Please download to get full document.

View again

of 49
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Brochure inkomenstarief voor de opvang

Category:

Recruiting & HR

Publish on:

Views: 25 | Pages: 49

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Brochure inkomenstarief voor de opvang Deze brochure is voor de opvang die subsidies voor inkomenstarief krijgt. Ze is niet van toepassing op de opvang die met vrije prijzen werkt. Over inkomenstarief
Transcript
Brochure inkomenstarief voor de opvang Deze brochure is voor de opvang die subsidies voor inkomenstarief krijgt. Ze is niet van toepassing op de opvang die met vrije prijzen werkt. Over inkomenstarief is er ook een brochure voor ouders. Je vindt deze brochure op Ga naar Kinderopvang Ouder Prijs Inkomenstarief. opmerking Op 17 maart 2017 keurde de Vlaamse Regering een aantal veranderingen in de subsidievoorwaarden goed. Deze wijzigingen zijn in de tekst opgenomen in schuin lettertype. INHOUD OP WIE VAN TOEPASSING? 3 HET OPVANGPLAN EN BETALEN VOOR GERESERVEERDE DAGEN 4 Waarom dit systeem? 4 Het opvangplan 4 Betalen voor gereserveerde dagen 5 VEELGESTELDE VRAGEN 7 HOE WORDT HET ATTEST INKOMENSTARIEF AANGEVRAAGD? 9 Wanneer gaat het attest in? 12 Wanneer eindigt het attest? 12 Wat als ouders geen attest bezorgen bij een herberekening? 13 WAT BETALEN OUDERS? 16 Baby s en peuters: overdag en minder dan 11 uur 16 Schoolgaande kinderen: overdag en minder dan 11 uur 17 Baby s en peuters en schoolgaande kinderen: opvang s nachts en opvangprestaties met een duurtijd vanaf 11 uur 18 Eventuele bijkomende kosten 19 HOE WORDT HET INKOMENSTARIEF BEREKEND? 20 Welke inkomens tellen mee voor de berekening? 20 Wat als er geen Belgisch aanslagbiljet is? 20 Kortingen op het inkomenstarief 21 INDIVIDUEEL VERMINDERDE TARIEVEN 22 Welke individueel verminderde tarieven zijn er? 22 Hoe vraagt de ouder een individueel verminderd tarief aan? 24 Wat moet de ouder doen als hij het berekende of verminderde tarief niet kan betalen? 25 INKOMENSTARIEF OPVANG 2 HERBEREKENEN EN FOUTEN 27 Wanneer moet men herberekenen? 27 Wanneer kan men herberekenen? 28 Fouten op het attest inkomenstarief 28 CONTROLE VAN HET ATTEST INKOMENSTARIEF 29 Steekproefcontroles door Kind en Gezin 29 Wanneer houdt de ouder bewijzen bij? 29 Welke bewijzen? 30 Hoe lang houdt de ouder de bewijzen bij? 30 HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST 31 REGISTRATIE VAN DE OPVANGPRESTATIES 32 Hoe gebruik je het formulier? 32 Hoe bezorg je het formulier aan Kind en Gezin? 36 Fouten in de gegevens van de kinderen 36 Bewaar het formulier 36 Aanpassingen aan eerder doorgestuurde formulieren 37 FACTURATIE 38 Welke informatie wordt er vermeld op de factuur? 38 Hoe betalen en wat met onbetaalde facturen? 39 Rechtzettingen van eerdere facturen 39 SUBSIDIES 40 PRECIEZE BEREKENINGSMETHODE EN SCHALEN 41 BIJLAGE 1: MEDEDELING AAN ALLE KINDEROPVANGORGANISATIES MET SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF 43 OP WIE VAN TOEPASSING? Het systeem inkomenstarief is van toepassing op alle kinderopvangplaatsen van de kinderopvanglocatie die met subsidies inkomenstarief werkt. Uitzonderingen: Kinderen die tot het thuismilieu van de kinderbegeleider gezinsopvang behoren en voor wie hij/zij de verantwoordelijkheid draagt: inkomenstarief wordt niet toegepast. De organisator kan ervoor kiezen om niet met het systeem inkomenstarief te werken voor: de kinderen die met de kinderbegeleider gezinsopvang of met de partner van de kinderbegeleider gezinsopvang verwant zijn tot en met de vierde graad (meer info) de gereserveerde kinderopvangdagen binnen het recht van het gezin op wennen. INKOMENSTARIEF OPVANG 3 HET OPVANGPLAN EN BETALEN VOOR GERESERVEERDE DAGEN WAAROM DIT SYSTEEM? De bedoeling is dat beschikbare opvangplaatsen zo goed mogelijk gebruikt kunnen worden. Zo kunnen zoveel mogelijk ouders aan een opvangplaats geholpen worden. Ook de financiële leefbaarheid van de opvang is belangrijk. Voor ouders betekent dit dat we hen vragen om bewuster om te gaan met de opvang die ze reserveren. Voor de opvangvoorzieningen betekent dit dat ze zich zo goed mogelijk kunnen organiseren om een goede bezetting te halen, mede omdat de subsidies voor een deel afhankelijk zijn van de opvangprestaties. In de mededeling in bijlage 1 vind je meer informatie over wat de wetgeving precies zegt, wat de bedoeling is van deze wetgeving en wat dit betekent. Deze mededeling bevat een oproep om op een evenwichtige wijze te streven naar een zo evenwichtig mogelijke uitkomst die met de ouders afgewogen en afgesproken is. HET OPVANGPLAN Het opvangplan is een overzicht waarin je in onderling akkoord met de ouders zo goed mogelijk afspreekt wanneer het kind naar de opvang zal komen en wanneer niet. Een opvangplan wordt in wederzijds akkoord tussen jou en de ouders afgesloten en maakt deel uit van de schriftelijke overeenkomst. Het opvangplan is het resultaat van een onderhandeling over de verwachtingen en vragen van beide partijen. Ouders en opvang spreken samen af welke dagen dit zijn en hoeveel. Dit kan niet eenzijdig door de opvang worden opgelegd. Ouders hebben een stem in de opvangdagen die ze reserveren in het opvangplan. De opvang kan en moet niet steeds ingaan op alle vragen en de verwachtingen van ouders, maar er wordt wel gevraagd om hier redelijk mee om te gaan. Van ouders wordt ook begrip verwacht voor de financiële leefbaarheid van de opvang als die veel minder bezet is. Bespreek met elkaar wat zowel voor jou als voor de ouder mogelijk en onmogelijk is en streef naar een goede tussenoplossing. Het opvangplan is een individueel afgesproken plan dat opgenomen wordt in de schriftelijke overeenkomst: de opvangdagen die men nodig heeft; een regeling voor: de jaarlijkse gezinsvakantie; langdurige afwezigheid van het kind om medische redenen (bv. hospitalisatie); een regeling over hoe het opvangplan kan worden aangepast. INKOMENSTARIEF OPVANG 4 Neem in de schriftelijke overeenkomst ook op: hoelang een opvangplan geldig is: voor de duur van de opvang, jaarlijks, maandelijks of korter; wat de gevolgen zijn als de ouders het opvangplan niet naleven (het kind komt niet, het kind wordt later afgehaald, ). Bij de opmaak van een opvangplan wordt voldoende aandacht en ondersteuning gevraagd voor de kwetsbare gezinnen. Je kan een opvangplan op verschillende manieren maken: Met heel wat ouders kan je per dag van uur tot uur afspreken wanneer het kind zal komen. Met andere gezinnen kan het opvangplan bestaan uit het reserveren van een aantal opvangdagen per week of maand. Binnen dat afgesproken volume kan je een wisselende planning opmaken. Spreek af wanneer en hoe jullie de concrete dagen bepalen die met het gereserveerde volume overeenkomen. Een voorbeeld. Ouders werken in ploegdiensten. Jullie spreken 16 afwezigheidsdagen per maand af, wisselend volgens het werkrooster van de ouders. Op het einde van elke maand wordt het opvangplan afgesproken voor de volgende maand. BETALEN VOOR GERESERVEERDE DAGEN Ouders betalen het inkomenstarief voor de dagen die ze gereserveerd hebben in het opvangplan en voor eventueel extra afgesproken dagen. Voor collectieve sluitingsdagen van de opvang betalen ouders niet. Ze hebben daarnaast recht op een aantal afwezigheidsdagen waarvoor ze niet betalen: gerechtvaardigde afwezigheidsdagen. Voor de afwezigheidsdagen die het aantal toegelaten afwezigheidsdagen overschrijdt betalen ouders een tarief dat door de opvang bepaald is. Het decreet kinderopvang bepaalt dat ouders betalen voor de door hen gereserveerde opvangdagen. Dit betekent dat het in eerste instantie de ouders zijn die bepalen wat zij reserveren. Ouders en opvang spreken samen af welke dagen dit zijn en hoeveel. Dit kan niet eenzijdig door de opvang aan de ouders worden opgelegd. Sluitingsdagen Ouders moeten niet betalen voor de gereserveerde kinderopvangdagen die vallen op sluitingsdagen van de opvanglocatie. INKOMENSTARIEF OPVANG 5 Gerechtvaardigde afwezigheidsdagen De regelgeving geeft ouders recht op een minimum aantal gerechtvaardigde afwezigheidsdagen waarvoor ze niet moeten betalen. Op deze dagen hebben ze recht bovenop de sluitingsdagen. Ouders kunnen zo n dag gebruiken wanneer hun kind afwezig is op een dag die in het opvangplan gereserveerd werd, ongeacht de reden. Bijvoorbeeld: een baby is enkele dagen ziek thuis, de ouders nemen een snipperdag, een kind gaat eens een dagje naar oma, Doktersattesten zijn niet meer nodig. Het minimumaantal gerechtvaardigde afwezigheidsdagen is 18 op jaarbasis voor wie voltijds opvang reserveert. Een voltijds opvangplan is een opvangplan van 5 dagen per week, waarbij er per dag meer dan 5 uur kinderopvang is. Als er geen voltijds opvangplan is, dan kan je dit aantal dagen verhoudingsgewijs verminderen. Dit is geen verplichting. Je mag ook meer gerechtvaardigde afwezigheidsdagen voorzien, bijvoorbeeld voor ziektedagen. Als ouders gerechtvaardigde afwezigheidsdagen opnemen, dan wordt het totaal aantal verminderd volgens de duur van de afwezigheid. Duur gerechtvaardigde afwezigheid Vermindering aantal gerechtvaardigde afwezigheidsdagen met... 1 dag 1 ½ dag 0,5 1/3 dag 0,3 = 11 uur (enkel voor locatie met 1,5 toestemming voor registratie van flexibele opvang) Voorbeeld: een ouder reserveerde een halve dag en het kind komt niet. Het aantal gerechtvaardigde afwezigheidsagen wordt verminderd met 0,5. Ongerechtvaardigde afwezigheidsdagen Als de gerechtvaardigde afwezigheidsdagen op zijn, bepaal je of de ouders betalen bij afwezigheid op een gereserveerde dag en hoeveel. Dit mag nooit meer dan het maximumtarief bedragen (28,13 euro voor 2017). Omdat kinderopvang met een subsidie voor inkomenstarief een maatschappelijke en sociale opdracht vervult, mag wel een redelijke prijs worden verwacht. Je bent niet verplicht om ouders te laten betalen of om alle ouders hetzelfde aan te rekenen. Neem in het huishoudelijk reglement en de schriftelijke overeenkomst op hoe je dit regelt. INKOMENSTARIEF OPVANG 6 VEELGESTELDE VRAGEN Een ouder kan geen vast opvangplan opgeven omwille van wisselende werkuren, hoe kunnen we dit opvangen? Met deze ouders kan het opvangplan bestaan uit het reserveren van een aantal opvangdagen per week of maand. Binnen dat afgesproken volume kan je een wisselende planning opmaken. Spreek af wanneer en hoe jullie de concrete dagen bepalen die met het gereserveerde volume overeenkomen. Een voorbeeld. Ouders werken in ploegdiensten. Jullie spreken 16 opvangdagen per maand af, wisselend volgens het werkrooster van de ouders. Op het einde van elke maand wordt het opvangplan afgesproken voor de volgende maand. De ouders van een kind zijn leerkrachten en wensen geen opvang in de schoolvakanties. Kan dit? Ja, dat kan. Een opvangplan is een door beide partijen onderhandeld document. Beide partijen hebben een inbreng en moeten uiteindelijk akkoord zijn. Als de kinderen van de leerkrachten tijdens de vakantiemaanden niet naar de opvang komen, kunnen de partijen akkoord gaan om deze vakantieperiodes uit het opvangplan te houden. Mag ik aan de ouders een minimaal aantal opvangmomenten opleggen? Ja, dat kan. Als opvang heb je een pedagogisch beleid dat oog heeft voor het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen. Als een kind aanpassingsproblemen heeft, doordat het heel weinig naar de kinderopvang komt, kan het aangewezen zijn hierover met de ouders te praten en eventueel te vragen of het kind (al dan niet tijdelijk) meer naar de opvang kan komen. Het is aangewezen om: ouders uit te leggen waarom je een minimum vraagt; zo ruim als haalbaar voor opvangvragen open te staan, bijvoorbeeld door vrijkomende snipperdagen in te vullen. Een absolute eis om kinderen een minimaal aantal opvangmomenten per week in de kinderopvanglocatie te laten komen, is niet aangewezen omdat dit de toegankelijkheid van de opvang kan verminderen. Als organisator kan je dit vooropstellen als de gewenste minimumaanwezigheid, maar je moet hiervan kunnen afwijken bijvoorbeeld om je sociale functie ten volle te kunnen realiseren. Dat je een minimaal aantal opvangmomenten kan vooropstellen, betekent echter niet dat je ouders kan dwingen om een voltijds opvangplan over het ganse kalenderjaar te aanvaarden. Het opvangplan kan pas na overleg in wederzijds akkoord worden afgesloten. INKOMENSTARIEF OPVANG 7 Wat met een kind dat gespreide periodes per dag aanwezig is? Als de aanwezigheid van een kind in de kinderopvang gespreid is over verschillende periodes gedurende een dag, dan worden voor de berekening van het inkomenstarief de verblijfstijden van die dag samengevoegd. Wat betalen de ouders als het kind een extra dag komt, bovenop het aanvankelijk opgemaakte opvangplan? Ouders betalen hiervoor volgens inkomenstarief, eventueel aangevuld met een bijkomende kost voor opvang die 11 uur of langer duurt. Als deze extra opvangdag onderling afgesproken werd, gaat het om een aanpassing van het opvangplan. Wat met de planning van het jaarverlof van de ouder? Het opvangplan bevat ook afspraken over de jaarlijkse gezinsvakantie. Dit wordt in onderling akkoord tussen opvang en ouder afgesloten en maakt deel uit van de schriftelijke overeenkomst. Wat met langdurige ziekte van een kind? Het opvangplan bevat ook afspraken over een eventuele langdurige ziekte van het kind. Dit wordt in onderling akkoord tussen opvang en ouder afgesloten en maakt deel uit van de schriftelijke overeenkomst. Hoe het inkomenstarief berekenen bij kinderopvang 's nachts die middernacht overschrijdt als je de subsidie flexibele urenpakketten groepsopvang of de subsidie flexibele gezinsopvang ontvangt? In opvang zonder subsidie flexibele gezinsopvang of flexibele urenpakketten groepsopvang betalen ouders voor nachtopvang een vrij tarief dat door de organisator wordt bepaald. In opvang met subsidie flexibele gezinsopvang of flexibele urenpakketten groepsopvang betalen ouders voor nachtopvang het inkomenstarief. Vanaf 1 april 2014 gebeurt de berekening van het inkomenstarief per dag. Met een dag bedoelen we een kalenderdag, dus de periode die begint om middernacht (0.01 uur) en loopt tot 24 uur. Bij een aanwezigheid die na middernacht doorloopt, wordt de opvangprestatie voor de berekening van het te betalen tarief dus opgedeeld: een deel voor middernacht en een deel na middernacht, aangezien deze opvang dan doorgaat op 2 verschillende dagen. Bv. een kind wordt opgevangen van 20 uur op 01/04 tot 7 uur op 02/04 Opvangprestatie wordt gesplitst in: 1 aanwezigheid 20 t.e.m. 24 uur op 01/04; duur: 4 uur 1 aanwezigheid 0.01 t.e.m. 7 uur op 02/04; duur: 6u59 De aanwezigheden van een kind gespreid over verschillende periodes per dag mogen samengevoegd worden. Bv. een kind wordt opgevangen van 8 tot 12 uur en van 18 tot 24 uur op 01/04 Opvangprestaties worden samengevoegd: 1 aanwezigheid op 01/04; duur: 10 uur INKOMENSTARIEF OPVANG 8 HOE WORDT HET ATTEST INKOMENSTARIEF AANGEVRAAGD? OVERZICHT Om alle ouders tijdig en correct een attest inkomenstarief te bezorgen, voorziet de regelgeving 4 stappen: STAP 1: Zoveel mogelijk ouders vragen het attest zelf aan. Ze doen dit op mijn.kindengezin.be met hun eid kaart of federaal token. STAP 2: Lukt stap 1 niet, dan help je de ouders door samen met hun eid of federaal token het attest op mijn.kindengezin.be aan te vragen. STAP 3: Lukt stap 2 niet, dan vraagt je geregistreerde medewerker een attest aan in de plaats van de ouders. Dit gebeurt op mijn.kindengezin.be met de eid van de medewerker. STAP 4: Als de 3 bovenste stappen niet werken of als een attest meer dan 30 kalenderdagen vervallen is, dan kan je als opvang de Kind en Gezin-Lijn contacteren om het attest aan te maken. STAP 1: ZOVEEL MOGELIJK OUDERS VRAGEN HET ATTEST ZELF AAN Wanneer vraagt de ouder het attest inkomenstarief aan? De ouder kan de aanvraag doen ten vroegste 2 maanden voor de start van de opvang. Uitzonderlijk kan dit tot 30 dagen na de start. De ouder heeft een attest nodig vanaf de eerste dag dat het kind alleen naar de opvang komt en inkomenstarief wordt gerekend. Het kind komt wennen met de ouders: De organisator kan de prijs vrij bepalen; De prestaties tellen niet mee voor bezetting en subsidiëring omdat ouders verantwoordelijkheid blijven dragen op die momenten. Het kind komt alleen wennen: De organisator kan inkomenstarief vragen of niets; Als inkomenstarief gevraagd wordt, moet er een attest inkomenstarief zijn, worden de prestaties geregistreerd en tellen ze mee voor bezetting en subsidiëring; Als het wennen gratis is, dan telt dit niet mee voor de bezetting en subsidies. Om wendagen in een eerdere maand dan de overeengekomen startmaand van de opvang mogelijk te maken, is het mogelijk om de startdatum van het attest inkomenstarief met één maand te vervroegen. INKOMENSTARIEF OPVANG 9 Hoe werkt het? De ouder vraagt het attest inkomenstarief aan via mijn.kindengezin.be. Dit verloopt in 3 fases: 1. De ouder registreert zich op mijn.kindengezin.be met zijn eid, elektronische vreemdelingenkaart of federaal token en gebruikt hiervoor zijn of haar persoonlijk adres. 2. De ouder berekent, nadat de registratie voltooid is, zijn inkomenstarief en vraagt het attest inkomenstarief aan. De berekening gebeurt automatisch op basis van de gezinssamenstelling (Rijksregister) en de meest recente inkomensgegevens (FOD Financiën) of bruto maandinkomen. Ook als ouders hun inkomen niet bekend willen maken, vragen ze een attest aan. Ze kunnen dit aanduiden bij de aanvraag en krijgen dan een attest met het maximumtarief. 3. De ouder geeft het attest aan de opvang. STAP 2: JE HELPT DE OUDERS DOOR SAMEN MET HUN E-ID OF FEDERAAL TOKEN HET ATTEST AAN TE VRAGEN. Als opvang sta je het dichtst bij de ouder. Als het de ouder niet lukt om de aanvraag zelf online te doen, dan ben jij er om te ondersteunen. Omdat dit zo n belangrijke taak is voor de opvang, is dit een subsidievoorwaarde voor inkomenstarief. Als ouders ondersteuning nodig hebben, gebruik dan zoveel mogelijk stap 2: log in met de eid, elektronische vreemdelingenkaart of federaal token van de ouder(s) en gebruikt hiervoor zijn of haar persoonlijk adres. Het voordeel is dat de meest recente inkomens- en gezinssamenstellingsgegevens automatisch worden opgeladen. Maandinkomen of aanslagbiljet? Gebruik enkel een bruto maandinkomen (van de maand vóór de aanvraag van een attest) als er geen aanslagbiljet is. Check daarom eerst of er een aanslagbiljet is. Je kan dit via met de eid van de ouder(s). Als de ouder door een eerste tewerkstelling of een tewerkstelling in het buitenland geen Belgisch aanslagbiljet heeft, dan gebeurt de berekening van het inkomenstarief op basis van een (buitenlands) bruto maandinkomen. De ouder kan dit zelf doen (stap 1). INKOMENSTARIEF OPVANG 10 STAP 3: JE VRAAGT ALS GEMACHTIGDE GEBRUIKER EEN ATTEST AAN IN DE PLAATS VAN DE OUDER. Lukt stap 2 niet, dan kan je enkel stap 3 gebruiken als ouders geen eid hebben; Hoe? Dit kan via de berekeningsmodule op mijn.kindengezin.be die specifiek gemaakt is voor de opvang. Met de eid van een gemachtigde gebruiker van je opvang kan je zelf de nodige gegevens voor de ouders in de berekeningsmodule inbrengen. Op basis van die gegevens wordt het inkomenstarief berekend en het attest aangemaakt. Als je hierbij hulp nodig hebt kan je de Kind en Gezin-Lijn contacteren ( ). Bekijk ook de handleiding en het instructiefilmpje op Ga naar Contact en help Vragen over Mijn Kind en Gezin Inkomenstarief Medewerker kinderopvang/ocmw. De ouder bezorgt jou de nodige documenten zodat je het attest kan aanvragen: een recent Belgisch aanslagbiljet is er geen aanslagbiljet: een loonfiche of inkomensbewijs van de maand voor de aanvraag is er geen aanslagbiljet en start de opvang vlak na de moederschapsrust, dan een loonfiche of inkomensbewijs van de maand voor de moederschapsrust van welke personen? de ouder de partner waarmee de ouder getrouwd is of op hetzelfde adres samenwoont is de ouder niet getrouwd en is er geen partner: één van de personen ouder dan 18 waarmee de ouder samenwoont (bv. een vader, broer, huisgenoot,..) van kinderen ouder dan 18 jaar telt het inkomen niet mee. Let op! Het is belangrijk om in de berekeningsmodule niet je eigen adres of dat van de kinderopvanglocatie te vermelden maar wel het adres van de ouder(s). Kind en Gezin verstuurt alle communicatie over dit attest aan ouders naar dit adres. Om misbruik te vermijden, moet je aan Kind en Gezin de namen van de medewerkers doorgeven die in de toepassing zullen werken. Hoe je die toegang aanvraagt en wijzigt vind je in de procedure op Ga na
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks