vnitřní pole 6) Oválné upnutí Zabezpečí časově správné polohování tg. kotoučku 7) Ujetý úsek cesty Pohyb směrem dolu nebo nahoru odpovídá vzdálenosti 5 km. 8) Dodatečný zápis ( nastavení ) Zaznamenání dodatečných pracovních skupin, např.: použití modrého majáku, houkačky apod. Vysvětlivka U měření koncové hodnoty měřícího rozsahu 180 km/h se nachází doplňkový záznam na pozici ( 8a ). Vyhodnocení tg. kotoučků Kromě přímého odčítání záznamů existuje možnost exaktního vyhodnocení zaznamenaných dat. Bližší informace k tomuto tématu Vám ochotně poskytne VDO Kienzle odbyt. Záznamy ve vnitřním poli ( Strana 99, obrázek VI ) Vysvětlivka Záznamy jmen a příjmení stejně jako údajů o začátku a ukončení používání jsou zákonem stanovené a tvoří základ pro vyhodnocení tg. kotoučku. a) před jízdou Dat. NO. Příjmení a jméno řidiče Výchozí místo Datum vložení (horní řádek) Úřední označení vozidla Stav kilometrů při začátku práce b) po jízdě Místo příjezdu Dat. Datum odebrání (spodní řádek) Stav kilometrů po ukončení jízdy km Ujeté kilometry (mohou být zapsané) Zadní strana tg. kotoučku ( Strana 99, Obrázek VII ) Pro tachografy EC existují v zásadě dva typy tg. kotoučků: c) bez záznamu frekvence otáček d) se záznamem frekvence otáček 1) Záznamové pole pro časové skupiny Toto zapisovací pole slouží pro ručně zapsané záznamy časových skupin. Záznamy je potřebné vykonat v tu dobu, kdy například personál nepracuje v bezprostřední blízkosti vozidla a zařízení nemůže být obsloužené, nebo při výpadku registrace obslužné skupiny. 2) Vnitřní pole Ve vnitřním poli je možno ručně zapsat až tři výměny vozidla. Je při tom potřebné uvést: Čas výměny vozidla NO. Úřední evidenční číslo vozidla ( SPZ ) km Stav kilometrů při začátku práce Stav kilometrů po ukončení práce Ujeté kilometry (mohou být zaznamenané) 3) Pole kontrolní značky Tato část zadní strany obsahuje údaje o kontrolních značkách tg. kotoučků a přístrojů, které jsou pro tg. kotouček přípustné. 4) Záznam frekvence otáček Záznam po směru hodinových ručiček (v min ) se vykoná na zadní straně tg. kotoučku pro řidiče-1. Výpis poruch ( Strana 99, Obrázek VIII ) Přerušení napětí Obnoví-li se napětí, zaznamenává zařízení na tachogram krátce (1) po náběhu čárku. Přerušení zapisování Porucha přenosové cesty impulsního zapisovače MTCO 1324: Jakmile se vozidlo zastaví, zobrazí se značka (2), při jízdě se opět zobrazí zápis v. Nebo Značka (3) se zobrazí ihned po objevení poruchy a setrvá tak dlouho, dokud se porucha neodstraní. Porucha zařízení Poruchy v registračním systému můžou zapříčinit následující chybové záznamy: Značka (4), porucha v zapisovacím systému v. Značka (5) a (6), porucha v zapisovacím systému pro záznam časových skupin a cest. Příloha Povinnost kontrol pro tachografy Majitelovi motorového vozidla přísluší povinnost nechat tachograf Kienzle MTCO 1324 pravidelně kontrolovat. Minimálně jednou za dva roky je potřebné ve smyslu předpisů překontrolovat činnost, například v rámci technické kontroly Vašeho vozidla. Dbejte na to, aby se zabudovaný štítek při každé kontrole obnovil a aby obsahoval předepsané údaje. Údržba a čištění Tachograf Kienzle MTCO 1324 je zařízený moderní, bezúdržbovou technikou. Preventivní údržbářské práce proto není třeba vykonávat. Při znečištění můžete pouzdro, obrazovku a funkční tlačítka očistit lehce navlhč
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks