Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Cilt:VIII, Sayı:I. Bu çalışma Mehmet YILDIZ ın yüksek lisans tez çalışmasından üretilmiştir.

Category:

Novels

Publish on:

Views: 43 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
5E Modeline Uygun Olarak Tasarlanan LaboratuVar Materyaliyle Gerçekleştirilen Öğretim Sürecinin Etkililiğinin Dğerlendirilmesi: Işığın Kırılması 1 Hakan Şevki AYVACI 2, Mehmet YILDIZ 3 Özet Bu çalışmada;
Transcript
5E Modeline Uygun Olarak Tasarlanan LaboratuVar Materyaliyle Gerçekleştirilen Öğretim Sürecinin Etkililiğinin Dğerlendirilmesi: Işığın Kırılması 1 Hakan Şevki AYVACI 2, Mehmet YILDIZ 3 Özet Bu çalışmada; Işığın Kırılması konusunun öğretilmesine yönelik olarak 5E modelini temel alan basılı bir laboratuar materyali tasarlanmıştır. Tasarlanan laboratuar materyali ile gerçekleştirilen öğretim sürecinin fen ve teknoloji öğretmen adaylarının akademik başarılarına ve fizik laboratuarına olan tutumlarına etkileri araştırılmıştır. Araştırma öğretim güz yarıyılında, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programında Genel Fizik Laboratuar III dersini alan 98 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Çalışmada yarı deneysel yöntem kullanılmıştır. Deney grubunda, 5E modelini temel alan laboratuar materyali ile öğretim süreci yürütülmüştür. Kontrol grubunda geleneksel laboratuar uygulamaları esaslı alınarak öğretim gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak; Başarı Testi, Fizik Laboratuar Tutum Ölçeği ve Yansıtıcı Yazılar kullanılmıştır. 5E modeline uygun olarak tasarlanan laboratuar materyaliyle gerçekleştirilen öğretim sürecinin öğretmen adaylarının akademik başarılarına ve fizik laboratuarına olan tutumlarına geleneksel yaklaşıma dayalı olarak gerçekleştirilen öğretim sürecinden daha fazla katkıda bulunduğu tespit edilmiştir. Çalışmanın sonuçları doğrultusunda Fizik Laboratuar derslerinde yapılandırmacı öğrenme kuramını temel alan basılı materyallerin yaygınlaştırılması önerilmiştir. Anahtar Kelimeler: Yapılandırmacı öğrenme teorisi, fen ve teknoloji öğretmen adayları, ışığın kırılması, öğretim materyali. 1 Bu çalışma Mehmet YILDIZ ın yüksek lisans tez çalışmasından üretilmiştir. 2 Doç. Dr., K.T.Ü., Fatih Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, 3 Doktora Öğrencisi K.T.Ü. Fatih Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, 1 GİRİŞ The Evaluation Of The Effectiveness Of The Teaching Process Conducted Through A Laboratory Material Designed In Accordance With 5E Model: The Refraction Of Light Abstract In this study, a printed laboratory material based on 5E model was designed for teaching the subject of The Refraction of Light. In addition, the effects of the teaching process conducted through the designed laboratory material on the academic achievements and attitudes towards physics laboratory of prospective science and technology teachers were examined. The study was conducted with 98 prospective teachers taking the course titled General Physics Laboratory III at Karadeniz Technical University Science Teaching Undergraduate Program in the fall semester of the academic year. Semi-experimental method was employed in the study. While the prospective teachers in the experimental group were taught by means of the laboratory material based on 5E model, control group students were subjected to a teaching process involving traditional laboratory practices. Achievement Test, Physics Laboratory Attitude Scale, and Reflection Papers were used for data collection. It was found out that the teaching process conducted through the laboratory material designed in accordance with 5E model had a bigger contribution to the academic achievements and attitudes towards physics laboratory of prospective teachers in comparison to the teaching process conducted based on traditional approach. Based on the research results, it was recommended that printed materials prepared based on the constructivist learning theory be generalized in the Physics Laboratory courses. Keywords: Constructivist Learning Theory, Prospective Science and Technology Teachers, The Refraction of Light, Teaching Material, Science Education. Öğrenme ve öğretmenin nasıl gerçekleştiğini/gerçekleştirilmesi gerektiğini betimleyen birçok öğrenme-öğretme kuramının olduğu bilinmektedir. Bu öğrenme-öğretme kuramlarından en yaygın olanları; davranışçı kuram, bilişsel kuram ve yapılandırmacı kuram şeklinde sıralanabilir. Davranışçı kuramdan esinlenen bilim insanları öğrenmeyi uyarıcı-tepki ilişkisi içerisinde incelemişlerdir. Bu doğrultuda, öğrenmenin istendik davranış değişikliği şeklinde gerçekleşebileceğini ifade etmişlerdir (Bacanlı, 2001). Öğrenmenin sadece davranış temelli olmadığını savunan, bireye ve davranışlara bütünsel bakan bilişsel kuramcılar öğrenmeyi, bireylerin zihinsel yapılarında meydana gelen değişim olarak tanımlamışlardır (Özmen, 2004). Yapılandırmacı öğrenme kuramını temel alan bilim insanları bilginin doğasını ve öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini belirlemeyi amaçlamışlardır (Brooks ve Brooks, 1993). Bu amaçları doğrultusunda öğrenmeyi, var olanlarla yeni öğrenmeler arasında bağ kurma ve her yeni bilgiyi var olanla bütünleştirme süreci şeklinde açıklamışlardır (Köseoğlu ve Kavlak, 2001). Yapılandırmacı öğrenme kuramı öğrenmenin gerçekleşmesini öğrenenlerin aktif çabalarıyla ilişkilendirmektedir (Airasian ve Walsh, 1997). Bu kuramın dünyadaki çağdaş fen öğretim programlarını en fazla etkileyen kuram olduğu bilinmektedir. Bilimsel bilgiyi daha sistemli bir şekilde anlama ve anlaşılır hale getirme çabası bütün öğrenme kuramlarının olduğu gibi yapılandırmacı öğrenme kuramının da temel amaçları arasında gösterilebilir. Bu doğrultuda, yapılandırmacı öğrenme kuramına özgü; modeller, yöntemler ve teknikler gibi çeşitli öğretim süreci tasarımları oluşturulmuştur. Yapılandırmacı öğrenme kuramının temel alındığı öğretim ortamlarında çeşitli öğretim modelleri kullanılmaktadır. Bu öğretim modellerine 4E, 5E ve 7E modelleri örnek gösterilebilir. Bu modellerden en yaygın olarak kullanılanı 5E modelidir. Öğretim süreci diğer öğretim modellerinde olduğu gibi 5E modelinde de belirli aşamalar uyarınca yürütülmektedir. Bu model; giriş, keşfetme, açıklama, derinleştirme ve değerlendirme aşamalarından oluşmaktadır. 5E modeline göre gerçekleştirilen öğretim süreci sırasında bu aşamalarda çeşitli etkinliklere yer verilmektedir. Bu aşamalarda gerçekleştirilen etkinlikler yoluyla başlangıçta öğrenenlerin dikkatleri çekilerek derse karşı güdülenme düzeylerinin arttırılması sağlanır. Diğer yandan, öğrenenlerin ön bilgileri sorgulanarak yeni bilgiyi sahip oldukları ön bilgileri üzerine inşa etmeleri amaçlanır (Özsevgeç, 2006). Öğrenenin aktif olduğu bilgiyi yapılandırma sürecinde, öğretmen yanlış öğrenmelerin engellenmesi konusunda sorumluluk sahibidir. Edinilen yeni bilgi gelecekteki öğrenmelere zemin oluşturulması ve öğrenmenin sağlamlaştırılması gerekçeleriyle farklı durumlarla ilişkilen- 2 3 dirilerek değerlendirilir (Ayvacı ve Bakırcı, 2012). Bu bağlamda, bu modelin öğrenenlerin araştırma yaparak yeni bilgileri edinmelerine olanak tanıdığı söylenebilir. Araştırma esaslı öğretim süreçlerinde deneyler gibi çeşitli araştırma teknikleri kullanılabilmektedir. Fen bilimlerinin büyük ölçüde gözlem ve deneylerden elde edilen genellemelere dayandığı bilinmektedir. Öğrencilerin bu genellemeleri zihinlerinde yapılandırmaları için öğretim ortamlarının etkili bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Fen bilimleri laboratuarlarında öğrenenler gerçekleştirdikleri gözlem ve deneylerle bilimsel bilgiye birinci elden ulaşabilmektedirler. Bu durum, fen öğretimi sırasında laboratuar uygulamalarını zorunlu kılmaktadır (Çepni ve Ayvacı, 2006). Ancak, ülkemizde laboratuar uygulamalarına gereken önem verilmemektedir. Nitekim laboratuar uygulamalarının çağdaş öğrenme kuramlarına uygun bir şekilde yürütülmediği bilinen bir gerçektir. Yeşilyurt (2003) laboratuarlarda gerçekleştirilen öğretim süreçlerinin etkili bir şekilde dizayn edilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Hülasa, öğretim süreçlerinin düzensiz olması öğrencilerin anlaşılması güç fen konularını yapılandırmalarını sınırlandırmaktadır. Fizik konuları, öğrencilerin en fazla zorlandığı fen konuları arasında gösterilmektedir. Geometrik optik öğretimi kapsamında yapılan bazı çalışmalarda (Singh ve Butler, 1990; Saxena, 1991; Andersson ve Bach, 2005; Hubber, 2005; Blizak, Chafiqi ve Kendil, 2009; Yıldırım Benli, 2010) farklı öğrenim seviyelerinde yer alan öğrencilerin Işığın Kırılması konusunu anlamada güçlük çektikleri belirtilmektedir. Diğer yandan, bazı çalışmalarda (Palacious, Cazorla ve Cervantes, 1989; Akdeniz, Yıldız ve Yiğit, 2001;Ayvacı ve Devecioğlu, 2002) öğrencilerin bu konuyla ilgili yeterli kavramsal gelişime sahip olmadığı tespit edilmiştir. Öğretim süreçlerinde benimsenen öğretim anlayışlarının yeterli işleve sahip olmayışı ve materyal eksikliği bu durumun nedenleri arasında gösterilebilir. Açışlı ve Turgut (2011) laboratuar uygulamaları sırasında materyal kullanımının, etkili öğrenme ortamı sunduğunu, öğrencilerin hedeflere daha kolay ulaşmalarını sağladığını ve yürütülen programın başarıya ulaşmasında önemli rol oynadığını belirtmişlerdir. Bununla birlikte, öğrencilerin ön bilgilerinin sorgulanarak derse karşı ilgilerinin arttırılması, öğrenme sürecine aktif bir şekilde katılmaları, edindikleri bilgiyi günlük hayatla ilişkilendirmeleri ve konuyu öğrenme düzeylerinin sorgulanması açısında belirli bir kuramsal modele ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda, laboratuarlarda gerçekleştirilen öğretim süreçlerinin düzenlenmesi sırasında belirli modeller esas alınarak tasarlanan rehber öğretim materyallerinin büyük öneme sahip olduğu söylenebilir. Yapılan çalışmada yapılandırmacı öğrenme kuramının 5E modeline uygun basılı laboratuar materyalleri tasarlanmıştır. Genel Fizik Laboratuar III dersi kapsamında Işığın Kırılması konusunun öğretim sürecinde uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Tasarlanan materyalle gerçekleştirilen öğretim sürecinin öğretmen adaylarının akademik başarılarına ve fizik laboratuarına olan tutumlarına etkisi araştırılmaktadır. Araştırmanın Amacı: Bu çalışmanın amacı, Işığın Kırılması konusunda 5E modeline uygun olarak tasarlanan basılı laboratuar materyaliyle gerçekleştirilen öğretim sürecinin öğretmen adaylarının akademik başarılarına ve fizik laboratuarına olan tutumlarına etkisinin belirlenmesidir. YÖNTEM Eğitim ve öğretimin planlı ve programlı bir şekilde eğitim kurumlarında yürütüldüğü bilinmektedir. Bu plan ve programlar doğrultusunda öğrencilerin şubelendirilmesi veya gruplandırılması eğitim kurumlarınca gerçekleştirilmektedir. Bu durum, araştırmacıları tam deneysel yöntemlere alternatif olan yarı deneysel çalışmalara yönlendirmektedir (Çepni, 2010). Yarı deneysel çalışmalarda örneklem seçimi sırasında oluşturulan gruplar rastgele seçimin dışında bir yolla oluşturulmaktadır (Tharenou, Donohue ve Cooper, 2007). Bu çalışmada, deney ve kontrol gruplarında ön ölçüm ve son ölçümün gerçekleştirildiği yarı deneysel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada, örneklem seçimi gerçekleştirilirken ilgili eğitim kurumunun öğretim plan ve programı, çalışmanın uygulama süreçlerine uygunluğu ve öğrencilerin gönüllüğü göz önünde bulundurulmuştur. Deney Deseni Denel işlemler öncesinde ve sonrasında deney ve kontrol gruplarına başarı testi ve fizik laboratuar tutum ölçeği uygulanmıştır. Deney deseniyle ilgili ayrıntılı bilgi Tablo 1. de sunulmaktadır. Tablo 1. Deney Deseni Grup Ön Ölçüm Denel İşlemler Son Ölçüm Yapılandırmacı öğrenme kuramına Deney Grubu BT, FLTÖ dayalı olarak geliştirilen öğretim materyalleriyle gerçekleştirilen BT, FLTÖ öğretim Kontrol Grubu BT, FLTÖ Geleneksel öğretim BT, FLTÖ Örneklem Bu çalışma, eğitim öğretim yılı güz yarıyılında Karadeniz Teknik Üniversitesinde Fatih Eğitim Fakültesi Fen ve Teknoloji Öğretmenliği Lisans Programında öğrenim gören 2. sınıf öğrencileriyle gerçekleştirilmiştir. Çalışma, Genel Fizik Laboratuar III dersini alan toplam 138 öğrenciyle yürütülmüştür. Bu öğrencilerden 25 i materyal geliştirme sürecinde pilot uygula- 4 5 ma grubunda yer almıştır. Çalışmanın deney süreci 113 öğrenciyle sürdürülmüştür. Ancak, öğrencilerin derslere katılımları göz önünde bulundurularak 98 öğrencinin verileri dikkate alınmıştır. Çalışmanın örnekleminin pilot uygulama, deney ve kontrol gruplarına göre dağılımları cinsiyet ve yaş aralıkları dizisince Tablo 2. de sunulmaktadır. Tablo 2. Çalışmanın Örneklemi Cinsiyet Gruplar Bayan Bayan Toplam Yaş Aralıkları N % N % N % Pilot Uygulama Grubu Deney Grubu Kontrol Grubu Basılı Laboratuar Materyalinin Geliştirilme Süreci Bu çalışmada, öğretim materyali temel anlamda üç süreçte geliştirildi. Bu aşamalar sırasında öncelikle materyalin ön şablonu tasarlandı. Pilot uygulama öncesi materyalin şablon halinin düzenlemesi için alanında uzman iki öğretim elemanının görüşlerinden yararlanıldı. Ön şablonda düzenlemeler yapılarak pilot uygulamaya geçildi. Pilot uygulama sonrasında materyalin eksik yerleri tespit edilerek materyalde çeşitli düzenlemeler yapıldı. Pilot uygulama sonrasında uzman öğretim elemanlarının görüşleri, araştırmacının öğretim sürecinde aldığı notlar ve öğrencilerden öğretim materyaline ilişkin toplanan yansıtıcı yazılardan yararlanılarak materyalde değişiklikler yapıldı. Eksikleri tamamlanan materyalle asıl uygulama sürecine geçildi. Asıl uygulama sonrasında uzman öğretim elemanlarının görüşleri, araştırmacının öğretim sürecinde aldığı notlar, öğrencilerden öğretim materyaline ve öğretim sürecine ilişkin toplanan yansıtıcı yazılar ve dil uzmanının görüşlerinden yararlanılarak materyale son hali verildi. Asıl uygulama sonrasında öğrencilerden toplanan yansıtıcı yazılarda öğrenciler genel anlamda; öğretim yöntemini beğendiklerini, öğretim sürecinin geleneksel laboratuar uygulamalarından daha eğlenceli olduğunu, öğrendikleri deneyleri öğretmenlik hayatlarında gerçekleştirmeyi düşündüklerini, öğretim materyalini beğendiklerini belirttiler. Şekil 1. de asıl uygulama sonrasında öğrencilerden toplanan yansıtıcı yazı örneği sunulmaktadır. Şekil 1. Öğretim Materyaline ve Öğretim Sürecine İlişkin Örnek Yansıtıcı Yazı Veri Toplama Araçları Çalışmada veri toplama aracı olarak Başarı Testi, Fizik Laboratuar Tutum Ölçeği ve Yansıtıcı Yazılar kullanılmıştır. Veri toplama araçlarına ilişkin ayrıntılı bilgi aşağıda sunulmaktadır Başarı Testi: Öğretmen adaylarının Işığın Kırılması konusundaki başarı düzeylerinin belirlenmesi amacıyla geliştirilmiştir. Sorular materyalde yer alan deneylerle elde edilmesi beklenen kazanımların soruya dönüştürülmesi sonucu oluşturulmuştur. Testin güvenirliliğinin belirlenmesi amacıyla alanında uzman 4 öğretim elemanının görüşlerine başvurulmuştur. Başarı Testi, 4 sorudan oluşmaktadır. Bu soruların konu ve kazanımlara göre dağılımı Tablo 3 te sunulmaktadır. Tablo 3. Başarı Testinde Yer Alan Soruların Konu ve Kazanımlara Dağılımı Konu Kazanımlar Soru No 1. Işığın kırılması olayını açıklar. 1-a Işığın Kırılması 2. Kırılma kanunlarını açıklar. 1-b 3. Işığın paralel yüzlü ortamlardan geçişini deney 2 yaparak keşfeder. Işığın Farklı Ortamlarda Geçişi 4. Işığın üçgen prizmadan geçişini deney yaparak keşfeder. 5. Işığın dairesel prizmadan geçişini deney yaparak keşfeder Fizik Laboratuar Tutum Ölçeği: Çalışmada, öğrencilerin fizik laboratuarına olan tutumlarının belirlenmesi amacıyla Nuhoğlu ve Yalçın (2004) tarafından geliştirilen Fizik Laboratuarı Tutum Ölçeği (FLTÖ) deney ve kontrol gruplarına ön ölçüm ve son ölçüm olarak uygulanmıştır. 6 7 Nuhoğlu ve Yalçın (2004), tarafından geliştirilen FLTÖ; 19 olumlu, 17 olumsuz olmak üzere toplam 36 maddeden oluşmaktadır. Ölçek, beş seçenek içeren (tamamen katılıyorum, katılıyorum, kararsızım, katılmıyorum, hiç katılmıyorum) likert tipi maddeler içermektedir. FLTÖ nin Cronbach-alfa güvenirlik katsayısı araştırmacılar tarafından α= 0,89 olarak bulunmuştur Yansıtıcı Yazılar: Öğretim materyalinin tasarlanması sürecinde yansıtıcı yazılardan yararlanılmıştır. Yansıtıcı yazılar, öğrenci düşünceleri doğrultusunda öğretim materyallerinin geliştirilmesine olanak tanımaktadır (Ayvacı, 2007). Pilot uygulama sürecinde öğretim materyalinin geliştirilmesine katkı sağlamaları için pilot uygulama grubundaki öğrencilerden öğretim materyaline ilişkin yansıtıcı yazılar toplanmıştır. Ayrıca, asıl uygulama sırasında deney grubunda yer alan öğrencilerden öğretim yöntemine ve öğretim materyaline ilişkin yansıtıcı yazılar toplanmıştır. Yansıtıcı yazıların kullanımıyla ilgili geniş bilgi Öğretim Materyalinin Geliştirilmesi bölümünde yansıtıcı yazı örneğiyle birlikte ayrıntılı olarak verilmiştir. Verilerin Analizi Başarı Test inden ve Fizik Laboratuar Tutum Ölçeği nden elde edilen verilerin nasıl analiz edildiğine dair bilgiler aşağıda sunulmaktadır Başarı Testi: Başarı Testi nin değerlendirilmesi için Abraham, Gryzyboeski, Renner ve Marek (1992) tarafından belirlenen anlama seviyesi kategorileri kullanılmıştır. Deney ve kontrol gruplarında yer alan öğrencilerin bu anlama seviyesi kategorileri uyarınca dağılımları yüzdelikler halinde betimlenmiştir. Oluşturulan tablolar örnek öğrenci cevaplarıyla desteklenmiştir. Bu aşamada bazı kısaltmalar kullanılmıştır. Örneğin, D-1 Deney grubunda yer alan birinci öğrenci yi, K-1 kontrol grubunda yer alan birinci öğrenci yi simgelemektedir. Daha sonra bu anlama düzeyleri puanlandırılarak (anlamama-0 puan, yanlış anlama-1 puan, belirgin bir yanılgıyla birlikte kısmi anlama-2 puan, kısmi anlama-3 puan ve tam anlama-4 puan) deney ve kontrol gruplarının ön ölçüm başarı düzeyleri ve son ölçüm başarı düzeyleri bağımsız gruplar t-testi kullanılarak hesaplanmıştır. İstatistiksel analizler SPSS 15.0 bilgisayar programı ile gerçekleştirilmiştir. Tablo 4 te başarı testinde yer alan soruları analiz etmede kullanılan kategoriler ve içerikleri sunulmaktadır. Tablo 4. Başarı Testinde Yer Alan Soruları Analiz Etmede Kullanılan Kategoriler ve İçerikleri Anlama Düzeyleri Puanlama Kriterleri Tam Anlama Geçerliliği olan cevabın bütün yönlerini içeren cevaplar Geçerli olan cevabın bir yönünü içeren fakat bütün yönlerini içermeyen cevaplar Belirli bir Yanılgıyla birlikte Kavramın kısmen anlaşıldığını gösteren fakat aynı zamanda bir kavram yanılgısını da içeren cevaplar Yanlış anlama Bilimsel olarak yanlış olan cevaplar Boş bırakma, bilmiyorum, anlamadım benzeri ifadeler Anlamama içeren cevaplar, Soruyu aynen tekrarlama, İlgisiz ya da açık olmayan cevaplar Fizik Laboratuar Tutum Ölçeği: Ölçekte yer alan maddeler öğrenci cevaplarına uygun bir şekilde puanlandırılmıştır (Kesinlikle Katılıyorum; 5 puan, Katılıyorum; 4 puan, Kararsızım; 3 puan, Katılmıyorum; 2 puan ve Kesinlikle Katılmıyorum; 1 puan). Daha sonra deney ve kontrol gruplarının ön ölçüm ve son ölçüm tutum düzeyleri bağımsız gruplar t-testi kullanılarak hesaplanmıştır. Fizik Laboratuar Tutum Ölçeği ile ilgili istatistiksel analizler SPSS 15.0 bilgisayar programı ile gerçekleştirilmiştir. BULGULAR Bu bölümde belirlenen hedefler doğrultusunda deney ve kontrol gruplarında ön ölçüm ve son ölçüm sırasında kullanılan veri toplama araçlarından elde edilen bulgular sunulmaktadır. Başarı Testi nden Elde Edilen Bulgular Deney ve kontrol gruplarında yer alan öğretmen adaylarının Işığın Kırılması konusundaki anlama düzeyleri başarı testiyle belirlenmiştir. Başarı Testi nde yer alan 1-a maddesinde öğrencilerin kırılma olayını tanımlamaları, 1-b maddesinde ise kırılma kanunlarını tanımlamaları istenmiştir. 2. soru ile öğrencilerin kırılma indislerini ve sapma miktarını belirlemeleri amaçlanmaktadır. 3. ve 4. sorularda ise ışığın üçgen prizma ve dairesel prizmada geçişiyle ilgili anlama düzeylerinin tespit edilmesi hedeflenmektedir. Tablo 5 te deney ve kontrol gruplarında öğretimi gerçekleştirilen Işığın Kırılması konusuyla ilgili soruların analizi sonucunda elde edilen bulgular sunulmuştur. Tabloda anlama düzeylerindeki öğrenci dağılımları frekans ve yüzdelikler halinde ön ölçüm-son ölçüm kategorileri altında deney ve kontrol grupları dizisince gösterilmiştir. 8 9 Tablo 5. Işığın Kırılması Konusuna İlişkin Öğrenci Dağılımları Soru No. 1-a 1-b Anlama Düzeyi Deney Grubu Ön Ölçüm Kontrol Grubu Deney Grubu Son Ölçüm Kontrol Grubu F % F % F % F % Tam Anlama 1 2,1 0 0, ,0 9 18,0 4 8,3 4 8, , ,0 Belirli Bir Yanılgıyla 9 18, ,0 9 18, ,0 Yanlış Anlama 16 33, ,0 2 4,2 7 14,0 Anlamama 18 37, ,0 7 14,6 5 10,0 Toplam Tam Anlama 0 0,0 0 0, ,1 7 14,0 3 6,3 5 10, , ,0 Belirli Bir Yanılgıyla 9 18, ,0 9 18, ,0 Yanlış Anlama 16 33, ,0 2 4,2 6 12,0 Anlamama 20 41, ,0 3 6,3 4 8,0 Toplam Tam Anlama 0 0,0 0 0, , ,
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks