Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Bezplatný časopis pro občany městského obvodu Poruba

Category:

Short Stories

Publish on:

Views: 7 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Bezplatný časopis pro občany městského obvodu Poruba ÚMOb Poruba: Internet: tel.: Otázky a odpovědi k rekonstrukci I. porubského obvodu Setkání s občany
Transcript
Bezplatný časopis pro občany městského obvodu Poruba ÚMOb Poruba: Internet: tel.: Otázky a odpovědi k rekonstrukci I. porubského obvodu Setkání s občany I. obvodu nad projektem Rekonstrukce zpevněných ploch na ulicích Alšově, Budovatelské, Čs. exilu, M. Kopeckého a Urxově iniciovalo řadu dotazů. Dnes přinášíme odpovědi na otázky, které zaznívaly nejčastěji. Konkrétnímu řešení jednotlivých ulic je věnována speciální příloha uvnitř listu. Foto: ÚMOb Poruba Ing. Vladimír Mana, nezávislý odborník na problematiku zeleně, Miroslav Novák, starosta MOb Poruba, a Jaromír Krišica, moderátor, při setkání s občany Dojde na základě setkání s občany ke změnám v projektu, nebo už je vše rozhodnuto? Z veřejných setkání vyplynula řada podnětných návrhů. Radnice bude některé z nich konzultovat s odborníky, zda by mohly být začleněny do projektu. Jde např. o zavedení jednosměrného provozu na ulici Budovatelské a s tím spojenou změnu parkování z podélného na kolmé. Kolik bylo vypracováno oponentních projektů? Oponentní projekty mají smysl v případě nové výstavby, nikoli v případě projektů oprav a úprav stávajících komunikací, jejichž cílem je zlepšení současného stavu. Vstupní podmínky pro návrh úprav jsou do té míry omezující, že neposkytují téměř žádnou možnost variantních řešení. Byla u projektu vypracována studie dopadu změn životního prostředí na zdraví občanů bydlících v dané lokalitě? Studie EIA (Environmental Impact Assessment) čili Posouzení vlivu na životní prostředí se zpracovává v případě velkých staveb, které významným způsobem zasahují do životního prostředí, jako jsou např. výstavba dálnice, automobilky Hyundai v Nošovicích nebo výstavba průmyslových zón. Úprava místních obslužných komunikací na části území I. obvodu Poruby, kterou se nemění charakter využití území, takovou stavbou není, proto podobná studie nebyla zpracována. Bylo by lepší, kdyby ulice M. Kopeckého byla jednosměrná Ulice M. Kopeckého je páteřní komunikací I. obvodu. Její jednosměrná úprava by způsobila řadu dopravních problémů a značně by zkomplikovala dopravní obslužnost celého území. Proto se o této variantě nikdy neuvažovalo. Promítnou se plánované úpravy do dopravní bezpečnosti v rekonstruovaných ulicích? Ke zklidnění dopravy přispěje začlenění celého území do režimu obytné zóny s maximální povolenou rychlostí 20 km/hod. a vybudování zpomalovacích pásů. Díky novým parkovacím místům ubude chaoticky parkujících automobilů, které zužují průjezdní profil ulic, komplikují průjezd vozidel a chodcům znesnadňují pohyb po komunikacích. Nové chodníky bez nerovností usnadní pohyb i osobám starším nebo se zdravotními omezeními. Nebylo by jednodušší nedostatek parkovacích míst vyřešit stavbou podzemního parkoviště? Vybudovat podzemní parkoviště na území I. obvodu by bylo velmi složité a finančně náročné. Podzemí je zde protkáno množstvím inženýrských sítí (rozvodů vody, plynu, elektřiny, kanalizace, tepla, telekomunikačních vedení). Výstavba by byla i velmi nešetrná k okolí. Žádala by provedení výkopů z povrchu a zásahy do terénu spojené s radikální likvidací veškeré zeleně. Na podzemních objektech nelze navíc vysazovat stromovou zeleň. Náklady na vybudování jednoho parkovacího místa se pohybují v rozmezí 350 až 500 tisíc korun. Parkování by tedy pravděpodobně bylo zpoplatněno nemalou částkou. Dalo by se plánované parkování ošetřit rezidenčními kartami? V roce 2004 vyšel v časopise PRIO článek o problémech s parkováním v Porubě s výzvou, aby občané k této problematice zasílali své náměty a připomínky. Došlo celkem 5 námětů, v každém z nich byl mimo jiné vyjádřen zamítavý postoj k regulaci parkování parkovacími kartami. Tyto karty pouze opravňují držitele k možnosti parkování ve vymezené oblasti, nezakládají však právní nárok na parkovací místo jako v případě vyhrazeného stání. Cena rezidentních karet pro osoby s trvalým bydlištěm v oblasti se pohybuje v Ostravě od 360 po 600 Kč/rok. Zavedení parkovacích karet s sebou přináší i komplikace, např. omezení pro řidiče navštěvující příbuzné nebo známé. Proto by bylo nutné záměr podrobit důkladné analýze. Radnice se v každém případě touto tematikou hodlá intenzivně zabývat. Před Domem kultury Poklad je velký prostor. Nedá se parkoviště zbudovat tam? Plocha před Domem kultury Poklad je vstupním prostorem do objektu s velkým pohybem pěších osob při kulturních a společenských akcích. Tyto plochy jsou vedeny jako významný krajinný prvek a jako parkovací plochu je využít nelze. V lokalitě se mají vysazovat habry a lípy, které jsou alergizující. Proč tyto stromy? Z alergologického hlediska by bylo ideální nevysazovat stromy žádné, nebo každý kvetoucí strom může působit na citlivé jedince a vyvolat alergii. Alergie nastává většinou tehdy, pokud je člověk delší dobu vystaven jednomu typu alergenu. Podstatná pro alergiky je doba květu stromů, tedy délka expozice alergenů. Lze říci, že změnou druhové skladby stromů v oblasti, kde budou vysazeny především stromy s krátkou dobou květu (habr, akát, javor), dojde vzhledem ke dnešní druhové skladbě stromů s přerostlými korunami (převážně lip) k razantnímu snížení potenciální alergické zátěže, a to i přes vysazení nových lip. Pamatuje projekt na opatření, kterým by domy byly odcloněny od parkoviš? V současné době je připravována projektová dokumentace sadových úprav prostorů mezi průčelími domů a komunikacemi, ve které budou navrženy patřičné úpravy a výsadby. Kde se bude v době rekonstrukce parkovat? Rekonstrukce bude probíhat postupně po úsecích jednotlivých ulic tak, aby nebylo znemožněno parkování v celé oblasti najednou. V lokalitě bohužel nejsou žádné volné plochy, které by bylo možno k parkování využít, určitá omezení tedy nastanou. Uvažuje se o dočasném využití zpevněné plochy ve středovém pásu Hlavní třídy u kruhového objezdu nebo o možnosti odstavení vozidel na zpevněných plochách v prostorách Areálu nad Porubkou. Definitivní řešení bude veřejnosti včas oznámeno. Diskutující občané Foto: ÚMOb Poruba Proč nebylo uspořádáno referendum, v němž by se občané k projektu vyjádřili? Připravované práce spočívají zejména v opravách a úpravách stávajících komunikací, starých více než padesát let. Jednou z možností by sice byla pouze oprava povrchu chodníků a vozovek, to by ale nevyřešilo kritický nedostatek možností parkování v této oblasti. Proto bylo připraveno komplexní řešení, které s sebou přináší i nutnost likvidace části vzrostlé zeleně. Ta bude nahrazena novou výsadbou. Vzhledem k daným prostorovým podmínkám oblasti neexistuje dokonalé řešení, vždy bude nutno přijmout nějaký kompromis. Co by tedy mělo být předmětem referenda? Opravit komunikace? Ano. Opravit komunikace a rozšířit parkovací plochy, protože problém s parkováním mají všichni automobilisté bydlící v oblasti? Ano. Opravit tedy komunikace, rozšířit parkovací plochy a nevykácet přitom ani jeden strom? To by bylo ideální. Bohužel, tato varianta není technicky proveditelná. Pravidla pro uspořádání referenda vyžadují formulovat otázku tak, aby umožňovala jednoznačnou odpově ANO NE. V tomto případě stanovení takové otázky není možné. Pořádání referenda má zákonem předepsaná pravidla, která je nutno přesně dodržet. Organizace referenda se podobá organizaci voleb a je poměrně drahou záležitostí. - red - Porubská Radnice Informuje Občany 2 Foto: Archiv Františka Nykla Představitelé Poruby si v pátek v 10:00 hodin připomenou 62. výročí osvobození naší vlasti od nacistické okupace a uctí památku padlých u Bludného balvanu ve Vřesinské ulici. Poruba byla v dubnu roku 1945 osvobozena Rudou armádou po těžkých bojích přestála 13 hodin nepřetržitých náletů, během kterých 540 sovětských letadel shodilo na obec velké množství tříštivých a zápalných bomb. Po ukončení náletů napočítali v Porubě 88 požárů. - red - Hluk a zdraví Ostrava patří mezi 19 vybraných měst, ve kterých je na základě Usnesení vlády ČR č. 369/1991 realizován Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí. Součástí monitorování je periodicky se opakující dotazníkové šetření, jehož cílem je doplnit měřené hodnoty hlučnosti o údaje charakterizující obyvatelstvo lokalit. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě (ZÚ) pod záštitou Státního zdravotního ústavu v Praze proto provede v dubnu a květnu (popř. červnu) v Ostravě-Porubě dotazníkové šetření zaměřené na obtěžování hlukem. Sledován bude i výskyt dalších zdravotních obtíží, které by mohly mít souvislost s hlukem, socioekonomické a demografické faktory, pracovní podmínky a životní styl obyvatel. Anonymním dotazníkem budou osloveni obyvatelé ve věku let, kteří bydlí na Havlíčkově náměstí, ulici 17. listopadu a v některých vchodech okolních ulic, okna jejichž bytů vedou na tuto ulici. Dotazníky budou distribuovány do schránek, vyzvedávat je budou v oznámeném termínu pracovníci, kteří se prokážou pověřením ZÚ. Prosíme, aby dotazník vyplnilo co nejvíce oslovených obyvatel, aby zjištěné informace byly reprezentativní a mohly sloužit jako argumenty pro získávání prostředků na ochranu zdraví. Bližší informace získáte na tel. č nebo na Mgr. Ivona Šebestová Dne nabyl účinnosti zákon č. 107/ 2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). Jednostranné zvýšení nájemného pronajímatelem v souladu s tímto zákonem lze uplatnit v období, které začíná a končí Pronajímatel je oprávněn jednostranně zvýšit nájemné jedenkrát ročně počínaje 1. lednem 2007 a následně vždy k 1. lednu, popřípadě později, avšak nikoliv zpětně za období, které uplynulo od 1. ledna daného roku, pokud se s nájemcem na změně nájemného nedohodne jinak. Jednostranné zvýšení nájemného v každém vymezeném období 12 měsíců nesmí být vyšší než maximální přírůstek měsíčního nájemného stanovený pro každou konkrétní hodnotu aktuálního nájemného za 1 m 2 podlahové plochy bytu ve vztahu k odpovídající cílové hodnotě měsíčního nájemného za 1 m 2 podlahové plochy bytu. Způsob výpočtu cílových hodnot měsíčního nájemného za 1 m 2 podlahové plochy bytu a maximálních přírůstků měsíčního nájemného je uveden v příloze k tomuto zákonu. Oznámení pronajímatele o jednostranném zvýšení ná- Z usnesení RMOb a ZMOb Poruba Rada městského obvodu Poruba na své 8. schůzi, konané dne , rozhodla souhlasit s umístěním a realizací stavby Rekonstrukce ul. Čkalovova v úseku Nezvalovo nám. ul. Francouzská souhlasit s umístěním stavby Dopravní napojení ulic V Zahradách a K Myslivně v Ostravě- Porubě souhlasit s realizací stavby Rozvod užitkové vody s napojením na vrtnou studnu v areálu SKSB Ostrava schválila organizační opatření a harmonogram projednávání výsledků hospodaření příspěvkových organizací statutárního města Ostravy-městského obvodu Poruba za rok 2006 Finanční prostředky z provozování výherních hracích přístrojů jsou zapojeny do rozpočtu Městský obvod Poruba povolil k provozování výherních hracích přístrojů (VHP) 35 právnickým osobám, což představuje přibližně 500 povolených VHP. Z provozování výherních hracích přístrojů plynou do rozpočtu obce v daném rozpočtovém roce zhruba tyto finanční prostředky: 12 mil. korun ze správních poplatků, z toho se odvádí 50 % do státního rozpočtu prostřednictvím finančního úřadu, 7 mil. korun z odvodu místního poplatku za povolený provozovaný VHP, 4,7 mil. korun jako odvod části výtěžku. Finanční prostředky z odvodu části výtěžku jsou zapojeny do rozpočtu výdajů obce dle účelu stanoveného zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění, na účely sociální, zdravotní, sportovní, ekologické, kulturní nebo jinak veřejně prospěšné. Užití odvodu části výtěžku schvaluje Rada městského obvodu Poruba. Zaměstnanci odboru ekonomického ÚMOb Poruba provádí kontroly jednotlivých provozoven, zejména zda jsou povolené VHP provozovány v souladu se zákonem č. 202/1990 Sb., s vyhláškou ministerstva financí č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích, v platném znění, a s vydaným rozhodnutím o povolení provozu. Zaměřují se na to, zda jsou VHP řádně označeny známkou pro hrací přístroje, zda jsou v hernách na viditelném místě vyvěšeny herní řády, zda jsou hráčům k dispozici herní plány pro jednotlivé VHP a herní plány pro kumulovanou výhru JACKPOT. Mohou být prováděny i další kontroly technického a ekonomické- ho charakteru související s provozem VHP. Sleduje se rovněž, zda je v hernách po celou dobu provozu zajištěn dohled a zda není umožněna hra osobám mladším 18 let. Marie Mrovcová Informace pro nájemce bytů a vlastníky obytných domů na území městského obvodu Poruba jemného musí mít písemnou formu a musí obsahovat zdůvodnění, že byla řádně stanovena výše nájemného na základě maximálního přírůstku měsíčního nájemného. Povinnost platit zvýšené nájemné vzniká dnem, který je uveden v oznámení o zvýšení nájemného, nejdříve však prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po uplynutí 3 kalendářních měsíců od jeho doručení nájemci. V této lhůtě je nájemce oprávněn podat žalobu k soudu na určení neplatnosti zvýšení nájemného. Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje a zveřejňuje formou sdělení ve Sbírce zákonů vždy s účinností od 1. července každého roku: základní ceny za 1 m 2 podlahové plochy bytů, cílové hodnoty měsíčního nájemného, maximální přírůstky měsíčního nájemného, územní rozčlenění obcí, roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel, postup při vyhledání maximálního přírůstku měsíčního nájemného pro konkrétní byt. Jelikož v rámci celého statutárního města Ostravy nebylo přijato usnesení, kterým by bylo rozhodnuto o jednotné výši a termínu zvyšování nájemného pro všechny městské obvody, rozhodla Rada městského obvodu Poruba svým usnesením č. 3713/ Zastupitelstvo městského obvodu Poruba na svém 4. zasedání, konaném dne , schválilo podání žádostí o účelově určené investiční dotace z programu Podpora rozvoje investic pro rozvoj cestovního ruchu na rok 2007 na projekty: a) Vybudování parkoviště na ulici J. A. Komenského b) Rekonstrukce ulice Čkalovova v úseku Nezvalovo náměstí Francouzská závěrečný inventarizační zápis statutárního města Ostravy-městského obvodu Poruba za rok 2006 projednalo žádosti o poskytnutí účelových dotací pro oblast sociální a zdravotní z rozpočtu statutárního města Ostravy-městského obvodu Poruba Petr Jedlička Foto: Vendula Černínová M95 ze dne o jednostranném zvýšení nájemného v bytech ve vlastnictví statutárního města Ostravy-městského obvodu Poruba v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb. a dle sdělení ministerstva pro místní rozvoj č. 333/2006 Sb. k 1. lednu 2007 takto: Byty bez snížené kvality (původně byty I. kategorie, 1710 bytů) 26,07 Kč/m 2 /měsíc Byty bez snížené kvality (původně byty II. kategorie, 4 byty, zdroje tepla umístěny ve všech obytných místnostech) 21,0 Kč/m 2 /měsíc Byty se sníženou kvalitou (původně byty II. kategorie, 48 bytů) 20,46 Kč/m 2 /měsíc V návaznosti na výše uvedené bylo všem nájemcům bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy-městského obvodu Poruba doručeno oznámení pronajímatele o jednostranném zvýšení nájemného od Nájemné nebylo jednostranně zvýšeno v bytech v domě 40/1762 na ulici Slavíkově v Ostravě-Pustkovci (36 bytů), v bytech v DPS ASTRA 16/1812 na ulici I. Sekaniny v Ostravě-Porubě (51 bytů) a u 1 bytu se smluvním nájemným, jelikož to uvedený zákon neumožnil. Ing. Alice Vašendová 3 Porubská Radnice Informuje Občany Dávky sociální péče pro osoby se zdravotním postižením Příspěvek na zakoupení motorového vozidla a příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla ( 35) Tuto jednorázovou obligatorní dávku sociální péče poskytuje obecní úřad obce s rozšířenou působností (Magistrát města Ostravy) občanu s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí (příloha č. 5 písm. a) až g) vyhlášky č. 182/1991 Sb.), který motorové vozidlo bude používat pro svou dopravu a který není umístěn k celoročnímu pobytu v ústavu sociální péče, popřípadě ve zdravotnickém nebo obdobném zařízení a je odkázán na individuální dopravu, rodiči nezaopatřeného dítěte, jde-li o dítě starší tří let s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí (příloha č. 5 písm. a) až g) vyhlášky č.182/ 1991 Sb.) nebo je úplně nebo prakticky nevidomé nebo mentálně postižené a jeho mentální postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany III. stupně. Podmínkou je, že rodič bude motorové vozidlo používat pro dopravu tohoto dítěte. Pokud je dítě umístěno k celoročnímu pobytu v ústavu sociální péče, popřípadě ve zdravotnickém nebo obdobném zařízení, je podmínkou pro poskytnutí příspěvku, že rodič dítě pravidelně navštěvuje. Příspěvek může být poskytnut jen jednomu z rodičů. Příspěvek se poskytuje na období pěti let. Tato podmínka neplatí, pokud žadatel příspěvek nebo jeho poměrnou část vrátil. Jednou v období deseti let po sobě jdoucích lze výjimečně poskytnout příspěvek na zakoupení motorového vozidla před uplynutím pěti let ode dne vyplacení předchozího příspěvku, dojdeli k poškození, zničení nebo odcizení vozidla, na které byl příspěvek poskytnut, a je-li prokázáno, že žadatel toto poškození, zničení nebo odcizení vozidla nezavinil. V případě žádosti o příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla musí být dále prokázáno, že je taková oprava nevyhnutelná. Podmínkou pro poskytnutí příspěvku na zakoupení motorového vozidla v případě odcizení dále je, že odcizené motorové vozidlo bylo pro případ odcizení pojištěno. Příspěvek na zakoupení motorového vozidla a příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla Přestože Mediační centrum pro rodinné a občanskoprávní spory v Ostravě působí již přes rok, mnoho lidí o něm ještě neví a slovo mediace si nejčastěji spojuje s meditací. Do mediačního centra si však klienti nepřicházejí odpočinout, ale aktivně pracovat na svých postojích a především na zlepšení komunikace s někým, s kým mají konflikt. Co je to mediace? Původ slova je z latinského slova medius, tzn. střední, prostřední. Tímto středem neboli prostředníkem je mediátor vyškolený profesionál, který pomáhá zúčastněným stranám (např. manželům při rozvodu) najít společnou řeč. Výsledkem pak může být dohoda o tom, jak se konfliktní situace (např. spor o svěření dětí do péče nebo o majetek) bude řešit. V případě uzavření dohody se pak po několika měsících strany opět společně s mediátorem setkají a uzavřenou dohodu hodnotí a případně také doplní, nebo některé body pozmění. Komu je služba určena? Mediační centrum je zaměřeno na rodinné a občanskoprávní spory. Obrátit se sem mohou např. rodiče, kteří zvažují rozchod spojený s úpravou vztahů k nezletilým dětem (svěření dětí do péče některého z rodičů, úprava styku s dětmi, úprava výživného ), dále rodinní příslušníci, kteří potřebují upravit či dohodnout různé sporné záležitosti v rámci rodiny, a všichni občané Ostravy, kteří mají zájem vyřešit svůj spor či konflikt s druhou stranou (např. spory na pracovišti, v sousedství). V jakých situacích může být přínosné obrátit se na mediační centrum? Především v situacích, kdy nás neřešený konflikt trápí a cítíme, že pokud by se vyřešil, výrazně se poskytne pouze, zaváže-li se žadatel písemně předem, že vrátí vyplacený příspěvek nebo jeho poměrnou část v případě, že a. motorové vozidlo, na jehož zakoupení nebo opravu příspěvek použije, přestane být před uplynutím pěti let ode dne vyplacení příspěvku jeho vlastnictvím, b. motorové vozidlo přestane být před uplynutím pěti let ode dne vyplacení příspěvku používáno pro jeho dopravu nebo pro dopravu dítěte, c. do dvou měsíců ode dne zakoupení motorového vozidla nepřestane být vlastníkem původního motorového vozidla, s výjimkou jednostopého motorového vozidla; za původní motorové vozidlo se nepovažuje motorové vozidlo, na jehož zakoupení nebo celkovou opravu je podána žádost o příspěvek, d. do šesti měsíců ode dne vyplacení příspěvek na zakoupení nebo opravu motorového vozidla nepoužije. Příspěvek nebo jeho poměrná část se nevymáhá v případě, že občan, kterému byl vyplacen, zemře do pěti let ode dne jeho vyplacení nebo jde-li o příspěvek vyplacený rodiči, když dítě přestalo splňovat podmínku nezaopatřenosti, ale motorové vozi
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks