Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

BICYKLOMANIA Celem zjazdu BICYKLOMANIAKÓW jest kreowanie rowerowej kultury oraz bezpiecznej jazdy.

Category:

Word Search

Publish on:

Views: 6 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
BICYKLOMANIA 2016 Szanowni Państwo, Burmistrz Miasta Dębica- organizator i firma Arkus&Romet Group sponsor imprezy zapraszają do wzięcia udziału w przedsięwzięciu rekreacyjno sportowym, pod nazwą BICYKLOMANIA
Transcript
BICYKLOMANIA 2016 Szanowni Państwo, Burmistrz Miasta Dębica- organizator i firma Arkus&Romet Group sponsor imprezy zapraszają do wzięcia udziału w przedsięwzięciu rekreacyjno sportowym, pod nazwą BICYKLOMANIA Celem zjazdu BICYKLOMANIAKÓW jest kreowanie rowerowej kultury oraz bezpiecznej jazdy. Dla wszystkich uczestników: Termin przedsięwzięcia: 11 czerwca 2016 r. Godzina: 9 00, sobotni poranek, Zbiórka: Plac Solidarności, pomnik Jana Pawła II, Trasa przejazdu: Start Plac Solidarności ul. Kościuszki ul. Krakowska, ul. Krótka, ul. Kolejowa, ul. Głowackiego, ul. Kościuszki, ul. Słoneczna, Al. Jana Pawła II, Straszęcin, Chotowa, Przyborów, Lipiny Klasztor O.O. Karmelitów postój i z powrotem, Przyborów, Grabiny (Rzędziny), Straszęcin, Al. Jana Pawła II, ul. Kościuszki, ul. Saperów, Meta Stadion Sportowy ul. Akademicka w Dębicy Czas przejazdu: 3 h Długość trasy w jedną stronę: około 30 km Docelową grupą organizowanego przejazdu jest młodzież szkół, do których kierowany jest ten projekt. Organizacyjnie, zachęcamy Państwa do uczestnictwa przez wytypowanie grupy osób reprezentujących Państwa instytucje. Zapraszamy do propagowania zdrowego stylu życia i rowerowej kultury. Kontakt dla zainteresowanych: Urząd Miejski Dębica, Wydział Promocji tel. ( 14 ) , REGULAMIN PRZEJAZDU ROWERZYSTÓW PODCZAS IMPREZY REKREACYJNO SPORTOWEJ PN. BICYKLOMANIA 2016 W DNIU 11 CZERWCA 2016 R. Regulamin określa zasady zgromadzenia i warunki przejazdu oraz sposoby zachowania się uczestników, podczas imprezy rekreacyjno - sportowej pn. BICYKLOMANIA 2016, której organizatorem jest Burmistrz Miasta Dębica. 1. Cele imprezy: 1.1. Integracja społeczności lokalnej oraz młodzieży szkół uczestniczących, 1.2. Propagowanie zdrowego stylu życia oraz rowerowej kultury, 1.3. Propagowanie bezpiecznej jazdy wśród rowerzystów. 2. Nazwa imprezy: Impreza rekreacyjno sportowa BICYKLOMANIA Organizator zapewnia służbę porządkową i informacyjną, wyróżniającą się identyfikacją koszulek firmowych koloru czarnego z logiem firmy Romet. Przed rozpoczęciem przejazdu organizatorzy i służby porządkowe przekażą wszystkim uczestnikom zasady w/w przejazdu: - Zachowanie bezpieczeństwa - Zasady Ruchu drogowego - Miejsc postojowych - Pikniku na zakończenie przejazdu 2.2. Organizator zapewnia środki techniczne niezbędne do zabezpieczenia zgromadzenia: zabezpieczenie trasy przez służby policji, karetkę pogotowia z opieką medyczną oraz techniczny wóz serwisowy. 3. Termin i miejsce. Termin przedsięwzięcia: 11 czerwca 2016 r. Godzina: 9 00, sobota Zbiórka: Plac Solidarności, pomnik Jana Pawła II, Trasa przejazdu: Start Plac Solidarności ul. Kościuszki ul. Krakowska, ul. Krótka, ul. Kolejowa, ul. Głowackiego, ul. Kościuszki, ul. Słoneczna, Al. Jana Pawła II, Straszęcin, Chotowa, Przyborów, Lipiny Klasztor O.O. Karmelitów postój i z powrotem, Przyborów, Grabiny (Rzędziny), Straszęcin, Al. Jana Pawła II, ul. Kościuszki, ul. Saperów, Meta Stadion Sportowy ul. Akademicka w Dębicy Czas przejazdu: ok. 3 h Długość trasy w jedną stronę: około 28 km 4. Warunki uczestnictwa W imprezie rekreacyjno - sportowej pt. Bicyklomania, której celem nadrzędnym jest integracja społeczności lokalnej, biorą udział dzieci, młodzież, dorośli Nieletni rowerzysta może uczestniczyć w przejedzie jedynie pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna, grupy zorganizowane w przypadku szkół, wg wymogu zasad bezpieczeństwa, tj. dziesięciu nieletnich uczestników i jeden dorosły opiekun Każdy nieletni uczestnik zobowiązany jest przedstawić pozwolenie od rodzica do udziału w organizowanym przejeździe/ wzór oświadczenia w załączeniu / 4.4. Uczestnicy przejazdu zobowiązani są do przestrzegania przepisów drogowych i ścisłego wykonywania poleceń służb porządkowych i ratowniczych Każdy uczestnik zobowiązuje się posiadać sprawny rower Warunkiem uczestnictwa w przejeździe jest posiadanie własnego kasku rowerowego UWAGA!!! ( organizatorzy nie zapewniają kasków rowerowych) 4.7. Zabrania się posiadania i spożywania podczas przejazdu napojów alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych Warunkiem udziału w przedsięwzięciu jest przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu oraz zasad ogólnie obowiązującej kultury osobistej. 4.9. Do uczestnictwa uprawnia podpisanie listy startowej. Kwalifikowanie uczniów do przejazdu odbędzie się na podstawie wpisania na listę uczestników, dołączoną do regulaminu przez organizatora. 5. Postanowienia końcowe Organizator nie ponosi winy za wypadki losowe zaistniałe w czasie dojazdu i odjazdu uczestników na trasę i z trasy przejazdu Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom przejazdu niezbędną opiekę medyczną na czas trwania imprezy, napoje chłodzące i gorący posiłek Warunkiem uczestnictwa jest podpisane oświadczenia o zapoznaniu się z treścią regulaminu w chwili rejestracji uczestnika Nieznajomość regulaminu imprezy pn. Bicyklomania 2016 nie będzie uznawane przez organizatora jako wytłumaczenie. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że zapewniam opiekę nad niepełnoletnim (imię nazwisko dziecka) i wyrażam zgodę na jego uczestnictwo w imprezie rekreacyjno - sportowej Bicyklomania 2016 w dniu 11 czerwca 2016 r. Jednocześnie zobowiązuję się do egzekwowania od nieletniego, pozostającego pod moją opieką stosowania się do wszelkich wskazówek i poleceń udzielonych przez Organizatora. Data:... / czytelny podpis rodzica lub dorosłego opiekuna / OŚWIADCZENIE Oświadczam, że zapewniam opiekę nad niepełnoletnim (imię nazwisko dziecka) i wyrażam zgodę na jego uczestnictwo w imprezie rekreacyjno - sportowej Bicyklomania 2016 w dniu 11 czerwca 2016 r. Jednocześnie zobowiązuję się do egzekwowania od nieletniego, pozostającego pod moją opieką stosowania się do wszelkich wskazówek i poleceń udzielonych przez Organizatora. Data:... / czytelny podpis rodzica lub dorosłego opiekuna / LISTA UCZESTNIKÓW IMPREZY REKREACYJNO SPORTOWEJ BICYKLOMANIA 2016 Trasa przejazdu: Start Plac Solidarności ul. Kościuszki ul. Krakowska, ul. Krótka, ul. Kolejowa, ul. Głowackiego, ul. Kościuszki, ul. Słoneczna, Al. Jana Pawła II, Straszęcin, Chotowa, Przyborów, Lipiny Klasztor O.O. Karmelitów postój i z powrotem, Przyborów, Grabiny (Rzędziny), Straszęcin, Al. Jana Pawła II, ul. Kościuszki, ul. Saperów, Meta Stadion Sportowy ul. Akademicka w Dębicy Lp Imię i nazwisko uczestnika Rok urodzenia Potwierdzam że zapoznałem się z regulaminem Opiekun: imię i nazwisko podpis (oświadczenie w załączeniu). ( podpis osoby delegującej )
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks