Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Kapanol 20, capsules met gereguleerde afgifte 20 mg Kapanol 50, capsules met gereguleerde afgifte 50 mg

Category:

Healthcare

Publish on:

Views: 23 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
BIJSLUITER 1/6 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Kapanol 20, capsules met gereguleerde afgifte 20 mg Kapanol 50, capsules met gereguleerde afgifte 50 mg morfine (als morfinesulfaatpentahydraat)
Transcript
BIJSLUITER 1/6 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Kapanol 20, capsules met gereguleerde afgifte 20 mg Kapanol 50, capsules met gereguleerde afgifte 50 mg morfine (als morfinesulfaatpentahydraat) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. - Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. - Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u. - Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Inhoud van deze bijsluiter 1. Wat is Kapanol en waarvoor wordt dit middel gebruikt? 2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 3. Hoe gebruikt u dit middel? 4. Mogelijke bijwerkingen 5. Hoe bewaart u dit middel? 6. Inhoud van de verpakking en overige informatie 1. WAT IS KAPANOL EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT? De werkzame stof in Kapanol heet morfine, dat behoort tot een groep geneesmiddelen genaamd opiaten. Opiaten zijn middelen tegen pijn (analgetica). Kapanol is bestemd voor de bestrijding van chronische ernstige pijn die behandeling met opioïden noodzakelijk maakt. 2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA VOORZICHTIG ZIJN? Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? - u bent allergisch (overgevoelig) voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 - u heeft ernstige luchtwegaandoeningen (waaronder astma), cyanose (blauwzucht, blauw zien van huid en slijmvliezen) - u heeft een verhoogde druk in de schedel, schedelletsel of toevallen - u heeft een darmafsluiting, krampen van de galblaas (galkoliek) of een operatie aan de galwegen - u heeft alcoholisme of een acute leverziekte - u ondergaat binnen 24 uur een operatie - u ligt in coma - u bent zwanger Kapanol mag niet samen met of binnen twee weken na het stoppen met een bepaald soort geneesmiddel tegen depressie (MAO-remmers) worden gebruikt. Kapanol mag niet worden gebruikt binnen 24 uur voor en na operaties. Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? als u een oudere of verzwakte patiënt bent als u verminderde werking van de longen of kortademigheid heeft 2/6 als u hart- en vaatziekten heeft als u slecht werkende nieren heeft als uw schildklier minder goed werkt (myxoedeem) als u lijdt aan ernstige vetzucht als u shockverschijnselen heeft als u acute buikklachten heeft als u overgevoelig bent voor opiaten van een andere klasse Vertel het uw arts als u denkt dat een van deze situaties op u van toepassing is. Uw arts kan beslissen dat Kapanol niet geschikt is voor u, of dat u tijdens het gebruik ervan extra gecontroleerd moet worden. Terwijl u Kapanol gebruikt Vertel het uw arts als u last heeft van diarree; het kan zijn dat Kapanol minder goed werkt. Alcohol en Kapanol U kunt zich slaperiger voelen als u alcohol drinkt terwijl u Kapanol gebruikt. Ook neemt het risico toe dat u ernstige bijwerkingen krijgt zoals een oppervlakkige ademhaling met risico op ademstilstand en verlies van bewustzijn. U mag geen alcohol drinken als u Kapanol gebruikt. Kapanol behoort tot de groep der opiaten en kan daarom gewenning en afhankelijkheid veroorzaken. Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? Gebruikt u naast Kapanol nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruikem? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waarvoor u geen voorschrift nodig heeft. Bepaalde geneesmiddelen kunnen de werking en de bijwerkingen van morfine versterken. Deze geneesmiddelen zijn onder andere: centraal werkende middelen zoals slaapmiddelen, kalmerende middelen (anesthetica) bepaalde middelen tegen allergieën (antihistaminica) sommige middelen tegen een te hoge bloeddruk (bètablokkers) anti-coagulantia bepaald soort geneesmiddelen tegen depressie (MAO-remmers) spierverslappers gemengde opiaatreceptorantagonisten/-agonisten cimetidine sint-janskruid diuretica Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid Het gebruik van Kapanol tijdens de zwangerschap wordt niet aanbevolen. Kapanol kan schadelijk zijn voor zowel de ongeboren als de pasgeboren baby. Bovendien kan Kapanol de bevalling versnellen of juist vertragen. Het gebruik van Kapanol tijdens of onmiddellijk voor de bevalling wordt niet aanbevolen, het kan ademhalingsdepressie bij pasgeborenen veroorzaken. Het wordt daarom afgeraden Kapanol te gebruiken tijdens zwangerschap, tenzij uw arts anders beslist. Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt. Morfine wordt uitgescheiden in de moedermelk. Borstvoeding wordt afgeraden tijdens gebruik van morfinepreparaten door de moeder. Er zijn onvoldoende gegevens bij de mens beschikbaar om een mogelijk risico op vruchtbaarheid vast te stellen. In dierproeven zijn schadelijke effecten op de vruchtbaarheid van de man aangetoond. Rijvaardigheid en het gebruik van machines Bestuur geen auto of ander voertuig en gebruik geen mogelijk gevaarlijke machines of gereedschap omdat morfine de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken nadelig kan beïnvloeden. Dit nadelige effect wordt versterkt door gelijktijdig gebruik van andere middelen met centrale werking zoals andere opiaten, fenothiazinen, sedativa/hypnotica en alcohol. 3/6 3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL? Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. De gebruikelijke dosering om mee te starten is tweemaal daags 1 capsule Kapanol 20 mg. In sommige gevallen kan een eenmaal daagse dosering van 2 capsules Kapanol 20 mg voldoende zijn. Het is belangrijk om niet vaker dan tweemaal per dag een dosering in te nemen. Het interval tussen twee doseringen Kapanol mag nooit korter zijn dan 12 uur. Heeft u te veel van dit middel ingenomen? Wanneer u meer Kapanol heeft ingenomen dan uw arts u heeft voorgeschreven en u voelt zich niet goed, is het verstandig direct uw arts te raadplegen. Acute overdosering van morfine leidt tot moeite met ademhalen, slaperigheid gevolgd door verdoving of coma, spierverslapping, koude en klamme huid, vernauwing van de pupil, een langzame hartslag en lage bloeddruk (hypotensie). Bent u vergeten dit middel in te nemen? Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Het interval tussen twee doseringen van Kapanol mag nooit korter zijn dan 12 uur. Als u stopt met het gebruik van dit middel Wanneer toediening van opiaten plotseling wordt gestopt of wanneer antagonisten worden toegediend kunnen onthoudingsverschijnselen optreden. De onthoudingsverschijnselen die kunnen optreden zijn onder andere: pijn in het lichaam, diarree, rechtop gaan staan van lichaamsharen (pilo-erectie), anorexie, zenuwachtigheid of rusteloosheid, druipende neus, niezen, trillen of rillen, buikkoliek, misselijkheid, slaapstoornissen, ongewone toename van het zweten en geeuwen, zwakte, tachycardie en onverklaarbare koorts. Met de juiste doseringsaanpassingen en een geleidelijk afbouwen zijn deze symptomen normaal gesproken mild van aard. Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (bij meer dan 1 op de 10 patiënten) - slaperigheid (sedatie), licht gevoel in het hoofd, duizeligheid en onvaste gang - misselijkheid, braken, vol gevoel van de maag, verstopping (constipatie) en droge mond - problemen met plassen (urineretentie en urineaarzeling) Duizeligheid en onvaste gang kunnen te maken hebben met verlaagde bloeddruk ten gevolge van Kapanol, met name bij oudere of verzwakte patiënten. De dosering kan worden aangepast door uw arts. Bijna alle patiënten die chronisch opiaten gebruiken, hebben last van verstopping (constipatie). Sommige patiënten, met name oudere, verzwakte, of bedlegerige patiënten, kunnen overbelast raken. Hiervoor kan uw arts laxeermiddelen, verzachtende middelen of een andere maatregel voorschrijven. 4/6 Vaak voorkomende bijwerkingen (bij meer dan 1 op de 100 maar minder dan 1 op de 10 patiënten): - een sombere of juist een zeer opgewekte stemming en waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties) - hoofdpijn - wazig zien, dubbel zien en vernauwing van de pupillen (miosis) - een vertraagde hartslag (bradycardie) en hartkloppingen - opvliegers en verlaagde bloeddruk - krampende pijn en gebrek aan eetlust (anorexia) - zweten en jeuk (pruritus) - koude rillingen Misselijkheid en braken komt vaak voor na een enkele dosering van morfine of als een vroege bijwerking van behandeling met opiaten. Uw arts kan u een geschikt antibraakmiddel voorschrijven. Gewoonlijk neemt binnen een week het optreden van misselijkheid en braken af. Soms voorkomende bijwerkingen (bij meer dan 1 op de maar minder dan 1 op de 100 patiënten) - verstoring van de ademhaling Niet bekend: deze bijwerkingen zijn gemeld, de frequentie kan met de beschikbare gegevens echter niet worden bepaald: - verwardheid, verminderde zin in vrijen (libidoverlies), slapeloosheid, rusteloosheid en stemmingswisselingen - een ritmisch heen-en-weer bewegen van de oogbol (nystagmus) en verhoogde schedeldruk - het syndroom ten gevolge van overmatige afscheiding van ADH (SIADH) * - hartaanval en versnelde hartslag (tachycardie) - verhoogde bloeddruk (hypertensie), verstoring van de circulatie (circulatiedepressie), shock en coma - tijdelijk ophouden van de ademhaling (apneu), ademhalingsstilstand en dichtgeknepen stemspleet (laryngospasme) - smaakveranderingen - krampaanvallen (koliek) - huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria) en andere huiduitslag - oedeem, zwakte en onthoudings- (abstinentie-) syndroom - overgevoeligheid, inclusief een levensbedreigende allergische reactie op bepaalde stoffen (anafylaxie) en reacties die daarop lijken (anafylactoïde reacties) Onthoudingsverschijnselen (abstinentiesyndroom) kunnen optreden wanneer de toediening van opiaten plotseling wordt gestopt of wanneer antagonisten worden toegediend. De onthoudingsverschijnselen, die kunnen optreden na het staken van opiatengebruik, zijn onder andere: pijn in het lichaam, diarree, rechtop gaan staan van lichaamsharen (pilo-erectie), anorexia, zenuwachtigheid of rusteloosheid, druipende neus, niezen, trillen of rillen, koliek in de buik, misselijkheid, slaapstoornissen, ongewone toename van het zweten en geeuwen, zwakte, abnormaal versnelde hartwerking (tachycardie) en onverklaarbare koorts. Met de juiste doseringsaanpassingen en een geleidelijk afbouwen zijn deze symptomen normaal gesproken mild van aard. * Onvoldoende wateruitscheiding kan optreden als gevolg van overmatige afscheiding van ADH. Uw arts kan extra laboratoriumonderzoeken laten uitvoeren. De meeste patiënten die morfine krijgen zullen in het begin sufheid (sedatie) ervaren. Gewoonlijk verdwijnt dit na 3 tot 5 dagen en is dit geen reden tot bezorgdheid, tenzij het buitensporig is of vergezeld gaat van verwardheid of onsamenhangend gedrag. Vertel uw arts als u last van aanhoudende sedatie heeft. Chronisch gebruik van opiaten kan leiden tot de ontwikkeling van gewenning en afhankelijkheid. Het melden van bijwerkingen Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden 5/6 via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel. 5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL? Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Bewaren beneden 25 C. Droog bewaren. Bewaren in de originele verpakking. Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar.de laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht. 6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE Welke stoffen zitten er in dit middel? - De werkzame stof is morfinesulfaatpentahydraat (als 20 of 50 mg) - De andere stoffen zijn: Pellets: saccharose, maïszetmeel, hypromellose (E464), water. Omhulling: ethylcellulose, methacrylzuur copolymeer type C, polyethyleenglycol, diethylftalaat, talk (E553b), macrogol 6000 Capsule: gelatine Inkt: schellak (E904), butylalcohol, propyleenglycol (E1520), zwart ijzeroxide (E172) Hoe ziet Kapanol er uit en hoeveel zit er in een verpakking? Kapanol 20 en 50 capsules voor orale toediening bevatten witte tot licht bruine, identieke, met polymeer omhulde pellets voor gereguleerde afgifte. Kapanol 20 is een transparante capsule maat 4, voorzien van de opdruk K20 en twee zwarte banden. Kapanol 50 is een transparante capsule maat 2, voorzien van de opdruk K50 en drie zwarte banden. Verpakkingsvormen Kapanol 20 en 50: - kartonnen doosjes met 3 aluminium geperforeerde strips van 10 capsules capsules in Eenheids Aflevering Geschikte verpakking (EAG). Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Houder van de vergunning voor het in de handel brengen GlaxoSmithKline BV Huis ter Heideweg LZ Zeist Fabrikant: Glaxo Wellcome Production Zone Industrielle No. 2 23, rue Lavoisier Evreux, Frankrijk Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in maart /6
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks