Please download to get full document.

View again

of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Avrupa Dil Portfolyosu. - tl Lttilf;tL e: Pmtfotio A<? Tar ctfdult.f.w,no & 2.>\;uzaktanT Li r k e. ogrenimmerkezi.

Category:

Novels

Publish on:

Views: 0 | Pages: 17

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
2. \;uzaktanT Li r k e ogrenimmerkezi A
Transcript
2. \;uzaktanT Li r k e ogrenimmerkezi A ? Turk Qe v I I Ana Sayfa Oyelik Kur Bilgileri Hakk1m1zda Stk Sorulan Sorular!leti$im c;:,kl UZAKTAN TURK ;:E OGRENiM MERKEZi Kull mci Adi Parolit y1ltndzm beri onbinlerce OQrenciye TOrkr;eyi yabanc1 dil olarak ogrettik. Simdi ise Internet arac1h9'1yla sizlere TUrkc;eyi istediqiniz zaman ve istediqiniz yerde AnKra Universitesi TOMER gi;vencesi ile ogrenme firsat1 saghyoruz. ytd:i$1w 11(! Avrupa il Portfolyosu t, t!,t; I/ fauup0a. - tl Lttilf;tL e: Pmtfotio (_ \.: Tar ctfdult.f.w,no & Ankara Oniversitesi Bas,mevi Yabancrlar i in Ti.irk e ers Kitab, ve c;.ah ma Kitab1 inleme Kay1tlari ONSOZ Bu kitap, Ankara Oniversitesi TOrkc;:e ve Yabanc1 Oil Arost1rma ve Uygulama Merkezi TOMER taraf1ndan haz1rlanan 'Yeni Hitit Yabanc1lar ic;:in TOrkc;:e' adh dil ogretim setinin, birer c;:ahsma kitab1 ve ogretmen kitab1nin da yer ald191 Ill. Tak1mina IYOKSEK dozeyine) ait ders kitab1d1r. S1n1f ic;:inde uygulanmaya elverisli bic;:imde haz1rlanan bu ders kitab1nin yaninda, kitapta bulunan dinleme metinlerinin ses kay1tlannin yer ald1g1 bir yogunc;:alar bulunmaktad1r. 1 'Yeni Hitit Yabancilar ic;:in TOrkc;:e ers Kitab1', kullan1c1lann1, Avrupa Konseyi'nin Ortak Avrupa Cerc;:evesi!Common European Framework) adl1 k1lavuzu dogrultusunda TOMER tarafindan gelistirilen ve 2004 y1l1nda Avrupa Konseyi'nce onaylanan model nolu Yetiskinler ic;:in Avrupa Oil Portfolyosu'nda ITOMER AP'sindel belirlenen B2 ve Cl dozeyi becerilerine ulast1rmay1 hedeflemektedir. TOMER AP betimleyicilerinin (bkz. s ) gerektirdigi konulara gore desenlenen 12 Oniteden olusan ers Kitabi'nda her bir Onite 3 alt konuya aynlm1st1r. Oniteler dozeye ve dozlemlere uygun metin torleri ile bezenmis; metinler inleme, OKUMA, SOZLO ANLATIM, KAR$1LIKLI KONU$MA ve YAZILI ANLATIM beceri dozlemlerine yonelik etkinliklerle dengeli bic;:imde desteklenmis ve her bir etkinlik ic;:in anlasilmas1 kolay, uygulamas1 k1sa sorede kolayhk yaratacak yonerge ve basllklar verilmistir. Her Onitede yer alan dilbilgisi tablolan, kullanic1lann dilin yap1sin1 ve isleyislni basit bir sunumla gormelerine olanak saglayan ve s1n1f ic;:i etkinliklerle kolayca hareketlenebilecek bir yapilanistad1r. Her Onitenin sonundaki gondermelerle kullanic1lar, ozel olarak tasarlanm1s KAR$1LIKLI KONU$MA etkinlerine yonlendirilmekte; dil kullan1m1nin bu en etkin dozlemine ozgo haz1rlanm1s etkinliklerle onlann, Onite boyunca ogrendikleri bilgileri ve edindikleri becerileri pekistirmeleri beklenmektedir. Kitabin son bolomonde yer alan ilbilgisi estegi', her Onitede yer alan dilbilgisi tablolannin ic;:erdigi yap1lar hakkinda k1sa ama ozlo bilgiler sunmaktad1r. Bu bolomde kullankilann, TOrkc;:enin yap1s1 ve isleyisi hakk1ndaki baz1 olas1 sorulanna da yanit bulacaklan umulmaktad1r. Elinizdeki ders kitab1nin bir parc;:as1 oldugu 'Yeni Hitit Yabancilar ic;:in TOrkc;:e 3 seti, Ankara Oniversitesi TOMER'in 20 y1h askin birikim ve deneyimini Avrupa Konseyi'nin c;:agdas dil ogretim olc;:otleri ile birlestirmesinin bir OrOnOdOr. Bu OrOnde TOMER'in gelmis gec;:mis ve halihaz1rdaki tum TOrkc;:e okutmanlannin emegi ve katk1s1 bulunmaktad1r. TOMER onlara tesekkor ederken, bu kitabin kullanic1lanna da 'TOrkc;:e'de bulusmak Ozere' kolayhklar diler. Ankara Oniversitesi TOMER EEBiYAT OONYASINAN 1.1 Okur Yazar m1s1n1z? BiLE$iK ZAMANLAR {hikayel zarnan/k1p + -(y)di / i-di/ 1.2 TUrkc;e Yaz1n BiLE$iK ZAMANLAR (rivayetl zarnan/kip + -/y)ml$ / i-m,sl 1.3 Sizin Klasiginiz Ne? BiLE$iK ZAMANLAR (sort) zarnan/kip + -(y)se / 1-sel YASAIKCA 2.1 Genc;lik Ba$imda uman ULACLAR -Oik E, -Olk + iyelik surece suresince, boyunca 2.2 Hayat 1n1zda Kim Var? ULACLAR -Oikl-(y)EcEk + iyelik kadar -(yjecek kadar 2.3 Eyvahl Yaslaniyorum 1 ULACLAR Ofkl-(yJEcEk + iyelik gibi KURTULAMAIKLARIMIZ 3.1 Neden Korkuyorsunuz? BiRLE$iK ZAMANLAR zaman + ol 3.2 Onsuz Olmaz BiRLE$iK ZAMANLAR (genislernisl zarnan + gibi ol 3.3 Takmayin Kafaniza ULACLAR -cesine -(y}ml$ gibi 39 ONYACA ONLO 4.1 onya Mutfaklan TEZLiK -(y}iver nyantn ans1 SORME -(y}edur-, -(yjekal -(y}egel- 4.3 Giysiler YETERLiK -(y}ebil- I -(y)eme PARA... PARA... PARA Paranin Ne Onemi Var? ULACLAR -mektense, -mek varken, -mek yerine 5.2 LOkOs Hoyal SIFATLAR -sei -(y}ecek + iyelik + -(n}e, -(y}ecek + iyelik yerde 5.3 Az Para ile Cok Mutluluk BAGLACLAR ki'/i/er ile GELMEK 6.1 Oil ve ileti$im ULACLAR -lk 1-(yJEcEk + iyelik + -(nje gore -Olk + iyelik kadanyla 6.2 Bedenimizin ili ULACLAR -Olk + iyelik takdirde -me + lyelik durumunda 6.3 ilin Kemigi OLUMSUZLUK deg// t 7.1 GOIOmse ULACLAR. -(yj.. -{y}e 7.2 Mizahtn TOrk ;:esi YiNELEMELER... mi. 7.3 Komedi Onyas, BELIRTECLER hi yoktan, hi, degilse MOzik Basucumda EiLGEN -It+ -mekte(dfrl 8.2 Core MOzikte ULAClAR-mEksizln 8.3 $ark1 Soylemek Loz1m BELiRTECLER henuz. daha arhk. zaten, $imdilik RUHUN GIASI 9.1 Onyan1n Bin Bir Hmikas, ULAClAR -mekle. -mek/e beraberlbirlik -mek/e kalma-. -ik + iyelik +-(yjie kal- 9.2 Tasm Estetigi UlACLAR -mek 1-mE + iyelik ko$uluyla l$arhyla 9.5 Sayg1h Kentlesme BAGtAC ki 10. t Her An Her Yerde ALA$T1RMA -ml + lik + iyellk varlyok/ol ik 1-(yJEcEk + iyelik var/yoklol Bir izi izi YiNELEMELER... -meslne 1-mEsinE de Yansahm m1? BELiRTECLER yalntz. yalmzca,. sadece, ancak 11.t Bizi Biz Yapan Beyin URUM EKLERi (yon i levlerl -fy}e, E. -En 11.2 Zeka KOpO mosonoz? ULACLAR -mel-(yll$ + iyellk + -(nlden oncelsonralifibaren GO ;: Bende Art1k SORU (imahl YAPI VE YAPIM TELE-ViZYON insanin BOYOK SIRRI 12.1 Evrende Yolculuk SJFATLAR {s1ralan1 l 12.2 Uzaya Yolculuk ALASMA s1fat + iyelik ad 12.3 Y1ld1zlonn Soyledikleri ilgecler dt$mda. -{njden ba$ka -fnj/n yanmdalyani stra UZAYAYIZ Ne Kadar Okuyontz? 1 Sodece geceleri uykuyo dolmok icin kitop okuyorum. Eskiden bir de otoboste okuyordum omo ort,k ise aroboylo gittigim i ;:in yoldo do okumuyorum. Ac1kcos1 bosko torlo voktim de olmuyor. okhmo do gelmiyor. Gulsah 20 2 Aydo 2 kitop okuyorum. Gencken doho do cok okuyordum. Her gun en oz l sootimi okumoyo aymyorum. Bu benim i ;:in hem dinlendirici hem de cok keyifli. Emel 45 Kitop okumak bence cok s1k1c1. Ogrenciyken bile okumuyordum. Film izlemeyi tercih ediyorum. C:Onku sonundo ne olocag,ni gormek i ;:in bir soro zomon harcamaya gerek kalm1yor. Onur30 4 Benim hoyat,mdo kitop okumok Bir arost1rmodo, 'Ni ;:in okumuyorsunuz?' sorusuno kollhmolann verdikleri yon,tlar osag1da. Siz bunlardon hongilerine kat,hyorsunuz? Kitaplar pohoh. Okul egitiminde okuma ohskanhg, verilmiyor. Televizyon. insonlon kitop okumoktan uzaklostmyor. Ogrencilerin cok fazla odevi var. Herkesin cahsmo temposu cok yogun. iger nedenler - Ill BILESIK ZAMANLAR (h1koyel :rnrnm f--1p -/y}dl, Lf,, ben oro. ren -mo/-me -yor/-1yor/-iyor/-uyor/-oyor sen otur. yap -m1/-mi -d1/-di/-du/-du/-t1/-ti/-tu/-tu 0 gel kolll -mu/-mu -ocok/-yocok/-yecek biz et, gee -moz/-mez -m,s/-mis/-mus/-mus siz torn -r/-1r/-ir/-ur/-or/-or/-er onlor -moh/-meli -sol-se -m, -d1/-dl/-du/-du/-yd1/-ydi/-ydu/-ydu -m -ml -11/-ti/-tu/-lO -n -mu -mu -k -niz/-niz/-nuz/-nuz -lor/-ler (Siz/ ge( kaldm,z. oha erken gelmeliydiniz. (Biz/ yd/or once bu sokakta oturuyorduk. fsizj me$gul mijsonijz? (Ben) bifseydim rahats,z etmezdim. un sen benl aramayacak m,ydm? (Ben/ ke$ke seni daha once tamsayd1m. (Ben) TiJrkiye'ye gelmeden once biraz TOrk(e grenmi$fim. Son geziye on/or do bizimle birlikte kahldiyd1/ka/lld1/ard1. (OJ benim yerimde olsa boyle yapmazd1. (OJ neredeyse sm,fl ge(emeyecekfl lsm gencken de T e bfldinfz mp. 2 Tamamlayahm l. Seni gordogome cok sas1rd1m. Burada oldugunu bilmiyordum 2. Sinema salonuna girdigimizde film coktan basla 3. Televizyonun olmad1g1 y1llarda. insanlar daha cok kitap oku 4. Yeni evimi gormedin. Sen Ankara'ya son geldiginde ben Cankaya'da otur 5. Gencken hi ;bir seyden kork 6. Neden eve h1rs1z gibi sessizce giriyorsun. oz kalsm kafana tavayla vur 7. Nicin beni beklemediniz? Ben de sizinle gel 8. Gencligimde cok gozel dons et 9. Oglum dort yasmdayken harfleri tarn l 0. TOrkiye'ye geldigim ilk aylarda TOrklerin konusma- Ianni anla ama simdi her seyi rahathkla anlayabiliyorum. 11. Bu kadar cok ic;ki ic;, bu halde araba kullanamazsm. 12. TOrkiye'ye yerleseli 2 ay oldu ama daha once tatil i ;in pek cok kez gel 13. Kemal ile konusurken oz daha ona sorpriz bir dogum gunu partisi haz1rlad191ni agz1mdan kac;ir 14. Biraz yavas git. Az kalsin ondeki arabaya carp S Tamamlayahm l. Cocukken en c;ok hangi cizgi filmi sev? 2. Sen eskiden hie et ye. Ne oldu, sonradon sonraya et sevdigini mi fork elfin? 3. Oniversitedeyken yurtta m1 kal? 4. Seninle gelmek istedigimi bil? Ni ;in beni beklemedin? 5. Eyvah! Cikolata sevmediginizi bil. Ben de sizin ic;in c;ikolatah kek yapm1st1m. 6. Seni arad1g1mda uyu? Telefonu acmad1n. 7. Anne. ben kocokken yaramazhk yap? 8. Hani senin cok isin vard1. bu aksam calls? Neden televizyon seyrediyorsun? 9. Bu filmi daha once izle? Sanki hayal meyal hat1rhyorum. l 0. Biz Oniversitedeyken her hafta sonu sinemaya giderdik. Siz de git? 11. osyalan masanin Ozerine b1rak, ald1n ml? 12. TOrkiye'ye geldiginiz zaman TOrkce bil?- 13. Siz gec;en y1i Cankaya Spor kulobone git? Sanki sizi oradan hat1rllyorum. 14. Bu kadar OzOleceginl bllseydim sana hie bunion anlat? 15. Neden sigara iciyorsun. sen sigaray1 b1rak? I 1.1 4 Yerle tirelim, i aretleyelim L Okumarun e-hali (_/ Eglence sektoronden siyasete, yemek tarifinden tarih bilgisine kadar ;e$illi konularda tasarlanan web siteleri, k1sa zamanda gonlok ya$am1n vazge ;ilmez bir parcas, haline geldi. (l I Art1k kitaplann sanal versiyonlan ce$illi sitelere yokleniyor. Bir de e-kitap ad1 verilen, yalnizca sanal ortamda okurla bulu$an kitaplar var. Sozgelimi Stephen King'in 2000'de yay1mlanan 'Mermi Gibi' adh k1sa roman,, okurlara yalnizca e-kitap olarak sunuldu ve 500 bin adet sath. (21 Acoba e-kitap nasil okunur, e-kilaplann avanlajlan, dezavanlajlan nedir? E-Kitap Nas1I Okunur? E-kitab1 ya do diger ad1yla sanal kitab1, sitenin i$1eyi$ine gore Ocrelli ya do Ocretsiz okuyabiliyorsunuz. E-kitaplar bilgisayar ekraninda veya tasarlanan cihazlarda okunabiliyor. B0s1h Kitaba Tehdit mi? Ancak soyle bir endi$e de var: E-kitap bir gun bas1h kitab1n hatta okumanin sonunu mu getirecek? Okumanin degil ama bas1h kitab1n sonunu getirebilir. ( Sonuc olarak insanoglu onceleri tabletleri, sonra papiroso kullaniyordu. Y1llar sonra do kag1t kullanild1. (4) Gelecekte kitab,n yerini belki e-kitap alacak ama okuma yok olmayacak. olay1s1yla bu yersiz bir endi$e. E-Kitap Okumanin Nesi iyi, Nesi Kotu? Once,y i ler - BugOne kadar herkes pahah kitaplardan yak1niyordu. Bas1m, dag1t1m gibi masraflar1 olmad1g1 icin maliyeti yok denecek kadar oz olan e-kitaplar, bu sorunu cozecek. - Binlerce sayfa ince bir kitap boyutuna indirilebiliyor. Ag1r cantalar, seyahate c1karken yanin1za almak isteyip de valize nas1i s1gd1racagin1z1 bilemediginiz ciltler, raflardan la$an, yeni kitaphk yapild1kca orion kitaplar e-kitapla beraber tarihe kan$1yor. - Uzun vadede e-kitap cevre korumasina katk1 saghyor. Basilan kilap say1s1 azald1kca kag1t lokelimi, dolay1s1yla agac kesilmesi azalacak. Cevre dostu okumalar, sanal kitaplar sayesinde kap1da gorunuyor. - Elektronik ortamin saglad191 olanaklar sayesinde, konular, yaz1 yaninda, ses, muzik ve goronto ile desteklenebiliyor. - Kitap i ;inde bir bolomo ararken dakikalarca sayfalan kan$11r1yorduk ama art1k tek bir sozcogo bile birkac saniye i ;inde bulabilecegiz. Ve kotuler - Eger bilgisayar ya do benzeri cihazlan kullanm1yorsaniz e-kitaptan mahrum kahyorsunuz. - Bu kitaplann sal1$1 ve satin alma i$1emleri sanal magazalar Ozerinden yap1hyor. Bu do odeme s1ras1nda ortaya c1kabilecek baz1 guvenlik sorunlan anlam1na geliyor. - Bir ba$ka guvenlik sorunu do indirdiginiz dosyan1n bilgisayanniza virus bula$11rmas1. Bir kitap okumaya niyetlenip boion dosyalanniz1 kaybedebilirsiniz. Mira Zeynep Okartal'm okumanm -Hair ad/j yaz,smdan uyarlanm,sf,r Hatta son y11larda kitap okuma zevkimiz bile bilgisayara tas1nd1. Bunun hi ;: de ko ;:omsenmeyecek bir rakam oldugunu dosondok ve bu konuda hem kendimizi hem sizleri ayd1nlatahm dedik. COnkO kesiflere, yeni cihazlora, yasam1m1z1 kolaylastiran her seye k1sa sorede uyum saghyoruz. Bu: B0s1h kitab1n e-kitabin sonunu getirmesi. B0s1h kitab1n e-kitab1n yerini almas1. Yeni okuma bi ;:imlerinin ortaya ;:1kmas1. E-kitabin okumanin sonunu getirmesi. E-kitabm avantajlan: Salin alma soreci bas1h kitapta daha oz riskli. oha kolay tas1nabilir ve saklanabilir. internetten Ocretsiz ya da ;:ok ucuza okunabilir. 5 l aretleyelim, yazahm Ekonomik Kullanisl1 Keyifli Ekolojik ig er bas1h kitap e-kitap 7 t aretleyelim Nobel Edebiyat Odillii 1. Nobel edebiyat odoiono kazanani, hayattayken Alfred Nobel belirliyordu. 2. Nobel odoione yalnizca yazar orgotlerinin, Oniversitelerin dil bilimi akademisyenleri ve Akademi Oyeleri aday olabilirler. 3. Akademi Oyelerinden 5 kisilik bir grup on eleme yap1yor. 4. OdOIOn sahibini belirleyen 18 kisilik grup 3 yllda bir degisiyor. ogru Eserln Nobel 6dOIO alabllmesl lt;:ln gerekll $Ortlar: ili zenginlestirmesi Edebiyatta yenilik yaratmas1 Yaz1ld191 dile ve koiiore ozgo olmas1 Kelime oyunlan i ;:ermesi Bosko dillere ;:evrilebilmesi Yaz1ld1klan sonraki tarihlerde de anlas1labilir olmas1. Ya nils 6 Anlatabm Hayaturuzcla Neler egi ti? Birka ;: yll oncesine kadar kitap okumak i ;:in mutlaka kitapevlerine giderek kitap satin almak gerekiyordu. Ancak gonomozde internet Ozerinden kitap okumak do momkon. Eskiden Bundan 20 y1i once 1 yll oncesine kadar Ge ;:tigimiz yozy1lda l. Nobel odolono kazanani kac kisilik komite belirliyor'? 2. OdOIO kazanani belirleyecek komitedeki kisiler hangi mesleklerden se ;:iliyor'? 3. On elemelerin ard1ndan ka ;: yazann eserleri!om Akademi Oyelerince inceleniyor'? 4. Orhan Pamuk'un Nobel odoio ile ilgili dosonceleri neler'? 5. Yazarlar Nobel odoione ni ;:in deger veriyor? 6. Nobel Vakf1nin kurallan neler'? Var Yok I BiLESIK ZAMANLAR lnvoyel) yap. zaman/k1p + -(yjml$ ( 1-m1sJ ben -ma/-me -yor/-1yor/-lyor/-uyor/-oyor -m,s/-mis/-mus/-mus -1m/-im/-um/-um sen yasa -m,/-ml -acak/-yacak/-yecek -mi -ym,s/-ymls/-ymus/-ymus -sin/ -sin/-sun/-sun 0 gor -mu/-mo -m,s/-mis/-mus/-mos -mu - biz hoberles -moz/-mez -r/-tr/-ir/-ur/-ur/-or/-er -mu -1z/-iz/-uz/-uz slz colts -moh/-meli -s1n1z/-slniz/-sunuz/-sunuz onlor gerek -sa/-se -lar/-ler kotil gee Ir ael Ogrelmenin s6yledi, hir; ders r;ol!sm,yormussun. Cok esklden lnsonlor ku$10n kullonorok hoberlesiyormu$. Ooklorumo g6re doho r;ok spar yopmol!ym1s1m. Uzmonlor,n tohmlnlerine gore gelecekle yozlerce kot/1 gokdelenlerde yosoyocokm1s1z. -m, rijpr., gm:, On dokiko erken gelseymisiz modorij g6reb1/irmisiz. Arkodoslor,m bu toli/1 yurt d151ndo ger;ireceklermis. 0 bu kurso doho on.cede kohlm,s m1ym1s? Yor,n soot dokuzdo burodo o/mom,z gerekiyormus Murat buraya ge(en yr/do geldiymi$ 8 Tamamlayahm l. uyduguma gore yakinda evlen ecekmi tniz, umar1m mutlu olursunuz. 2. Yap1lan bir ankete gore insanlar ahsveriste promosyonlu OrOnleri tercih et, 3. Goya beni ara do cep telefonunun sarj1 bittigi ic;:in arayamam1s. 4. Ah, keske biletleri don al, gordon mo bak, hie;: yer kalmam1s' 5. iyi ki benzin alm1s12, az kals1n yolda kal, 6 Resepsiyona sordun mu? Otele evcil hayvan kabul et? 7. Meger bu konu benim d1s1mda herkes tarafindan bilin 8. uydugum kadanyla, TOMER'e verilen dilekc;:eler bir hatta ic;:inde cevaplan 9. Bilgisayar ononde uzun sore c;:al1sanlar koyu renk k1yafetler giy l 0. TOh! Bir dakika erken gel otoboso kac;:1r 11. Keske sac;:lanrn bu kadar k1sa kestir ; bu model bona pek yak1smam1s. 12. $imdi suyu iyice kurumus olan bu 1rmakta day1m koc;:okken c;:esit c;:esit bahklar tut 13. Jeologlann dediklerine bak1hrsa onomozdeki y1llarda deprem felaketlerinde boyok bir art1s ol 9 Tamamlayahm Melin herkese, dosmoslere, hasta c;:ocuklara, saflara elinden gelen her yard1m1 yaparm1s. Bir hasta, bir aglayan, baska c;:ocuklar tarafindan koc;:omsenen, asag1lanan, koto durumda garip gorson, ona elinden geleni yapar, carnrn bile ver. Metin'in bir hali var ki, herkesin anas1 babas1 gibi. Bas1 s1k1san Metin'e gel. Gelip de eli bos donen yok_. Melin ol c;:ok kisi tahtah koyo boyla. Melin hasta c;:ocuklan ahp hastanelere bile yat1r. oktorlar bile ondan kork. Metin c;:ogu kez ac;: gez. Neyi varsa baskalanna ver de kendisi oyle ac;: gez. Bu Melin boyle iste. c;:ok kans1k bir adorn ki, oylesine. YosorKemol 10 Tamtahm Olkenizde edebiyat OnlO yazar ve sairler Hoyot oykuleri Eserleri Sizin begendikleriniz Ill 11 -ml kullanarak yornmlayahm 09i.inci.i ahs1n iiri gozlerin gozlerime degince felaketim o!urdu aglard,m beni sevmiyordun bilirdim bir sevdigin vard, duyard,m rop gibi bir oglan ipince Ozlem ostluk Yalrnzhk Nefret K1skanc;:hk Ao Umut Sitem Ask Ofke C:aresizlik Mutluluk. ' - 12 Okuyahm, benzerini yazabm K1sa Oykii Yaziyoruz 1. ilk durum: Kahraman ve (varsal c;:evresindekiler ne yap1yor ve ne durumda? 0 aksam evde benden baska hie;: kimse olmad191 ic;:in mozigin sesini iyice ac;:m1st1m. Bir yandan bulas1k y1k1yor, diger yandan sark1lar soyloyordum. Keyfim yerindeydi. 2. Baslatan olay: Kahramamn hareketine neden olan olay nedir? Fakat bir anda korkunc;: sesler duydum. Radyonun sesini k1s1p daha dikkatli dinledim. 1sandan patlama sesleri geliyordu. Birileri ates ediyordu! 3. uygu durumu: Kahraman, baslatan olayla ilgili ne hissediyor ve dosi.ini.iyor? 'Bizimki gibi sakin bir mahallede kim boyle ates edebilir?' diye dosondom. Kalbim deli gibi c;:arp1yordu. Ne yapacag1m1 bilemiyordum. Adeta donakalm1st1m. Pencereden bakmaya bile cesaretim yoktu. 4. Plan: Kahraman olayla ilgili ne yapmay1 dosonoyor? Sonunda kendimi toparlay1p salona gec;:tim. Sesler hala devam ediyordu. Bir anda akhma Ost kattaki komsumuz Neda Teyze geldi. Onun do korkmus oldugunu dosunop yarnna gitmeye karar verdim. 5. Hareket: Kahraman amacina ulasmak ic;:in neler yap1yor? COzdarnm1, telefonumu alelacele c;:antama koyup kendimi d1sanya att1m. Kosa kosa Ost kata c;:1k1p Neela Teyzelerin kap1s1ni c;:ald1m. Ac;:an olmad1. Neda teyzenin kulaklanrnn iyi duymad191n1 bildigim ic;:in bir sore kap1y1 c;:almaya devam ettim. Tam vazgec;:ip eve donecegim s1rada kap1 ac;:1ld1. 6. Sonuc;:: Ha.reketin sonucunda neler oluyor? Neda Teyze, 'Carnm, sen miydin? Kusura bakma, zili duymad1m. Balkondayd1m.' dedi. Ben tam 'Neda Teyze nic;:in c;:1ktin balkona?' diyecekken beni kolumdan c;:ekip 'Gelsene. C:ok gozel bir havai fisek gosterisi var. Balkondan beraber izleyelim' dedi. 7. Tepki: Kahramamn son olayla ilgili duygu ve di.isi.inceleri nelerdir? Havai fisek mi? Bu kadar sore ic;:inde kafamda onlarca koto senaryo yazm1stim. KotO adamlar, silahlar, polisler... Arna o seslerin bir havai fisek gosterisinden gelebilecegi hie;: akhma gelmemisti. Neda Teyzeyle karanhkta patlayan rengarenk 1s1k demetlerini izlerken kendi kendime goioyordum... I ni I ( :1; b /:J'?h v indekiler 1.1 Okur Yozar m1s1niz? 8. BiLESiK ZAMANLAR lhikoyel zaman/kip + -{yjdl { i-dij EEBIYAT 1.2 TOrkce Yoz1n 10 BiLESiK ZAMANLAR lrivayetl zaman/kip + -lyjm/s { i-mi$1 ONY ASINAN 1.3 Sizin KlosiQiniz Ne? 12 BiLESiK ZAMANLAR (sorll zaman/kip + -(y)se I i-se/ YASAIKCA KURTULAMAIKLARIMIZ 2.1 Genclik Bos1mdo uman 14 ULACLAR -lk -Iie + iyellk siirece siireslnce. boyunca 2.2 Hoyot1nizdo Kim Var? 16 ULACLAR -lkl-{yjecek + iyelik kadar -(y/ecek kadar 2.3 Eyvoh! Yosloniyorum! 18 ULACLAR -lkl-(yjecek + iyelik glbl 3.1 Neden Korkuyorsunuz? 20 BiRLESiK ZAMANLAR zomon + ol 3.2 Onsuz Olmoz 22 BiRLESiK ZAMANLAR lgenislemisl zomon + gibl ol 3.3 Tokmayin Kafaniza 24 ULACLAR -ceslne -(ylm gibl ONYACA ONLO 4.1 onya Mutfoklon 26 TEZL.iK -(yl/ver- 4.2 Onyonin ons1 28 SORME -{yjedur-, -{yje/ca( -(yjegel- 4.3 Giysiler 30 YETERLiK -(y/ebil- I -(y/eme- PARA... PARA... PARA Paronin Ne Onemi Var? 32 ULACLAR -meklense. -mek ' *81\ -mejc yerlne -{yjecek +..,.. + -fnle. -lylecek + lyelik yerde 5.2 LOkus Hoyat SlFATLAR -sei 5.3 Az Poro ile Cok Mufluluk 36 BAGIACLAR ld1ller il ve lleflsim 38 ULACLAR -ollc 1-i),JIE' + -fnle glke -ollc+lyalk. 6.2 Bedenlmlzln Iii 40 ILE GELMEK UI.AClAR -Iie+ - Mld,d9 -me + - duntnund 6.3 illn KemlQI 42 OLUMSUZLUK delji indekiler GOIOmse ULACLAR...-(yJE...-(yJE Mizahrn TOrkcesi YINELEMELER.. ml... Komedi Onyas1 BELIRTECLER h h deollse HAI BENi GOLOR 1 MOzik Bosucu
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks