Please download to get full document.

View again

of 150
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Bestemmingsplan Floriade/Greenpark

Category:

Leadership & Management

Publish on:

Views: 9 | Pages: 150

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Gemeente Venlo Bestemmingsplan Floriade/Greenpark Toelichting, voorschriften en plankaart September 2008 Kenmerk T07 Projectnummer Toelichting Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Huidige
Transcript
Gemeente Venlo Bestemmingsplan Floriade/Greenpark Toelichting, voorschriften en plankaart September 2008 Kenmerk T07 Projectnummer Toelichting Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Huidige situatie plangebied Opbouw plangebied Functies Landschap Verkeer Landschap, cultuurhistorie en archeologie Natuur en landschap Vigerende bestemmingsplannen Grondeigendom 6 3. Juridische- en beleidskaders Europees beleid en regelgeving Verdrag van Malta (1998) Kaderrichtlijn beoordeling en beheer luchtkwaliteit (1996) Vogel- en Habitatrichtlijn (1979, 1992) Nationaal beleid en regelgeving Nota Ruimte (2006) Nationaal Milieubeleidsplan 4 (2001) Nota Mobiliteit (2006) Duurzaam Veilig (1997) Nota natuur, bos en landschap in de 21e eeuw (2000) Nota Belvedère (1999) De Boswet Natuurbeleidsplan Flora -en faunawet (2002) Startovereenkomst Waterbeleid 21e eeuw (2001) Vierde Nota Waterhuishouding (1998) Wet verontreiniging oppervlaktewateren (1969) en Wet op de waterhuishouding (1989) Grondwaterwet (1984) Circulaire Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen (2004) Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen ) Provinciaal beleid en regelgeving Streekplanuitwerking TPN (juli 1999) Provinciaal Omgevingsplan Limburg (2006) Beleid Waterleidingmaatschappij Limburg en e-water Group Integrale Natuurvisie (2005) Regionale Gebiedsvisie klavertje Gemeentelijk beleid en regelgeving 22 Bestemmingsplan Bedrijventerrein Trade Port Noord en park Zaarderheiken (2006) Bestemmingsplan Bedrijvenpark Trade Port Noord (2004) Natuurontwikkelingsplan Venlo-west Nader onderzoek Algemeen Milieu Effect Rapport Aanleiding MER Beschrijving alternatieven/varianten Inspraakprocedure Richtlijnenadvies Commissie voor de milieueffectrapportage Toetsingsadvies Commissie voor de milieueffectrapportage Verkeer Geluid Wegverkeerslawaai Railverkeerslawaai Geluid als gevolg van de Floriade Effectbeoordeling geluid Archeologie en cultuurhistorie Flora en fauna Compensatieplan Ontheffing Externe veiligheid Rijksweg A Rijksweg A Venrayseweg De Rotterdam Rijn Pijpleiding Aardgastransportleiding Vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor Risicoveroorzakende inrichtingen Risicobronnen op Trade Port Noord Verantwoording groepsrisico Bodemonderzoeken Duurzaamheidsaspecten Luchtkwaliteit Toekomstige situatie plangebied Relatie met Floriade - Greenpark Concept Greenpark Venlo Stedenbouwkundig masterplan Greenpark De elementen van het ontwerp Plekken 57 Cultuurhistorie Verbinding & Begrenzing Parkeren & bereikbaarheid Bijzondere bebouwing Kantoren in het Greenpark Concept Floriade Voorzieningen Verkeer en vervoer Inrichting van de Floriade Watertoets Algemeen De waterbeheerders van het gebied Trade Port Noord Huidige situatie Toekomstige situatie Inleiding en uitgangspunten Waterstructuur Greenpark Waterstructuur Floriade Waterkwaliteit Overleg met het Waterschap Financiële aspecten Voorschriften en plankaart Algemeen Voorschriften Plankaarten Maatschappelijke uitvoerbaarheid Inspraakprocedure Resultaten vooroverleg ex artikel 10 Bro 1 1. Inleiding Het bestuur van de Nederlandse Tuinbouwraad heeft op 7 december 2004 officieel het besluit genomen dat de Floriade 2012 door de regio Venlo zal worden georganiseerd. Het Floriade-terrein ligt in de oksel van het klaverblad Zaarderheiken, op de kruising van de autosnelwegen A73 en A67. Op deze locatie ontwikkelt de gemeente Venlo het Businesspark Greenport Venlo. Deze ontwikkeling maakt onderdeel uit van een grotere ruimtelijke ontwikkeling die ook bekend staat onder de naam 'Klavertje Vier'. Vier regionale projecten staan al volop in de steigers: twee projectvestigingen voor glastuinbouw (Californië en Siberië), realisering van bedrijventerrein Trade Port Noord en uitbreiding van de veiling ZON tot ZON Fresh Park. Het gebied tussen de A73 en de A67 is in de Nota Ruimte aangewezen tot Greenport . Hiermee rust er ook een nationaal ruimtelijk belang op het gebied. In park Zaarderheiken wordt bovendien een golfbaan tot ontwikkeling gebracht, die een duurzame ruimtelijke scheiding tussen enerzijds het grootschalige bedrijventerrein Trade Port Noord en anderzijds Greenport Venlo (voorheen bedrijvenpark Trade Port Noord) tot stand dient te brengen. Het noordelijke deel van het Floriade-terrein overlapt gedeeltelijk het Businesspark Greenport Venlo. Dit deel van de Floriade is opgenomen in het bestemmingsplan Bedrijvenpark Trade Port Noord . Het zuidelijk deel van de Floriade is opgenomen als parkzone in het bestemmingsplan Bedrijventerrein Trade Port Noord en park Zaarderheiken . Businesspark Greenport Venlo zal gedeeltelijk al vóór 2012 gerealiseerd zijn waarbij bedrijven gevestigd zijn die bij voorkeur affiniteit hebben met het concept Floriade. Na de Floriade zal het bedrijventerrein verder worden ontwikkeld. De combinatie van het Floriade-terrein en het Businesspark Greenport kan gezien worden als een win-win-situatie: architectonisch fraai vormgegeven gebouwen die niet alleen een esthetische aanwinst zijn voor de Floriade maar ook in de toekomst een nuttige functie vervullen. Omdat de vigerende bestemmingsplannen het houden, voorbereiden en ontmantelen van de Floriade 2012 niet mogelijk maken, wordt met het voorliggende bestemmingsplan voorzien in de juridisch-planologische voorwaarden voor de bedoelde activiteiten. Aangezien het organiseren van een dergelijk evenement bovendien een m.e.r.-plichtige activiteit is, is het bestemingsplan tevens het ruimtelijke plan waaraan de m.e.r.-procedure zal worden gekoppeld. 2 2. Huidige situatie plangebied Het gebied Venlo Noord-West, dat het grotere ruimtelijke geheel vormt waarbinnen het Businesspark Greenpark Venlo zal worden gerealiseerd, is gesitueerd in de noordwestelijke oksel van het verkeersknooppunt Zaarderheiken. Het plangebied van het nu voorliggende wordt in het oosten globaal begrensd door de A73 en de Heierkerkweg in het noorden. Een meanderende lijn die vanaf de Heierkerkweg in zuidelijke richting de Mierbeek volgt en vervolgens ter hoogte van de woningen aan De Zaar in noordoostelijke richting naar de St. Jansweg loopt. Tot slot sluit de grens van het plangebied wederom aan op de A73. Ter plaatse van deze aansluiting kruist het plangebied bovendien de snelweg zodat het gebied dat wordt ingesloten door de oprit vanaf Veiling ZON eveneens tot het plangebied behoort. Afbeelding 1: Het plangebied van het. Opbouw plangebied Functies Binnen het plangebied komt een relatief beperkt aantal functies voor. Momenteel hebben die functies overwegend een landelijk karakter. Een belangrijk deel van het gebied bestaat uit landschappelijk en ecologisch waardevol bosgebied. Grondwaterwinning vindt plaats in het waterwinstation Californië dat net buiten de zuidwestelijke begrenzing van het plangebied is gesitueerd. De exploitatie is in handen van de Waterleidingmaatschappij Limburg (WML). De waterleidingmaatschappij heeft aangegeven dat de waterwinning mogelijk na 2013 zal worden gestaakt. Het grondwaterbeschermingsgebied omvat momenteel het gehele plangebied, maar kan de komende jaren steeds kleiner worden. Inrichtingen met een hoog of matig risico voor de bescherming van het grondwater zijn niet toegestaan en aan andere inrichtingen worden speciale eisen gesteld. Het waterwingebied, waarin helemaal geen nieuwe inrichtingen mogen worden opgericht, valt voor een deel binnen de plangrenzen van dit bestemmingsplan Landschap Het landschap van Venlo Noord-West wordt gekenmerkt door een zonering van bos- en open gebieden die min of meer parallel loopt aan het stroomgebied van de Maas. Dwars daarop loopt een bekenstelsel dat het water van de hoger gelegen gebieden afvoert in de richting van de Maas. Concreet betekent dit dat in het oostelijke deel, waar de Floriade en Greenpark Venlo gerealiseerd worden, veel bosgebieden voorkomen en dat de bospercelen worden afgewisseld met open plekken. Binnen het plangebied bevinden de bospercelen zich ten zuiden van de Heierkerkweg, terwijl het gebied dat meer naar het zuiden is gesiuteerd een open karakter heeft. Ten westen en zuiden van het plangebied loopt het stroomdal van de Mierbeek Verkeer Momenteel is het plangebied doorsneden door een lokale wegen- en padenstructuur, waarvan een deel zelfs onverhard is. Alle wegen- en paden kennen relatief lage verkeersintensiteiten. Afbeelding 2: De Heierkerkweg. De Heierkerkweg heeft een beperkt verkeersaanbod van en naar Heierhoeve en Trade Port West. De wegen De Zaar en St. Jansweg hebben een zeer lokaal karakter, aangezien doorgaand verkeer hier niet mogelijk is. Het autoverkeer bereikt het gebied via de N273 (de Venrayseweg) en de Sevenumseweg (Sevenum-TPW). Deze regionale verbindingswegen worden door het hoofdwegennet ontsloten via respectievelijk de aansluiting A73 Grubbenvorst (toe- en afrit 12) en de A67 aansluiting Sevenum (toe- en afrit 39). 4 Langzaam verkeer bereikt het gebied via de Venrayseweg. De Heierkerkweg maakt onderdeel uit van het regionaal toeristisch fiets(knooppunten)net en kent een beperkt fietsgebruik. In de toekomst zullen de nieuwe ontwikkelingen in het plangebied effect hebben op de twee huidige aansluitingen aan de Venrayseweg: de Heierkerkweg en de St. Jansweg. Op deze kruispunten zal de interne verkeersstructuur van Greenpark worden aangesloten. Enkele bestaande lokale wegen en paden in het plangebied zullen gebruikt worden voor de interne ontsluiting van het bedrijvenpark Greenpark. Overige infrastructuur Naast een straalpad dat in de nabijheid van (en min of meer parallel aan) de Venrayseweg is gesitueerd, wordt het plangebied ook fysiek doorsneden door een aantal infrastructurele werken. De belangrijkste is de door de noordoostelijke hoek van het plangebied lopende olieleiding van de Rotterdam Rijn Pijpleidingmaatschappij (RRP). In de vigerende bestemmingsplannen is een reservering opgenomen voor een gewijzigd tracé. Een andere leiding betreft een rioolleiding van het waterschap die vanaf de Heierkerkweg in oostelijke richting het bospad volgt tot bij de op-/afrit van de A Landschap, cultuurhistorie en archeologie Gebruiksgeschiedenis Wanneer het plangebied en zijn omgeving goed wordt beschouwd valt op dat de verschillen in bodemsoort, hoogteligging en waterhuishouding in de loop der tijd geresulteerd hebben in verschillend gebruik van het terrein. Duidelijk zichtbaar is een oost-west zonering; te weten bewoning en weidegronden langs de Maas, bossen met enkele kleine landbouwenclaves ten westen daarvan en tenslotte woeste gronden (heide met vennen). Op de zandgronden waren weinig belemmeringen voor het aanleggen van wegen, zodat de verbindingen tussen Venlo en omliggende dorpen (Sevenum, Horst en Meerlo) een tamelijk rechttoe-rechtaan karakter kregen. De lage, natte delen van de zandgronden zijn ingeplant met bos (oude heideontginningen). De woeste gronden zijn ontgonnen en in agrarisch gebruik genomen (akkerbouw). De agrarische enclaves kenden nauwelijks enige bevolkingsaanwas van betekenis, daarentegen nam de bevolkingsgroei langs de Maas -in Venlo en Blerick een hoge vlucht. Nieuwe infrastructuur (spoor en wegen) werd noodzakelijk. Bij de aanleg hiervan leverde de ondergrond weinig problemen op, zodat ook hier de kortste lijn tussen de te verbinden punten kon worden gevolgd. Globaal resulteren de geologische verschillen in het plangebied in twee landschapstypen: het open landschap op de jonge heideontginningen (hoge zandgronden) in het noordwesten tegenover een kleinschalig landschap met een afwisselend geheel van akkers, weiden, bosjes, natuurgebiedjes en kleine landschapselementen (oude heideontginningen) op de lage, natte zandgronden in het zuidoosten. Landschapsbeeld In de huidige situatie is de bovengenoemde oost-west zonering nog duidelijk herkenbaar in het landschap. Een open gebied met verre zichten in het noordwesten wordt richting de oksel van Zaarderheiken in het zuidoosten meer besloten en afwisselender. De ontwikkeling van grote 5 infrastructuur en bebouwing (bedrijventerreinen) en ontwikkelingen in de bedrijfsvoering van de landbouw (glastuinbouw) hebben letterlijk een vervlakking van het karakteristieke landschap teweeggebracht. Veel kleine hoogteverschillen in het terrein zijn genivelleerd, geëgaliseerd of geïntensiveerd (zandgroeve). Alleen het dal van de Mierbeek tekent zich door haar lage ligging nog duidelijk af in het landschap. Het bosareaal werd kleiner. De horizon wordt deels bepaald door de bedrijfsgebouwen van Trade Port West, terwijl ook de hoogspanningsleidingen en de infrastructuurlijnen (rijkswegen A73 en A67, Horsterweg en de spoorlijn Eindhoven-Venlo) goed waarneembaar zijn door de landschappelijke openheid. Vanuit het landelijke gebied geredeneerd vormen de infrastructuurlijnen de 'inleiding' tot de Trade Ports in het landschap. In de oude bosgebieden is het oorspronkelijke reliëf veel nog onaangetast. Deze gebieden hebben dan ook een hoge landschappelijke waarde. Daarnaast hebben lijnelementen, zoals de Mierbeek met bijbehorende oeverwal, en (on)verharde wegen en paden met groenstructuur een hoge landschappelijke waarde. Cultuurhistorische en archeologische waarden In het huidige cultuurlandschap zijn nog allerlei cultuurhistorische elementen terug te vinden met een grote tijdsdiepte. Een onderscheid is te maken tussen in het landschap zichtbare en niet zichtbare elementen. De zichtbare elementen betreffen in grote lijnen de akkercomplexen die ontstaan zijn uit de ontginningen van St. Jan op Santfort en Zaarderkampen en de plaats waar vroeger de St. Janskapel en de St. Janshoeve stonden. In het bos ligt een urnenveld met een twintigtal zichtbare grafheuvels uit de Late Bronstijd tot (Vroege) IJzertijd. Het aangrenzend gebied is rond 1940 ontgonnen, waarbij meerdere zichtbare grafheuvels zijn opgegraven. Tijdens het enige jaren geleden uitgevoerde proefsleuvenonderzoek zijn onder de akkerlaag nieuwe graven en grafstructuren aangetroffen. Daarnaast bevindt zich in het bos een zichtbare laat-middeleeuwse houtwal als contour rondom het voormalige akkercomplex en bevinden zich in het zuidelijke deel de goed geconserveerde en zichtbare aarden wallen van een veedrift en veekraal. De vindplaatsen in het Sint-Janskapel betreffen een gebied met sporen van landgebruik uit de Volle tot Late Middeleeuwen in de vorm van greppels en omheiningen rondom het bosje van de St. Janskapel. In het bosje bevinden zich onder meer de funderingsresten van een vroegere fase van de ontginningsboerderij op Sint Jan en de vijftiende eeuwse St.Janskapel. De niet in het landschap zichtbare elementen betreffen de reeds opgegraven vindplaatsen. Het onderzoek heeft in het zuidelijk deel van het plangebied sporen van eerdere versies van de Mierbeek uit de Late Middeleeuwen tot de Nieuwe tijd aangetoond, evenals paalsporen die duiden op een bruggetje. Rondom het bosje bij de St.Janskapel zijn sporen van landgebruik in de vorm van greppels en een omheining aangetroffen. De greppels en omheining behoren waarschijnlijk bij de akkers die vanuit de ontginningsboerderij zijn ontgonnen. Ook is een nederzettingslocatie met erven uit de Late Bronstijd tot (Vroege) IJzertijd en een erf uit de volle Middeleeuwen aangetroffen en opgegraven. Ook de reeds genoemde graven en grafmonumenten die deel uitmaken van het grote urnenveld, waarvan ook de zichtbare grafheuvels deel uitmaken, zijn reeds opgegraven. Natuur en landschap Het landschap in en rond het plangebied van het Greenpark/Floriade-terrein wordt gekenmerkt door een diversiteit van bos- en open gebieden, gelegen op de overgang van de dekzanden naar het Maasdal. Het bos bestaat uit naaldbossen en gemengde bosgebieden die worden afgewisseld met open plekken. In het zuiden van het plangebied loopt het stroomdal van de Mierbeek dat het water van de hoger gelegen gebieden afvoert in de richting van de Maas. De identiteit van het landschap wordt gevormd door historische wegen, paden en verkavelingspatroon, al dan niet benadrukt door bomen en bossages Vigerende bestemmingsplannen Voor het globaal gesproken ten zuiden van de Heierkerkweg gesitueerde deel van het plangebied van het voorliggende plan, vigeert het Bestemmingsplan Bedrijvenpark Trade Port Noord van de gemeente Venlo. Dit bestemmingsplan is door de gemeenteraad van Venlo vastgesteld op 29 september 2004 en vervolgens door gedeputeerde staten goedgekeurd op 10 mei Voor het zuidelijke deel vigeert het bestemmingsplan Bestemmingsplan Bedrijventerrein Trade Port Noord en park Zaarderheiken , eveneens van de gemeente Venlo. Het bestemmingsplan Bestemmingsplan Bedrijventerrein Trade Port Noord en park Zaarderheiken is op 25 januari door de gemeenteraad vastgesteld en door gedeputeerde staten op 19 september 2006 (gedeeltelijk) goedgekeurd. Voor het deel van het plangebied dat betrekking heeft op de snelweg A73 en het ten oosten daarvan gesitueerde deel van het plangebied vigeert het Algemeen Bestemmingsplan van de voormalige gemeente Grubbenvorst. Dit bestemmingsplan is door de gemeenteraad van Grubbenvorst vastgesteld op 3 juli 1980 en vervolgens door gedeputeerde staten (behoudens een aantal ondergeschikte plandelen) goedgekeurd op 19 januari Voor de rijksweg A73 vigeert de Partiële herziening Algemeen bestemmingsplan Rijksweg A73/CVV van de voormalige gemeente Grubbenvorst, vastgesteld op 14 november 1989 en goedgekeurd op 5 juni Grondeigendom Het grootste gedeelte van het plangebied is gemeente-eigendom. Eén perceel is nog in particulier eigendom. Het is de bedoeling dit perceel te verwerven. Op dit perceel rust een voorkeursrecht. 7 3. Juridische- en beleidskaders Dit hoofdstuk beschrijft het beleid en de regelgeving die direct of indirect van invloed zijn op de Floriade en Greenpark Venlo. Het gaat daarbij vooral om bestaande en vastgestelde plannen en regelgeving die kaderstellend kunnen zijn voor het verder ontwikkelen van alternatieven en varianten. Achtereenvolgens wordt ingegaan op internationaal, nationaal, provinciaal, regionaal en lokaal beleid Europees beleid en regelgeving Verdrag van Malta (1998) In 1992 hebben de Europese Ministers van cultuur in Valletta het Verdrag van Malta ondertekend. Het verdrag heeft tot doel het archeologisch erfgoed te beschermen als bron van het Europees gemeenschappelijk geheugen en als middel voor geschiedkundige en wetenschappelijke studie. Grondgedachte is dat er wordt gestreefd naar het behoud van archeologische waarden in situ, dit wil zeggen in het bodemarchief. Het verdrag van Malta is verwerkt in de monumentenwet. Uitvoering van archeologische opgravingen dient bij voorkeur alleen plaats te vinden als behoud of bescherming niet langer mogelijk is. Als behoud niet mogelijk is, moet er voor worden zorg gedragen dat de informatie die in de bodem zit niet verloren gaat. Dit houdt een onderzoeksverplichting in, die kan leiden tot een volledige, wetenschappelijke opgraving van de aanwezige resten. Om behoud in situ als prioriteit te stellen, wordt gestreefd naar het volwaardig meewegen van het archeologisch belang in planologische besluitvormingsprocessen door dit aspect al vanaf het begin bij de planvorming te betrekken Kaderrichtlijn beoordeling en beheer luchtkwaliteit (1996) In de kaderrichtlijn inzake de beoordeling en het beheer van de luchtkwaliteit (richtlijn 96/62/EG) heeft de Europese Unie de uitgangspunten voor het luchtkwaliteitsbeleid vastgelegd. Daarin zijn grondbeginselen opgenomen van een gemeenschappelijke strategie voor het vaststellen van grenswaarden voor de luchtkwaliteit ter bescherming van mens en milieu, alsmede een programma waarin de Europese Unie zich ten doel stelt om voor 13 luchtverontreinigende stoffen voorstellen te formuleren voor grenswaarden voor de buitenluchtkwaliteit. De Europese emissie-eisen liggen voor personenauto's vast tot 2005 en voor zware voertuigen tot Vogel- en Habitatrichtlijn (1979, 1992) De Europese Unie heeft twee richtlijnen vastgesteld die zorgdragen voor de bescherming van de belangrijkste Europese natuurwaarden: de Vogelrichtlijn uit 1979 en de Habitatrichtlijn uit Hoewel het om twee afzonderlijke
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks