Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI

Category:

Word Search

Publish on:

Views: 0 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Sayfa No 1/13 1. AMAÇ Belgelendirme kuralları TURKAK akreditasyon kurumlarının şartlarına uygun olarak AFS belgelendirme tarafından gerçekleştirilecek bütün faaliyetler için; uygulaması gereken kuralları
Transcript
Sayfa No 1/13 1. AMAÇ Belgelendirme kuralları TURKAK akreditasyon kurumlarının şartlarına uygun olarak AFS belgelendirme tarafından gerçekleştirilecek bütün faaliyetler için; uygulaması gereken kuralları tanımlamak için hazırlanmıştır. AFS Belgelendirme ve Müşteri, Belgelendirme Sözleşmesi ni imzalayarak aşağıda belirtilen kurallara uymayı taahhüt eder. Kurallara uyulmaması durumunda AFS Belgelendirme ve Müşteri, yasal yaptırımlara başvurma hakkına sahiptir. 2. KAPSAM AFS Belgelendirme; kurluşların başvurusu üzerine yönetim sistemlerini bağımsız olarak tetkik eder ve belgelendirir. Ayrıca genel katılıma açık eğitimler düzenler ve başarılı katılımcıları belgelendirir. 3. GĠZLĠLĠK AFS Belgelendirme, iç ve dış tüm çalışanlarının gizli bilgilerin gizliliğin korunmasını sağlamakla sorumludur. Bu amaçla tüm iç ve dış personel ile gizlilik sözleşmesi yapılmıştır. Belgelendirme Sözleşmesi, gizlilik ile ilgili taahhütleri içerir. Denetim raporları, sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilir durumdadır. Yasal gereklilikler nedeniyle, bilginin üçüncü taraflara açıklanmasını gerektiğinde; kanunların izin verdiği ölçüde bilgi verilir. 4. GENEL ġartlar Başvuru yapan kuruluş, ilgili standarda ait rehberlerde belirtilen kurallara uymak ve uygun bir şekilde çalışmak zorundadır. a. Kuruluş, 3 yıllık akreditasyon çevrimini içeren Tetkik Programı nın tamamlanabilmesi için; gerekli tüm bilgileri AFSBelgelendirme ye ulaştırmalıdır. b. Denetim sırasında belirlenen uygunsuzluklar, planlanan şekilde kapatılmadan belgelendirme yapılamaz. c. Ücretler teklifte belirlenen zaman içinde ödenir. d. Kuruluş, gözetim denetimlerini onaylamalıdır. e.belge almaya hak kazanmış olan kuruluş, belge ve logoyu adresinde yer alan Logo Kullanma Talimatı na uygun olarak kullanır. 5. BELGELENDĠRME BAġVURUSU Mail, Faks veya telefon aracılığı ile gelen talepler, FR.01 Başvuru Formu ile kayıt altına alınır. Transfer ve belge yenileme taleplerinde kuruluşun mevcut akreditasyonlu belgesinin bir kopyası, geçirmiş olduğu tüm denetimlerin raporları ile varsa uygunsuzlukları ve bunların kapatılmış olduklarına dair kanıtları göndermesi istenir. Değişiklik talepleri, yazılı bir dilekçe ile alınır ve değişiklikle ilgili yasal gereklilikler açısından değişen evraklar ve değişen sistem dokümanları istenir. Başvuru formu veya değişiklik talep yazıları, diğer resmi evraklar ve transfer için istenen diğer belgeler uygunluğu açısından gözden geçirilir. Başvurusu onaylanan kuruluştan, aşağıda belirtilen belge ve dokümanlar istenir: Kuruluşun sistem dokümanları (El Kitabı ve Prosedürler) Varsa tanıtıcı dokümanlar (Broşür, katalog, reklam CD sivb.) Sözleşmeleri imzalayan yetkiliye ait imza sirküleri Ticaret Sicil Gazetesinin kopyası Faaliyet Belgesi Sayfa No 2/13 Yasal mevzuatla ilgili izin belgeleri Sözleşmenin geçerlilik süresi üç (3) yıldır. Kapsam değişikliği, adres değişikliği ve ünvan değişikliği tetkikleri sonrasında, sözleşme süresinde herhangi bir değişiklik yapılmaz. Ancak, yapılan değişiklikle ilgili yeni sözleşme imzalanır. 6. DENETĠM Müşteri Belgelendirme Sözleşmesi ni onaylayarak; 3 yıllık belgelendirme periyodu içerisinde gerçekleştirilecek olan ve aşağıda belirtilen denetimleri kabul edeceğini taahhüt eder. Belgelendirme Denetimi a) Aşama 1 Denetimi b) Aşama 2 Denetimi 1.Gözetim Denetimi 2.Gözetim Denetimi Yeniden Belgelendirme Denetimi Yukarıda belirtilen denetimlere ek olarak gerçekleştirilmesi gereken durumlar ortaya çıkabilir. Ek denetim gerekliliği meydana geldiğinde, denetimin nedeni ve amacı AFS Belgelendirme tarafından müşteriye bildirilir. 7. ÖN DENETĠM Kuruluşuntabi olduğu yönetim sisteminin uygulanması ile ilgili doğru bilginin elde edilmesi, kuruluşunbelgelendirme prosedürünü bütün olarak anladığının belirlenmesi ve doğrulanması amacıyla belgelendirme denetimi öncesinde müşterinin isteğine bağlı olarak gerçekleştirilir. Ön Denetimler, belgelendirme denetim süresini azaltıp çoğaltamayacağı gibi belgelendirme denetimi için de olumlu ya da olumsuz herhangi bir etki yapmaz. 8. BELGELENDĠRME DENETĠMĠ Bütün belgelendirme denetimleri 2 aşamalı olarak yapılır ve Aşama 1 denetimleri başvuran kuruluşun risk grubuna göre masa başında veya kuruluşun sahasında gerçekleştirilebilir. Risk grupları TÜRKAK R rehberindeki NACE kodlarına göre oluşturulmuş risk tablosunda tanımlıdır belgelendirme denetimlerinde yüksek ve en yüksek risk gruplarında, belgelendirme denetimlerinde en yüksek, yüksek ve orta risk gruplarında Aşama 1 denetimleri sahada yapılır denetimlerinde tüm Aşama 1 denetimleri sahada yapılır.9001 belgelendirme denetimlerinde düşük ve orta risk gruplarında, denetimlerinde düşük risk gruplarında Aşama 1 denetimleri masa başında yapılabilir. Ancak baş denetçi gerekli gördüğü takdirde Belgelendirme Müdürü nün onayını alarak Aşama 1 denetiminin sahada gerçekleşmesini talep edebilir. Aynı zamanda kuruluş da Aşama 1 denetiminin sahada yapılmasını talep edebilir ve Aşama 1 denetimleri yönetim sistem dokümanlarının gözden geçirilmesi, Yönetim sistem kapsamı, ilgili kanuni yükümlülükler, mevcut riskler ile ilgili gerekli bilgilerin toplanması, iç denetim ya da YGG planlanması ve yürütülmesinin gözden geçirilmesi, müşterinin 2. aşama denetim için hazır olup olmadığının belirlenmesi amacıyla yapılır Aşama 1 denetiminin amacı müşterinin gıda güvenliği tehlikelerinin belirlenmesi, analizi, HACCP planı ve ön gereksinim programları, politika ve hedeflerin değerlendirilerek müşterinin yönetim sisteminin Aşama 2 denetimine hazırlığının tespit edilmesidir. 2. Aşama denetimin amacı ise müşterinin yönetim sisteminin yeterliliğinin gerçekleşip gerçekleşmediğinin ölçülmesidir. Sayfa No 3/13 Aşama 1 denetimi sonucunda herhangi bir uygunsuzluk tespit edildiğinde Aşama 2 denetimi gerçekleşmez. Tespit edilen uygunsuzluğun giderilmesi ön görülen süre göz önüne alınarak Aşama 2 denetimi Planlama Sorumlusu tarafından planlanır Aşama 1 denetimi sırasında tespit edilen uygunsuzlukların takibi ve kapatması aşama 2 denetimi sırasında yapılır. İlk belgelendirme denetimlerinin (2) iki aşamasında da öncelikle Aşama 1 denetimi için tarih ve denetim ekibi belirlenerek, teyit edilmesi amacıyla, genel olarak denetimden en az 3 (üç) gün önce, Baş denetçi tarafından hazırlanan Tetkik Planı ve Tetkik Bildirim Formu ile ilgili kuruluşa bildirilir. Aşama 1 denetiminin sahada gerçekleştirilmediği durumlarda da Baş denetçi tarafından Tetkik Planı hazırlanmalıdır. Aşama 1 ile Aşama 2 denetimleri arası zamana karar verirken, Aşama 1 denetiminde belirlenen, uygunsuzluklar ve geliştirilecek hususların çözümünde müşterinin ihtiyaçları göz önüne alınır. AFS BELGELENDİRME de aşama 2 denetimi için düzenlemelerini gözden geçirir. Aşama 1 denetiminin tamamlanmasını takiben, aşama 2 denetimi için tarih ve denetim ekibi belirlenerek, teyit edilmesi amacıyla, genel olarak denetimden en az (2) iki gün önce, baş denetçi tarafından hazırlanan Tetkik Planı ve Tetkik Bildirim Formu ile ilgili kuruluşa bildirilir. Hem Aşama 1 hem de Aşama 2 denetimleri, Tetkik Planı ve Tetkik Bildirim Formu kuruluş tarafından onaylandıktan sonra gerçekleştirilebilir. Belgelendirme Denetimi, Denetim Planı na göre yürütülür. Denetim; açılış toplantısı, denetimin gerçekleştirilmesi ve kapanış toplantısı aşamalarından oluşur. Denetimin gerçekleştirilmesi; Kuruluş yönetim sisteminin müracaat edilen standarda, kapsama ve oluşturulan dokümantasyona göre kabul edilebilir bir şekilde uygulanıp uygulanmadığının teyidi için karşılıklı görüşmeler, dokümanların ve kayıtların örnekleme metoduyla incelenmesi, ilgili alanlarda çalışmaların ve şartların gözlemlenmesi suretiyle yapılır. Denetim ekibi, denetim sonucunda elde edilen bulguları gözden geçirir. Standard şartlarından ve Kuruluş dokümantasyonundan uygunsuzluklar tespit edilir ise her bir uygunsuzluğu tanımlayan ayrı Uygunsuzluk Raporu hazırlar. Uygunsuzluklar, Majör (Büyük) ve Minör (Küçük) olmak üzere iki sınıfta değerlendirebilir. Minör (Küçük) Uygunsuzluk: Sistem standart şartlarından, sistemin genelini etkilemeyen uygunsuzluklardır. Majör (Büyük) Uygunsuzluk:Standard maddelerinden herhangi birinin veya alt başlıklarının yeterli olarak tanımlanmaması ve/veya uygulanmamasıdır. Sistemin sağlıklı çalışmasını etkileyecek eksiklik ve aksaklıkların olmasıdır. Gözlem: Denetim ekibinin bir sonraki denetime de yardımcı olması amacıyla belgelendirmeye esas yönetim sistemi ile ilgili olumlu veya olumsuz yazılı görüşlerdir. Aşama 2 de varsa- tespit edilen uygunsuzluklar ve diğer denetim bulgularını içeren, Tetkik Raporu oluşturulur ve müşteriye iletilir. Uygunsuzluk Raporu Denetim Ekibi ve Kuruluş Yönetim Temsilcisi tarafından uygunsuzlukların kabul edildiğini göstermek üzere karşılıklı imzalanır. Aşama 2 denetimleri sırasında tespit edilen uygunsuzluk(lar) ile ilgili aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilir: Sayfa No 4/13 a) Minör uygunsuzluklar; Kuruluş, denetimde tespit edilen uygunsuzluk(lar) ile ilgili yapacağı düzeltici faaliyetleri ve bu faaliyetler için öngörülen tamamlama tarihlerini uygunsuzluk raporları üzerinde belirterek denetimden sonra en geç (15) on beş gün içinde, AFS Belgelendirme ye göndermelidir. Minör uygunsuzlukların kapatılması, genellikle takip denetimi gerekmeksizin, doküman veya kayıt inceleme ile gerçekleştirilir. Düzeltici faaliyet ve uygunsuzlukların kapatılıp delilleri ile birlikte AFS Belgelendirme ye gönderilmesi için tanınan sure en fazla 45 gündür. Eğer bu sure içerisinde kuruluş uygunsuzlukları kapatmaz ise kuruluşun başvurusu sonlandırılır. b) Major uygunsuzluk(lar); Kuruluş, denetimde tespit edilen uygunsuzluk(lar) ile ilgili yapacağı düzeltici faaliyetleri ve bu faaliyetler için öngörülen tamamlama tarihlerini uygunsuzluk raporları üzerinde belirterek denetimden sonra en geç (15) on beş gün içinde, AFS Belgelendirme ye göndermelidir. Major uygunsuzluk(lar)ın kapatılmasında doküman veya kayıt incelemenin yanı sıra, takip denetimi de gerçekleştirilebilir. Kuruluş, uygunsuzluk(lar)i için düzeltici faaliyet süresi Aşama 2 tetkikinden itibaren en fazla 3 (üç) aydır. Kurluluşun verdiği tarihe gore takip denetimi planlaması yapılır. Gerçekleştirilen takip denetimi sonucu uygunsuzluk(lar) kapatılmamış ise kuruluş başvurusu sonlandırlır. Uygunsuzluklar kapatılmadan kuruluş dosyası Belgelendirme Komitesi ne sunulmaz. 9. BELGENĠN VERĠLMESĠ Belgelendirme tetkiki sonucunda yönetim sisteminizin ilgili standarda uygunluğunun tespit edilmesi durumunda (olası bütün uygunsuzlukların kapatılmasını müteakip) müşteri, ilgili standarda göre belge almaya hak kazanacaktır. Denetimin ardından ilgili bütün dokümanlar Belgelendirme Komitesine sunulur. Komite, her türlü olumlu ve olumsuz unsurları irdeledikten sonra müşterinin belgelendirilmesi kararını alır ya da almaz. Bu kararın olumlu olması halinde müşteri adına belge düzenlenerek takdim edilir. Belgenin geçerlilik süresi bir (1) yıl olup, belge kuruluşunafs Belgelendirme nin Belgelendirme Kurallarına uyması ve yılda en az 1 kez yapılacak gözetim denetimlerinde başarılı olması halinde ilk yayın tarihinden itibaren üç (3) yıl süreyle geçerlidir. Kapsam değişikliği, Adres değişikliği ve Unvan değişikliği denetimlerinde belge süresinde herhangi bir değişiklik yapılmaz, ilk belge tarihi, belgenin geçerlilik süresi için baz alınır ve yapılan değişiklikle ilgili yeni Belgelendirme Sözleşmesi imzalanır. Kapsam Değişikliği yapıldığında Belgelendirme Denetimi veya Belge Yenileme Denetimi sonucu hazırlanan sözleşme hükümleri aynen geçerlidir. Ancak Yeniden sözleşme yapılarak kapsam değişikliği tarihi belirtilir. AFS Belgelendirme ile sözleşme imzalayan kuruluş, belgeyi ancak denetim edilen ve belgede adı geçen üretim/hizmet yeri/yerleri için kullanılabilir. Başvuran kuruluşunorganizasyonunda farklı yerlerde teşkilatlanma var ise denetim, tüm sistemin uygunluğunu tespit edebilecek şekilde örnekleme yapılarak ilgili talimatlar çerçevesinde planlanır ve gerçekleştirilmesi sağlanır. Belge, Sistem Belgelendirme başvurusu yapılan kapsama verilmiş olup, bu kapsam dışında kullanılamaz. Aksi tespit edilip AFS Belgelendirme tarafından yazılı olarak ikaz edildiği halde bu Sayfa No 5/13 kriterlere uymayarak belge kullanmaya devam eden kuruluşlar hakkında 19. maddesine göre işlem yapılır. Belge, belgede adı geçen kuruluşunmülkiyetinde olup, hiçbir şekilde başka bir kurum ya da tüzel kişiliğe devredilemez. Belgelerin üçüncü şahıslarca haksız yere kullanımından doğan sorumluluk kuruluşa aittir. Referans. Logo Kullanım Talimatı 10. GÖZETĠM DENETĠMĠ Gözetim denetimleri, en azından yılda 1 kez gerçekleştirilir. İlk belgelendirmeyi takip eden ilk gözetim tarihi, aşama 2 denetiminin son gününden 12 ay sonrasını geçmeyecek şekilde belirlenir. Gözetim denetimleri için, Planlama Sorumlusu tarafından, 12 aylık periyodun dolmasından (2) iki ay önce denetim tarihi belirlenerek, teyit edilmesi amacıyla, ilgili kuruluşa Tetkik Bildirim Formu gönderilir. Daha sonra, üzerinde uzlaşılan denetim tarihi için, denetim ekibi belirlenerek, teyit edilmesi amacıyla, genel olarak denetimden en az 2 (iki) gün önce, Tetkik Bildirim Formu ile ilgili kuruluşa bildirilir. Gözetim denetimleri, belgelendirilmiş kuruluş tarafından kabul edilmeyerek 1 yıllık periyodun aşılması durumunda, makul ve mücbir sebepler söz konusu ise Belgelendirme Komitesi kararı ile denetim sonrası raporlama ve varsa uygunsuzlukların kapatılması işlemlerinin tamamlanabilmesi için gerekecek süreyi de içerecek şekilde ve (3) üç ayı aşmamak şartı ile bir defa ertelenebilir. Verilen süre içerisinde hala denetime girilememişse veya 3 aylık süre dolduğu halde denetim hala gerçekleştirilmemişse belge askıya alınır. Gözetim denetimlerinde, tüm sistemin denetimi zorunlu değildir. Belgelendirilmiş yönetim sisteminin, yeniden belgelendirme denetimine kadar şartları yerine getirdiğine dair güveni sağlamak için, diğer gözetim faaliyetlerinin yanı sıra gerçekleştirilir. Gözetim denetimi en azından aşağıdakileri içerir: a) İç denetimler ve yönetimin gözden geçirmesi, b) Önceki denetimde belirlenen uygunsuzluklar için gerçekleştirilen faaliyetlerin gözden geçirilmesi, c) Şikâyetlerin değerlendirilmesi, d) Belgelendirilmiş müşterinin hedeflerine ulaşması ile ilgili yönetim sisteminin etkililiği, e) Sürekli iyileştirmeyi amaçlayan planlanmış faaliyetlerin gelişmesi, f) Devam eden operasyonel kontrol, g) Değişikliklerin gözden geçirilmesi ve h) Belgelendirme işaretlerinin ve/veya diğer atıfların kullanımı Gözetim denetimlerinin sayısı, Belgelendirme Komitesi kararları, ulaşan müşteri şikayetleri, önceki tetkiklerde bulunan uygunsuzlukların sınıfı veya tetkik raporundaki öneriler doğrultusunda artırılabilir. Kuruluş, referans standardın yönetimin gözden geçirmesi ve iç tetkik maddeleri ile ilgili uygulamalarını yılda en az bir kez yapmakla yükümlü olup, denetim ekibine bu uygulamalara ait kayıtları gözetim tetkiklerinde ibraz etmek zorundadır. Gözetim denetiminde varsa- tespit edilen uygunsuzluklar ve diğer denetim bulgularını içeren, Denetim Raporu oluşturulur ve müşteriye iletilir. Sayfa No 6/13 Gözetim denetimleri sırasında tespit edilen uygunsuzluk(lar) ile ilgili aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilir:. a) Minör uygunsuzluk(lar); uygunsuzluk(larl)a ilgili gerçekleştirilecek düzeltici faaliyet(ler), en geç 2 (iki) hafta içinde tespit edilerek AFS BELGELENDİRME ye bildirilmelidir. Gerçekleştirilen düzeltici faaliyet(ler)in sonuçları da en çok 45 gün içinde AFS BELGELENDİRME ye bildirilmelidir. Uygunsuzluklara ait bu belge ve bilgiler, değerlendirilmesi ve Kabul edip etmediğini bildirmesi için baş denetçiye iletilir. Söz konusu minor uygunsuzluk(lar) kapatılmış ise belgenin geçerliliğinin devamına, kapatılmamış ise takip denetimi gerçekleştirilmesi ve bu süreç içinde belgenin askıya alınmasına Belgelendirme Komitesi tarafından karar verilir. b) Major uygunsuzluk(lar); uygunsuzluk(larl)a ilgili gerçekleştirilecek düzeltici faaliyet(ler), en geç iki hafta içinde tespit edilerek AFS BELGELENDİRME ye bildirilmelidir. Gerçekleştirilen düzeltici faaliyet(ler)in sonuçları da en çok 3 (üç) ay içinde AFS BELGELENDİRME ye bildirilmelidir. 3(üç) ay sonunda gerçekleştirilen takip denetimi, söz konusu uygunsuzluk(lar) kapatılmış ise belgenin geçerliliğinin devamına, kapatılmamış ise 2. bir takip denetimi gerçekleştirilmesi ve bu süreç içinde belgenin askıya alınmasına Belgelendirme Komitesi tarafından karar verilir. c) Bir önceki denetimde tespit edilen ve doküman veya kayıt incelenmesi ile kapatılan minör uygunsuzluklar giderilmemiş ise major uygunsuzluğa çevrilerek denetim raporu düzenlenir ve (1) bir ay sonra takip denetim gerçekleştirilir. Söz konusu uygunsuzluk kapatılmış ise belgenin geçerliliğinin devamı, kapatılmamış ise takip denetimi gerçekleştirilmesi ve bu sure içerisinde belgenin askıya alınması yönünde karar verilmesi için öneride bulunulacağı ifade edilir. d) Gerçekleştirilen takip denetimleri neticesinde uygunsuzluk(lar) kapatılmamış ise ek bir takip denetimi gerçekleştirilmesi ve bu sure içinde belgenin askı halinin devam edeceği konusunda öneride bulunulacağı konusunda kuruluş bilgilendirilir. Gerçekleştirilen takip denetimi neticesinde uygunsuzluklar hala kapatılmamış ise kuruluş belgesi iptal edilir. e) Belgelendirme Komitesi nin belgenin askıya alınması yönünde karar tarihini takiben 3 (üç) ay içinde takip denetimi için başvuru olmamışsa belgelendişrme Sözleşmesi fesh edilir, kuruluş belgesi iptal edilerek geri alınır. f) Belgenin askıda kalma süresi maksimum 6 aydır. Bu süre kuruluş ile karşılıklı görüşerek belge geçerlilik tarihi içinde kalması amacıyla daha kısa sureli tutulabilir. 11. BELGE YENĠLEME DENETĠMLERĠ Yeniden belgelendirme denetimlerinin tarihi, sertifika geçerlilik süresi baz alınarak belirlenir. AFS Belgelendirme den belge almaya hak kazanan kuruluşların belgelerin geçerlilik süresi 3 yıldır. Belge süresi dolan kuruluşlara son tarihten en az 2 ay önce sürenin dolmak üzere olduğu bildirimi yapılarak uyarılır. Kuruluşun kabul etmesine müteakip kuruluşun önceki denetim sicili göz önünde bulundurularak İlk Belgelendirme denetimi gibi planlanır. Ancak kuruluş belgesini yenilemek istem,yorsa geçerlilik süresinin dolması ile birlikte belge iptal edilir. Kuruluşun herhangi bir sebeple belge yenileme denetiminin erteleme talebi belge geçerlilik süresini geçemez, bu durumda kuruluşun talebi yeni başvuru olarak işlem görür. Sayfa No 7/13 Sertifika geçerlilik süresi bitecek kuruluşlar için, Planlama Sorumlusu tarafından, sertifika geçerlilik süresi bitmeden (2) iki ay önce, yeniden belgelendirme denetimi tarihi belirlenerek, teyit edilmesi amacıyla, ilgili kuruluşa Tetkik Bildirim Formu gönderilir. Daha sonra üzerinde uzlaşılan denetim tarihi için, denetim ekibi belirlenerek, teyit edilmesi amacıyla, genel olarak denetimden en az 1 (bir) gün önce, Tetkik Bildirim Formu ile ilgili kuruluşa bildirilir. Yönetim Sistem dokümanlarında major bir değişiklik olmadığı takdirde Aşama 1 denetimi gerçekleşmez. Majör değişikliklerin olması durumunda Aşama 1 denetimi gerçekleştirilir. Belge yenileme denetimleri esnasında öncelikle en son denetimde tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesine yönelik olarak gerçekleştirilen düzeltici faaliyetler inceleme altına alınır. Ayrıca sistemde revize edilen veya kapsama dâhil edilen dokümanlar gözden geçirilerek uygulamaları denetlenir. Kuruluşunbelge ve logo kullanımı gözden geçirilir. Yeniden belgelendirme denetiminde varsa- tespit edilen uygunsuzluklar ve diğer denetim bulgularını içeren, Denetim Raporu oluşturulur ve müşteriye iletilir. Yeniden belgelendirme denetimi esnasında, uygunsuzluk örnekleri olduğunda veya uygunluk delillerinde eksiklik belirlendiğinde, AFS Belgelendirme, uygulanacak olan düzeltme ve düzeltici faaliyetler için, Madde 8 de belirtilen zaman sınırlamaları uygulanır. Yeniden belgelendirme kararının, eski belgenin geçerlilik süresi dolmadan alınması gereklidir. Eğer kuruluş belge süresinin dolmasına müteakip başvuruda bulunursa yeni kuruluş olarak değerlendirilir. Belge yenileme denetimlerinde, denetim sonucunda elde edilen bulgular ve uygunsuzlukların giderilmesine yöneli
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks