Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Ayrıca ŞİRKET, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenecek diğer faaliyet ilke ve yasaklarına da uyar.

Category:

Entertainment

Publish on:

Views: 0 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ YAPILMAYACAK İŞLER Madde 6- ŞİRKET özellikle: a) Ödünç para verme işleriyle uğraşamaz. b) Bankalar Kanunu nda tanımladığı üzere mevduat toplayamaz ve mevduat toplama sonucu verebilecek
Transcript
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ YAPILMAYACAK İŞLER Madde 6- ŞİRKET özellikle: a) Ödünç para verme işleriyle uğraşamaz. b) Bankalar Kanunu nda tanımladığı üzere mevduat toplayamaz ve mevduat toplama sonucu verebilecek iş ve işlemler yapamaz. c) Ticari, sınai ve zirai faaliyette bulunmaz. d) Aracılık faaliyetinde bulunamaz. Ayrıca ŞİRKET, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenecek diğer faaliyet ilke ve yasaklarına da uyar. YAPILMAYACAK İŞLER Madde 6- Şirket özellikle: a) Ödünç para verme işleriyle uğraşamaz. b) Bankacılık Kanunu nda tanımladığı üzere mevduat toplayamaz ve mevduat toplama sonucu verebilecek iş ve işlemler yapamaz. c) Ticari, sınai ve zirai faaliyette bulunamaz. d) Aracılık faaliyetinde bulunamaz. e) Açığa satış ve kredili menkul kıymet işlemleri yapamaz. f) Günlük operasyonlar ve Vadeli işlem ve Opsiyon Borsasında gerçekleştirilen işlemlerin teminatı kapsamında gereken miktardan fazla nakit tutamaz. Bankalar nezdinde vadeli mevduat ve vadeli mevduat sertifikası tutamaz. g) Şirket portföyüne alımlar ve portföyden satımlar rayiç değer ile yapılır. Rayiç değer borsada işlem gören varlıklar için borsa fiyatı; borsada işlem görmeyen varlıklar için ise işlem gününde alışta ortaklık lehine alımda en düşük, satışta en yüksek fiyattır. Ayrıca Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenecek diğer faaliyet ilkelerine ve sınırlamalara da uyar. GAYRİMENKUL İKTİSABI Madde 7- ŞİRKET, faaliyetlerinin gerektirdiği miktar ve değerden fazla taşınmaz mal edinemez. Bu miktar ve değer, şirket sermaye ve yedek akçelerinin %10 u ve /veya aktif toplamının %5 inden fazla olamaz. Amaç ve konusu ile ilgili olmak kaydıyla ve yukarıdaki hüküm dahilinde elde ettiği gayrimenkulleri gerektiğinde satabilir, kiraya verebilir veya kendi ihtiyacı için başka gayrimenkuller kiralayabilir. Edinilen gayrimenkullar üzerinde, gerekli olduğunda ipotek tesisi mümkündür. Şirket hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminat alabilir. Bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde, tescil terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilir. GAYRİMENKUL İKTİSABI Madde 7- Şirket, faaliyetlerin gerektirdiği miktar ve değerden fazla taşınır ve taşınmaz mal edinemez. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılacak yeni düzenlemelere uyulur. Amaç ve konusu ile ilgili olmak kaydıyla ve yukarıdaki hüküm dahilinde elde ettiği gayrimenkulleri gerektiğinde satabilir, kiraya verebilir veya kendi ihtiyacı için başka gayrimenkuller kiralayabilir. Edinilen gayrimenkullar üzerinde, gerekli olduğunda ipotek tesisi mümkündür. Şirket hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminat alabilir. Bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde, tescil terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilir. BORÇLANMA SINIRI VE MENKUL KIYMET İHRACI Madde 9- ŞİRKET, kısa süreli fon ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kredi kuruluşlarından çıkarılmış sermayesi ile yedek akçeleri toplamının %20 sine kadar kredi alabilir veya aynı sınırlar içinde kalmak ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uymak suretiyle 360 gün ve daha kısa vadeli borçlanma senedi ihraç edebilir. Şirket, kurucu intifa senedi, oydan yoksun hisse senedi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde oyda imtiyaz taşıyan hisse senedi dışında imtiyaz taşıyan hisse senedi ve 360 gün ve daha uzun vadeli borçlanma senedi ihraç edemez. BORÇLANMA SINIRI VE MENKUL KIYMET İHRACI Madde 9- Şirket, kısa süreli nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla, kamuya açıkladığı önceki yıla ait son haftalık raporunda yer alan net aktif değerinin %20 sine kadar kredi kullanabilir veya aynı sınırlar içinde kalmak ve sermaye piyasası mevzuatına uymak suretiyle, 360 gün ve daha kısa vadeli borçlanma senedi ihraç edebilir. Şirket kurucu intifa senedi, oydan yoksun hisse senedi, imtiyaz taşıyan hisse senedi ile 360 gün ve daha uzun vadeli borçlanma senedi ihraç edemez. PORTFÖYDEKİ VARLIKLARIN TEMİNAT GÖSTERİLMESİ VE ÖDÜNÇ MENKUL KIYMET VERİLMESİ Madde 10- ŞİRKET, portföyündeki varlıkları esas itibariyle rehin veremez ve teminat olarak gösteremez. Ancak, kredi temini için portföyün %5 ini teminat olarak gösterebilir ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ödünç menkul kıymet verebilir. PORTFÖYDEKİ VARLIKLARIN TEMİNAT GÖSTERİLMESİ VE ÖDÜNÇ MENKUL KIYMET VERİLMESİ Madde 10- Şirket, portföyündeki varlıkları esas itibariyle rehin veremez ve teminat olarak gösteremez. Ancak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleriyle belirlenecek esaslar ve oranlara uygun olarak portföyünün bir bölümünü kredi temini için teminat olarak gösterebilir ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ödünç menkul kıymet verebilir. SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ Madde 11- ŞİRKET kayıtlı sermaye tavanı (YÜZMİLYON)TL dir. Şirket in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş beheri 1 TL nominal değerli adet hisseye bölünmüş (OTUZMİLYON)TL dir. Bu sermayenin tamamı nakden ödenmiştir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu na ve bu kanuna göre yayınlanan tebliğlere uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hisse senedi ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yönetim kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar, ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm hisseler nominal değerin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir. Sermayeyi temsil eden hisselerin ,02 adedi (A) grubu nama ve ,98 adedi (B) grubu hamilinedir. Yönetim Kurulu üyelerinin şeçiminde; (A) grubu nama yazılı payların her biri (Birmilyon) oy hakkına, (B) grubu hamiline yazılı payların her biri (Bir) oy hakkına sahiptir. Sermaye artırımlarında; (A) grubu nama yazılı hisse senetleri karşısında (A) grubu nama, (B) grubu hamiline yazılı hisse senetleri karşısında (B) grubu hamiline yeni hisse senedi çıkarılacaktır. (A) grubu nama yazılı imtiyazlı paylar, şirket pay defterine kaydedilir. (A) grubu nama yazılı imtiyazlı payların devri, Yönetim Kurulu kararının devri onaylayan kararı ve bu karara dayanarak devrin pay defterine işlenmesi suretiyle hüküm doğurur. Yönetim Kurulu, (A) grubu payların devrini kabul etmeyerek devrin pay defterine işlenmemesine karar verebilir. Bu durumda devir işlemi hüküm doğurmaz ve pay defterindeki (A) grubu paydaşlık yapısı değiştirilemez. Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılmaz. Çıkarılmış sermaye miktarının ŞİRKET ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. SERMAYE VE PAYLAR Madde 11- Şirket kayıtlı sermaye tavanı (YÜZMİLYON)TL dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş beheri 1 TL nominal değerli adet paya bölünmüş (OTUZMİLYON)TL dir. Bu sermayenin tamamı nakden ödenmiştir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu na ve bu kanuna göre yapılan düzenlemelere uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yönetim kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar, ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir. Sermayeyi temsil eden payların ,02 adedi (A) grubu nama ve ,98 adedi (B) grubu hamilinedir. Yönetim Kurulu üyelerinin şeçiminde; (A) grubu nama yazılı payların her biri (Birmilyon) oy hakkına, (B) grubu hamiline yazılı payların her biri (Bir) oy hakkına sahiptir. Sermaye artırımlarında; (A) grubu nama yazılı paylar karşısında (B) grubu hamiline, (B) grubu hamiline yazılı paylar karşısında (B) grubu hamiline yeni paylar çıkarılır. (A) grubu nama yazılı imtiyazlı paylar, şirket pay defterine kaydedilir. (A) grubu nama yazılı imtiyazlı payların devri, Yönetim Kurulu kararının devri onaylayan kararı ve bu karara dayanarak devrin pay defterine işlenmesi suretiyle hüküm doğurur. Yönetim Kurulu, (A) grubu payların devrini kabul etmeyerek devrin pay defterine işlenmemesine karar verebilir. Bu durumda devir işlemi hüküm doğurmaz ve pay defterindeki (A) grubu paydaşlık yapısı değiştirilemez. Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılmaz. Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. ŞİRKET PORTFÖYÜNÜN OLUŞTURULMASI VE RİSKİN DAĞITILMASI ESASLARI Madde 12 ŞİRKET, kuruluş işlemlerini takiben ilgili mevzuatta ve bu esas sözleşmede belirtilen koşullara uymak suretiyle en fazla üç ay içinde portföyünü oluşturur. Portföyün terkibi hakkında, izleyen bir hafta içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu na ortaklara bilgi verir. Yatırım yapılacak kıymetlerin seçiminde riskin dağıtılması esasları çerçevesinde aşağıdaki ilkeler gözönünde bulundurulur: a) ŞİRKET in yatırım yapacağı kıymetlerin seçiminde nakde dönüşümü kolay, riski dağıtacak, getiriyi maksimum kılacak olanlar tercih edilir ve Sermaye Piyasası Kanunu nun 36 ıncı maddesinde ve ilgili tebliğ ve düzenlemelerde belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur. b) Ancak portföy değerinin %10 undan fazlası bir ortaklığın menkul kıymetlerine yatırılamaz. Ayrıca ŞİRKET, hiç bir ortaklıkta sermayenin ya da tüm oy haklarının yüzde dokuzundan fazlasına sahip olamaz. c) ŞİRKET portföyüne alımlar ve portföyden satımlar rayiç bedel ile yapılır. Rayiç bedel borsada işlem gören varlıklar için borsa fiyatı, diğerleri için işlem gününde şirket açısından oluşan alımda en düşük, satımda en yüksek fiyattır. Varlık satımlarında satış bedeli tam olarak nakden alınır. d) Borsada veya borsa dışı teşkilatlanmış piyasalarda işlem gören kıymetlerin portföye alımlarının ve satımlarının borsa veya piyasalar kanalıyla yapılması zorunludur. Ancak ŞİRKET,borsaya kote edilmesi şartıyla borsa dışında halka arz yolu ile satılan menkul kıymetleri ile ilgili mevzuattaki kısıtlamalar çerçevesinde borsa dışında portföyüne alabilir. e) ŞİRKET in günlük ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yeterli miktarda nakit tutulur.şirket bankalar nezdinde vadeli mevduat tutamaz ve mevduat sertifikası satın alamaz. f) ŞİRKET, risk sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetleri hariç Türk ve Yabancı yatırım ortaklıklarının hisse senetleri ile yatırım fonlarının katılma belgelerine yatırım yapamaz. g) ŞİRKET portföyüne, borçluluk ifade eden yabancı sermaye piyasası araçlarından ikincil piyasada işlem görenler ve derecelendirmeye tabi tutulmuş olanlar alınır.yabancı Sermaye Piyasası araçlarının satın alındığı veya ihraç edildiği ülkelerde derecelendirme mekanizmasının bulunmaması durumunda derecelendirme şartı aranmaz. h) ŞİRKET sermaye ve yedek akçeleri toplamının %25 ini Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar çerçevesinde alım satımı yapılabilen sermaye piyasası araçlarına yatırabilirler. Portföydeki varlıkların riskten korunması amacıyla portföylerine sözleşme tutarı sermaye ve yedek akçeleri toplamının %5 ini geçmemek koşuluyla yabancı vadeli işlem sözleşmeleri ve opsiyonları dahil edebilirler ve bu %5 lik oran birinci cümledeki %25 lik oranın hesabında dikkate alınır. ŞİRKET portföyüne Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Japonya, Kore, Singapur; Hong Kong ve Almanya da kurulu borsalara kote edilmiş yabancı sermaye piyasası araçları alınabilir. i) ŞİRKET, ancak T.C.Merkez Bankası nca alım-satımı yapılan para birimleri üzerinden ihraç edilmiş yabancı kıymetlere yatırım yapabilir. j) ŞİRKET portföyünde bulunan yabancı kıymetler satın alındığı borsada veya kote olduğu diğer borsalarda satılabilir. Bu kıymetler Türkiye içinde, Türkiye de veya dışarıda yerleşik kişilere satılamaz ve bu kişilerden satın alınamaz. k) ŞİRKET çıkarılmış sermaye ve yedek akçeleri toplamının %10 undan fazlasını altın ve diğer kıymetli madenlere yatıramaz. Portföye alınacak altın ve diğer kıymetli madenlerin uluslararası standartlarda olması ve ulusal ve uluslararası borsalarda işlem görmesi zorunludur. l) Portföy değerinin en az %25 ini devamlı olarak özelleştirme kapsamına alınmış Kamu İktisadi Teşebbüsleri dahil, Türkiye de kurulmuş ortaklıkların hisse senetlerine yatırır. ŞİRKET PORTFÖYÜNÜN OLUŞTURULMASI VE RİSKİN DAĞITILMASI ESASLARI Madde 12- Şirket portföyünün yönetiminde riskin dağıtılması esasları çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu nun düzenlemelerinde belirlenen yönetim ilke ve sınırlamalarına uyulur. Şirket portföyüne T.C. Merkez Bankası nca alım satımı yapılan para birimleri üzerinden ihraç edilmiş yabancı kıymetlerden borsa veya borsa dışında ikincil piyasada işlem görenler ve derecelendirmeye tabi tutulmuş olanlara yatırım yapabilir. Derecelendirme mekanizması bulunmayan ülkelerde ihraç edilmiş sermaye piyasası araçları portföye alınamaz. Şirket portföyünde bulunan yabancı kıymetler satın alındığı borsada veya kote olduğu diğer borsalarda satılabilir. ŞİRKET PORTFÖYÜNÜN MUHAFAZASI Madde 13- Şirket portföyünde sermaye piyasası araçları yapılacak saklama sözleşmesi çerçevesinde İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. veya bir banka nezdinde muhafaza edilir. İlgili tebliğde belirlenmiş sınırlar dahilinde yatırım yapacağı altın ve diğer kıymetli madenler,istanbul Altın Borsası İşlem ve Takas ta muhafaza edilir. Portföydeki yabancı menkul kıymetlerle ilgili ülke mevzuatı çerçevesinde satış yapan aracı kurum veya bir banka nezdinde muhafaza edilir. ŞİRKET PORTFÖYÜNÜN MUHAFAZASI Madde 13- Şirket portföyünü oluşturan varlıklar ve sermaye piyasası araçlarının saklanması, bunların değerleri konusunda gerekli bilgilerin aktarılması veya bu bilgilere erişilmesine olanak sağlayıcı hususlar ile şirket portföyünde bulunan kıymetli madenler ve yabancı menkul kıymetlerin saklanmasına ilişkin esaslar ilgili mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine tabidir. PORTFÖYÜN DEĞERLEMESİ Madde 14- Portföydeki varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu nca uygun görülecek ilke ve esaslara uyularak değerlenir. Her hafta sonu itibariyle hazırlanacak potföydeki varlıkların ayrıntılı bir dökümü ve portföy değeri Sermaye Piyasası Kurulu na bildirilir ve portföy yapısı ile portföy değeri ortakların incelemesine sunulmak üzere ŞİRKET Merkezinde ve şubelerde hazır bulundurulur. Her üç ay sonu itibariyle hazırlanacak portföydeki varlıkların ayrıntılı bir dökümü ve portföy değeri şirket merkezi ve şubelerinde tasarruf sahiplerine açıklanır. PORTFÖYÜN DEĞERLEMESİ Madde 14- Portföydeki varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu nca saptanan ilke ve esaslara uyularak değerlenir ve Sermaye Piyasası Kurulu nun düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanır. DANIŞMANLIK HİZMETİ Madde 15- ŞİRKET Yönetim Kurulu kararı üzerine Kurul ca yatırım danışmanlığı vermek üzere yetkilendirilmiş bir kuruluştan şirket portföyünün yönetimi konusunda kullanılmak üzere danışmanlık hizmeti alabilir. Bu konuda yapılacak yatırım danışmanlığı sözleşmesinde yatırım danışmanlığına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemelerine uyulur. Danışmanlık sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kurulu nun onayından geçmesi şarttır. PORTFÖYÜN YÖNETİLMESİ Madde 15- Şirket Sermaye Piyasası Kurulu nun lisanslama ve sicil tutmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yeterli sayıda personel istihdam etmek kaydıyla kendi portföyünü yönetebileceği gibi, portföy yönetim hizmetini imzalanan bir sözleşme ve Kurul un portföy yöneticiliğine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde portföy yönetim şirketlerinden de sağlayabilir. Şirket, portföy yönetim hizmetini dışarıdan sağlamadığı durumda, Kurul dan yatırım danışmanlığı yetki belgesi almış portföy yönetim şirketlerinden yatırım danışmanlığı hizmeti alabilir. Şirket muhasebe, operasyon ve risk yönetimi sistemleri gibi hizmetler ile iç kontrolden sorumlu personeli bir aracı kuruluştan veya portföy yönetim şirketinden sağlayabilir. Bu hizmetlerin alımında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve sınırlamalarına uyulur. YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ Madde 16-ŞİRKET in işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından üç yıl için seçilen 3 üyeden teşkil olunacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer. Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür.bu üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde,yönetim Kurulu ortaklar arasından TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu nda belirtilen kanuni şartlara haiz kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar.böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir. YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ Madde 16- Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından üç yıl için seçilen, Sermaye Piyasası Kurulu nun yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemeleri doğrultusunda bulundurulması zorunlu sayıda ve nitelikte bağımsız üyeler de dahil olmak üzere en az 5 üyeden teşkil olunacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan vekili seçer. Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu ortaklar arasından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu nda belirtilen kanuni şartlara sahip kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir. Sermaye Piyasası Kurulu nun bağımsız üyeliğe ilişkin düzenlemelerine uyulur. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI Madde 18- Yönetim Kurulu ŞİRKET işleri lüzum gösterdikçe toplanır.ancak en az ayda bir toplanması mecburidir.toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulu toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir.yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine başkan yönetim kurulunu toplantıya çağırmazsa, üyeler de re sen çağrı yetkisine haiz olurlar.toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu,karar almak şartı ile başka yerde de toplanabilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarıdan bir fazlası çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır.oylarda eşitlik olması halinde teklif red edilmiş sayılır. Yönetim Kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır.red oyu veren,kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar. Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI Madde 18- Yönetim Kurulu Şirket işleri gereklilik gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir toplanması zorunludur. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu karar almak şartı ile başka yerde de toplanabilir. Yönetim Kurulu toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir.yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının sayısal çoğunluğuyla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Yönetim Kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Çekimser oy red hükmündedir. Oylarda eşitlik olması halinde teklif red edilmiş sayılır. Yönetim kurulu kararlarında Sermaye Piyasası Kurulu nca uyulması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkeleri saklıdır. Olağanüstü durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine başkan yönetim kurulunu toplantıya çağırmazsa, üyeler de re sen çağrı yetkisine sahip olurlar. Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil atamak suretiyle oy kullanamazlar. Sermaye Piyasası Kurulu kurumsal yönetim ilkeleri gereğince kurulması zorunlu olan komitelerin yapıları ve işleyiş es
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks