Please download to get full document.

View again

of 66
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Beheersovereenkomst 01/01/ /12/ PDF

Category:

Engineering

Publish on:

Views: 16 | Pages: 66

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Bülcidsdomcin Landbouw en Visserij I Instituut voor Landbouw- en Visscrijonderzoek i WcicnsdiappciijkL* inskiliing van de Vlaamse o\'crheic! \ liurg. Van Gansbcrglidaun y6 - bus I - 9X20 Mcrcihcke (BI-LOll-j
Transcript
Bülcidsdomcin Landbouw en Visserij I Instituut voor Landbouw- en Visscrijonderzoek i WcicnsdiappciijkL* inskiliing van de Vlaamse o\'crheic! \ liurg. Van Gansbcrglidaun y6 - bus I - 9X20 Mcrcihcke (BI-LOll-j j 3SJil ld. (Wi 27; fav (0 ; )J UI! e-niait: ilvoïïjih-lwljtandcren.he ^ ^ Beheersovereenkomst 01/01/ /12/2010 r-i Tussen de Vlaamse Ministervan Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en IMaftelandsbelcid en de Administrateur-generaal van het Intern Verzelfstandigd Agentsehap (IVA) - Instituut voor Landbouw en Visscrijonderzoek (ILVO) ifawr-^ InlioucisJabel L Algemene bepalingen Öndenekcnende partijen...' Voorwerp van overeenkomsl Inwerkingtredingen duur van de overeenkomst 5 IL Algemeen beleidskader Juridisch knder Beleidsmatig en tïnaneieel kader 6 2,2./. Fimcnoneh bevoegdheid Horizontale bevoegdheid Onderlinge samenwerking Kwaliteitsbeleid Concreet en aantrekkelijk werkgeverschap Diversiteitsbeleid Duurzaam en ethisch verantwoord aankoopbeleid 7 2.2;2.6. Beheersrapportering Interne controle Meten van beleideffecten Missie, taken en visie 9 23.i. Oc missie van het ILVO De (aken van het ILVO 9 UI. Engagementen van het ILVO f. Doelstellingen Algemeen Strategische doelslellingcn Operationele doelstellingen Structuur en onderzoeksopdrachten Eenheid Plant \ J Eenheid Dier Eenheid Technologie & Voeding Eenheid Landbouw cfe Maatschappij Contractonderzoek via overheidsopdrachten 16 S.S.l. Eenheid 'Plant' 16 3J.2. Eenheid 'Dier' Eenheid 'Technologie & Voeding ' Eenheid 'Landbouw & Sfaatschappij' Klanten en partners 1S 3.5. Onderzoeksprogramma Toekomstige organisatie! Organisatiebeheersing Doelstellingen en strategie Slakeholdermanagement Organisatiestructuur en bedrijfscultuur Communicatie 2! S Facility en informatietechniek, 21 3.S. Samenwerking 22 3.9 Middelen /. Behoefic aan infrastructuur en invesleringsgoederen Behoeften voor werking en onderhoud Hei Eigen Vermogen van het ILVO 23 IV. Engagementen van de Vlaamse Regering Werking Personele middelen Mogelijkheden voor lange lennijn financiering Data-uitwisseling '. 26 V. Personeel Personeelsbestand en -statuut Personeelsplan Doelgroepenbeleid Integriteitsbeleid 27 VL Financiële betrekkingen tussen het ILVO en de toezichthoudende overheid Financiering van het onderzoek en herkomst van de financiële middelen Aanwending van de middelen Financiële engagementen Vlaamse Regering 29 VIL Opvolging, rapportering, controle en audit Gestructureerde systematische controle Ondememingsplan. jaarrapport en overlegplatform 30 VUL Evaluatie: bepaling van genormeerde en meetbare indicatoren en geschillenregeling De per formant ie-indicatoren 32 S-2. Tcvredenheidsonderzoek 32 IX. Aanpassingen beheersovereenkomst opschortende voorwaarden 32 X. Aanvullende bepalingen en overgangsbepalingen 32 te.t Bijlagen 35 - ILVO performantie-indicatoren 37 - Visie op de toekomst - Context voor het ILVO-onderzoek 55 - Over/.ieht onderzoeksprojecten ILVO Krachtlijnen tcvredenheidsonderzoek 63 L Algemene bepalingen LI. Ondertekenende partijen Deze beheersovereenkomst wordt gesloten tussen de Vlaamse regering, vertegenwoordigd door hef heer Kris Peeters, Vluams minister van liistiluliondc Hervormingen, Havens. Landbouw, Zeevisserij en PlnUelandshcIcid. gevestigd te löoü Bmssel Martelaarsplein 19, hiernagenoemd de Minister en het Instituut voor Landbouw- en Visscrijonderzoek, Intern Verzelfstandigd Agentschap (IVA) zonder rechtspersoonlijkheid, vertegenwoordigd door de heer Erik Van Bockstacle, Administrateur-generaal, en gevestigd te 9820 Mcrelbeke, Burg. Van Gansberghelaan 96 bus 1. hierna genoemd ILVO Voorwerp van overeenkomst '4 Deze overeenkomst heeft tot doel de taakstelling van het ILVO, zoals bepaald in het BVR van 9 december 2005 tot oprichting van het IV.A. ILVO, te bepalen en de samenwerking tussen het Vlaamse Gewest en het ILVO te regelen Inwerkingtreding en duur van de overeenkomst Deze beheersovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2008 en eindigt op 31 december 2010, overeenkomstig de beslissing van de Vlaamse regering (VR). II. Algemeen beleidskader 2.1. Juridisch kader In het kader van de Lambermontstaatshervorming werden het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek (CLO) en het Centrum voor Landbouweconomie (CLE) op 1 oktober 2U02 geregionaliseerd en ondergebracht onder het departement EWBL van het Ministerie van de Vtaamse Gemeenschap. In het kader van BBB is het CLO samen met een deel van het CLE opgegaan in een intern verzelfstandigd agentschap (IVA) met Eigen Vermogen (EV) binnen het beleidsdomein Landbouw en Visserij, met de naam Instituut voor Landbouw- en Visscrijonderzoek (ILVO) en opstarldatum 01/04/2006 (besluit 9/12/2005 en decreet 23/12/2005). Deze beheersovereenkomst kadert in het decreet Beter Bestuurlijk Beleid (BBB) van 18 juli Hel besluit van de administrateur-generaal tot delegatie van sommige bevoegdheden aan de afdelingshoofden dd. 16/11/2006 is verschenen in liet Belgisch Staatsblad van 4/12/2006, regelt de werking, het beheer en de boekhouding van het EV. Het besluit betreffende het Raadgevend Comité is in voorbereiding. De nieuwe positionering geeft de mogelijkheid om de interactie lussen het ILVO en de minister te optimaliseren, in eerste insiamïe wordl c.en veranderingstraject doorlopen teneinde cen nieuwe werkingsstructuur uit te bouwen (nota 'Oprichting en organisalie van het Instituut voor Landbouw- en Visscrijonderzoek, AD Little 13/10/03; verslag overleg- administratie - CLO/CLE, 28/01/05 en 23/09/05 en eindrapport betreffende de kenniseenheid Landbouw & Maatschappij van hel ILVO door \VS - juni 2006). Het veranderingstraject omvat: hel uitwerken van ILVO in de geest van het voonnelde rapport 'Oprichting en organisatie van het Instituut voor Landbouw- en Visscrijonderzoek'.. van de afsprakennota tussen de minister van Landbouw en Visserij en hel CLO (07/01/2004) en van de overlegversiagen van 28/01/05 en 23/09/05 het opmaken van een structureel organisatorisch plan met het oog op een optimaal gebruik van de aanwezige en eventueel uit te bouwen infrastructuur en domeinen de organisatorische herstructurering met de uitbouw van 4 eenheden (Plant. Dier. Technologie & Voeding en Landbouw & Maatschappij) en de integratie en kennisoverdracht van hel Steunpunt Duurzame Landbouw (Stedula) naar het ILVO. het opzetten van een analytische verwerking van de relevante financiële en niet-fmanciële gegevens van het ILVO en het EV van het ILVO «het optimaliseren van meetmeehanismen voor de performantie-indicatoren (Pi's)» het opmaken van cen jaariijks ondememingsplan en van cen 2-jaarlijks onderzoeksprogramma en visicnota het gestructureerd overleg tussen de onderzoeksinstelling en liet beleidsdomein (departement en het agentschap) en tussen de onderzoeksinstelling en de praktijkcentra verder uitbouwen de interne en externe communicatie rond de nieuwe organisatie en het veranderingstraject Beleidsmatig en financieel kader Functionele bevoegdheid De Beleidsnota Landbouw. Visserij en Plattelandsbeleid wil de landbouwsector zo dynamisch en eoncurrentieel mogelijk maken aan de hand van kwaliteit, innovatie, samenwerking en verjonging. Het basis en toegepast wetenschappelijk onderzoek is hierbij een noodzakelijke pijler. Wal kwaliteit betreft is het ILVO niet alleen zeer goed geplaatst omtrent normering en kwaliteitsregelingen (accreditatie, voedselveiligheid, genetisch gemodificeerde organismen, landbouwmachines, dierenwelzijn,...) maar zorgt het ook door haar onderzoek voor de verbetering van kwaliteitsaspecten (nieuwe producten, methoden en technologieën). Zowel voor de land- en tuinbouw als de visserij streeft hel ILVO naar innovatie, vernieuwing en diversiteit (nieuwe aangepaste rassen; transformatietechnologie voor de agrovoedingscuhuur; maricultuur; alternatieve teelten, teelttechnieken en toepassingen). Kennisdoorstroming en samenwerking vanuit het ILVO zullen mee zorgen voor een competitieve duurzame landbouw en visserij. De onderzoeksaandacht voor ruimte en transitie (o.a. omtrent de problematiek van bedrijfsovernames, landbouw en platteland, bedrijfsstructuur) zal een basis zijn voor de toekomst Horizontale bevoegdheid Onderlinge samenwerking Als wetenschappelijke instelling werkt het ILVO actief samen met de andere entiteiten van de Vlaamse overheid en mei de andere bestuursniveaus in functie van een klant-, oplossingsgerichte en doelmatige dienstverlening. 6 Het agentschap engageert zich om binnen deze beheersovereenkomst de entiteitoverschrijdende samenwerking concreet uit Ie voeren via het overleg met de administratie en het beleid, hei platform landbouwonderzoek en de samenwerking met praktijkcentra, universileitcn en andere wetenschappelijke instellingen (zie ook. performantie-indicatoren 5 en 6 bijlage I) Kwaliteitsbeleid Het agentschap werkt, mee aan het brede kwaliteitsbeleid van de Vlaamse overheid (incl. welmaiiging en e-govemmem). Het tekent een eigen beleid uil op maat van het agentschap en zet verschillende kwaliteiisprojceten op ter verbetering en vereenvoudiging van de externe dienstverlening. Aan volgende kwaliteitsaspecten zal binnen de lennijn van deze beheersovereenkomst uitvoering gegeven worden; - accredilatie zai de kwaliteit van onderzoek en dienstverlening verbeteren - Balanced Score Cards (BSC) zullen geïmplementeerd worden als sturingssysteem Concreet en aantrekkelijk werkgeverschap Door zorg te dragen voor een aangename werksfeer en een rijke werkomgeving profileert de Vlaamse overheid zich als een aantrekkelijke werkgever. Dit bevordert het aantrekken van kwaliteitsvol en positief ingesteld personeel maar heeft vooral een onmiddellijk effect op de motivatie, het rendement en de betrokkenheid van de medewerkers. De betrokkenheid van alle medewerkers moet een rode draad zijn doorheen het personeelsbeleid op eik niveau, dus ook op het niveau van elk agentsehap. In dit kader engageert het agentschap zich om de volgende concrete projecten uitvoering te geven: binnen het ILVO zal de goede werksfeer en werkomgeving gecontinueerd worden. streven naar verlichten van zware arbeid. de betrokkenheid van de medewerkers zaï aangescherpt worden door een betere interne communicatie (personeelsblad, intranet) en opendeuractiviteiten (uitwisseling binnen en tussen de onderzoeksdomeinen). verbeteringsinitiatievcn zullen genomen worden op basis van de personeelspeiling Diversitcitbeleid Het ILVO streeft ernaar het aandeel vrouwen bij de afdelingshoofden en de wetenschappelijke directeurs te verhogen en het aandeel allochtonen en personen met een handicap in de personeelsinstroom, indien mogelijk, op te trekken tot 5% Duurzaam en ethisch verantwoord aankoopbeleid Hei agentschap za! bij de aankoop van haar producten de in de Vlaamse overheid geldende nonnen m.b.t. energie en milieuzuinigheid respecteren en waakt erover dat deze aankoopproducten in menswaardige omstandigheden werden geproduceerd (eerlijke handel). Het agentschap engageert zich om een voorbeeldfunctie te vervullen. Zo zal het ILVO via de financieel coördinator en de communicatiedirecteur o.a. bij de aankoop van producten de in de Vlaamse overheid geldende normen met belrekking tot energie en milieuzuinigheid respecteren en zal het ijveren voor een duurzaam en ethisch verantwoord aankoopbeheer Beheersrapportering Met betrekking tot het P&O-belcid en de efficiënte werking van de diensten, moet op basis van vooraf afgesproken formaten kunnen worden aangetoond; hoe de personeelsbehoeften en de personeelsbezetting evolueren (vb. VTE in personeelsplan en effeciief tewerkgesteld; in-, door- en uitstroom van personeel, personeelskenmerken zoals geslacht, diploma, niveau, statuut en leeftijd,...); in welke male het personeel doelmatig word! ingezet en er geïnvesteerd wordl in het: menselijk kapitaal in de organisatie (motivatie, competentie, ruime inzetbaarheid. ontwikkelingskansen en ontwikkelingsinspanningen....): dat er een correct en aantrekkelijk werkgeverschap wordt gerealiseerd mei oog voor betrokkenheid, evenwicht werk-privé, welzijn op het werk, een positief arbeidsklimaat en diversiteit op de werkvloer..vlet betrekking tot de financiële regelgeving, procedures en de financiële rapportering wordt, óp basis van vooraf afgesproken formaten, in elk geval aandacht besteed aan: de peri'.jdieke opvolging van de begrotingsuitvoering die onder meer de ESRrapponenng van het EV omval met het oog op de periodieke en jaarlijkse consolidatie op het niveau van de Vlaamse overheid omvat; '2'i de rapportering m.b.t. de apparaatskredieten; jf.j kas- en schuldbeheer. Voor details wordt verwezen naar deel VII Interne controle Uiterlijk binnen het jaar na aanvang van de beheersovereenkomst beschikt het agentschap over een uitgeschreven en gedocumenteerd systeem van interne controle (met de [AVAaanbevelingen). opwaagbaar door de functioneel bevoegde minister en de ministers bevoegd voor Financiën & Begroting en Bestuurszaken, dat in minstens de elementen zoals bepaald in artikel 33 van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid behelst, met name: het effectief en efficiënt beheer van risico's; de betrouwbaarheid van de financiële en de beheersrapportering; de naleving van de regelgeving en de procedures; de effectieve en efficiënte werking van de diensten; de bescherming van de activa. -:i t;. Vanaf het tweede jaar na aanvang van de beheersovereenkomst wordt het proces van interne controle minstens één maal per jaar door hel management geëvalueerd (zelfevaluatie) op zijn actualiteit, eventueel bijgewerkt en opnieuw gevalideerd. interne controle omtrent het beheer van risico's, de financiële en bcheersrapporten. de naleving van regelgeving en procedures, de effectieve en efficiënte werking van de dienstverlening en de bescherming van de activa zal gebeuren door de financiële coördinator in samenwerking met de inspectiediensten van het beleidsdomein S Melen van beleideffecten Het agentschap engageert zich om de effecten van het door zichzelf uitgevoerde beleid te meten en te evalueren. Het agentschap infonneert. de functioneel bevoegde minister, op regelmatige lijdstippen en volgens de onderling afgesproken modaliteiten, over de resultaten van de heleidseffcctcnmeting. De ILVO-performamie-indicatorcn (PI) zorgen voor de beleidseffcctenmcting en worden jaarlijks berekend en medegedeeld aan de functioneel bevoegde minster. 2.3. Missie, taken en visie De missie van het ILVO ('Besluit 09/12/2005): het uitvoeren en coördineren van beieidsoaderbouwend wetenschappelijk onderzoek en de daaraan verbonden dienstverlening met hel oog op een duurzame landbouw en visserij in i economisch, ecologisch, sociaal en maatschappelijk perspectief; steunend op wetenschappelijke disciplines, zal het ILVO daarvoor de kennis opbouwen (lic nodig is voor de verbetering van producten en productiemethoden, voor de bewaking van J de kwaliteit en de veiligheid van de eindproducten en voor de verbetering van 1 beleidsinstrumenten als basis van scctoromwikkeling en agrarisch plattelandsbeleid; het ILVO za) het beleid, de sectoren en de maatschappij daarover regelmatig informeren De taken van het ILVO /Besluit 09/12/2005): M het conceptualiseren, initiëren en uitvoeren van multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek en hel verwerven van wetenschappelijke kennis, afhankelijk van beleidsbehocften en -vragen alsook het onderhouden van nodige contacten hiervoor met de m overheid, de sector en de maatschappij; het vertalen van de verwonen inzichten naar het beleid; ij hel aanbieden van dienstverlening, op basis van de wetenschappelijke expertise, of het meewerken met andere instanties voor basisonderzoek, toegepast onderzoek of demonstratieonderzoek, voorzover die onderzoeken passen in het. beleid van de overheid; het aanbieden van diensten en producten aan de overheid en derden voorzover dit past 1 binnen de missie en de beheersovereenkomst; het meewerken aan de vonning en de opleiding van organisaties die aan voorlichting en ontwikkeling doen, in het bijzonder de Vlaamse overheidsdiensten; hel opbouwen van kennis en de verspreiding ervan, onder meer door middel van wetenschappelijke publicaties, onderzoeksrapportering en voordrachten en hel aanreiken van de nodige documenten voor de overheid, de sector en de maatschappij; &3 hel toekennen van doctoraatsbeurzen; het verlenen van wetenschappelijke medewerking aan internationale, federale en j j gewestelijke initiatieven om de overheden in staat te stellen hun engagementen en ^ verplichtingen in dat verband na te komen; het meewerken aan het opstellen van offertes voor onderzoek door derden; j hel verwerven en beheren van kapitaal, personeel roerende en onroerende goederen die aangewend kunnen worden voor de verwezenlijking van de missie en de taken, vermeld in dit besluit. Deze laken zijn gebaseerd op de visie zoals geformuleerd in de afsprakennota voor het CLO. dd, 07/01/2004 en het eindverslag van het bureau WS betreffende de eenheid Landbouw & j Maatschappij: het ILVO is een Vlaamse organisatie die in Vlaanderen, België en internationaal erkend is. voor haar gericht en vooruitstrevend toegepast landbouw- en visscrijonderzoek; j het onderzoek van het ILVO laat het beleidsdomein Landbouw en Visserij toe om een toekomstgericht beleid te ontwikkelen en is tevens een bron van inspiratie voor andere i overheden; i hei ILVO is ook een belangrijk referentielaboratoriuin voor do Vlaamse overheid en meer specifiek voor hel beleidsdomein Landbouw en Visserij; de wisselwerking en de samenwerking met de georganiseerde producenten, praktijkcentra en de ganse sector (kelen) laten het ILVO toe uitstekende, wetenschappelijk gefundeerde oplossingen te ontwikkelen voor complexe praktijkproblemen; andere beleidsdomeinen, overheden en privé-aciorcn kunnen een beroep doen op de competenties van het ilvo voorliet uitvoeren van onderzoeksprojecten en dienstverlening: het ILVO versterkt in diepte en breedte zijn wetenschappelijke competenties en resultaten door strategische allianties met Europese toponderzoeksinstellingen; het ILVO heeft een cruciale rol in de onderzocksketen van fundamentcol onderzoek tol toegepast onderzoek op het eindproduct in samenwerking met de universiteiten en de praktijkcentra: het ILVO moet een gezaghebbend 'huis van vertrouwen' zijn voor: de overheid door zijn ondersteuning aan het beieid de sector door zijn kennis de (internationale) onderzoeksgemeenschap door zijn hoogstaand wetenschappelijk onderzoek; het ILVO zal zijn wetenschappelijke competenties versterken door allianties aan te gaan mef: Vlaamse universiteiten en hogescholen onderzoeksinstellingen van andere beleidsdomeinen buitenlandse onderzoekscentra; hel ILVO waarborgt de valorisatie van het onderzoek voor de sector door allianties aan te gaan met de georganiseerde producenten (praktijkcentra) en de actoren in de keten; de kenniseenheid Landbouw & Maatschappij zal daarbij op een transdisciplinairc. systemischc en prospectieve manier wetenschappelijke kennis genereren en mobiliseren met het oog op hel aanbieden en verhelderen van maatschappelijke keuzen rond een duurzame en competitieve landbouw en visserij in Vlaanderen met uitbouw van de pijlers klantenoriëntatie (voor wie?), thematische oriëntatie (waarvoor?) en disciplinaire oriëntatie (hoc?). III. Engagementen van het ILVO De positionering en de praktische werking van het ILVO zijn bepaald aan de hand van de missie en de visie van het ILVO. De doelstellingen opgenomen in deze beheersovereenkomsl zulten het ILVO oriënteren in de richting van de missie en de visie. Deze doelstellingen zijn gebaseerd op de 3 kernactiviteiten van het ILVO: - uitvoeren van kwalitatief hoogstaand onderzoek en dienstverlening (inbegrepen referentictaken) voor het beleid en de sector - valoriseren van de onderzoeksresultaten (innovatie) - zorgen voor doorstroom van onderzoeksresultaten door open communicalie. Omdat het ILVO gelooft in; - een toekomst voor de Vlaamse landbouw en visserij - een objectief, integer en onafhankelijk onderzoek binnen een wetenschappelijk kenniscentrum - interne
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks