Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Betreft: Dierlijke bijproducten niet bestemd voor menselijke consumptie - Toepassing van Verordening (EG) Nr. 1774/2002 van 3 oktober PDF

Category:

Recruiting & HR

Publish on:

Views: 26 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
DG Controlebeleid Directie Dierengezondheid en Veiligheid dierlijke producten Uw correspondent : Dr Lic. Michel GOUFFAUX tel : fax : Omzendbrief
Transcript
DG Controlebeleid Directie Dierengezondheid en Veiligheid dierlijke producten Uw correspondent : Dr Lic. Michel GOUFFAUX tel : fax : Omzendbrief aan de Dames en Heren exploitanten van: inrichtingen erkend of geregistreerd op basis van de wetten van 5 september 1952 en van 15 april 1965 ; vleeswinkels of viswinkels bedoeld in de koninklijke besluiten van 12 december 1955 of van 30 april Uw brief van Uw referenties Onze referenties Bijlagen Datum PCCB/S2/MGX/BVE/PPS/ Betreft: Dierlijke bijproducten niet bestemd voor menselijke consumptie - Toepassing van Verordening (EG) Nr. 1774/2002 van 3 oktober Deze omzendbrief dient ter verduidelijking van de verplichtingen opgelegd aan de uitbaters van bedrijven die voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong produceren bestemd voor de menselijke consumptie, inzake het verzamelen, de opslag, het hanteren, het verwerken, het gebruik en de verwijdering van niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten, hierna genoemd dierlijke bijproducten. Deze omzendbrief omvat de principes en doelstellingen van de Overeenkomst van tussen de Minister van Volksgezondheid en de drie gewestelijke Ministers die bevoegd zijn op het gebied van Leefmilieu, en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op Deze omzendbrief omvat eveneens de bepalingen van de verordening (EG) Nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 3 oktober 2002 tot vaststelling van de gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten. In bijlage vindt u de verschillende modellen van borderellen voor de traceerbaarheid, opgelegd door de gewestelijke reglementeringen. Deze omzendbrief heft de administratieve omzendbrief op van 27 mei 2003 met referentie 30/bijproducten/BVE/ betreffende Dierlijke bijproducten niet bestemd voor menselijke consumptie : toepassing van verordening (EG) n 1774/2002 van 3 oktober 2002, en vervangt deze. F.A.V.V. WTC III - Simon Bolivarlaan Brussel Tel Fax A.F.S.C.A. WTC III - Bd. Simon Bolivar Bruxelles Tel Fax Mgdafsca nl.doc 2 De voornaamste wijzigingen die aangebracht worden in vergelijking met de voorgaande versie hebben tot doel onderstaande punten te verduidelijken : - de interpretatie die gegeven dient te worden aan de definities van materiaal van categorie 2 en 3 van het maagdarmkanaal (hoofdstuk I); - de modaliteiten voor identificatie van materiaal van de drie categorieën en van dierlijke bijproducten bestemd voor rechtstreekse voedering van bepaalde dieren (hoofdstuk II en bijlage I); - de uitsluiting van het Tartrazine als toegelaten substantie voor de denaturatie van materiaal van categorie 1 (bijlage I); - de uitsluiting uit het toepassingsgebied van de omzendbrief van de grondstoffen die bestemd zijn voor de voedingsgelatine, het voedingscollageen en de voor menselijke consumptie bestemde bijproducten van dierlijke oorsprong (hoofdstuk X). Deze wijzigingen zijn in de hierna volgende tekst aangeduid met een verticale streep in de linkermarge. Hoofdstuk I. Definities van dierlijke bijproducten. De dierlijke bijproducten zijn : hele kadavers of delen van dieren of producten van dierlijke oorsprong zoals bedoeld in de hieronder vermelde titels 1 tot 3, die niet bestemd zijn voor menselijke consumptie. 1. Categorie 1-materiaal. Onder categorie 1-materiaal wordt verstaan dierlijke bijproducten die aan de onderstaande beschrijving beantwoorden of materiaal dat dergelijke bijproducten bevat : a. TSE - GRM Alle delen, met inbegrip van de huid van de dieren die vermoedelijk met een TSE zijn besmet overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 999/2001 of waarbij de aanwezigheid van een TSE officieel is bevestigd. Gespecificeerd risicomateriaal en, indien op het tijdstip van de verwijdering het gespecificeerd risicomateriaal nog niet is weggenomen, hele kadavers die gespecificeerd risicomateriaal bevatten. Al het materiaal dat als GRM moet behandeld worden, is beschreven in punt 1 definities van de ministeriële omzendbrief met referentie 30/SA/GRM/MGX/AT/ van met betrekking tot GRM traceerbaarheid registers. b. Hormonen en milieucontaminanten De producten afkomstig van dieren die stoffen toegediend hebben gekregen die op grond van 3 Richtlijn 96/22/EG verboden zijn : stilbenen, zouten en esters daarvan, ß-agonisten en stoffen met thyreostatische, oestrogene, androgene of gestagene werking De producten van dierlijke oorsprong die residuen bevatten van de contaminanten en andere in het milieu aanwezige stoffen zoals bedoeld in groep B, punt 3, van bijlage I van Richtlijn 96/23/EG van de Raad van 29 april 1996 inzake controlemaatregelen ten aanzien van bepaalde stoffen en residuen daarvan in levende dieren en in producten daarvan en tot intrekking van de Richtlijnen 85/358/EEG en 86/469/EEG en de Beschikkingen 89/187/EEG en 91/664/EEG, indien dergelijke residuen het in de communautaire wetgeving of, bij gebreke daarvan, in de nationale wetgeving toegestane niveau overschrijden : organische chloorverbindingen met inbegrip van PCB's, organische fosforverbindingen, scheikundige elementen, mycotoxinen, kleurstoffen en overige. c. Andere Al het dierlijke materiaal dat wordt opgevangen bij de behandeling van afvalwater van bedrijfsruimten waar gespecificeerd risicomateriaal wordt verwijderd (slachthuizen voor herkauwers, uitsnijderijen voor rundvlees, lokalen bestemd voor het ontbenen en uitsnijden van vers vlees in de werkplaatsen voor de productie van gehakt vlees, vleesbereidingen of producten op basis van vlees en lokalen bestemd voor het ontbenen en uitsnijden van vers vlees in speciaal erkende vleeswinkels) met inbegrip van zeefresten, materialen afkomstig van ontzanding, mengsels van olie en vet, slib en materialen verwijderd uit de afvoerleidingen van deze bedrijven, tenzij zulk materiaal geen gespecificeerd risicomateriaal of delen daarvan bevat. Keukenafval en etensresten afkomstig van internationaal opererende middelen van vervoer. Mengsels van categorie 1-materiaal met categorie 2-materiaal of met categorie 3-materiaal dan wel met materiaal van beide categorieën, daaronder begrepen materiaal dat bestemd is om in een categorie 1-verwerkingsbedrijf te worden verwerkt. 2. Categorie 2-materiaal. Onder categorie 2-materiaal wordt verstaan dierlijke bijproducten die aan de onderstaande beschrijving beantwoorden of materiaal dat dergelijke bijproducten bevat : a) mest en de inhoud van het maagdarmkanaal van zoogdieren en loopvogels, al dan niet gescheiden van het maagdarmkanaal; b) al het dierlijke materiaal dat wordt opgevangen bij de behandeling van afvalwater van andere slachthuizen dan die welke onder categorie 1-materiaal vallen, met inbegrip van zeefresten, materialen afkomstig van ontzanding, mengsels van olie en vet, slib en materialen verwijderd uit de afvoerleidingen van deze bedrijven; c) producten van dierlijke oorsprong die residuen bevatten van diergeneesmiddelen en contaminanten zoals bedoeld in groep B, punten 1 en 2, van bijlage I van Richtlijn 96/23/EG, indien dergelijke residuen het in de communautaire wetgeving toegestane niveau overschrijden, namelijk : GROEP B - Diergeneesmiddelen en contaminanten 1. Antibacteriële stoffen met inbegrip van sulfonamiden, quinolonen 2. Andere diergeneesmiddelen 4 a) Wormmiddelen b) Anticoccidia, met inbegrip van nitro-imidazolen c) Carbamaten en pyrethroïden d) Tranquillizers e) Niet-steroïdale anti-inflammatoire farmaca (NSAIF) f) Andere stoffen met farmacologische werking; d) andere producten van dierlijke oorsprong dan categorie 1-materiaal, ingevoerd uit derde landen, die tijdens de in de communautaire wetgeving voorgeschreven controle niet blijken te voldoen aan de veterinaire voorschriften voor invoer in de Gemeenschap, tenzij zij worden teruggezonden of tenzij de invoer ervan is toegestaan onder beperkende voorwaarden die in communautaire wetgeving zijn vastgesteld; e) andere dieren en delen van dieren dan bedoeld in artikel 4, die anders dan door slachting voor menselijke consumptie sterven, met inbegrip van dieren die worden gedood om een epizoötie uit te roeien; f) mengsels van categorie 2-materiaal met categorie 3-materiaal, daaronder begrepen materiaal dat bestemd is om in een categorie 2-verwerkingsbedrijf te worden verwerkt; g) andere dierlijke bijproducten dan categorie 1-materiaal of categorie 3-materiaal. 3. Categorie 3-materiaal. Onder categorie 3-materiaal wordt verstaan dierlijke bijproducten die aan de onderstaande beschrijving beantwoorden of materiaal dat dergelijke bijproducten bevat : a) delen van geslachte dieren die overeenkomstig de communautaire wetgeving voor menselijke consumptie geschikt zijn verklaard, maar die om commerciële redenen niet voor menselijke consumptie bestemd zijn; b) delen van geslachte dieren, die voor menselijke consumptie ongeschikt zijn verklaard, maar die geen symptomen van op mens of dier overdraagbare ziekten vertonen en die afkomstig zijn van karkassen die overeenkomstig de communautaire wetgeving voor menselijke consumptie geschikt zijn verklaard; c) huiden, hoeven en horens, varkenshaar en veren van dieren die worden geslacht in een slachthuis nadat zij een keuring vóór het slachten hebben ondergaan waarbij zij geschikt zijn verklaard om voor menselijke consumptie te worden geslacht overeenkomstig de communautaire wetgeving; d) bloed verkregen van andere dieren dan herkauwers die worden geslacht in een slachthuis nadat zij een keuring vóór het slachten hebben ondergaan waarbij zij geschikt zijn verklaard om voor menselijke consumptie te worden geslacht overeenkomstig de communautaire wetgeving; e) dierlijke bijproducten verkregen bij de productie van voor menselijke consumptie bestemde producten, waaronder ontvette beenderen en kanen; f) andere voormalige voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong of voormalige voedingsmiddelen die producten van dierlijke oorsprong bevatten dan keukenafval en etensresten, die niet langer voor 5 menselijke consumptie bestemd zijn, zulks om commerciële redenen of ten gevolge van gebreken bij de productie of bij de verpakking of andere gebreken die geen enkel gevaar voor mens of dier vormen; (geen producten afkomstig van bakkerijen) g) op volle zee voor de productie van vismeel gevangen vis of andere zeedieren, met uitzondering van zeezoogdieren; h) verse bijproducten van vis afkomstig van bedrijven die visproducten voor menselijke consumptie vervaardigen; i) ander keukenafval en etensresten dan genoemd in categorie 1; j) het maagdarmkanaal van andere dieren dan zoogdieren en loopvogels, al dan niet geledigd; k) het geledigde maagdarmkanaal van zoogdieren en loopvogels, niet bestemd voor humane consumptie, voor zover het geledigd is met inachtneming van de voorwaarden vastgelegd voor het ledigen van dergelijke organen indien ze bestemd zijn voor humane consumptie. Hoofdstuk II. Productie van dierlijke bijproducten. Als de bewerking of omstandigheid waarin een dierlijk bijproduct is geproduceerd dat niet bestemd is voor de menselijke consumptie, een gevolg is van de beslissing van een dierenarts, een inspecteur of een controleur om de producten schadelijk of voor de menselijke consumptie ongeschikt te bevinden of verklaren, wordt deze in geen geval beschouwd als de producent van dierlijke bijproducten. De dierenarts, de inspecteur of de controleur die voornoemd besluit neemt, brengt de producent op de hoogte door hem het document bewijs van inbeslagneming te bezorgen waarvan het model voorkomt in bijlage II bij deze omzendbrief. In voorkomend geval wordt één enkel document bezorgd voor alle besluiten die in de loop van een werkdag werden genomen. Overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 5 juni 2004 betreffende het verbod op het gebruik en het verhandelen van dierlijke bijproducten en oliën en vetten voor de dierenvoeding, mogen categorie 2-materiaal, op voorwaarde dat dit afkomstig is van dieren die niet zijn gedood of gestorven als gevolg van de aanwezigheid of vermoede aanwezigheid van een op mens of dier overdraagbare ziekte, alsook categorie 3-materiaal voortgebracht in een slachthuis, gebruikt worden voor het direct voederen van dieren in dierentuinen, circusdieren, andere reptielen en roofvogels dan dieren in dierentuinen of circusdieren, pelsdieren, wilde dieren waarvan het vlees niet bestemd is voor de menselijke consumptie, honden in erkende kennels of honden voor de jacht die deel uitmaken van een erkende jachthondenmeute, en maden voor gebruik als visaas. Het materiaal dat aangeboden wordt als karkassen, halve karkassen, kwartieren of andere deelstukken moet per stuk voorzien zijn van het keurmerk waaruit blijkt dat het vlees ongeschikt is voor menselijke consumptie en van een etiket waarop tenminste het SANITEL-nummer, het slachthuis van herkomst, de slachtdatum en de vermelding niet voor menselijke consumptie. Voeder voor... voorkomen, aangevuld met de naam van de specifieke diersoort(en) waarvoor het materiaal bestemd is. 6 Als het ander materiaal van categorie 2 of 3 betreft, moet dit verpakt zijn; elke verpakking wordt verzegeld door de dierenarts van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en voorzien van een etiket dat dezelfde vermeldingen bevat. Hoofdstuk III. Inrichtingen waar dierlijke bijproducten worden geproduceerd. Dit zijn de inrichtingen en andere plaatsen waar dierlijke bijproducten worden geproduceerd, zoals bedoeld in hoofdstuk III van de Conventie dierlijk afval. Hoofdstuk IV. Denaturatie van dierlijke bijproducten. In afwachting van een lijst van stoffen die kunnen gebruikt worden voor de denaturatie van categorie 2 en categorie 3 materiaal, bestemd voor de verschillende verwerkingscircuits, moet enkel het categorie 1-materiaal, met uitzondering van dit bestemd om rechtstreeks aan bepaalde dieren te worden gevoederd, zo snel mogelijk na de productie worden gedenatureerd. De stoffen voor de denaturatie van categorie 1-materiaal die verenigbaar zijn met de technologie voor de behandeling van bijproducten en de milieueisen hieromtrent, en die gebruikt mogen worden in de producerende inrichtingen, worden vermeld in bijlage I, punt C van deze omzendbrief. In de producerende inrichting dient de exploitant of zijn gemachtigde in te staan voor de denaturatie en er alle kosten van te dragen. Naargelang de plaats en de omstandigheden, wordt de officiële controle op de denaturatie uitgevoerd door de bevoegde personen hetzij van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen hetzij van het betreffende Gewestelijke Ministerie van Leefmilieu. In uitzonderlijke omstandigheden, die verband houden met de hoeveelheid of de toestand van de dierlijke bijproducten of met de aard van het omhulsel, kan de dierenarts, inspecteur of controleur afwijking toestaan op de verplichting tot denaturatie voor zover de dierlijke bijproducten worden opgehaald in een door hem verzegelde container of vervoermiddel en het nummer van het zegel vermeld wordt op het borderel voor de traceerbaarheid van dierlijke bijproducten, waarvan het model voorkomt in de bijlage III of IV bij deze omzendbrief. Behalve deze uitzondering is het een producent verboden aan een geregistreerd vervoerder of erkend ophaler niet-gedenatureerde dierlijk bijproducten over te dragen tenzij het categorie 2 of categorie 3-materiaal betreft. Zo ook is het een geregistreerd vervoerder of erkend ophaler verboden om dergelijke dierlijke bijproducten mee te nemen indien deze niet gedenatureerd zijn. Hoofdstuk V. Meldingsplicht. Zodra dierlijke bijproducten worden voortgebracht, moet dit, binnen de vierentwintig uur, door de exploitant worden gemeld aan een erkend ophaler. 7 De melding gebeurt door het toezenden per fax van het borderel voor de traceerbaarheid van dierlijke bijproducten waarvan het model voorkomt in bijlage III, IV, of V bij deze omzendbrief en waarvan de rubrieken 1 tot 4 behoorlijk worden ingevuld. De producent van de dierlijke bijproducten mag de ophaler vrij kiezen uit de lijsten van erkende ophalers die overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk VI van deze omzendbrief zijn vastgelegd. De exploitant is vrijgesteld van de meldingsplicht voor dierlijke bijproducten waarvan de productie voorspelbaar is en de ophaling vooraf is geregeld op grond van contractuele akkoorden tussen de producent en de erkende ophaler. In dat geval moet de ophaalfrequentie voldoende zijn om het behoud van de hygiënische werkingsvoorwaarden in de producerende inrichting te verzekeren; ze moet worden vastgesteld rekening houdend met de aard en het volume van de activiteiten. Hoofdstuk VI. Ophaling en vervoer van dierlijke bijproducten. Omdat in België het merendeel van het categorie 2-materiaal dezelfde bestemming heeft als het categorie 1-materiaal, worden deze over het algemeen gelijktijdig opgehaald door eenzelfde ophaler. Dierlijke bijproducten mogen alleen worden opgehaald en vervoerd door de daartoe door de bevoegde Gewestelijke Overheden geregistreerde of erkende operatoren. De lijsten van de geregistreerde vervoerders en erkende ophalers worden ter beschikking gesteld op de websites van de bevoegde gewestelijke diensten : ο Vlaams gewest : ο Waals gewest : ο Brussels hoofdstedelijk gewest : Momenteel zijn de erkende operatoren die in het Brussels hoofdstedelijk gewest moeten werken, diegene die erkend werden door het Vlaams en Waals gewest. De ophaling en het vervoer van dierlijke bijproducten moet gebeuren in overeenstemming met de gewestelijke reglementeringen. Hoofdstuk VII. Traceerbaarheid van dierlijke bijproducten. 8 De traceerbaarheid van de verwijdering van dierlijke bijproducten niet bestemd voor de menselijke consumptie, uitgezonderd de mest en de inhoud van het maagdarmkanaal bestemd om op het land te worden uitgereden, wordt verzekerd door het gebruik van het borderel voor de traceerbaarheid van dierlijk bijproducten waarvan de modellen, naargelang de bestemming van de dierlijke bijproducten, voorkomen in de bijlagen III tot V bij deze omzendbrief. Deze documenten bevatten informatie omtrent de herkomst, de aard, de hoeveelheid, de bestemming, de verzameling, het gebruik of de verwerking van de bijproducten. Voor elke verwijdering wordt een apart borderel opgemaakt. Elk borderel bestaat uit één enkele vel. Het wordt opgesteld overeenkomstig de wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken. De verschillende modellen van borderellen zijn voorgedrukt op doorschrijf papier en bestaan uit drie exemplaren : - het origineel exemplaar dat de bijproducten op zijn weg naar de eerste verwerkende inrichting vergezelt ; - een kopie voor de ophaler ; - een kopie voor de producerende inrichting. Elke verantwoordelijke persoon, vult de voor hem bestemde rubriek in en bewaart daarvan een kopie gedurende ten minste drie jaar om ze op elk verzoek van een bevoegde overheid te kunnen voorleggen. Ter identificatie van de producerende inrichting en de te verwijderen dierlijke bijproducten, vult de producent de rubrieken 1 en 3 van het borderel in. De hoeveelheid materiaal van elke categorie waaruit het op te halen lot bestaat, dient op de overeenstemmende lijn van rubriek 3 van het borderel te worden aangegeven in kg na een daadwerkelijke weging. Bovendien moet eveneens, telkens het materiaal geïndividualiseerd kan worden, het aantal samenstellende eenheden van het op te halen lot worden vermeld. Een afzonderlijk borderel wordt opgemaakt voor elk dier, karkas, levensmiddel of partij daarvan dat in beslag is genomen en waarvoor een proces-verbaal is opgesteld. Als het gaat om categorie 2 of categorie 3-materiaal dat bestemd is om rechtstreeks aan bepaalde dieren te worden gevoederd, vult de dierenarts van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen op het daartoe bestemde borderel rubriek 3bis in dat betrekking heeft op de veterinaire certificering. Indien de productie aan een erkend ophaler dient gemeld te worden, vult de producent rubriek 4 in. Hij verstuurt per fax een kopie van het aldus ingevulde document naar de erkende ophaler. Bij de ophaling van materiaal, vult de gema
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks