Please download to get full document.

View again

of 238
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Batman_Arkham_Asylum_-_Poradnik_Gry-OnLine.pdf

Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 238

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Nieoficjalny polski poradnik GRY-OnLine do gry Batman: Arkham Asylum autor: Jacek „Stranger” Hałas (c) 2009 GRY-OnLine S.A. Producent RockSteady Studios, Wydawca SCi / Eidos, Wydawca PL Cenega Poland. Prawa do użytych w tej publikacji tytułów, nazw własnych, zdjęć, znaków towarowych i handlowych, itp. należą do ich prawowitych właścicieli. Batman: Arkham Asylum – Poradnik GRY-OnLine Spis treści Wprowadzenie __________________________________________________ 3 Opis przejścia_______________
Transcript
    Nieoficjalny polski poradnik GRY-OnLine do gry Batman: Arkham Asylum autor: Jacek „Stranger” Ha ł as (c) 2009 GRY-OnLine S.A. Producent RockSteady Studios, Wydawca SCi / Eidos, Wydawca PL Cenega Poland. Prawa do u ż ytych w tej publikacji tytu ł ów, nazw w ł asnych, zdj ęć , znaków towarowych i handlowych, itp. nale żą   do ich prawowitych w ł a ś cicieli.  Batman: Arkham Asylum – Poradnik GRY-OnLine  Strona: 2   Spis tre  ś ci Wprowadzenie__  ________________________________________________ 3   Opis przej ś cia__  _________________________________________________ 4   Intensive Treatment  __ _______________________________________________________4   Arkham Island  __ ___________________________________________________________16   Medical Facility  __ __________________________________________________________20   Arkham Island #2  __ ________________________________________________________34   Caves  __ ___________________________________________________________________35   Arkham Island #3  __ ________________________________________________________38   Arkham Mansion  __ _________________________________________________________42   Arkham Island #4  __ ________________________________________________________55   Penitentiary  __ _____________________________________________________________57   Arkham Island #5  __ ________________________________________________________64   Botanical Gardens  __ ________________________________________________________65   Arkham Island #6  __ ________________________________________________________76   Arkham Mansion #2  __ ______________________________________________________77   Arkham Island #7  __ ________________________________________________________79   Intensive Treatment #2  __ ___________________________________________________80   Caves #2  __ ________________________________________________________________88   Arkham Island #8  __ _______________________________________________________105   Botanical Gardens #2  __ ____________________________________________________108   Arkham Island #9  __ _______________________________________________________112   Penitentiary #2 – FINA Ł  __ _________________________________________________113   Sekrety__  ____________________________________________________ 119   Wst ę p  __ _________________________________________________________________119   Arkham East  __ ____________________________________________________________120   Arkham Mansion  __ ________________________________________________________129   Arkham North  __ __________________________________________________________142   Arkham West  __ ___________________________________________________________151   Botanical Gardens  __ _______________________________________________________160   Caves  __ __________________________________________________________________175   Intensive Treatment  __ _____________________________________________________188   Medical Facility  __ _________________________________________________________202   Penitentiary  __ ____________________________________________________________216   Inne__  ______________________________________________________ 231   Wyzwania (Challenge Mode)  __ ______________________________________________231   Pozosta ł e  __ ______________________________________________________________234   Wydawnictwo GRY-OnLine S.A. ul. Królewska 57, 30-081 Kraków tel.(+48 12) 626 12 50, fax.(+48 12) 626 12 70 (c) 2002-2009 GRY-OnLine S.A. Wszelkie prawa zastrze ż one. Nieautoryzowane rozpowszechnianie ca ł o ś ci lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione bez pisemnego zezwolenia GRY-OnLine S.A. Dodatkowe informacje na temat opisywanej w tej publikacji gry znajdziecie na stronach serwisu GRY-OnLine. www.gry-online.pl   Batman: Arkham Asylum – Poradnik GRY-OnLine  Strona: 3   Wprowadzenie Niniejszy poradnik stanowi kompendium wiedzy na temat najnowszych przygód cz ł owieka-nietoperza oraz jego wizyty w zak ł adzie dla ob łą  kanych. Wykorzystanie zawartych tu informacji umo ż liwi pomy ś lne pojmanie Jokera i jego sojuszników, jak równie ż  da okazj ę  do poznania wszystkich sekretów  skrywanych za murami tytu ł owej placówki. Tekst podzielony zosta ł  na trzy zasadnicze rozdzia ł y. Pierwszy rozdzia ł   poradnika   to bardzo szczegó ł owy opis fabularnego trybu dla pojedynczego gracza. Kolejne podrozdzia ł y omawiaj ą   odwiedzane przez Batmana miejsca, podpowiadaj ą   w jaki sposób pozby ć  si ę  s ł ugusów Jokera i jak unikn ąć  zastawionych przez szale ń ca pu ł apek. Drugi rozdzia ł   powinien w szczególno ś ci zainteresowa ć  graczy d ążą  cych do jak najlepszego poznania odwiedzanych lokacji. Zawarto tu mianowicie zestawienie wszystkich stref zak ł adu dla ob łą  kanych oraz skrywanych w nich sekretów. Ka ż de g ł ówne miejsce opatrzone zosta ł o czyteln ą   mapk ą  , a w pomy ś lnym odnajdywaniu kolejnych bonusów pomagaj ą   liczne zdj ę cia okolicy. Ostatni trzeci rozdzia ł   omawia mi ę dzy innymi dodatkowy tryb wyzwa ń  oraz dost ę pne dla g ł ównej postaci upgrade’y. Jacek „Stranger” Ha ł as  Batman: Arkham Asylum – Poradnik GRY-OnLine  Strona: 4   Opis przej ś cia Intensive Treatment W trakcie pocz ą  tkowej sekwencji, obrazuj ą  cej transportowanie Jokera do jego celi, mo ż esz si ę   jedynie porusza ć , a zabronione jest wykonywanie wszelkich innych czynno ś ci. Jedyna aktywna funkcja w tym momencie to przybli ż anie obrazu. Kontrol ę  nad Batmanem obejmiesz nied ł ugo po tym jak Joker oswobodzi si ę , neutralizuj ą  c jednego ze stra ż ników. Zaczynasz w Holding Cells  (do nawigacji po okolicy u ż ywaj podr ę cznej mapy) i od razu czeka Ci ę  pierwsza walka. B ę dzie ona na szcz ęś cie bardzo prosta, daj ą  c Ci okazj ę  do prze ć wiczenia kilku ruchów. Zauwa ż , ż e kolejne uderzenia mo ż esz łą  czy ć  w bardziej z ł o ż one kombinacje. Wykorzystuj ponadto okazj ę  do wyprowadzenia kontrataków. Mo ż esz to uczyni ć  wciskaj ą  c odpowiedni klawisz po tym jak nad g ł ow ą   jednego z wrogów pojawi si ę  niebieska ikonka. Po chwili przerwy Joker wy ś le na Ciebie drug ą   grup ę  przeciwników. Tu niewiele si ę  zmieni, tak wi ę c kontynuuj poznawanie sterowania. Dwa inne ruchy, które warto przetestowa ć , to og ł uszanie przeciwników peleryn ą   Batmana oraz dobijanie le żą  cych (takedown). W miar ę  mo ż liwo ś ci uzyskuj  jak najwy ż sze combosy, tak by zyskiwa ć  cenne punkty do ś wiadczenia. Po wygranej walce Joker odblokuje dalsze przej ś cie.
Tags
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks