Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

BEZPECNOSTNÍ LIST. (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku

Category:

Presentations & Public Speaking

Publish on:

Views: 50 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
BEZPECNOSTNÍ LIST (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) Identifikátor výrobku ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku Název výrobku Chemický název Registracní císlo REACH Nuclease-free
Transcript
BEZPECNOSTNÍ LIST (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) Identifikátor výrobku ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku Název výrobku Chemický název Registracní císlo REACH Nuclease-free Water Ktétolátce/temtolátkám nenívtétosmesiuvedenožádnéregistracnícíslo, protožerocníimportovanémnožstvínedosahujejednétunyneboještenevypršelo prechodové období pro její/jejich registraci podle clánku 23 narízení REACH. Príslušnáurcenápoužitílátkynebosmesianedoporucenápoužití Relevant identified uses Pouze pro úcely výzkumu. Použijtekódspopisem SU22 - Verejná sféra (správa, vzdelávání, zábava, sluzby, remesla), PROC15 - Pouzitíjakolaboratornícinidlo,PC21-Laboratorníchemikálie,SU24 Vedecký výzkum a vývoj Nedoporucenápoužití Neníurcenoprospotrebitelskévyužití Podrobné údaje o dodavateli bezpecnostního listu Manufacturer/Supplier LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV KWARTSWEG NN BLEISWIJK NETHERLANDS 31-(0) Telefonní císlo pro nouzové volání Outside of the U.S Country specific Emergency Number (if available): CHEMTREC Czech Republic (Prague) +(420) (PozdravJazyk:ceština) Stránka 1 / 8 ODDÍL 2: Identifikace nebezpecnosti Klasifikace látky nebo smesi Klasifikace podle Narízení (ES) c. 1272/2008 [CLP] Fyzikální nebezpecnost Nebezpecnost pro zdraví Nebezpecnostproživotní prostredí Klasifikace podle smernice 67/548/EHS nebo 1999/45/ES Prvky oznacení Oznacování podle Narízení (ES) c. 1272/2008 [CLP] Výstražnésymboly nebezpecnosti signální slovo Žádný standardní vety o nebezpecnosti pokyny pro bezpecné zacházení Dalšínebezpecnost ODDÍL3:Složení/informaceosložkách Popis první pomoci ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc Stykskuží kontakt s okem POŽITÍ Inhalace Informace pro lékare Vypláchnetemnožstvím vody.nenívyžadovánaokamžitálékarskápéce. Nekolik minut opatrne oplachujte vodou. Vyjmete kontaktní cocky, pokud jsou prítomny a pokud je jejich vyjmutí snadné. Pripoužitízabežnýchpodmíneksenepredpokládávýznamnériziko.Pokudse necítíte dobre, vyhledejte lékarskou pomoc. Pripoužitítohotomateriáluzabežnýchpodmíneksenepredpokládáriziko vdechnutí. V prípade potreby konzultujte s lékarem. Symptomatickyošetrete. Nejduležitejšíakutníaopoždenésymptomyaúcinky Pokyntýkajícíseokamžitélékarsképomociazvláštníhoošetrení Žádný. Stránka 2 / 8 ODDÍL5:Opatreníprohašenípožáru Hasiva Vhodná hasiva Nevhodná hasiva Vodní zkrápení. Oxid uhlicitý (CO2). Pena. Suchá chemikálie. Informace nejsou k dispozici. Zvláštnínebezpecnostvyplývajícízlátkynebosmesi Neznámé Pokyny pro hasice Standardníopatreníprichemickýchpožárech Opatrenínaochranuživotníhoprostredí Nenínutnoprovádetzádnáopatreníkochranezivotníhoprostredí.Vyvarujtesevypouštenídokanalizaceavodních toku,kdykolitobudemožné Metodyamateriálproomezeníúnikuaprocištení Impregnujte inertní pohlcující látkou Odkaz na jiné oddíly Dalšíinformacejsouuvedenyvoddílu8 Specifické konecné/specifická konecnápoužití Pouze pro úcely výzkumu ODDÍL 6: Opatrení v prípade náhodného úniku Opatrení na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy Zajisteteodpovídajícíodvetrávání.Vždynostedoporucenéosobníochrannéprostredky.Používejteprostredkyosobní ochrany.dalšípodrobnostivizcást8. ODDÍL 7: Zacházení a skladování Opatrení pro bezpecné zacházení Používejtepožadovanéosobníochrannéprostredky.Pouzívejteosobníochrannépomucky. Podmínky pro bezpecné skladování látek a smesí vcetne neslucitelných látek a smesí Udržujtenasuchém,chladném adobrevetraném míste.uschovávejtevrádnéoznacenýchnádobách. Stránka 3 / 8 ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostredky Kontrolní parametry Expozicní limity Technická opatrení Zajistetedostatecnévetrání,zvláštvuzavrenýchprostorách Omezování expozice Osobní ochranné prostredky Ochrana dýchacích cest Ochrana rukou Ochrana ocí Ochranakužeatela Hygienická opatrení V prípade nedostatecného odvetrávání noste respirátory nebo komponenty, které bylytestoványaschválenyvsouladuspríslušnýmistátníminormami. PoužívejtevhodnéochrannérukaviceMateriálrukavic:Kompatibilnírukavice odolné proti chemikáliím. Tesne priléhající ochranné brýle Používejtevhodnýochrannýodev Sproduktem manipulujtevrámcihygienickýchopatrenípovažovaným za správnoupraxinaúrovnipracovišt Omezováníexpoziceživotníhoprostredí Stránka 4 / 8 ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech Vzhled Kapalina Zápach Bod tání/rozmezí bodu tání C Smes nebyla testována Bod varu/rozmezí bodu varu C Smes nebyla testována Flash point C Smes nebyla testována Teplota samovznícení C Smes nebyla testována Teplota rozkladu C Smes nebyla testována Evaporation rate horlavost (pevné látky, plyny) Hornímezvýbušnosti Smes nebyla testována Spodnímezvýbušnosti Smes nebyla testována Tlak par Smes nebyla testována Relativní hustota Smes nebyla testována Specific gravity Rozpustnost Rozdelovací koeficient: n-oktanol/voda Výbušnévlastnosti Smes nebyla testována DALŠÍINFORMACE ODDÍL 10: Stálost a reaktivita Reaktivita Chemická stabilita Žádnéznámé Stabilní za normálních podmínek Možnostnebezpecnýchreakcí Nebezpecnáreakceneníhlášena Podmínky, kterým je treba zabránit Neslucitelné materiály Nebezpecné produkty rozkladu Informace nejsou k dispozici. Zapodmínekbežnéhopoužívánínejsouznámyžádnénebezpecnéreakce Stránka 5 / 8 Informace o toxikologických úcincích ODDÍL 11: Toxikologické informace Základní zpusoby expozice, Podráždení žíravost Senzibilizace STOT jednorázová expozice STOT opakovanáexpozice Karcinogenita Mutagenita Reprodukcní toxicita ODDÍL 12: Ekologické informace Toxicita Perzistencearozložitelnost Bioakumulacní potenciál Informace nejsou k dispozici Informace nejsou k dispozici Výsledky posouzení PBT a vpvb Tatosmesneobsahuježádnélátky,kterébybylyhodnocenyjakoPBTnebojakovPvB Jiné nepríznivé úcinky Informace nejsou k dispozici ODDÍL 13: Pokyny pro odstranování Metody nakládání s odpady Produkciodpadujetrebasevyhnoutnebojiminimalizovat,kdykolitobudemožné.Prázdnékontejnerynebocisterny mohou obsahovat zbytky produktu. Tento materiál i kontejner musí být zlikvidovány v souladu se schválenými technikamilikvidace.likvidaceproduktu,jehoroztokunebojakýchkolivedlejšíchproduktumusíprobíhatvsouladus požadavkyplatnýchmístních,regionálníchnebonárodních/federálníchzákonu. Stránka 6 / 8 ODDÍL 14: Informace pro prepravu IATA / ADR / DOT-US / IMDG Slou?enina rtuti, pevná, n.j.s. Císlo OSN NáležitýnázevOSNprozásilku Transport hazard class(es) Obalová skupina Nebezpecnostproživotní prostredí Zvláštníbezpecnostníopatrení prouživatele ODDÍL 15: Informace o predpisech Narízenítýkajícísebezpecnosti,zdravíaživotníhoprostredí/specificképrávnípredpisytýkajícíselátkynebo smesi Látky vzbuzující mimorádné obavy Hromadná preprava podle prílohy II MARPOL 73/78 a predpisu IBC Omezené látky podle Narízení ES 1907/2006, prílohy XVII Látky podle prílohy I narízení (ES) c. 689/2008 Žádný Zakázané látky podle prílohy V narízení (ES) c. 689/2008 Žádný Látky podle narízení Evropského parlamentu a Rady (ES) c. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organickýchznecištujícíchlátkáchadoplnenésmernice79/117/ehs Žádný Nemecké trídy nebezpecnosti pro vodu (Wassergefährdungsklassen) Jiné mezinárodní záznamy Posouzení chemické bezpecnosti Posouzení chemické bezpecnosti nebylo provedeno Stránka 7 / 8 ODDÍL16:Dalšíinformace Duvod revize R-vety (s) Aktualizace podle narízení Komise (EU) c. 453/2010. Klasifikaceapostuppoužitékodvozeníklasifikacesmesívsouladusnarízením (ES)c.1272/2008[CLP]: Výšeuvedenéinformacebylyzískánypeclivým vyhledáváním a/nebošetrením adoporuceníbylavydánanazáklade odbornéhoúsudku.informacenezahrnujívšeasloužípouzejakovodítko.všechnymateriályasmesimohou predstavovatneznámárizikaamelybybýtpoužívatsopatrností.protožespolecnostnemužekontrolovatpoužité metody,objemynebozpusobypoužití,neneseodpovednostzapoškozeníneboztrátyvdusledkumanipulacenebo kontaktu s produktem zpusobem popsaným v tomto dokumentu. INFORMACE V TOMTO BEZPECNOSTNÍM LISTU NEPREDSTAVUJÍ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO PREDPOKLÁDANÉ, VCETNE JAKÝCHKOLI ODVOZENÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO DANÝ ÚCEL Stránka 8 / 8
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks