Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Bir Bölgesel Güç Olarak İran ın Ortadoğu Politikası

Category:

Science & Technology

Publish on:

Views: 84 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
İran, son yıllarda Rusya nın Ortadoğu da yeniden öne çıkmasını, bölge ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmesini memnuniyetle izlemektedir. Bir Bölgesel Güç Olarak İran ın Ortadoğu Politikası The Middle East
Transcript
İran, son yıllarda Rusya nın Ortadoğu da yeniden öne çıkmasını, bölge ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmesini memnuniyetle izlemektedir. Bir Bölgesel Güç Olarak İran ın Ortadoğu Politikası The Middle East Policy of Iran As a Regional Power Barış DOSTER Abstract In Eurasia geopolitics Iran ise regional power. It has a strong state structure, culture, civilization and tradition, wide and mountainous country. Iran has a keen diplomatic memory and also has a national aim to be a nuclear power. The geopolitics and rich energy resources are the other advantages of Iran. Although İran has important problems with USA and Israel, its relations with Russia, China and Germany are growing, its effects on Syria and Iraq are increasing. Keywords: Iran, Turkey, USA, Middle East, Regional Power, Energy - Giriş Avrasya jeopolitiğinde merkezi bir güç olarak öne çıkan İran, köklü uygarlığının, güçlü devlet geleneğinin, zengin kültürünün, geniş ve dağlık coğrafyasının yanında, dış politikadaki derin tarihi hafızasıyla da bilinir. Asya nın güneybatısındaki ülkenin kuzeyinde Hazar Denizi, güneyinde Basra ve Umman Körfezi vardır. Jeopolitik konumu önemlidir. Hürmüz Boğazı gibi stratejik bir suyolunu denetler. Yüzölçümü 1 milyon 648 bin kilometrekare, nüfusu 75 milyon olan İran; Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Irak, Pakistan, Afganistan ve Türkmenistan la komşudur. Enerji zengini olan ülkede, hareketli, canlı, güçlü bir ticaret sermayesi vardır. Rüşvet, yolsuzluk ve usulsüzlük konusundaki tepkiye ve yüksek işsizliğe rağmen, gıda maddelerinin bolluğu, petrol, doğalgaz, elektrik fiyatlarının ucuzluğu, halkın ekonomik olarak göreli rahat yaşamasına ve yönetime ilişkin tepkisinin sistem içinde kalmasına neden olmaktadır. İran ordusu savaş deneyimli, güçlü bir ordudur. Ülkenin nükleer faaliyetleri de savunma ve güvenlik alanında caydırıcılığını artırmaktadır. Ayrıca İran, tarihi birikimini, coğrafi konumunu, toplumsal yapısını ve kültürel derinliğini, bölgesel güç olmada başarıyla kullanır. Dış politikada enerji kartını iyi değerlendirir. Dış Politikayı Şekillendiren Unsurlar İran ın dış politikasının şekillenmesinde ve tehdit algılamasında güncel, tarihsel, bölgesel, küresel düzlemde politik, ekonomik, askeri olayların yanında ideolojik, dini ve özellikle de son yıllardaki nükleer faaliyetleri bağlamında teknolojik gelişmelerin etkisi büyüktür. İran ın tarihsel hafızasında ve dış siyasetinin şekillenmesinde 1. ve 2. Dünya Savaşlarında yaşadığı Rus ve İngiliz işgallerinin izleri açıkça görülür. Ayrıca, milliyetçi, devletçi ve bağımsızlıkçı bir söylemle iktidara gelen Başbakan Musaddık ın 1953 te Ajax Operasyonu olarak tarihe geçen darbeyle ABD ve İngiltere tarafından devrilmesi ve 1979 yılında gerçekleşen İran İslam Devrimi 1 de çok önemli gelişmelerdir. İran Devrimi nin gerek toplumsal dinamiklerinin gerekse de sınıfsal ve ideolojik karakterinin şekillenmesinde 1953 yılı sonrasında cereyan eden iç ve dış gelişmeler önemli ölçüde belirleyici olmuştur yıllarında yaşanan ve 1 milyon insanın yaşamını yitirdiği İran Irak Savaşı, 1991 deki Birinci Körfez Savaşı ve ardından ABD nin bölgeye yerleşmesi, 2003 te ABD nin Irak ı işgal etmesi İran ın dış politikasında etkisi olan gelişmelerdir. ABD ve İsrail karşıtlığı, iç siyasette de güçlü zemin bulan bir politikadır. Bu siyaset, hem İslam aleminde hem de ABD ile o veya bu ölçüde sorun yaşayan ülkeler arasında (Küba dan Çin e, Kuzey Kore den Venezüella ya dek) İran ın itibarını artırmaktadır. Bu bağlamda ülkenin savunma ve güvenlik planlarında 3 temel hedefin öne çıktığı söylenebilir. Birincisi, dışa bağımlılığı engellemek ve her alanda kendine yeten bir ülke haline gelmektir. İkincisi, İran ın caydırıcılık kapasitesini artırmak, askeri açıdan çeşitli tehditlerle başa çıkabilecek duruma getirmektir. Üçüncüsü ise İran ı değişen yeni stratejik ortama uygun olarak Ortadoğu ve Avrasya da etkili, vazgeçilmez bir güç haline getirmektir. 3 Ayrıca İran daki politika yapıcıları, 1979 daki İslam Devrimi öncesinde İran ın ABD ile olan çok yakın seyreden ilişkilerinin, ülkenin dış politikadaki manevra sahasını önemli ölçüde daralttığını, ülkeyi ABD nin bölgedeki en önemli müttefiklerinden biri olarak öne çıkardığını, bu nedenle de SSCB yle ilişkilerin gergin bir seyir izlediğini düşünmektedirler. O yüzden bağımsız dış politikaya büyük önem vermektedirler. İslam Devrimi nden sonra ABD nin ve Batının İran a karşı izlediği tutum, yılları arasında süren İran Irak Savaşı nda Irak a verdikleri destek, sonrasında İran a uyguladıkları ekonomik ve politik yaptırımlar, ambargolar, tecrit etme çabaları İran ın belleğinde derin izler bırakmıştır İslam Devrimi nden sonra İran bağımsız bir dış politika izlemeye başlayınca, ABD için düşman, tehdit haline gelmiştir. ABD nin İran ı terörü destekleyen ülkeler listesine alması, Afganistan ve Irak işgalleriyle onu doğudan ve batıdan kuşatması, Basra Körfezi nde silahlı güç bulundurması, hep İran ı önlem almaya yöneltmiştir. İran, dış politikada radikal söylemiyle, ideolojik tutumuyla ve dini öne çıkarmasıyla da bilinir. Ancak vurgulamak gerekir ki İran diplomasisi pragmatiktir, konjonktürden yararlanmayı iyi bilir. Onun bu özellikleri, kendini hemen belli eder. Dahası İran ın bu tutumu, İslam Devrimi nin sürdürülmesi, devrimin yayılması için de gerek şarttır. İslam Devrimi sonrasında ABD ile ilişkilerin kesilmesine ve İran üzerindeki ABD ambargosuna karşın iki ülke ilişkilerinde informal temaslar her zaman yapılmıştır ve yapılmaktadır. ABD nin koyduğu ambargo, İran ı alternatifler aramaya, Avrupa ve Asya ya daha çok önem vermeye yöneltmiştir. Soğuk Savaş sonrasında ABD nin Ortadoğu ya işgaller yoluyla yerleşmesinden ve Rusya nın ağırlığının azalmasından tedirgin olan İran ın, son yıllarda Rusya nın Ortadoğu da yeniden öne çıkmasını, bölge ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmesini memnuniyetle izlediği bilinmektedir. Tahran ve Moskova birbirlerine büyük önem vermektedirler. Rusya, İran ın nükleer programını desteklemektedir. ABD nin Ortadoğu daki varlığı, Türkiye de Malatya nın Kürecik ilçesine yerleştirilen füze kalkanı radarı ve Batının Suriye de Esad rejimini devirmeye çalışması da iki başkenti yakınlaştıran diğer unsurlardan bazılarıdır. Rusya, İran ile Suriye arasındaki stratejik ittifak ilişkisinden memnun olduğunu her fırsatta yinelerken, İran da Suriye nin Tartus limanındaki Rus deniz üssü ve savaş gemilerini, Suriye için olduğu gibi kendisi için de bir güvence olarak algılamaktadır. İran ın dış politikasını şekillendiren ve ülkenin bölgesel güç olmasını sağlayan önemli unsurlardan biri de enerji zenginliğidir. Enerji kartını başarıyla kullanan İran, Suudi Arabistan ın ardından dünyanın 2. büyük petrol üreticisidir. Rusya nın ardından da dünyanın 2. büyük doğalgaz rezervlerine sahip ülkesidir. Petrolün ülke ihracatındaki payı yüzde 80 dir. İran Petrol Bakanı Rüstem Kasımi, petrol ve doğalgaz rezervleri bakımından dünyada ilk sıralarda yer aldıklarını belirterek, dünyadaki petrol rezervlerinin yüzde 12 ila yüzde 15 ine, doğalgaz rezervlerinin ise yüzde 17 ila 20 sine sahip olduklarını açıklamıştır. 4 İran enerji ihracatında Hürmüz Boğazı nın stratejik konumunu başarıyla kullanmaktadır. Çünkü dünyadaki ham petrolün yarısından fazlasına sahip olan Ortadoğu da petrolün yüzde 40 ı Hürmüz Boğazı ndan geçen gemilerle dünya pazarlarına ulaşmaktadır. Ancak İran, elindeki tüm kozlara rağmen ve yürüttüğü nükleer faaliyetlere karşın, ileri teknoloji üretiminde ve kullanımında zayıf, bu anlamda dışarıya bağımlı bir ülkedir. Ekonomisi enerji ihracatına bağımlıdır. Enerji açısından kendi kendine yeten ülkelerde yumuşak gücünü kullanması çok zordur. Dünyada, ABD karşıtı cephenin öne çıkan aktörlerinden biri, İslam aleminde ise İsrail karşıtlığının lideri olsa da İran a yönelik bir saldırıyı onaylamayan ama İran a karşı şüpheyle yaklaşan geniş bir kitle de söz konusudur. Süreklilik, Kopuş, Değişen Siyasi İrade ve Söylem Dış politikada din söylemi de Şii mezhebini de ABD karşıtlığını da yerinde, zamanında, dozunda kullanan İran da milliyetçilik akımı çok güçlüdür ve tüm siyasi kanatlarda etkilidir. Milliyetçilik İran da yeni bir akım değildir. Tarihsel, toplumsal, kültürel kökleri vardır. Şah döneminden bu yana Fars milliyetçiliğinde iki temel eksen öne çıkar. Birincisi, İran ın etkili bir bölgesel role sahip olması, ikincisi de güvenlik arayışıdır. Ülkenin 19. yüzyıldan itibaren sürekli olarak dış müdahalelere uğraması, özellikle de İngiltere ile Rusya arasında yaşanan keskin rekabetin sahnelerinden biri olması, İran da milliyetçiliği, güvenlik öncelikli düşünmeyi ve bağımsızlık özlemini güçlendirmiştir. Keza dış politikadaki dini retorik de politik boyutuyla, pragmatik nedenlerle ve milliyetçi söylemle birlikte, iç içe kullanılır. Dahası bu söylemin içinde güçlü antiemperyalist ve anti Siyonist vur- İran, ABD yaptırımlarına karşı Hürmüz Boğazı nı kapatabileceği tehdidinde bulunmakta, ABD nin Basra Körfezi nde deniz kuvvetleri bulundurmaması yönünde uyarılar yapmaktadır. gular vardır. Çünkü bunların hepsi birlikte, daha etkili olmaktadır. İran ın Lübnan da Hizbullah a, Filistin de Hamas a verdiği destekte bu durum açıkça görülür. Kaldı ki İran, İslam dünyasının lideri olabilmek için Arap aleminde de güçlü olmak gerektiğini bildiğinden, Arap dünyasına yönelik politikalarında Şiilik vurgusu yapmaktan özenle kaçınır. Arap dünyasına seslenirken ABD ve İsrail karşıtlığını, Filistin de Hamas a, Lübnan da Hizbullah a verdiği desteği öne çıkarır. ABD destekli Sünni Arap rejimlerin Filistin davasındaki çekingen, etkisiz tutumları ve İsrail karşısındaki zayıf konumları da, İran ın Arap dünyasına seslenirken elini güçlendirmektedir. Ancak bir kez daha belirtmek gerekir ki İslam, İran dış politikasındaki tek unsur değildir. Unsurlardan ve araçlardan biridir. Nerede, ne zaman, nasıl, hangi dozda kullanılacağını İran çok iyi bilmektedir. Örneğin İran ın Suriye ye verdiği destekte, Esad rejiminin Arap milliyetçisi ve göreli laik BAAS politikalarını hiç sorun etmediği, yeri geldiğinde ise Suriye deki yönetici seçkinlerin büyük bölümünü oluşturan Nusayri azınlıkla olan mezhepsel yakınlığına vurgu yaptığı görülür. Öte yandan İran ın Şii Azerbaycan ile Hristiyan Ermenistan arasındaki anlaşmazlıkta Ermenistan ı desteklediği de unutulmamalıdır. Azerbaycan, İran daki Azerilere yönelik kışkırtıcı, ırkçı, yayılmacı politikalar izlemediği, dahası İran a karşı böyle politikalar izleyecek güçte olmadığı halde, İran Azerbaycan ilişkileri umulan sıcaklıkta değildir. İran ayrıca, Azerbaycan la Hazar ın statüsü nedeniyle yaşadığı anlaşmazlığı, Azerbaycan ın İsrail le gelişen ilişkilerini ve özellikle son dönemde ithal ettiği 1,6 milyar dolarlık askeri malzemeyi her zaman gündemde tutmaktadır. İran, yıllar boyunca büyük güçlerin işgaline uğramanın, onların rekabet ettiği bir coğrafyada bulunmanın, tampon devlet olmanın, siyasi, iktisadi, toplumsal gelişmesini geciktirdiğini düşünmektedir. Bu süreçte milli bütünlüğünü sağlaya- - - madığı için çok ağır bedeller ödediğine, merkezi hükümetin, bürokrasinin, ordunun zayıf kaldığına inanmaktadır. O nedenle şah döneminde, her ne kadar ABD nin müttefiki olarak öne çıksa da bürokraside, ekonomide ve orduda önemli atılımlar yapmıştır. Bunun sonuçlarını da 1970 lerden itibaren almaya başlamıştır. Petrol gelirleri artmış, buna koşut olarak ülkenin gelişme hızı yükselmiş, ordusu güçlenmiştir. ABD nin Ortadoğu politikalarında o dönemde İran güvenilir müttefik olduğundan, İran Şahı nın Ortadoğu daki, Körfez deki üstünlük arayışları, 1970 lerde başlattığı nükleer çalışmaları, Washington dan destek görmüştür daki İslam Devrimi nden sonra da ülke nükleer faaliyetlerini sürdürmüştür. Bu konuda İran da toplumsal bir mutabakat vardır. ABD ve İsrail in, İran ı nükleer faaliyetlerinden vazgeçirmeye çalışmaları da hem İran daki ABD ve İsrail karşıtlığını güçlendirmekte, hem de nükleer faaliyetler konusunda iktidara verilen desteği artırmaktadır. İran ı çevreleyerek ve baskı altında tutarak, onu yanlış bir adım atmaya zorlayan, psikolojik harbin tüm unsurlarını kullanan ABD ye karşı geri adım atılmasına karşı çıkan halk, diğer konularda farklı düşünse, hatta muhalif olsa bile, bu konuda iktidarın yanındadır. Bu politikanın bölgede ve dünya genelinde İran ın itibarını artırdığının bilincindedir. ABD ve İsrail in Batıdaki İran karşıtlığını körüklemesinin, İran a yönelik bir silahlı müdahale için kamuoyu yaratmaya çalışmasının, Doğu da, İslam aleminde, Arap dünyasında İran ın bölgesel güç olarak konumunu güçlendirdiğini görmektedir. Belirtmek gerekir ki İran daki rejim değişikliği sonrasında en keskin siyasal kopuş ABD ile ilişkilerde yaşanmış ve bu durum ülkenin bölgesel güç konumuna gelmesini besleyen temel unsurlardan biri olmuştur. Çünkü Tahran, ABD ile hemen her konuda derin çelişki içindedir. Washington un Ortadoğu politikalarına, İsrail e verdiği desteğe, bölgeye işgaller yoluyla yerleşmesine karşıdır. Terör örgütü PKK nın İran kolu olarak bilinen PJAK ın arkasında ABD nin olduğunu düşünmektedir. İran daki Azerilere yönelik ayrılıkçı faaliyetlerin arkasında ABD nin olduğuna inanmaktadır. ABD nin bölgedeki 4 ülkeyi (İran, Irak, Suriye, Türkiye) bölerek bağımsız bir Kürdistan kurmaya çalıştığını, bu devletin de adeta ikinci bir İsrail işlevi göreceğini ifade etmektedir. Ancak İran ı çevrelemek, yalnızlaştırmak, rejimini değiştirmek isteyen ABD nin kimi adımları, paradoksal biçimde Tahran ın elini güçlendirmiş, bölgedeki etkinliğini artırmıştır. Örneğin 11 Eylül 2001 saldırılarının ardından ABD nin önce Afganistan ı, ardından da Irak ı işgal etmesi, bir yandan İran ı daha çok çevrelerken, bir yandan da onu iki büyük bölgesel düşmanından (Afganistan da Taliban, Irak ta Saddam) kurtarmıştır. Bu gelişmeler sonrasında İran, nüfusunun üçte ikisi Şii olan Irak ta ve azınlıkta olan Nusayrilerin iktidarda etkin olduğu Suriye de nüfuzunu daha da artırmıştır. Hemen eklemek gerekir ki, ABD de İran a yönelik bir askeri müdahaleyi göze alabilenlerin sayısı da fazla değildir. Bunun felaket olacağını düşünenler çoğunluktadır. İran ın nükleer sahibi olsa bile denetim altında bir güç olarak tutulmasını savunanlar, ABD nin İran a baskı yapmasının temel nedeninin nükleer çalışmalarından ziyade rejim değişikliğini sağlamak olduğunu itiraf etmektedirler. İran ın ABD karşıtı söyleminin, Sünni halklar nezdinde itibarını artırdığını, bu sayede İslam dünyasının liderliğine oynamada avantaj elde ettiğini gören ABD, İran ı terörist devlet listesine alarak, ABD deki İran paralarını dondurarak, Avrupa nın ve Türkiye nin İran dan yaptığı petrol ihracatını azaltmasını sağlayarak, İran ın ileri teknoloji kullanmasını önlemeye çalışarak amacına ulaşmaya çalışmaktadır. İki ülke arasındaki önemli gerginlik alanlarından biri de Hürmüz Boğazı dır. İran, ABD yaptırımlarına karşı Hürmüz Boğazı nı kapatabileceği tehdidinde bulunmakta, ABD nin Basra Körfezi nde deniz kuvvetleri bulundurmaması, Hürmüz Boğazı ndan uçak gemisi ve donanma geçirmemesi yönünde uyarılar yapmaktadır. Washington yönetimi ise Hürmüz Boğazı nın her durumda açık bulundurulması için ne gerekirse yapılacağını belirtmekte, Hürmüz Boğazı nın kapatılmasını kırmızı çizgi olarak değerlendirmektedir. 5 Rakipler ve Müttefikler İran ın bölgede bir rakibi, bir de düşmanı vardır. Rakibi Türkiye, düşmanı ise İsrail dir. İran bölgesel bir güçtür. Türkiye ise değildir. İki ülke arasındaki tarihsel rekabetin yanında, jeopolitik, stratejik, ekonomik, siyasal ve güncel rekabet, hatta uzlaşmazlık söz konusudur. ABD ye ilişkin tutumlarında, Suriye ye yönelik politikalarında, Rusya, Azerbaycan, Ermenistan ile ilişkilerinde iki ülke arasında önemli farklar vardır. Ayrıca Türkiye, İran ın nükleer güç sahibi olmasına görünürde karşıdır. Ancak bir yandan da, İran ın nükleer güç sahibi olmasından fazla endişe duymamakta, hatta bu durumun Türkiye nin nükleer sahibi olmasını meşrulaştıracağını düşünmektedir. Ama Türkiye, İran ın bölgesel güç olmasından, bölgede bir Şii kuşağına liderlik etmesinden çekinmektedir. İki ülke ilişkilerini son dönemlerde en çok geren iki olay Malatya nın Kürecik ilçesine yerleştirilen füze kalkanı radarı ile ABD ve Batı dünyasının Suriye ye yönelik baskı politikasıdır. İran, radar istasyonunun kendisine karşı yerleştirildiğini, İsrail i korumayı amaçladığını ve ülkesine yönelik bir saldırı durumunda bu radarı vuracağını, defalarca açıklamıştır. Suriye konusunda da Türkiye yi ABD emperyalizmiyle işbirliği yapmakla suçlamıştır. Tahran a göre Ankara; ABD nin ve ona yakın Arap ülkelerinin desteğini alarak, İslam dünyasının liderliğine oynamaktadır. Türkiye nin bölgede yalnızlaşması ve komşularıyla ciddi sorunlar yaşaması, İran ın bölgesel güç olarak elini güçlendirmiştir. İran, İsrail i ise şeytan olarak tanımlamakta, yok olması gerektiğini savunmaktadır. Bölgesel güç olmanın ötesinde, ABD den aldığı desteğin de etkisiyle adeta bölgesel bir süper güç olan İsrail i düşman olarak görmektedir. İran ın, bu ülkenin arkasındaki en büyük güç olan ABD ile yaşadığı anlaşmazlık da İsrail le ilişkilerini etkileyen önemli bir unsurdur. İsrail in savaştığı Hizbullah ve Hamas gibi örgütlerin en büyük destekçilerinden biri de İran dır. Suriye ve son dönemlerde Irak la yakın ilişkileri bulunan İran, bölgesel güç konumunu geliştirebilmek için, gerek Arap aleminde ve gerekse İslam dünyasında daha etkili olmak zorunda olduğunun bilincindedir. Bu bağlamda Hüsnü Mübarek in devrilmesinden sonra İsrail le ilişkileri gerginleşen Mısır la yakınlaşmaya başladığı gözlenmektedir. Müslüman Kardeşler in (İhvan) adayı olarak cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Mırsi nin İran a sıcak mesajlar vermesi, Mısır İsrail ilişkilerinin gerginleşmesini memnuniyetle karşılayan Tahran da hemen karşılık bulmuştur. Başkentlerinde karşılıklı olarak büyükelçi bulunmasına karşın ikili ilişkileri yıllardır kopuk olan İran la Mısır arasındaki yakınlaşma, bölge dengeleri açısından da önemlidir. İsrail i tanıyan ilk Arap devleti olan ve 1979 daki Camp David Antlaşması ndan bu yana yakın ilişkilerini sürdüren Mısır ın İsrail den uzaklaşırken İran la yakınlaşması, zamanlama açısından da dikkat çekicidir. Çünkü hem Arap dünyasının lideri, hem ABD nin bölgedeki önemli bir müttefiki, hem de İsrail in komşusu olan Mısır ın, ABD nin İran ı yalnızlaştırmaya, rejimini değiştirmeye çalıştığı bir dönemde, 33 yıl aradan sonra İran la yakın ilişki kurmaya çalışması, İran ın elini güçlendirmiştir. Zira ABD nin çok önemsediği İsrail Mısır ekseni zayıflamakta, İsrail Arap dünyasındaki en büyük müttefikini kaybetmektedir. Dahası, Arap rejimleri arasında olmasa da Arap halkları arasında büyük itibarı olan İran, ABD ye en yakın Arap ülkelerinden biri olan ve Arap dünyasının lideri olarak bilinen Mısır la ilişkilerini geliştirerek hem psikolojik hem de stratejik avantaj sağlamaktadır. Bu kapsamda Mısır ın İran savaş gemilerine Süveyş Kanalı nı açması bile tek başına önemli bir hamledir. İran ın 33 yıl aradan sonra Mısır la ilişkilerini geliştirmesi ve Mısır ın İran savaş gemilerine Süveyş Kanalı nı açması önemli bir hamledir. İran ın bölgedeki en önemli ve güçlü müttefiki i- se Rusya dır. İki ülkenin yakın ilişkileri, Tahran ın bölgesel güç olmasında önemli bir etkendir. İkisinin de dış politika öncelikleri, tehdit algılamaları, ABD nin bölgedeki varlığına ilişkin endişeleri, Türkiye nin bölge politikaları hakkındaki eleştirileri, Arap Baharı denilen sürece ilişkin kaygıları, Suriye de yaşananlara ilişkin düşünceleri, Avrasya perspektifleri büyük ölçüde benzeşmektedir. Her iki ülkenin de Çin le ilişkileri gelişmekte, her iki ülke de Pakistan ın ABD etkisinden uzaklaşmasını memnuniyetle karşılamaktadır. Her iki ülke de ABD nin Afganistan daki varlığından rahatsızdır. Moskova, ABD nin Suriye ve İran üzerinden kendisini kuşatmak istediğini gördüğünden, Libya dakinin aksine Suriye konusunda açıktan tavır almaktadır. İran da kendisinin kuşatılmak istendiğinin, Suriye nin ve Hizbullah ın direncinin kırılmak istendiğinin farkındadır. ABD başta olmak üzere Batının Suriye de denetlenebilir istikrarsızlık yaratmak, kontrollü kaos çıkarmak, olmadı Salv
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks