Please download to get full document.

View again

of 22
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Belgelerle Türk Kütüphanecilik Tarihi ( ): Retrospektif Bir Değerlendirme (I)

Category:

Home & Garden

Publish on:

Views: 18 | Pages: 22

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Mart (1): Belgelerle Türk Kütüphanecilik Tarihi ( ): Retrospektif Bir Değerlendirme (I) Hakan ANAMERİÇ (*) Fatih RUKANCI (**)
Transcript
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Mart (1): Belgelerle Türk Kütüphanecilik Tarihi ( ): Retrospektif Bir Değerlendirme (I) Hakan ANAMERİÇ (*) Fatih RUKANCI (**) Öz: Türkiye Cumhuriyeti nin Atatürk ün gösterdiği hedeflere ulaşma gayesiyle tüm alanlarda azim ve gayretle çalıştığı dönemi, kütüphanecilik mesleğinin sağlam temellerinin atıldığı önemli gelişmelere sahne olmuştur. Çalışmada, kökleri eskiye dayanan ülkemizde cehaletle savaşın ve toplumsal gelişimin önünü açan modern kütüphaneciliğin; köy enstitüleri, halkevleri ile ivme kazanması, ilk kez üniversite düzeyinde eğitime başlanması, mesleki örgütlenmeleri, yabancı uzman raporları ve diğer yayınlar bağlamında kapsamlı olarak ele alınmaktadır. Anahtar Kelimler: Türk kütüphaneciliği, kütüphanecilik tarihi, mesleki eğitim, mesleki örgütlenme, Milli Kütüphane, kütüphanecilik kürsüsü History of Turkish Librarianship Based on Archival Documents ( ): A Retrospective Review (I) Abstract: In period, in which republic of Turkey worked ambitiously with the aim of reaching the targets shown by Ataturk, important developments took place and the foundation of librarianship was laid. In present study, acceleration of modern librarianship, which led the way for struggle with ignorance and public enlightenment in our country roots of which are dated to old times, village institutes and public houses, start up of university equivalent education for the first time, vocational organizations, foreign expert reports and other publications were handled in detail. Keywords: Turkish librarianship, history of librarianship in Turkey, professional education of librarianship, professional organization of librarianship, national library of Turkey, librarianship lectern Makale Geliş Tarihi: Makale Kabul Tarihi: I. Giriş yılları arasında Türk Kütüphaneciliği ve kütüphanelerimiz ile ilgili yapılan çalışmalar, bu kurumlar ve meslek/uygulama alanının temel karakteristiğini ortaya koymaya çalışan, dönemin eğitim, bilim, sanat ve kültür anlayışını mümkün olduğunca yaygınlaştırarak bilginin pragmatik yönünü ortaya koymak üzerine *) Doç. Dr., Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, (e-posta: **) Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, (e-posta: 50 Hakan ANAMERİÇ Fatih RUKANCI Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (1): yoğunlaşmıştır. Bu amacın yerine getirilmesi için gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi gerekse bu süreçle ilgili bakanlıklar tarafından önemli siyasi ve sosyal düzenlemeler yapılmıştır. Kütüphanelerin bağlı olduğu Maarif Vekâleti, hem dönemin eğitim anlayışını yansıtan çeşitli derecelerdeki eğitim kurumlarında kurulan kütüphaneler hem de halk eğitimine yeni bir bakış açısı kazandıran halkevleri ile kütüphanelerini ülke genelinde yaygınlaştırarak eğitim, kültür ve bilimin ayrılmaz parçası haline getirmeye çalışmıştır. Böylelikle kütüphane kurumunun toplumun çeşitli yönlerden gelişmesine yardımcı, kamu hizmeti veren bir yapıya / kimliğe kazandırılması amaçlanmıştır. Organizasyon içindeki farklı iş birimlerinin sistematik bir şekilde aynı amaç doğrultusunda yönetilmesi olarak tanımlanabilen yönetim sistemlerinin süreçler etrafında organize olarak entegre edilmesinin mümkün olduğu söylenebilir. Kurumlarda süreçlerin ve faaliyetlerin birbirleriyle etkileşimli olarak yürütülmesini yönetim sistemleri sağlamaktadır. Bu çok önemli faaliyetin bir sistematiği olmalıdır. (Kuru ve Akın, 2012). Süreç yönetimi, fonksiyonel bir yapı kurulmasına imkân verdiğinden Kurum performansının olumlu artışını sağlamaktadır. II.Yeni Eğitim Anlayışı ve Kütüphaneler: Halkevleri ve Köy Enstitüleri Kütüphaneleri İşlevsel okuma-yazma öğretimi, vatandaşların çeşitli alanlarda yeni uğraşılar edinmelerini, dış dünyayı kavrayarak bilinçlenmelerini sağlamaktadır. Bu nedenle Türkiye de özellikle yeni Türk Alfabesi nin kabul edilmesinden sonra geniş çaplı bir okuma-yazma seferberliği başlatılmıştır. Ancak, bu süreçte bilgisizliğe karşı başlatılan mücadelenin sadece örgün eğitim kurumları ile başarılamayacağı anlaşılmış ve yetişkinlerin de eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. Bu nedenle halkın büyük bir kesimini de eğitecek olan bir kurumun oluşturulması kararlaştırılmış ve 19 Şubat 1932 de Halkevleri kurulmuştur. Halkevleri aynı zamanda 1911 den itibaren İttihat ve Terakki Partisi tarafından kurulan Türk Ocakları nın da görevlerini üstlenerek onların yerini almıştır. Dönemin Milli Eğitim Bakanı ve halkevlerinin kurulmasında önemli yere sahip olan Dr. Reşit Galip, halkevlerinin açılış konuşmasında Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük kentler dışında kalan kentlerde yaşayan vatandaşların bilim, sanat ve kültür faaliyetlerini izleyemediklerini ve bu nedenle ulusal bilincin yaygınlaşamadığını ifade etmiştir. Ayrıca halkevleri aracılığıyla oluşturulacak olan halk dershaneleri ve kursları yardımıyla daha geniş kitlelere okuma-yazma öğretileceği, her halkevinde birer kitaplık ve okuma salonları bulunacağını ve isteyen herkesin buralardan yararlanabileceğini belirtmiştir (Halkevleri nin, 1971). Halkevleri dokuz ayrı kol şeklinde örgütlenmiştir. Bunlardan dil, tarih ve edebiyat ile ilgili olanlar daha ön planda yer almıştır. Bu dokuz koldan biri olan kitaplık (kütüphane) ve yayın kolu, halkevi üyeleri ile beraber çevre halkının okuyabilmesi için her türlü önlemi alarak, büyük kütüphaneler kurarak, halkın gereksinim duyduğu konularla ilgili yayınları sağlamak üzere çalışmıştır. Bunun yanı sıra kitap sergileri düzenlemek, ödünç verme hizmeti sağlamak, okumayazma odaları oluşturmak, kitapların yanı sıra daha güncel ve öz bilgi veren gazetedergileri sağlamak ve belirli konularda arşivler kurarak halkın yararlanmasına sunmak gibi faaliyetleri de yerine getirmiştir. Kitaplık ve yayın kolu, halkevlerinin bulunduğu yerleşim bölgesi ve çevresi, ülkenin siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal durumu ile ilgili Belgelerle Türk Kütüphanecilik Tarihi ( ): Retrospektif Bir Değerlendirme (I) 51 haberler ve bilgiler veren yerel yayınlar da yaparak toplumun bilgilenmesine önemli katkılar sağlamıştır (Anameriç ve Rukancı, 2009). Halkevlerinin kütüphane ve okuma ile bu kadar ilgilenmesinin ardında yetişkin vatandaşların okuma-yazma oranını yükseltmek ve onları bilinçlendirmek yer almaktadır. Bu nedenle halkevleri binalarında öncelikli olarak bir kütüphane ve / veya okuma odası oluşturulmuştur. Yeni çıkan ve halkevleri tarafından basılan kitap, gazete ve dergiler kısa süre içerisinde diğer halkevlerine de dağıtılıyor, böylelikle halkevlerine devam eden vatandaşlar memleketin hemen her yöresiyle, zaman zaman da yabancı ülkeler ile ilgili bilgilere erişebiliyorlardı. Bu uygulama ile yetişkinlerin dünya görüşleri yeniden şekillenmeye başlamıştır. Kırsal kesime yönelik çalışmalarda, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların halkevlerine olan ilgisi arttıkça köylerde de okuma odaları kurulmaya başlanmıştır. Özellikle kütüphanelerde artan kitap sayısı, okuma hevesi yaratmış ve okuma-yazma öğrenenlere bu alışkanlıklarını sürdürmek amacıyla ödünç verme hizmeti yaygınlaştırılmıştır. Halka daha yakın olan ve onların okuması için her türlü kolaylığı gösteren kütüphane ve okuma odalarının sayıları çoğaldıkça okur sayısında büyük artış olmuştur (Çeçen, 2000). Bağış ve satın alma ile kütüphane ve okuma odalarına alınan kitap, gazete ve dergiler okuma alanına yeni bir canlılık getirmiş, bazı halkevleri kendi yörelerinin tarih, kültür ve edebiyatı ile ilgili yayınlar yapmışlardır. Halkevlerinin kütüphane hizmeti vererek çeşitli konulardaki bilginin toplumsallaştırılmasındaki rolü kadar kendi yapmış olduğu yayınlarla da bunu sürdürdüğü bilinmektedir yılında yürürlüğe giren 5830 sayılı kanun ile birlikte önce Milli Eğitim Bakanlığı na devredilen halkevi kütüphaneleri, 1960 da yeniden örgütlenen umumi kütüphanelerin yani günümüzdeki adlarıyla halk kütüphanelerinin de çekirdeğini oluşturmuştur. Halkevi kütüphaneleri aslında halk kütüphanelerinin örgütlenmesinde belirleyici olmuştur. Hatta bazı şehirlerde, örneğin Çorum, Isparta, Muğla ve Ordu da halk (umumi-milli) kütüphanesi ile halkevi kütüphanesi aynı mekânda hizmet vermişlerdir. II. Dünya Savaşı öncesi dönemde halkevi sayılarının artırılması ile halkevlerine ait kütüphanelere ciddi miktarlarda kitap alındığı bilinmektedir (Anameriç ve Rukancı, 2009). Bu alımların, II. Dünya Savaşı ( ) boyunca da devam ettirilmesi, kütüphane, kütüphanecilik, kitap ve okuma-yazma faaliyetlerine verilen önemi de ortaya koymaktadır. Ancak dönemin ekonomik koşulları bağlamında, kütüphanelere ödenek ayrılması konusunda farklı yorumlar yapılabilir. Atatürk sonrası dönemin kütüphanecilik ve kütüphaneler ile ilgili önemli gelişmelerinden biri de 17 Mart 1940 da Köy Enstitüleri nin açılmasıdır. Köy Enstitüleri, 17 Mart 1940 da poli-teknik eğitim metoduyla kırsal kesimdeki yaşamı geliştirmek ve burada yaşayan kesimin ekonomiye katkılarını artırmak amacıyla kurulmuştur. Kuruluşunun ilk yıllarında köy enstitülerinde daha önceden planlanmış ve hazırlanmış kütüphaneler yer almamıştır. Bunun en büyük nedeni, enstitülerde henüz okumayı bilmeyen öğrencilerin eğitimlerine başlamış olmasıdır. Köy enstitülerindeki kütüphaneler (genelde kitaplık olarak kullanılmaktadır) kuruluşlarından 3-4 yıl sonra oluşturulmaya ve derslerde -özellikle Türkçe derslerinde- etkin bir biçimde kullanılmaya başlamıştır. Maarif Vekâleti İlk Tedrisat Umum Müdürlüğü nün 435 sayılı ve 24 Haziran 52 Hakan ANAMERİÇ Fatih RUKANCI Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (1): da hazırlanarak 1 Temmuz 1940 tarihli Tebliğler Dergisi nde yayımlanan Köy Enstitülerinin Eğitim ve Öğretimle İlgili İşleri Hakkında başlıklı genelgesi ile köy enstitülerinin ilk dönem eğitimleri ile ilgili genel hükümler açıklanmıştır. Genelge, 21 maddeden oluşmaktadır. Genelgenin 13. maddesi kütüphane faaliyetleri ile ilgilidir ve enstitülerde köy hayatını ilgilendiren kitaplar başta gelmek üzere çocukların bilgilerini artırıcı mahiyetteki kitap, mecmua diksiyoner (sözlük), ansiklopedi, broşür, prospekt, katalog vesaireyi ihitiva eden bir kütüphane teşkil edilecek, talebenin bu kütüphaneden münferiden ve müştereken muntazam şekilde istifade etmesi temin olunacaktır ifadeleri yer almaktadır (Köy Enstitülerinin, 1940, Kuruluşunun, 1990). Köy enstitülerinde oluşturulan kütüphaneler, öğrencilerin yaşadıkları çevreyi, bölgeyi, ülkeyi; tarihi, coğrafi, kültürel yönlerden tanıyıp öğrenmelerine yararlı olurken yurt dışındaki gelişmeleri de görüp yorumlayabilmelerine yardımcı olmaktaydı. Özellikle 1940 yılında çalışmalarına başlayan Tercüme Heyeti nin çevirip yayımladığı yerli ve yabancı klasikler, bu bilgilerin edinilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Sınıflarda ve ayrı olarak oluşturulan kütüphanelerin dermesinde mesleki kitaplar ve ders kitapları ağırlıkta olmuştur. Köy Enstitüleri nin kuruluşunda büyük etkisi ve katkısı olan dönemin İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç enstitülere gönderdiği bir mektupta Köy Enstitüleri nin çoğu artık, kitapları ciltli, dolapları sağlam, düzenli birer kütüphane kurma devrine girdi. Her yuvanın ayrılmış bir programa uyarak ve bu işe meraklı adamını bularak, kütüphane kurmaya başlamalıdır. Kütüphanesizlik ya da derme çatma kütüphane arkadaşları rahatsız etmelidir. Öğrencilere gidecekleri köylerde kütüphane kurma alışkanlığının verilmesi bu anlayışın enstitülere yerleştirilmesine bağlıdır. ifadeleriyle okuma alışkanlığı, bilgilenme ve kültürlenmenin kitap ve kütüphaneler sayesinde olabileceğini belirtmiştir (Tonguç, 1976). III.Meslek Olarak Kütüphanecilik ve Mesleki Eğitim Atatürk döneminde ( ) kurulan kütüphanelerin sahip oldukları bilgi kaynaklarının sınıflama (tasnif) ve kataloglama (fişleme) işlemleri ile ilgili eğitimin kütüphanecilik kursları ile sürdürüldüğü bilinmektedir. Kütüphane ve kütüphanecilik anlayışının yenilenmeye başladığı Atatürk dönemi sonrasında da kütüphaneci eğitimi kurslar yardımıyla devam etmiştir. Bu dönemde kütüphane hizmetlerinin verilmesi ve geliştirilmesi, kütüphaneciliğin önde gelen sorunlarından biridir. Yeterli sayıda ve nitelikte kütüphaneci istihdamı, yeni açılacak kütüphaneler için iş gücünün yetiştirilmesi amacıyla resmi bir eğitim programının da hazırlanmasını zorunlu kılmaktaydı. Hem geçmiş dönemlerden miras alınan vakıf kütüphanelerinde hem de birçok umumi / halk kütüphanesinde görev yapan kütüphaneciler, mesleki eğitim almamış olmasına karşın farklı bilgi ve yeteneklere sahiplerdi dönem incelendiğinde, özellikle İstanbul da kamulaştırılmış kütüphanelerin büyük bölümünde ve yeni kurulan üniversite /ihtisas kütüphanelerinde personel yetersizliği nedeniyle sürekli görev uzatma ve yabancı uzman görevlendirmeleri yapıldığı görülmektedir. Bu olumsuzluğun giderilmesi, Belgelerle Türk Kütüphanecilik Tarihi ( ): Retrospektif Bir Değerlendirme (I) 53 kütüphane kurumu ve hizmetlerinin ileriye dönük olarak yapılandırılması için önlemlerin alınması ve eğitim programlarının hazırlanmasını gerektirmiştir. Bununla birlikte kütüphanelerin kamu hizmeti veren eğitim kurumları olmaları ve kütüphaneciliğin de bir meslek olarak yükseköğretim kapsamında değerlendirilmesi gerektiği konusu da gündeme gelmiştir. 1-5 Mayıs 1939 da düzenlenen I. Türk Neşriyat Kongresi nde okul kitaplarının içerikleri, çocuk, genç ve yetişkinler için hazırlanacak/çevrilecek eserlerin belirlenmesi ve halkın bu eserlerden faydalanmaları için kütüphanelerin yaygınlaştırılması gerektiği üzerinde durulmuştur Temmuz 1939 da düzenlenen I. Maarif Şurası nda ise Maarif Vekâleti Kütüphaneler Müfettişi Aziz Berker, kütüphaneciliğin saygın bir meslek haline getirilmesi gerektiğini dile getirmiştir (Subaşıoğlu ve Tamdoğan, 2014). * Bu bağlamda 1942 de Adnan Ötüken ve dönemin Dil ve Tarih -Coğrafya Fakültesi dekan vekili Prof. Dr. Mehmet Emin Erişirgil tarafından hazırlanan III. dönem Kütüphanecilik Kursları başlatılmıştır. Bu kursların öncekilerden farkı daha bilimsel / kapsamlı bir ders programına sahip olması ve yaklaşık 11 yıl boyunca devam ederek kütüphanecilik bölümünün kurulmasına olanak sağlamış olmasıdır yılları arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi nde sürdürülmüş olan bu kurslarda, ilk etapta çeşitli kütüphanelerde herhangi bir kütüphanecilik eğitimi almamış kütüphaneciler eğitilmiş diğer yandan daha sonraki dönemlerde gereksinim duyulacak kütüphaneciler yetiştirilmiştir. Yeni bir kütüphanecilik formasyonu ve anlayışı sağlayan bu kurslar, kütüphanelerin ve kütüphanecilerin bilim-kültür-eğitim alanlarında vazgeçilmez elemanlar olduğunu da kanıtlamıştır. Bu konunun bilimsel ve sosyal alanda dile getirilişinin yanı sıra siyasi alanda da etkileri olmuş, 1942 de TBMM deki görüşmeler esnasında dönemin Bilecik Milletvekili Kasım Gülek in kütüphaneci eğitimi ve kütüphanelerin yaygınlaştırılması ile ilgili görüşleri dikkat çekicidir (Devlet Memurları, 1942) e kadar devam eden bu kurslarda dönemin değerli bilim adamları çeşitli konularda dersler vermişlerdir. Bu bilim adamları arasında Nusret Hızır, Ernst E. Hirsch, Ekrem Akurgal, Tibor Halasi Kun, Pertev Naili Boratav, Şevket Aziz Kansu, Benno Landsberger, Cemal Alagöz, Akdes Nimet Kırat ve Georg Rohde bulunmaktadır. Kütüphanecilik eğitiminde bu gelişmeler yaşanırken Maarif Vekaleti yurt dışından da bu eğitime destek sağlamak ve ileriye dönük planlamalar yapmak amacıyla yabancı * Aziz Berker bu görüşünü, 27 Eylül 1941 de dönemin Yüksek Tedrisat Umum Müdürlüğü ne yazdığı mektupta Fikrimce bu faaliyetlerin tanzimi (kütüphaneci yetiştirilmesi)ve bu işlerin başarılması (kütüphanecilik hizmetlerinin yapılandırılması) için ilk iş olarak tercihan İstanbul Üniversitesi nde Edebiyat Fakültesi ne bağlı olmak üzere muayyen kadrolu bir Kütüphanecilik Enstitüsü nün kurulmasına ihtiyaç vardır. ifadeleriyle tekrar dile getirmiştir..fakat arkadaşlar kütüphane demek bina demek, kitap demek olduğu kadar da kütüphaneci demektir. Kütüphanecilik mefhumu bugün bütün dünyada büyük terakkiler kaydetmiştir. Bugün kütüphanenin başında bulunan zat eski tabirle sadece bir hafız-ı kütüb değildir. Yani bu kitapların başında oturan, bunları bekleyen adam değildir. Modern manada kütüphaneci; kitaplarını fevkalade iyi tanzim etmiş, kitapların muhteviyatından malumattar, dünyadaki ilim cereyanlarını takip eden adamdır tarihli 59. İnikat (Oturum). 54 Hakan ANAMERİÇ Fatih RUKANCI Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (1): uzmanlardan destek sağlamaktadır. Amerika, Almanya ve Fransa gibi dönemin kütüphanecilik hizmetleri yönünden ileri gelen ülkelerinden ülkemize davet edilen bu uzmanlardan Lawrence S. Thompson kütüphanelerin yaygınlaştırılması, kütüphanelerin nasıl kurulması gerektiği, kitap seçimi (derme geliştirme), ödünç verme işlemleri ve danışma hizmeti konularında; Henri F. Raux ve Lucia Moholy ise bibliyografya konusunda eğitimlere katılmışlardır (Türk Kütüphaneciliğine,, 1952 (a); Türk Kütüphaneciliğine, 1952 (b); Fransız Milli, 1952; İngiliz Moholy, 1952). Bunun yanı sıra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi ile çeşitli bölümlerine ait seminer kütüphanelerinin ve Ankara Üniversitesi nin bazı fakültelerine ait kütüphanelerin düzenlenmesi, çeşitli mekanlarda bulunan yazma ve nadir eserlerin kataloglarının çıkarılması için yabancı uzmanların ve akademisyenlerin davet edilmesine devam edilmiştir (İ.Ü. Edebiyat, 1940; Alman Dr. Mme, 1947; Alman Klaus, 1958) Fotoğraf 1. A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi nde eğitimine başlayan Kütüphanecilik Kürsüsü nün Ana Bina Felsefe katındaki sınıfı 1942 den itibaren daha ciddi bir akademik program, kadro ve talimatname ile yürütülen Kütüphanecilik Kursları, özellikle dönemin yükseköğretim kurumları bünyesindeki kütüphanelerin gereksinimlerini karşılamaktaydı. Bunun ülke geneline yaygınlaştırılması ve meslekten kütüphanecilerin yetiştirilmesi gerekmekteydi. Bu nedenle 1953 te Adnan Ötüken, başta dekan Akdes Nimet Kurat ve yardımcısı Afet İnan olmak üzere Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi nin önde gelen öğretim üyelerinin ve Amerikan Ford Vakfı nın da desteğiyle yapmış olduğu girişimlerle, Kütüphanecilik derslerinin önce fakültenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nün seçmeli dersleri olarak verilmesini, ardından 1954 te Kütüphanecilik Enstitüsü nün aynı fakülte bünyesinde resmen kurulmasını sağlamıştır * (Ötüken 1957). * Hazırlanan yönetmelikte bölüm olarak anılmasına rağmen bu isim, öğretim yılları arası Kütüphanecilik Enstitüsü olarak kullanılmıştır. Belgelerle Türk Kütüphanecilik Tarihi ( ): Retrospektif Bir Değerlendirme (I) 55 Kütüphanecilik Enstitüsü nün kurulması ile beraber ülkemizde hem kütüphaneciliğin bir bilim dalı olarak kabul görmesi hem de mesleki açıdan üzerinde uzun yıllar tartışılan bir sorunun çözümlenmesi yolunda önemli adımlar atılmıştır te Ford Vakfı Kütüphanecilik Kürsüsü nün Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi bünyesinde eğitim verebilmesi, yabancı uzmanların 4 yıllığına görevlendirilmesi ve seçilecek 7-10 Türk öğrencinin ABD de 1 yıllığına kütüphane işlemleri, kütüphanecilik ile ilgili kaynaklar, mikrofilmler ve diğer eğitim materyali ile eğitilmesi için $ lık bir hibe yapmıştır (Committee on Information, 1955). Artık Türkiye kütüphanecilik alanında kendi bilim adamlarını ve meslekten kütüphanecilerini yetiştirme olanağına sahip olmuştur. Ancak yeni bilim adamı ve meslekten kütüphanecilerin yetiştirilmesi sürecinde yurt dışı desteği devam etmiş, yılları arasında Kütüphanecilik Enstitüsü nde Amerikan Ford Vakfı tarafından gönderilen 6 akademisyen yönetici olarak görev yapmıştır. Kütüphanecilik Enstitüsü 1960 yılında bölüm hüviyeti kazanarak akademik çalışmalarına ve kütüphaneci yetiştirme faaliyetlerine devam etmiştir eğitim dönemlerinde Kitap-Kütüphane-Matbaa Tarihi, Kütüphaneciliğe Giriş, Yazma Eserler, Kütüphane Sevk ve İdaresi, Fiş Çıkarma ve Kataloğa Geçirme, Halk Kütüphaneleri, Çocuk Edebiyatı, Üniversite ve Araştırma Kütüphaneleri, Okul Kütüphaneleri, Fen ve Teknik Kütüphaneleri, Müracaat - Bibliyografya ve Periyodikler - Seri Eserler adlı/içerikli dersler programda yer almıştır öğretim dönemlerinde
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks