Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

Category:

History

Publish on:

Views: 0 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Eski Metin Yeni Metin MAKSAT VE MEVZUU MADDE 3 Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır; 1- Her türlü enerji tasarrufu sağlayan kimyasal maddelerin toptan ve perakende alımını, satımını, ithalini, ihracını
Transcript
Eski Metin Yeni Metin MAKSAT VE MEVZUU MADDE 3 Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır; 1- Her türlü enerji tasarrufu sağlayan kimyasal maddelerin toptan ve perakende alımını, satımını, ithalini, ihracını ve pazarlamasını yapmak, 2- İmalat sanayi içinde enerji bölümünde, gıda maddeleri muhafazasında, taşıt yan sanayi ve ambalaj sanayi için her türlü yalıtım, izolasyon maddelerinin üretimi, toptan ve perakende alımını, satımını, ithalini, ihracını ve pazarlamasını yapmak. 3- Tarım sanayinde her türlü tarım ürünlerinin sıcak, soğuk ve rutubetten etkilenmesini önleyen yalıtım ve izolasyon maddelerinin üretimi, toptan ve perakende alımını, satımını, ithalini, ihracını ve pazarlamasını yapmak. 4- İnşaat sektörü için her türlü izolasyon ve yalıtım maddelerinin üretimi, toptan ve perakende alımını, satımını, ithalini, ihracını ve pazarlamasını yapmak. 5- Elektronik sanayinde her türlü maddelerin rutubetten ve diğer etkenlerden korunmasını sağlamak amacı ile izolasyon ve yalıtım maddelerinin üretimi, toptan ve perakende alımını, satımını, ithalini, ihracını ve pazarlamasını yapmak. 6- Gemi sanayi için muhafaza ve lamine edici maddelerin üretimini toptan ve perakende alımını, satımını, ithalini, ihracını ve pazarlamasını yapmak. 7- Tekstil sanayi için muhafaza ve lamine edici maddelerin üretimi, toptan ve perakende alımını, satımını, ithalini, ihracını ve pazarlamasını yapmak ve tekstil maddelerinin laminasyonunu gerçekleştirmek. 8- Ses ve her türlü gürültüyü önleyen izolasyon ve tecrit maddelerinin üretimi, toptan ve perakende alımını, satımını, ithalini ihracını ve pazarlamasını yapmak. 9- Ayakkabı, saraciye, çanta ve aksesuarların imalatı için rutubet ve su geçirmeyi önleyici her türlü tecrit maddelerinin üretimi, toptan ve perakende alımını, satımını, ithalini, ihracını ve pazarlamasını yapmak. 10- Yukarıda zikri geçen ve/veya bu emtiaların imalinde kullanılan her türlü makina, cihaz, araç ve gereç, yedek parça aksamının, ham, yarı mamul ve mamul maddelerin ambalaj malzemelerinin imalini, ithalini, ihracını yapmak bu maksatlarla ilgili olarak gerek yurt içinde gerekse yurt dışında her türlü tesis, fabrika, depo ve işletmeler kurmak ve işletmek. MADDE-3) AMAÇ VE KONU Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır; Her türlü enerji tasarrufu sağlayan kimyasal maddelerin toptan ve perakende alımını, satımını, ithalini, ihracını ve pazarlamasını yapmak, İmalat sanayi içinde enerji bölümünde, gıda maddeleri muhafazasında, taşıt yan sanayi ve ambalaj sanayi için her türlü yalıtım, izolasyon maddelerinin üretimi, toptan ve perakende alımını, satımını, ithalini, ihracını ve pazarlamasını yapmak. Tarım sanayinde her türlü tarım ürünlerinin sıcak, soğuk ve rutubetten etkilenmesini önleyen yalıtım ve izolasyon maddelerinin üretimi, toptan ve perakende alımını, satımını, ithalini, ihracını ve pazarlamasını yapmak. İnşaat sektörü için her türlü izolasyon ve yalıtım maddelerinin üretimi, toptan ve perakende alımını, satımını, ithalini, ihracını ve pazarlamasını yapmak. Elektronik sanayinde her türlü maddelerin rutubetten ve diğer etkenlerden korunmasını sağlamak amacı ile izolasyon ve yalıtım maddelerinin üretimi, toptan ve perakende alımını, satımını, ithalini, ihracını ve pazarlamasını yapmak. Gemi sanayi için muhafaza ve lamine edici maddelerin üretimini toptan ve perakende alımını, satımını, ithalini, ihracını ve pazarlamasını yapmak. Tekstil sanayi için muhafaza ve lamine edici maddelerin üretimi, toptan ve perakende alımını, satımını, ithalini, ihracını ve pazarlamasını yapmak ve tekstil maddelerinin laminasyonunu gerçekleştirmek. Ses ve her türlü gürültüyü önleyen izolasyon ve tecrit maddelerinin üretimi, toptan ve perakende alımını, satımını, ithalini ihracını ve pazarlamasını yapmak. Ayakkabı, saraciye, çanta ve aksesuarların imalatı için rutubet ve su geçirmeyi önleyici her türlü tecrit maddelerinin üretimi, toptan ve perakende alımını, satımını, ithalini, ihracını ve pazarlamasını yapmak. Yukarıda zikri geçen ve/veya bu emtiaların imalinde kullanılan her türlü makina, cihaz, araç ve gereç, yedek parça aksamının, ham, yarı mamul ve mamul maddelerin ambalaj malzemelerinin imalini, ithalini, ihracını yapmak bu maksatlarla ilgili olarak gerek yurt içinde gerekse yurt dışında her türlü tesis, fabrika, depo ve işletmeler kurmak ve işletmek. Şirket konusunu gerçekleştirmek amacıyla aşağıdaki işleri de yapabilir: 1 ŞİRKET KONUSUNU GERÇEKLEŞTİRMEK AMACIYLA AŞAĞIDAKİ İŞLERİ DE YAPABİLİR: a- Amaç ve konusu ile ilgili veya onun elde edilmesine ve değerlendirilmesine yardımcı olmak üzere şirket ve tesisler, atölyeler, ticari ve diğer üniteler kurabilir, kurdurabilir, kurulu tesisler satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, işletebilir, işlettirebilir. b- Amaç ve konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında mümessillik komisyonculuk, acentelik, bayilikler alabilir, verebilir, irtibat büroları satış ve dağıtım teşkilatı, depolar, antrepolar açabilir, her türlü taşımacılık, ithalat ve ihracat ve taahhüt işlemlerini yapabilir ve bu hususları organize edebilir. c- Amaç ve konusu ile ilgili her türlü makina, teçhizat ve yedek parçalar, ürün ve tali ürünleri ham, yarı mamul, mamul, yardımcı madde, ambalaj ve diğer malzemeleri ithal edebilir, satın alabilir, nakliyatını yapıp, pazarlayabilir. d- Amaç ve konusu ile ilgili fason imalat, tedarik ve diğer iş ve anlaşmaları yapabilir, yaptırabilir ve bu hususlara dair yatırımlara girişebilir, yurt içinde ve yurt dışında her türlü ihalelere katılabilir. Her türlü ticaret ve hizmet faaliyetlerinde bulunabilir, yurtiçinde ve yurtdışında personel eğitebilir, yetiştirebilir, istihdam edebilir. e- Yurtiçi veya yurt dışındaki bankalar veya diğer kredi veren kuruluşlardan kısa, orta ve uzun vadeli krediler alabilir, amaç ve konusu ile ilgili olarak finansal kiralama şirketleri ile finansal kiralama sözleşmesi yapabilir. f- Amaç ve konusu ile ilgili her türlü mali, ticari ve sınai işlemleri icra edebilir, teknik yardım, proje, lisans, ihtira beratı, marka, model, ticaret unvanı, resim, know-how, good-will, royalty gibi gayri maddi hakları iktisap edebilir, üzerlerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir, bunlar ve diğer sınai mülkiyet hakkı veren anlaşmaları yerli ve yabancı firmalarla yapabilir, devir ve ferağ edebilir. g- Amaç ve konusu ile ilgili veya onun elde edilmesine yardımcı olan veya diğer alanlarda çalışan yerli veya yabancı şirketler kurabilir veya onlara katılabilir. Aracılık yapmamak kaydı ile onların hisse senetlerini, tahvillerini diğer menkul kıymetlerini alabilir, satabilir, rehin ve teminat olarak gösterebilir, şirket faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla ortak girişimlerde bulunabilir, mevcut ticari işletmelere iştirak edebilir, birleşebilir. h- Amaç ve konusu ile ilgili veya ona yardımcı olmak için menkul ve gayri menkul mallar, tesisler, deniz, hava ve kara nakil vasıtaları satın alabilir, kiralayabilir, kısmen yada tamamen başkalarına kiraya verebilir, devir ve temlik edebilir, satabilir, kira sözleşmelerini ve satış vaadi sözleşmelerini tapuya şerh ettirebilir, terkin eder, gayrımenkulleri üzerinde irtifak, intifa, ipotek üst hakkı gibi sınırlı aynı haklar tesis edebilir, fabrika, depo satış mağazaları, idare binaları inşaa edebilir, alabilir, lehine rehin alabilir. Gerçek ya da tüzel üçüncü kişiler lehine her türlü ayni ve nakdi kefalet verebilir, alabilir. Hak ve alacaklarını tahsili ve temini için ayni ve satabilir. Amaç ve konusu ile ilgili veya onun elde edilmesine ve değerlendirilmesine yardımcı olmak üzere şirket ve tesisler, atölyeler, ticari ve diğer üniteler kurabilir, kurdurabilir, kurulu tesisler satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, işletebilir, işlettirebilir. Amaç ve konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında mümessillik komisyonculuk, acentelik, bayilikler alabilir, verebilir, irtibat büroları satış ve dağıtım teşkilatı, depolar, antrepolar açabilir, her türlü taşımacılık, ithalat ve ihracat ve taahhüt işlemlerini yapabilir ve bu hususları organize edebilir. Amaç ve konusu ile ilgili her türlü makina, teçhizat ve yedek parçalar, ürün ve tali ürünleri ham, yarı mamul, mamul, yardımcı madde, ambalaj ve diğer malzemeleri ithal edebilir, satın alabilir, nakliyatını yapıp, pazarlayabilir. Amaç ve konusu ile ilgili fason imalat, tedarik ve diğer iş ve anlaşmaları yapabilir, yaptırabilir ve bu hususlara dair yatırımlara girişebilir, yurt içinde ve yurt dışında her türlü ihalelere katılabilir. Her türlü ticaret ve hizmet faaliyetlerinde bulunabilir, yurtiçinde ve yurtdışında personel eğitebilir, yetiştirebilir, istihdam edebilir. Yurtiçi veya yurt dışındaki bankalar veya diğer kredi veren kuruluşlardan kısa, orta ve uzun vadeli krediler alabilir, amaç ve konusu ile ilgili olarak finansal kiralama şirketleri ile finansal kiralama sözleşmesi yapabilir. Amaç ve konusu ile ilgili her türlü mali, ticari ve sınai işlemleri icra edebilir, teknik yardım, proje, lisans, ihtira beratı, marka, model, ticaret unvanı, resim, know-how, good-will, royalty gibi gayri maddi hakları iktisap edebilir, üzerlerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir, bunlar ve diğer sınai mülkiyet hakkı veren anlaşmaları yerli ve yabancı firmalarla yapabilir, devir ve ferağ edebilir. Amaç ve konusu ile ilgili veya onun elde edilmesine yardımcı olan veya diğer alanlarda çalışan yerli veya yabancı şirketler kurabilir veya onlara katılabilir. Şirket faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla ortak girişimlerde bulunabilir, mevcut ticari işletmelere iştirak edebilir, birleşebilir. Amaç ve konusu ile ilgili veya ona yardımcı olmak için menkul ve gayri menkul mallar, tesisler, deniz, hava ve kara nakil vasıtaları satın alabilir, kiralayabilir, kısmen yada tamamen başkalarına kiraya verebilir, devir ve temlik edebilir, satabilir, kira sözleşmelerini ve satış vaadi sözleşmelerini tapuya şerh ettirebilir, terkin eder, gayrımenkulleri üzerinde irtifak, intifa, ipotek üst hakkı gibi sınırlı aynı haklar tesis edebilir, fabrika, depo satış mağazaları, idare binaları inşaa edebilir, alabilir, lehine rehin alabilir. Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerji ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde her nevi enerji ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik ve ısı enerjisi üretmek; ilgili mevzuat çerçevesinde her nevi madenleri ve gazları, petrol, doğalgaz ve türevlerini, jeotermal, su kaynakları, doğal kaynakları ve sair her türlü enerji kaynağını ve elektrik üretimi için gerekli her türlü hammadde ve yardımcı maddeleri satmak, satın almak, işlemek, depolamak, nakletmek, ithal etmek, ihraç etmek, söz konusu mevzuat 2 i- Kendisinin veya başkalarının sahibi olduğu gayrımenkulleri üzerinde gerek kendi gerek üçüncü şahıslar lehine ipotek tesis edebilir. Keza, menkullerini gerek kendi gerek üçüncü şahısların her türlü borçlarına karşılık teminat olmak üzere rehin edebilir, bunlar üzerinde ticari işleme rehni tesis edebilir ve şirket lehine rehin alabilir. Gerçek ya da tüzel üçüncü kişiler lehine her türlü ayni ve nakdi kefalet verebilir, alabilir. Hak ve alacaklarını tahsili ve temini için ayni veya şahsi her türlü teminatı alabilir veya verebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. Şirket kendi borçları için üçüncü kişilerin alacaklılara ipotek de dahil olmak üzere her türlü ayni veya şahsi taminat vermesini sağlayabilir, yapılacak bu kabil teminat iş ve muamelelerini kabul edebilir ya şahsi her türlü teminatı alabilir veya verebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. Şirket kendi borçları için üçüncü kişilerin alacaklılara ipotek de dahil olmak üzere her türlü ayni veya şahsi taminat vermesini sağlayabilir, yapılacak bu kabil teminat iş ve muamelelerini kabul edebilir. Şirket yukarıda yazılı olanlar dışında yararlı ve gerekli görülecek iş ve işlemlere Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'un vereceği karar ile girebilir. Ancak ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu gibi kararların uygulanması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınması şarttır. Sermaye Piyasası Mevzuatına uymak kaydıyla Kendisinin veya başkalarının sahibi olduğu gayrımenkulleri üzerinde gerek kendi gerek üçüncü şahıslar lehine ipotek tesis edebilir. Keza, menkullerini gerek kendi gerek üçüncü şahısların her türlü borçlarına karşılık teminat olmak üzere rehin edebilir, bunlar üzerinde ticari işleme rehni tesis edebilir ve şirket lehine rehin alabilir. Sermaye Piyasası Mevzuatına uymak kaydıyla Gerçek ya da tüzel üçüncü kişiler lehine her türlü ayni ve nakdi kefalet verebilir, alabilir. Hak ve alacaklarını tahsili ve temini için ayni veya şahsi her türlü teminatı alabilir veya verebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. Şirket kendi borçları için üçüncü kişilerin alacaklılara ipotek de dahil olmak üzere her türlü ayni veya şahsi taminat vermesini sağlayabilir, yapılacak bu kabil teminat iş ve muamelelerini kabul edebilir. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca gerekli açıklamaların yapılması ve ilgili hükümlerine uyulması kaydıyla, Şirket yönetim kontrolü altında bulunan iştiraklerine kefil olabilir, garanti verebilir, gerektiğinde de bu tür iştiraklerinin alacağı kredilere karşılık şirket gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesis edebilir, işletme rehni verebilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. çerçevesinde üretim fazlası olması halinde üretilen elektrik ve ısı enerjisini lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak, ticaretini yapmak ve bu hususlarda gerek resmi gerek özel her türlü ihalelere iştirak etmek, anlaşmalar akdetmek, Faaliyet konularıyla ilgili olarak ve ilgili mevzuatın gereklerini yerine getirmek suretiyle araştırma-geliştirme ve kalite kontrol laboratuvarları kurabilir, yönetebilir ve işletebilir, teknolojik, teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü geliştiren kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar çalışmaları vb. çalışmalar, prototip üretimi, pilot tesisin kurulması, deneme üretimi, patent ve lisans çalışmaları ile satış sonrası sorun giderme hizmetlerini kapsayan araştırma ve geliştirme faaliyetlerini gerçekleştirebilir. Sermaye Piyasası Mevzuatına uymak kaydıyla kendisinin veya başkalarının sahibi olduğu gayrımenkulleri üzerinde gerek kendi gerek üçüncü şahıslar lehine ipotek tesis edebilir. Keza, menkullerini gerek kendi gerek üçüncü şahısların her türlü borçlarına karşılık teminat olmak üzere rehin edebilir, bunlar üzerinde ticari işleme rehni tesis edebilir ve şirket lehine rehin alabilir. Sermaye Piyasası Mevzuatına uymak kaydıyla Gerçek ya da tüzel üçüncü kişiler lehine her türlü ayni ve nakdi kefalet verebilir, alabilir. Hak ve alacaklarını tahsili ve temini için ayni veya şahsi her türlü teminatı alabilir veya verebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. Şirket kendi borçları için üçüncü kişilerin alacaklılara ipotek de dahil olmak üzere her türlü ayni veya şahsi teminat vermesini sağlayabilir, yapılacak bu kabil teminat iş ve muamelelerini kabul edebilir. İşbu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu nun kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca yapılması zorunlu açıklamalar yapılacaktır. Ayrıca söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından Sermaye Piyasası Kanunu nun örtülü kazanç aktarımı yasağına ilişkin düzenlemeleri saklıdır. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca gerekli açıklamaların yapılması ve ilgili hükümlerine uyulması kaydıyla, Şirket kendi tüzel kişiliği adına, mali tabloların hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil ettikleri ortaklıklar lehine, olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3.kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verebilir. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla Şirket kendi nam ve hesabına yurtiçi ve dışında tahvil ve hisse senetleri dahil olmak üzere menkul değerler, depo sertifikaları, vadeli işlem sözleşmeleri, finansal piyasalarda işlem gören türev ürünleri, yapılandırılmış finansal enstrümanları alabilir ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunabilir, ticari bankalara, finansal kiralama, tüketici kredisi ve faktoring şirketlerine 3 Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil ve diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu nun 13. maddesi çerçevesinde tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğinde diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine haizdir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu nun 423. maddesi hükmü uygulanmaz. Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine durum şirket genel kurulunun onayına sunulacaktır. Ana sözleşme tadili niteliğinde olan bu kararın uygulanabilmesi için, şirketin tüm ana sözleşme değişikliklerinde olduğu gibi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulundan gereken izinlerin alınması gerekmektedir. iştirak amacıyla bunların hisse senetlerini satın alabilir ve gerektiğinde elden çıkarabilir. Şirket veya bağlı ortaklıkları, şirketin kendi paylarını Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen şartlar çerçevesinde satın alabilir ve rehin olarak kabul edebilirler. Şirket tarafından kendi paylarının satın ve rehin almasına ilişkin şartlara, işlem sınırlarına, geri alınan payların elden çıkarılması veya itfası ve bu hususların kamuya açıklanmasına ilişkin usul ve esaslar Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilir. Sermaye Piyasası Mevzuatı nın örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü kişi, kurum ve kuruluşa, üniversitelere, öğretim kurumlarına, vakıflara, kamuya yararlı derneklere veya bu nitelikte kişi veya kurumlara Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde yardım ve bağışta bulunabilir. Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğinde diğer borçlanma senetlerini ihraç edebilir. Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine durum şirket genel kurulunun onayına sunulacaktır. Ana sözleşme tadili niteliğinde olan bu kararın uygulanabilmesi için, şirketin tüm ana sözleşme değişikliklerinde olduğu gibi, T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu ndan gereken izinlerin alınması gerekmektedir. ŞIRKETIN MERKEZI MADDE 4 Şirketin Merkezi İstanbul İli, Beykoz İlçesindedir. Adresi: Rüzgarlıbahçe Mah.Kavak Sok. İmpa İş Merkezi No:12 K:1 Kavacık Beykoz İstanbul adresindedir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş olması şirket için fesih sebebi sayılır. Şirket, Yönetim Kurulu Kararıyla ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kuruluna ve gerektiğinde diğer i
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks