Please download to get full document.

View again

of 43
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Blm2.7elektrk Ark Kaynai

Category:

Documents

Publish on:

Views: 0 | Pages: 43

Extension: PPT | Download: 0

Share
Related documents
Description
ARk
Transcript
  1 ELEKTRİK ARK KAYNAĞI  Ana Metal  Ana Metal Ergimi Ergimi  şş Metal Metal  IsIs ıı Tesisi AltTesisi Alt ıı nda Kalan Bnda Kalan Böölge ( ITAB )lge ( ITAB )Kaynak Metali ( dikiKaynak Metali ( diki şş i )i )CCüüruf ruf ElektrodElektrodÇÇekirdeekirde ğğ iiElektrodElektrodÖÖrtrtüüssüüKoruyucu Gazlar (duman)Koruyucu Gazlar (duman)Ark AleviArk AleviArk AleviArk Alevi  2 ELEKTRİK ARK KAYNAĞI    Elektrik ark kaynağı, bir elektrik devresinin   kutupları arasında bırakılan bir aralıktan,   elektrik akımının atlamasıyla meydana gelen   ve ark denilen ışık ve alevin, yüksek   derecedeki ısısından istifade edilerek   meydana getirilmiştir    .  3  Ana Metal  Ana Metal Ergimi Ergimi  şş Metal Metal  IsIs ıı Tesisi AltTesisi Alt ıı nda Kalan Bnda Kalan Böölge ( ITAB )lge ( ITAB )Kaynak Metali ( dikiKaynak Metali ( diki şş i )i )CCüüruf ruf ElektrodElektrodÇÇekirdeekirde ğğ iiElektrodElektrodÖÖrtrtüüssüüKoruyucu Gazlar (duman)Koruyucu Gazlar (duman)Ark AleviArk AleviArk AleviArk Alevi  4 Elektrik ark kaynağı genel olarak;     Ark, ergiyen ve kaynak malzemesi temin eden   bir elektrot ile kaynak edilecek parçalar arasında   meydana gelir. Bu yöntem üçe ayrılır;     Ark hava içinde oluşur(çıplak elektrot ile, tel ile)     Ark asal gaz içinde oluşur(MİG,MAG   -   Gaz altı kaynağı)     Ark kaynak edilecek parçaları örten bir katı maddeler   karışımı içinde oluşur(toz altı, örtülü elektrot)
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks