Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Beleidsplan 2017 Stichting Projecten Zuid-Afrika (SPZA) Onderwijs is de sleutel

Category:

Social Media

Publish on:

Views: 3 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Beleidsplan 2017 Stichting Projecten Zuid-Afrika (SPZA) Onderwijs is de sleutel Beleidsplan 2017 Stichting Projecten Zuid-Afrika (SPZA) Doelstellingen, missie en visie van de Stichting Projecten
Transcript
Beleidsplan 2017 Stichting Projecten Zuid-Afrika (SPZA) Onderwijs is de sleutel Beleidsplan 2017 Stichting Projecten Zuid-Afrika (SPZA) - 1 - 1 Doelstellingen, missie en visie van de Stichting Projecten Zuid-Afrika 1.1 Doelstelling en doelgroep De statutaire doelstelling van de Stichting Projecten Zuid-Afrika is: Het leveren van een bijdrage aan de verbetering van de leefomstandigheden en het toekomstperspectief van kinderen, jongeren en vrouwen in townships in Zuid-Afrika. Onze belangrijkste doelgroep zijn kansarme kinderen en jongeren die opgroeien in townships (sloppenwijken) en op boerderijen in Zuid-Afrika. Ook vrouwen rekenen we tot onze doelgroep. 1.2 Missie De missie van SPZA is: Bijdragen aan een kansrijke toekomst voor kansarme kinderen en jongeren in sloppenwijken en op boerderijen in Zuid-Afrika door het steunen van onderwijsprojecten: Toegang tot onderwijs op kwalitatief betere scholen. Extra activiteiten gericht op learning and fun na school en tijdens de schoolvakanties. Empowerment van individuen, scholen en kleine ngo s. 1.3 Visie Het ultieme doel oftewel de visie van SPZA is: Kinderen en jongeren in townships en op boerderijen groeien op zonder armoede en ontwikkelen zich tot evenwichtige, zelfverzekerde en sociale volwassenen die leven in de geest van het Afrikaanse Ubuntu. Voor meer informatie over SPZA als organisatie zie: Over SPZA. 2 Programma s 2.1 Context Door het Zuid-Afrikaanse nationaal statistisch bureau (Statistics South Africa) worden drie armoede niveau s onderscheiden, gebaseerd op wat iemand te besteden heeft, per persoon, per maand: Laagste niveau: ZAR 321 ( 27) (alleen geld voor voeding) Midden niveau: ZAR 433 ( 36) (alleen geld voor voeding en kleding) Hoogste niveau: ZAR 620 ( 52) (alleen geld voor voeding, kleding en onderdak). In stedelijke gebieden is het minimum niveau (minimum living level) bepaald op R per maand voor een Afrikaans huishouden met 4,7 leden. Dat komt neer op 0,95 per persoon per dag. Met dit inkomen als benchmark kan geconcludeerd worden dat 46% van de Zuid-Afrikanen in absolute armoede leeft, oftewel 20,5 miljoen mensen. Qua relatieve armoede (ongelijkheid) behoort Zuid-Afrika al jaren tot de wereldtop. Maar liefst de helft van de kinderen en jongeren tussen 0 en 24 jaar groeit op in armoede. Goed nieuws is dat de ongelijkheid tussen de verschillende bevolkingsgroepen is afgenomen. Een belangrijke oorzaak zijn de social grants waarvoor de uitgaven tussen 2006 en 2011 bijna verdubbelden. De afgelopen jaren is er echter een nieuwe kloof ontstaan, namelijk op de arbeidsmarkt, met aan de ene kant een tekort aan goed opgeleiden en aan de andere kant een overschot aan ongeschoolden. Beleidsplan 2017 Stichting Projecten Zuid-Afrika (SPZA) - 2 - Het ziet ernaar uit dat deze kloof nog enige decennia zal blijven bestaan, in elk geval totdat onderwijs en overheidsdiensten radicaal verbeteren en een positief effect hebben op de arbeidsmarkt. In ons beleid focussen wij op de bestrijding van de ongelijkheid, de relatieve armoede. Naast die ongelijkheid zijn ook de volgende factoren van invloed op het beleid en dat van onze partners: Kostenstijging. Er is sprake van een forse stijging van de kosten van levensonderhoud in Zuid-Afrika. De consumentenprijsindex stijgt gemiddeld 5-6% per jaar (in Nederland gemiddeld 1,5%), voor voeding is dat zelfs 6-8% per jaar. Als je zoals de meeste armen in Zuid-Afrika 1/3 van je inkomen aan voeding besteedt, merk je dat direct op je bord. De stijging van lonen, staatspensioenen en kinderbijslag loopt daarbij achter, zodat de koopkracht daalt. Mensen hebben minder te besteden en de eerste levensbehoeften gaan voor. Ze maken daardoor schulden o.a. bij de school van hun kinderen. Overheidssteun. Verschillende partnerorganisaties hebben te maken met overheden die niet bereid zijn een deel van hun kosten te subsidiëren. Werkloosheid. Naar schatting 50% van de Afrikanen in townships is werkloos. Voor jongeren in townships is dit cijfer nog hoger: ca %. Samen met een laag opleidingsniveau vormt dit een groot obstakel voor sociaaleconomische ontwikkeling. Ook de wijdverbreide seizoensarbeid in de agrarische sector is een probleem, vooral in rurale gebieden waar weinig alternatieven voor werk zijn. 2.2 Programma s We werken samen met gemiddeld lokale partners in Zuid-Afrika verdeeld over drie programma s: Beter Basisonderwijs (tot 2012 Sponsorouderprogramma): kwalitatief betere basisscholen en startende kleuterscholen. Buitenschoolse Activiteiten: na school en tijdens de schoolvakanties. Studiefinanciering: life skills zoals studie- en beroepskeuze; studiebeurzen en studiebegeleiding; training en scholing voor werkloze jongeren. Dit jaar maken we een aanvang met het verleggen van enkele accenten. We gaan de actieve fondsenwerving meer toespitsen op het programma Buitenschoolse Activiteiten. Voor de andere programma's blijven we donoren faciliteren, maar werven we zelf niet meer actief. Ook houden we alle partners die dat wensen binnen ons netwerk, hetgeen o.a. inhoudt dat we ze via onze partner nieuwsbrief blijven informeren over donoren, fondsenwerving, interessante publicaties en websites. We vragen onze partners om jaarlijks een profielformulier in te vullen met gedetailleerde informatie over de organisatie maar ook over financiën, zoals salarissen en fondsenwerving. Tevens ontvangen we hun jaarverslagen, jaarrekeningen en nieuwsbrieven. En verder rapportages over hun - door ons op projectbasis gefinancierde - activiteiten. Elke partner levert bovendien een factsheet aan voor onze website en verder maken we op de programmapagina s harmonica-pagina s' met informatie per partner en de door SPZA verstrekte steun. 2.3 Programma Beter Basisonderwijs Context In 2012 verscheen een uitgebreid actieplan van het Department of Basic Education voor de verbetering van het onderwijs voor kinderen tot en met klas 12. Uit de doelen die daarin worden gesteld blijkt dat er veel ruimte is voor verbetering. Een paar voorbeelden: Slechts 19-48% van de kinderen haalt qua lezen en rekenen in klas 3 en 6 het minimumniveau, dat Beleidsplan 2017 Stichting Projecten Zuid-Afrika (SPZA) - 3 - moet 60% worden. 54% van de kinderen is 12 jaar of ouder aan het einde van klas 6 (klas 6 is in Nederland groep 5). Het departement beoogt een daling naar 46%. De kwaliteit van het onderwijs op basisscholen waar wij mee werken is hierbij vergeleken hoog. Naast de academische vakken krijgen kinderen ook veel creatieve vakken. Vanaf klas 3 wordt er les gegeven in het Engels waardoor kinderen een betere kans maken in het vervolgonderwijs. Verder leren ze kritisch denken en vragen stellen. Door de relatief kleine klassen (max. 30 leerlingen) is er ruimte voor individuele aandacht. Na 2014 gaan ook independent schools meedoen aan de Annual National Assessments, een onderzoek van de overheid naar de kwaliteit van het onderwijs tot en met klas 12. Een van de topdoelen in het hierboven genoemde actieplan betreft de laatste kleuterklas, Grade R(eadiness). De regering wil dat alle kinderen die in 2015 naar klas 1 gaan, Grade R hebben doorlopen. Onze partner het Centre for Early Childhood Development (CECD), twijfelt eraan dat dit doel wordt gehaald. In townships en rurale gebieden is nog altijd een groot tekort aan kleuterscholen en goed opgeleide leidsters Doel Doel van het Programma Beter Basisonderwijs is: Kinderen door beter onderwijs een grotere kans geven op een toekomst zonder armoede. Het Programma Beter Basisonderwijs is gericht op kleuter- en basisonderwijs en beoogt: Meer kansarme kinderen de kans te geven naar een goede kleuter- of basisschool te gaan door financiële ondersteuning via de school voor schoolgeld en vervoer. De kwaliteit van (startende) kleuterscholen te helpen verbeteren door training en begeleiding, opdat ze professionele, veilige en stimulerende opvang bieden aan jonge kinderen die daarmee een betere start maken in het onderwijs. Kleuterscholen die goed functioneren maken kans op meer leerlingen, (overheids)subsidie en sponsoring. Begrote uitgaven Programma Beter Basisonderwijs 2017: Activiteiten Programma Beter Basisonderwijs 2017 Financiële ondersteuning van: - 4 kleuterscholen via Rhiza/Babuyile in en om Kaapstad - Kwalitatief betere basisscholen voor townshipkinderen - Peter Pan Down Syndrome Centre Partners in Zuid-Afrika bezoeken. De resultaten van de Annual National Assessments van independent schools waar we mee werken volgen en zo een vinger aan de pols houden Doelgroepbereik: 600 kinderen 0-15 jaar, 5 kleuterscholen en 3 Waldorfscholen inclusief kleuterklassen. 2.4 Programma Buitenschoolse Activiteiten Context Hoewel er sinds de val van het apartheidsregime veel huizen zijn bijgebouwd is er nog altijd een groot tekort. Wie ooit een township heeft bezocht heeft kunnen zien hoe mensen er wonen, dicht op elkaar in hutten en Beleidsplan 2017 Stichting Projecten Zuid-Afrika (SPZA) - 4 - kleine huizen. Bepaald geen ideale omgeving voor kinderen om veilig te spelen. Het South African Institute of Race Relations (SAIRR) schat dat er in 2015 meer dan 5,5 miljoen wezen zullen zijn. Partner Khululeka Grief Support helpt kinderen die zijn vastgelopen in de rouwverwerking na het verlies van een ouder, familielid of vriend. Bij Khululeka leren ze praten over hun gevoelens waardoor het rouwproces een beter verloop krijgt. Ook traint Khululeka teams van hulpverleners in het opvangen van kinderen in de rouw Doel Doel van het Programma Buitenschoolse Activiteiten is: Kinderen en jongeren buiten schooltijd (na school en tijdens de schoolvakanties) in een veilige omgeving op een leuke en boeiende manier kennis en vaardigheden laten verwerven. Het gaat zowel om training van jongeren uit de lokale gemeenschap zodat ze kunnen helpen als vrijwilliger (young leaders) als om extra onderwijs en begeleiding voor betere schoolresultaten. Bij de selectie en ondersteuning van holiday schools en naschoolse opvang gaan we uit van de acht principes van het in samenwerking met township jongeren ontwikkelde holiday schools model. Begrote uitgaven Programma Buitenschoolse Activiteiten 2017: Activiteiten Programma Buitenschoolse Activiteiten 2017 Het Holiday Schools model in Zuid-Afrika promoten via onze partnerorganisaties en social media. We streven naar verankering van het model en we moedigen onze partners aan om subsidie te krijgen van de Zuid-Afrikaanse overheid, voor holiday schools èn naschoolse activiteiten. Het belang van training van jonge vrijwilligers (young leaders) benadrukken bij onze partnerorganisaties. Voortzetting van steun aan projecten en activiteiten van bestaande en nieuwe partners. Steun geven aan life skills programma s van partners. Ondersteuning geven aan buitenschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren, uitgaande van verdere groei van het aantal deelnemers aan Holiday Schools. Het nieuwe aanvraag- en rapportageformulier via onze website aanbieden en testen. Tevens steekproeven nemen door bewijzen te vragen zoals bankafschriften en kwitanties. Meerjarensteun verkrijgen voor het Programma Buitenschoolse Activiteiten. Partners in Zuid-Afrika bezoeken. Doelgroepbereik excl. Holiday Schools Model: 2.000, incl. Holiday Schools Model: Programma Studiefinanciering Context Goed opgeleiden met een hoog inkomen kunnen hun kinderen naar voormalige whites only kwaliteitsscholen sturen, terwijl kinderen uit arme gezinnen naar townshipscholen gaan waar het onderwijs doorgaans bedroevend is. Students from disadvantaged schools... are hopelessly unprepared, have no study skills and cannot present or reference their work... For many the jump in academic standards is insurmountable. Only 1 out of 3 black Beleidsplan 2017 Stichting Projecten Zuid-Afrika (SPZA) - 5 - students manages to graduate. 1 Het percentage jongeren tussen jaar dat doorstroomt naar het hoger onderwijs is laag: slechts 16%. En binnen die 16% is de verdeling behoorlijk scheef: Equity has yet to be achieved: almost 58.5% of whites and around 51% of Indians enter higher education. The rate for coloureds is 14.3%, while blacks are even lower at 12%. The reason for this is generally understood as poor quality primary and secondary schooling, which is a priority for the current government. 2 Zuid-Afrika kent veel (vroegtijdige) schoolverlaters die door gebrek aan kennis en ervaring weinig kans maken tussen miljoenen andere ongeschoolde mensen. Twee op de drie Afrikaanse jongeren zijn werkloos. Door de recessie verloren vooral jongeren zonder vervolgopleiding hun baan Doel Doel van het Programma Studiefinanciering is gemotiveerde kansarme jongeren die opgroeien in townships en op boerderijen de kans geven een vervolgopleiding te volgen, waardoor ze de kans krijgen om de armoede te ontgroeien. De Stichting Projecten Zuid-Afrika ondersteunt lokale partners die jongeren morele, praktische en financiële ondersteuning bieden. Daarbij gaat het om: Financiële steun voor life skills zoals studie- en beroepskeuzevoorlichting voor leerlingen op middelbare scholen. Aanvullende studiebeurzen voor jongeren die in aanmerking komen voor een NSFAS studielening (National Student Financial Aid Scheme) van de Zuid-Afrikaanse overheid. Financiële steun voor korte cursussen en trainingen voor schoolverlaters en werkloze jongeren. Begrote uitgaven Programma Studiefinanciering 2017: Activiteiten Programma Studiefinanciering 2017 Tenminste 7 studenten aan de universiteit ondersteunen via ASSET en REAP. Een studente Sociaal Werk en haar kinderen financieel ondersteunen. Naar verwachting studeert zij in 2018 af. Training en opleiding van werkloze jongeren ondersteunen via Young Work (computeropleidingen, CV schrijven, sollicitatietraining). Studie- en beroepskeuzebegeleiding voor 10de-12de klassers steunen als onderdeel van het Learner Development Programme van ASSET. Partners in Zuid-Afrika bezoeken. Doelgroepbereik: jongeren. 1 Lutyens, Emily Mochizuki. Education: the Case for Systemic Change. Cape Town, Impumelelo Social Innovations Centre, 2011, p (24 Nov. 2014) Beleidsplan 2017 Stichting Projecten Zuid-Afrika (SPZA) - 6 - 2.6 Programma's algemeen SPZA biedt haar Zuid-Afrikaanse partners naast materiële steun ook niet-materiële steun. Daartoe worden o.a. de workshops over fondsenwerving en netwerken gerekend. De trainingen in het kader van het Change the Game programma van ICCO en Wilde Ganzen waar diverse SPZA partners aan hebben deelgenomen - waren zeer succesvol. Verheugend is dat er ook diverse samenwerkingsverbanden uit zijn ontstaan. Deelname aan Change the Game gaat de sinds 2004 georganiseerde workshops fondsenwerving en netwerken vervangen. Tot programma's algemeen behoren ook andere activiteiten gericht op capaciteitsopbouw bij de Zuid-Afrikaanse partners, zoals bijvoorbeeld het medefinancieren van evaluatieonderzoek en (strategische) planning en het bemiddelen voor steun van (Zuid-Afrikaanse) professionals die partners pro bono willen assisteren met advies en informatie. Tevens wordt enkele malen per jaar een speciale nieuwsbrief gemaakt met informatie en tips over interessante websites en publicaties en donororganisaties in binnen- en buitenland. Ook wordt in de nieuwsbrief door partners aangeleverde informatie gedeeld. Begrote uitgaven voor 2017: 500. Activiteiten Programma's algemeen Vaststellen criteria voor financiële steun aan partners, bv. vaststellen wanneer we 'het verschil' nog kunnen maken. Deelname van partners aan Change the Game trainingen bevorderen en zonodig een deel van de kosten dragen. Tenminste 3x per jaar een nieuwsbrief voor partners samenstellen. Partners steunen bij evaluatieonderzoek en (strategische) planning. 3 Organisatie Het bestuur van de Stichting Projecten Zuid-Afrika bestaat statutair uit minimaal vijf leden. Bestuursleden zijn: Riekje de Vries-Pels, voorzitter Diet Grosheide, vice-voorzitter Petra Lasschuit, penningmeester Martje Nooij, secretaris Katie Oost, algemeen bestuurslid Het bestuur wordt bijgestaan door een aantal vakspecialisten en maatschappelijk betrokken ondernemers. Begrote uitgaven organisatie (beheer & administratie) voor 2017: Geplande activiteiten 2017: Pool van vrijwilligers verzamelen om advies uit te brengen over specifieke onderwerpen. Voor de incidentele fondsenwerving bij vermogensfondsen samenwerken met een professionele fondsenwerver. Reeks workshops organiseren voor het bestuur om de toekomstvisie te actualiseren en aan te scherpen. Vaststellen criteria voor voortgaande financiële steun aan partners, bv. om vast te stellen of we 'het verschil' nog kunnen maken. Beleidsplan 2017 Stichting Projecten Zuid-Afrika (SPZA) - 7 - Ontwikkeling van beleid uitgaande van meer focus op buitenschoolse/naschoolse activiteiten en kleuterscholen: 2017 wordt een 'overgangsjaar'. Opstellen communicatie- en fondsenwervingsplan. Nieuwe (pro bono) accountant aanstellen. 4 Communicatie Het belangrijkste communicatiedoel van SPZA is het verkrijgen van steun voor haar werk en dat van haar partners. Het instandhouden en verwerven van draagvlak komt bij SPZA op de tweede plaats. In de communicatie, vooral via het jaarverslag, de website, sociale media en de nieuwsbrief Ubuntu, wordt gestreefd naar een open en eerlijke berichtgeving. Eigen berichtgeving wordt gecombineerd met uitspraken van partners en doelgroep. Met die aanpak ontstaat een evenwichtige mix van feiten en cijfers, de beleving van de mensen en de organisaties waarmee wordt samengewerkt, de beleving van de gezamenlijke doelgroep en de eigen beleving van SPZA. De toonzetting is realistisch: betrokken maar niet tranentrekkend. SPZA verstrekt ook informatie over de situatie in Zuid-Afrika. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van gezaghebbende bronnen. Tot haar belanghebbenden rekent SPZA: de doelgroep in Zuid-Afrika, partners in Zuid-Afrika en elders, vrijwilligers, donororganisaties en donateurs, collegaorganisaties, controlerende organisaties, media, bedrijven en het brede publiek. Geplande activiteiten Communicatie 2017 Social media actief inzetten met focus op Facebook en Twitter. 2-3 Ubuntu nieuwsbrieven per jaar naar abonnees sturen. Website up to date houden. Op basis van gewijzigd beleid een communicatie- en fondsenwervingsplan opstellen. 5 Fondsenwerving 5.1 Context Bij de fondsenwerving spelen de volgende externe factoren: Middeninkomensland. In het nieuwe Zuid-Afrika is na de afschaffing van apartheid veel veranderd. Een belangrijke verandering is de opkomst van een middenklasse. Dat heeft er in Nederland toe geleid dat Zuid-Afrika van de lijst van ontwikkelingslanden is geschrapt. Gevolg is dat er minder geld beschikbaar is voor ontwikkelingsactiviteiten in Zuid-Afrika. Wij plaatsen daar een kanttekening bij omdat er helaas geen rekening mee is gehouden dat met de groei van het inkomen ook de verantwoordelijkheid om voor de eigen familie te zorgen toeneemt. Deze sociale verplichtingen leggen een groot beslag op het besteedbare inkomen waardoor het begip middenklasse relatief wordt. Terugtredende overheid. Nu de Nederlandse overheid minder geld beschikbaar stelt voor ontwikkelingssamenwerking maar ook voor andere sectoren zoals zorg en cultuur zoeken steeds meer organisaties naar andere financieringsbronnen. We verwachten dus meer concurrentie te ondervinden bij de fondsenwerving. Vergrijzing. Het Centrum voor Filantropische studies van de VU verwacht dat het percentage donaties uit erfenissen de komende jaren flink zal stijgen. Uit onderzoek van Trouw naar de inkomsten van de Beleidsplan 2017 Stichting Projecten Zuid-Afrika (SPZA) - 8 - veertig grote goede doelen blijkt dat een steeds groter deel uit de erfenissen komt, tot zelfs een kwart. Een erfenis aan een goed doel is al sinds 2006 volledig belastingvrij, maar bij slechts 3,7% van de nalatenschappen gaat op dit moment iets naar het goede doel. 5.2 Principes SPZA onderscheidt incidentele fondsenwerving (projectvoorstellen, acties en presentaties) en structurele fondsenwerving (via website, nieuwsbrief, social media). De fondsenwerving is gebaseerd op de volgende prin
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks