Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Bir önceki kararlar okundu ve imzalandı. 3-Fakültemiz Patoloji Anabilim Dalı nda iģ yükünün yoğun olması nedeniyle rutin biyopsi

Category:

Recruiting & HR

Publish on:

Views: 22 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
TOPLANTI :01 Prof.Dr.Mehmet Bilgin SAYDAM (Dekan) Prof.Dr.Kerim GÜLER Prof.Dr.Atilla ARINCI Prof.Dr.Orhan ZĠYLAN Doç.Dr.Bülent BAYRAKTAR Doç.Dr.Filiz AKYÜZ Yard.Doç.Dr.Hacer AyĢen YAVRU (Ġzinli) iģtiraki
Transcript
TOPLANTI :01 Prof.Dr.Mehmet Bilgin SAYDAM (Dekan) Prof.Dr.Kerim GÜLER Prof.Dr.Atilla ARINCI Prof.Dr.Orhan ZĠYLAN Doç.Dr.Bülent BAYRAKTAR Doç.Dr.Filiz AKYÜZ Yard.Doç.Dr.Hacer AyĢen YAVRU (Ġzinli) iģtiraki ile tarihinde toplanan Yönetim Kurulu aģağıdaki kararları almıģtır. Bir önceki kararlar okundu ve imzalandı. 1-Florence Nightingale HemĢirelik Yüksek Okulu Öğrencisi Buket ARPA, Zeynep KARAYĠĞĠT, Havva ġeyma YILMAZ, Erman Kıvanç KAFA ve Namık KIZIL ın Kadın Doğum Servislerinde yatan hastaların erkek hemşireler hakkındaki görüşleri adlı çalıģmalarını Ġ.Ü.Florence Nightingale HemĢirelik Yüksek Okulu Doğum ve Kadın Hastalıkları HemĢireliği Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç.Dr.Nevin HOTUN ġahġn in sorumluluğunda Fakültemizde uygulamalarına karar verildi. 2-Ġstanbul Tabip Odası nın 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri çerçevesinde her yıl verdiği Tıp Hizmet Ödülü ve Tıp Bilim Ödülü için uygun aday önerilerinin, 18 ġubat 2011 Cuma günü mesai saati bitimine kadar bildirilmesi hakkındaki Ġstanbul Tabip Odası BaĢkanlığı nın tarih, sayılı yazı ve ekleri müzakere edildi. Ertelenmesine karar verildi. 3-Fakültemiz Patoloji Anabilim Dalı nda iģ yükünün yoğun olması nedeniyle rutin biyopsi değerlendirilmesinde çalıģmak üzere 2547 sayılı Yasa ya tabi ve 4/B kadrosundan birer tane olmak üzere 2 adet Uzman Patolog Doktora gereksinim bulunmaktadır. 2 adet Uzman Patolog kadrosu verilmesi hakkındaki Anabilim Dalı BaĢkanlığı nın yazısı müzakere edildi. Uygun görüģle 4-Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü ne bağlı Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı nın El Cerrahisi Bilim Dalı nda görevlendirilmek üzere El Cerrahi (Replantasyon) konusunda deneyimli 3 adet Uzman talebi hakkındaki Bölüm BaĢkanlığı ve Anabilim Dalı BaĢkanlığı nın yazısı müzakere edildi. Konuyla ilgili Anabilim Dalı nın ayrıntılı olarak nedenlerini beyan etmesine ve gerekçeli bilgi istenmesine karar verildi tarihinde Yükseköğretim Kurulu nun İnternet adresinde; Akademik Kadro İlanları adı altında yayınlanan Ġstanbul Üniversitesi için ilan edilen Fakültenizin Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü ne bağlı, Anesteziyoloji Anabilim Dalı nda açık bulunan 1 adet Uzman kadrosuna 2547 sayılı Kanun un 33/e maddesi uyarınca (Anesteziyoloji Uzmanı olarak) atanacak aday veya adaylar için tarihli, sayılı yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik in 9. maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca aģağıda belirtildiği Ģekilde 3 asil ve 2 yedek üyenin oluģturulmasına karar verildi. BaĢvuran aday: * Uzm.Dr.Ahmet BAġEL Sınav Jürisi: Prof.Dr.Lütfi TELCĠ (BaĢkan) Prof.Dr.Kamil PEMBECĠ Yard.Doç.Dr.Hacer AyĢen YAVRU Yedekler: Prof.Dr.Mehmet TUĞRUL Prof.Dr.Nahit ÇAKAR tarihinde Yükseköğretim Kurulu nun İnternet adresinde; Akademik Kadro İlanları adı altında yayınlanan Ġstanbul Üniversitesi için ilan edilen Fakültenizin Dahili Tıp Bilimleri Bölümü ne bağlı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı nda açık bulunan 1 adet Uzman kadrosuna 2547 sayılı Kanun un 33/e maddesi uyarınca (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak) atanacak aday veya adaylar için tarihli, sayılı yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik in 9. maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca aģağıda belirtildiği Ģekilde 3 asil ve 2 yedek üyenin oluģturulmasına karar verildi. BaĢvuran aday: * Uzm.Dr.Metin UYSALOL Sınav Jürisi: Prof.Dr.Ömer DEVECĠOĞLU (BaĢkan) Prof.Dr.Nedret UZEL Prof.Dr.Raif ÜÇSEL Yedekler: Prof.Dr.Emin ÜNÜVAR Prof.Dr.Agop ÇITAK 7-Fakültemiz, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı nda tarihinde Tıpta Uzmanlık Öğrencisi olarak ihtisasa baģlayan Dr. Serkan KAYA nın, hazırlamıģ olduğu uzmanlık tezi tarihinde tez sınav jürisi tarafından incelenmiģ YETERSĠZ olduğuna karar verilmiģtir. Bu nedenle adı geçenin çalıģma süresinin tarihinden itibaren 6 ay süre ile uzatılmasına karar verildi. 8- Fakültemiz Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Semih AKI nın, 657 sayılı Kanunun 108.maddesi uyarınca, 10 hizmet yılını doldurması nedeniyle tarihinden itibaren 6 (Altı) ay ücretsiz izin kullanma talebi hakkındaki Bölüm, Anabilim Dalı ve Anabilim Dalı Akademik Kurul kararı incelenmiģtir. Fakültemizin eğitim, öğretim ve araģtırma alanlarında önder bir kurum olması ve çok yoğun olarak yüksek nitelikli sağlık hizmeti vermesi nedeniyle tarihinde Yönetim Kurulu nda ücretsiz izinlerin Rektörlük makamına arzı konusunda aģağıda belirtilen kararlar alınmıģtır; a) Ücretsiz izine ayrılacak olan tüm personele (doğumdan sonra alınan ücretsiz izinler hariç) verilecek izinlerin, daha önce yapılmıģ olan genelgeler de (örneğin yıllık izin genelgeleri) dikkate alınarak, anabilim dalı akademik kurullarında yıllık olarak planlanması, b) Zorunlu durumlar doğabileceği düģünülerek, planlanan asgari iģ gücünün üstünde iģ gücü devamlılığının sağlanması, c) Yüksek Öğretim Kurulu na bildirilen norm kadroların altına devamlı olarak inilmesinin, açıklanması çok güç bir durum olacağının göz önüne alınması, d) Ġzine çıkacak öğretim üyelerinin görev ve sorumluluklarının detaylı bir dökümünün yapılarak, bunları hangi öğretim üyelerinin üstleneceğine karar verilmesi, üstlenecek öğretim üyelerinin onaylarının alınması ve söz konusu Akademik Kurul kararının Dekanlığa gönderilmesi. Bu nedenle Prof. Dr. Mehmet Semih AKI nın, baģvurusu tarihinde toplanan Yönetim Kurulu nda incelendi, yukarıda belirtilen ölçütlerden (a) maddesindeki verilecek izinlerle ilgili olarak Anabilim Dalı Akademik Kurulunda yıllık olarak planlanmasının yapılarak Dekanlığımıza gönderilmesi halinde gereğinin yapılacağına karar verildi. 9- Fakültemiz Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ünsal DOMANĠÇ in, 657 sayılı Kanun un 108.maddesi uyarınca, 10 hizmet yılını doldurması nedeniyle, tarihinden itibaren 6 (altı) ay süre ile ücretsiz izin kullanma talebi hakkındaki Bölüm, Anabilim Dalı ve Anabilim Dalı Akademik Kurul kararı incelenmiģtir. Fakültemizin eğitim, öğretim ve araģtırma alanlarında önder bir kurum olması ve çok yoğun olarak yüksek nitelikli sağlık hizmeti vermesi nedeniyle tarihinde Yönetim Kurulu nda ücretsiz izinlerin Rektörlük makamına arzı konusunda aģağıda belirtilen kararlar alınmıģtır; a) Ücretsiz izine ayrılacak olan tüm personele (doğumdan sonra alınan ücretsiz izinler hariç) verilecek izinlerin, daha önce yapılmıģ olan genelgeler de (örneğin yıllık izin genelgeleri) dikkate alınarak, anabilim dalı akademik kurullarında yıllık olarak planlanması, a) Zorunlu durumlar doğabileceği düģünülerek, planlanan asgari iģ gücünün üstünde iģ gücü devamlılığının sağlanması, b) Yüksek Öğretim Kurulu na bildirilen norm kadroların altına devamlı olarak inilmesinin, açıklanması çok güç bir durum olacağının göz önüne alınması, c) Ġzine çıkacak öğretim üyelerinin görev ve sorumluluklarının detaylı bir dökümünün yapılarak, bunları hangi öğretim üyelerinin üstleneceğine karar verilmesi, üstlenecek öğretim üyelerinin onaylarının alınması ve söz konusu Akademik Kurul kararının Dekanlığa gönderilmesi. Bu nedenle Prof. Dr. Ünsal DOMANĠÇ in, baģvurusu tarihinde toplanan Yönetim Kurulu nda incelendi, yukarıda belirtilen ölçütlerden (a) maddesindeki verilecek izinlerle ilgili olarak Anabilim Dalı Akademik Kurulu nda yıllık olarak planlanmasının yapılarak Dekanlığımıza gönderilmesi halinde gereğinin yapılacağına karar verildi. 10-Halep Üniversitesi Tıp Fakültesi nden ġubat 2010 da mezun olup, Fakültemiz Ġç Hastalıkları Anabilim Dalı Acil Dahiliye Ünitesi nde 6 ay süre ile gözlemci olarak eğitim görmek üzere tarihinde görevine baģlayan Dr.Azad KHAZNAWĠ nin, tarihinde bitecek olan görev süresinin bitim tarihinden itibaren 6 ay daha uzatılması hakkındaki Dahili Tıp Bilimleri Bölüm BaĢkanlığı nın tarih ve /950/2845 sayılı yazısı ekinde alınan ilgili Anabilim Dalı BaĢkanlığı nın yazısı müzakere edildi. Uygun olduğuna karar verildi. 11-TUBĠTAK/ TEYDEB tarafından desteklenmeye değer bulunan Kan Tedarik Zinciri Yönetim ve Etkin/Güvenli Transfüzyon Karar Destek Sistemi baģlıklı yazılım projesinde Kan Merkezi sorumlu öğretim üyesi Prof.Dr.Gülyüz ÖZTÜRK ün, Bilimsel DanıĢman olarak görevlendirilmesinin Hemosoft BiliĢim ve Eğitim Hizmetleri A.ġ. tarafından istendiği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından da uygun görüldüğü hakkındaki adı geçen Anabilim Dalı BaĢkanlığı nın tarih, 3681 sayılı yazısı müzakere edildi. Uygun görüģle Sayılı Tam Gün Yasası na istinaden Anayasa Mahkemesi nin tarihinde yayınlanan gerekçe kararında belirtilen yasal hakları saklı kalmak kaydıyla Prof.Dr.Fehmi MERCANOĞLU nun tarihinden itibaren Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü ne bağlı Kardiyoloji Anabilim Dalı nda öğretim üyeliği görevini kesintisiz olarak sürdürmek istediği Sayılı Tam Gün Yasası na istinaden Anayasa Mahkemesi nin tarihinde yayınlanan gerekçe kararında belirtilen yasal hakları saklı kalmak kaydıyla Prof.Dr.Yılmaz NĠġANCI nın tarihinden itibaren Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü ne bağlı Kardiyoloji Anabilim Dalı nda öğretim üyeliği görevini kesintisiz olarak sürdürmek istediği Sayılı Tam Gün Yasası na istinaden Anayasa Mahkemesi nin tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan iptal kararı ve Anayasa Mahkemesi nin tarihinde yayınlanan gerekçe kararında belirtilen yasal hakları saklı kalmak kaydıyla Prof.Dr.Hüseyin OFLAZ ın tarihinden itibaren Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü ne bağlı Kardiyoloji Anabilim Dalı nda öğretim üyeliği görevini kesintisiz olarak sürdürmek istediği Sayılı Tam Gün Yasası na istinaden Anayasa Mahkemesi nin tarihinde yayınlanan gerekçe kararında belirtilen yasal hakları saklı kalmak kaydıyla Prof.Dr.Aykan CANBERK in tarihinden itibaren Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü ne bağlı Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı nda öğretim üyeliği görevini devamlı statüde sürdürmek istediği hakkındaki dilekçesi müzakere edildi. Uygun görüģle Rektörlüğe arzına karar verildi. Sayılı Tam Gün Yasası na istinaden Anayasa Mahkemesi nin tarihinde yayınlanan gerekçe kararında belirtilen yasal hakları saklı kalmak kaydıyla Prof.Dr.Fatma YeĢim PARMAN ın tarihinden itibaren Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü ne bağlı Nöroloji Anabilim Dalı nda öğretim üyeliği görevini devamlı statüde sürdürmek istediği 17-Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü ne bağlı Ġç Hastalıkları Anabilim Dalı nda öğretim üyesi olarak görevli bulunan Prof.Dr.Bahri Murat DAL ın tarihinden sonra yararlanmak kaydı ile kısmi zamanlı çalıģma statüsünden, tam gün statüsüne geçmesi hakkında vermiģ olduğu dilekçe müzakere edildi. Uygun görüģle Sayılı Tam Gün Yasası na istinaden Anayasa Mahkemesi nin tarihinde yayınlanan gerekçe kararında belirtilen yasal hakları saklı kalmak kaydıyla Prof.Dr.Lütfi TELCĠ nin tarihinden itibaren Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü ne bağlı Anesteziyoloji Anabilim Dalı nda öğretim üyeliği görevini devamlı statüde sürdürmek istediği 19-Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü ne bağlı Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı nda öğretim üyesi olarak görevli bulunan Prof.Dr.Ġsmail Semih BARLAS ın tarihinden sonra yürürlüğe girecek yeni yasal düzenleme çerçevesinde Ģahsı lehine yansıyacak düzenlemelerden yararlanmak kaydı ile çalıģması hakkında vermiģ olduğu dilekçe müzakere edildi. Uygun görüģle Sayılı Tam Gün Yasası na istinaden Anayasa Mahkemesi nin tarihinde yayınlanan gerekçe kararında belirtilen yasal hakları saklı kalmak kaydıyla kısmi statüde çalıģmakta olan Prof.Dr.Yener TEMELLĠ nin tarihinden itibaren Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü ne bağlı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı nda öğretim üyeliği görevini tam gün statüsünde sürdürmek istediği hakkındaki dilekçesi müzakere edildi. Uygun görüģle Sayılı Tam Gün Yasası na istinaden Anayasa Mahkemesi nin tarihinde yayınlanan gerekçe kararında belirtilen yasal hakları saklı kalmak kaydıyla Prof.Dr.Süleyman Salih ZOROĞLU nun tarihinden itibaren Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü ne bağlı Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı nda öğretim üyeliği görevini devamlı statüde sürdürmek istediği hakkındaki dilekçesi müzakere edildi. Uygun görüģle Sayılı Tam Gün Yasası na istinaden Anayasa Mahkemesi nin tarihinde yayınlanan gerekçe kararında belirtilen yasal hakları saklı kalmak kaydıyla Prof.Dr.Tuncay ULUĞ un tarihinden itibaren Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü ne bağlı Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı nda öğretim üyeliği görevini devamlı statüde sürdürmek istediği hakkındaki dilekçesi müzakere edildi. Uygun görüģle Rektörlüğe arzına karar verildi Sayılı Tam Gün Yasası na istinaden Anayasa Mahkemesi nin tarihinde yayınlanan gerekçe kararında belirtilen yasal hakları saklı kalmak kaydıyla Prof.Dr.S.Alper TOKER in tarihinden itibaren Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü ne bağlı Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı nda öğretim üyeliği görevini devamlı statüde sürdürmek istediği Sayılı Tam Gün Yasası na istinaden Anayasa Mahkemesi nin tarihinde yayınlanan gerekçe kararında belirtilen yasal hakları saklı kalmak kaydıyla Prof.Dr.Turhan ECE nin tarihinden itibaren Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü ne bağlı Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı nda öğretim üyeliği görevini devamlı statüde sürdürmek istediği 25-Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü ne bağlı Patoloji Anabilim Dalı nda öğretim üyesi olarak görevli bulunan Prof.Dr.Hüseyin Sıtkı TUZLALI nın tarihinden sonra yararlanmak kaydı ile çalıģması hakkında vermiģ olduğu dilekçe müzakere edildi. Uygun görüģle 26-Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü ne bağlı Üroloji Anabilim Dalı nda öğretim üyesi olarak görevli bulunan Prof.Dr.Cavit Nuri ÖZSOY un tarihinden sonra yürürlüğe kaydı ile çalıģması hakkında vermiģ olduğu dilekçe müzakere edildi. Uygun görüģle Rektörlüğe arzına karar verildi. 27-Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü ne bağlı Üroloji Anabilim Dalı nda öğretim üyesi olarak görevli bulunan Prof.Dr.AteĢ KADIOĞLU nun tarihinden sonra yürürlüğe kaydı ile çalıģması hakkında vermiģ olduğu dilekçe müzakere edildi. Uygun görüģle Rektörlüğe arzına karar verildi. 28-Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü ne bağlı Üroloji Anabilim Dalı nda öğretim üyesi olarak görevli bulunan Prof.Dr.Necdet ARAS ın tarihinden sonra yürürlüğe girecek yeni yasal düzenleme çerçevesinde Ģahsı lehine yansıyacak düzenlemelerden yararlanmak kaydı ile çalıģması hakkında vermiģ olduğu dilekçe müzakere edildi. Uygun görüģle Rektörlüğe arzına karar verildi. 29-Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü ne bağlı Üroloji Anabilim Dalı nda öğretim üyesi olarak görevli bulunan Prof.Dr.Faruk ÖZCAN ın tarihinden sonra yürürlüğe girecek yeni yasal düzenleme çerçevesinde Ģahsı lehine yansıyacak düzenlemelerden yararlanmak kaydı ile çalıģması hakkında vermiģ olduğu dilekçe müzakere edildi. Uygun görüģle Rektörlüğe arzına karar verildi. 30-Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü ne bağlı Üroloji Anabilim Dalı nda öğretim üyesi olarak görevli bulunan Prof.Dr.Hayri Murat TUNÇ un tarihinden sonra yürürlüğe kaydı ile çalıģması hakkında vermiģ olduğu dilekçe müzakere edildi. Uygun görüģle Rektörlüğe arzına karar verildi. 31-Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü ne bağlı Üroloji Anabilim Dalı nda öğretim üyesi olarak görevli bulunan Prof.Dr.A.Haluk ANDER in tarihinden sonra yürürlüğe kaydı ile çalıģması hakkında vermiģ olduğu dilekçe müzakere edildi. Uygun görüģle Rektörlüğe arzına karar verildi. 32-Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü ne bağlı Üroloji Anabilim Dalı nda öğretim üyesi olarak görevli bulunan Prof.Dr.Hacı Mustafa AKINCI nın tarihinden sonra yararlanmak kaydı ile çalıģması hakkında vermiģ olduğu dilekçe müzakere edildi. Uygun görüģle 33-Fakültemiz Üroloji Anabilim Dalında görevli bulunun Doç. Dr. Teoman Cem KADIOĞLU nun, değiģen kanun maddeleri sonucu mevcut sözleģmesinin tarihine dek sürmesine rağmen ne Ģekilde uygulama yapılacağını anlamadığını ve her halükarda Üniversitedeki görevine devam etmek istediğini, Üniversiteyle olan mevcut sözleģmenin hitamı itibariyle tam zamanlı statüye geçirilmesini talep ettiğiniz ve eğer kanunlara uygun ise tam gün statüsüne geçtikten sonra özel bir sağlık kuruluģunda veya muayenehanesinde sağlık hizmeti vermeye devam edeceğini bu nedenle dilekçesinin herhangi bir yanlıģ anlamaya neden olmamasını ve tam gün statüsüne geçme talebinin sadece Üniversitemizle sınırlı olarak değerlendirilmesini talep ettiğini, aynı zamanda tam gün mesaiye mevcut sözleģmesinin sona ereceği tarih itibariyle geçmeyi talep ve tercih etmekle birlikte hukuki zorunluluk nedeniyle 01 ġubat 2011 de geçmesi gerekiyor ise gereken iģlemin yapılması hakkındaki Dekanlığımıza vermiģ olduğu tarih, sayılı dilekçesi görüģülmüģ olup, ilgilinin kendisine bilgi verilmesine ve söz konusu dilekçesinin gereği yapılmak üzere 34-Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü ne bağlı Ġç Hastalıkları Anabilim Dalı nda öğretim üyesi olarak görevli bulunan Prof.Dr.Alaattin YILDIZ ın tarihinden sonra yürürlüğe kaydı ile kısmi zamanlı çalıģma statüsünden, tam gün statüsüne geçmesi hakkında olduğu dilekçe müzakere edildi. Uygun görüģle vermiģ 35-Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü ne bağlı Ġç Hastalıkları Anabilim Dalı nda öğretim üyesi olarak görevli bulunan Prof.Dr.Semra BOZFAKIOĞLU nun tarihinden sonra yararlanmak kaydı ile kısmi zamanlı çalıģma statüsünden, tam gün statüsüne geçmesi hakkında vermiģ olduğu dilekçe müzakere edildi. Uygun görüģle 36-Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü ne bağlı Ġç Hastalıkları Anabilim Dalı nda öğretim üyesi olarak görevli bulunan Prof.Dr.Mehmet ġükrü SEVER in tarihinden sonra yararlanmak kaydı ile kısmi zamanlı çalıģma statüsünden, tam gün statüsüne geçmesi hakkında vermiģ olduğu dilekçe müzakere edildi. Uygun görüģle 37-Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü ne bağlı Ġç Hastalıkları Anabilim Dalı nda öğretim üyesi olarak görevli bulunan Prof.Dr.Süleyman Tevfik ECDER in tarihinden sonra yararlanmak kaydı ile kısmi zamanlı çalıģma statüsünden, tam gün statüsüne geçmesi hakkında vermiģ olduğu dilekçe müzakere edildi. Uygun görüģle Sayılı Tam Gün Yasası na istinaden Anayasa Mahkemesi nin tarihinde yayınlanan gerekçe kararında belirtilen yasal hakları saklı kalmak kaydıyla Prof.Dr.Fatma Nilüfer ALPARSLAN ın tarihinden itibaren Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü ne bağlı Göz Hastalıkları Anabilim Dalı nda öğretim üyeliği görevini devamlı statüde sürdürmek istediği hakkındaki dilekçesi müzakere edildi. Uygun görüģle Rektörlüğe arzına karar verildi. 39-Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü ne bağlı Radiodiagnostik Anabilim Dalı nda öğretim üyesi olarak görevli bulunan Prof.Dr.Mehtap TUNACI nın tarihinden sonra yararlanmak kaydı ile çalıģması hakkında vermiģ olduğu dilekçe müzakere edildi. Uygun görüģle 40-Fakültemiz, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Üroloji Anabilim Dalı nda kısmi statüde görev yapan Prof.Dr.Haluk ANDER in, kısmi statüdeki süresinin tarihinden itibaren 5947 sayılı Yasa hükümleri dikkate alınarak tarihine kadar yenilenmesine karar verildi. 41-Fakültemiz öğrenci numarası ile kayıtlı Tarık ÖZKARA nın sağlık sorunları nedeni ile Özel NPĠSTANBUL Nöropsikiyatri hastanesinden almıģ olduğu sağlık raporuna istinaden Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin 35/f maddesi gereğince kaydının dondurulmasının uygun olduğuna karar verildi. 42-Fakültemiz Biyokimya Anabilim Dalı nda görevli Tıpta Uzm. Öğr. Dr. Zeynep KÜSKÜ KĠRAZ ın, tarihinde doğum yapması nedeniyle tarihinden itibaren 11 (Onbir) ay ücretsiz izin kullanmasına karar verildi. 43-Fakültemiz Anesteziyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. N. Süleyman ÖZYALÇIN ın, Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığı nca Ankara da 07 Ocak 2011 Cuma günü saat 10:00 da yapılacak olan Türkiye de Palyatif Bakım Organizasyon Çalıştayı na yolluk yevmiye verilerek (Uçak ile) katılmak üzere, 2547 sayılı Kanun un 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine karar verildi.
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks