Please download to get full document.

View again

of 65
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Bron foto: Hypsos.com

Category:

Memoirs

Publish on:

Views: 20 | Pages: 65

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Bron foto: Hypsos.com Brigitte Hillenaar Universiteit Utrecht Master Kunstbeleid en management 2015 Thesisbegeleider: Dr. Clara Pafort-Overduin Tweede lezer: Dr.
Transcript
Bron foto: Hypsos.com Brigitte Hillenaar Universiteit Utrecht Master Kunstbeleid en management 2015 Thesisbegeleider: Dr. Clara Pafort-Overduin Tweede lezer: Dr. Frank de Glas Dankwoord Met name wil ik mijn thesisbegeleider Clara Pafort-Overduin bedanken voor de motiverende en verhelderende gesprekken tijdens het onderzoeken en schrijven van mijn masterthesis, dankzij haar heb ik mijn thesis tot een goed einde weten te brengen. Voor de ondersteuning vanuit het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid kon ik rekenen op hulp van Bas Agterberg, mijn dank daarvoor. Tot slot wil ik de steun van het thuisfront bedanken. Mijn lieve ouders en vrienden, heel erg bedankt voor de support en de benodigde afleiding op zijn tijd. Brigitte Hillenaar 2 Samenvatting In deze masterthesis is onderzocht welke culturele identiteit er door het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in het paviljoen Kijkbuiskinderen wordt geconstrueerd in zijn museale presentatie van audiovisueel erfgoed. Culturele identiteit en cultureel erfgoed gaan hand in hand: het NIBG is de audiovisuele erfgoedinstelling van Nederland en daarom is het nuttig te analyseren wat deze neerzet als een constructeur van culturele identiteit en bewaarder van het audiovisueel erfgoed. Dit onderzoek bestaat uit drie onderdelen: een literatuurstudie, een kwantitatieve analyse en een kwalitatieve analyse. In de literatuurstudie zijn de begrippen culturele identiteit en cultureel erfgoed uiteengezet. In navolging van Stuart Hall en Willem Frijhoff worden zowel culturele identiteit als cultureel erfgoed als dynamische constructies benoemd. De begrippen worden gekenmerkt door een mechanisme van in- en uitsluiting en een toe-eigeningsproces van externe artefacten uit vreemde culturen die als eigen geassimileerd worden. Het afzetten van verschillen en het toe-eigenen worden als concepten ingezet in de analyses. In hoofdstuk 2 is een kwantitatieve analyse van de selectie in Kijkbuiskinderen uitgevoerd. Hieruit is naar voren gekomen dat alle televisieprogramma's in de selectie van Westerse afkomst zijn, waarvan vijfenzeventig procent van de televisieprogramma s van Nederlandse origine is. De helft van de televisieprogramma's is afkomstig uit de laatste twee decennia, al wordt met de selectie een breed spectrum omvat: het vroegste fragment is afkomstig uit 1922, het meest recente fragment uit Vierennegentig procent van de televisieprogramma s zijn afkomstig van de publieke omroep. Hierin wordt een breed spectrum van publieke omroepen en vertegenwoordigd, de commerciële zenders zorgen voor de overige zes procent. In hoofdstuk drie is de aandacht uitgegaan naar de vraag hoe deze keuzes in de selectie worden gepresenteerd aan de bezoekers. Er is een kwalitatieve analyse uitgevoerd aan de hand van de begrippen iconologie, materialiteit, plaatsgebondenheid, 'othering' en aspecten van identiteit. Uit deze analyse is geconcludeerd dat er op twee niveaus een culturele identiteit tot uiting komt: zowel in de museale presentatie van het audiovisueel erfgoed en als in de identiteit van de bezoeker. Sleutelwoorden: Culturele identiteit, audiovisueel erfgoed, collectief geheugen, Media Experience, Paviljoen Kijkbuiskinderen. 3 Lijst van figuren Figuur 1 Foto Kijkbuiskinderen Bron: Hypsos.com/ons-werk/museuminrichting/beeld-en-geluid-paviljoenbeeldbuiskinderen.aspx 24 Figuur 2 Foto Contextualisering Bron: eigen foto s auteur 25 Figuur 3 Tabel en cirkeldiagram Herkomst landen televisieprogramma s Bron: gegenereerd in Microsoft Excel aan de hand van zelf uitgevoerde inventarisatie van het av-erfgoed 26 Figuur 4 Tabel en lijngrafiek Beginjaar tv-programma s Bron: eigen inventarisatie auteur 28 Figuur 5 Tabel Vroege jaren Bron: eigen inventarisatie auteur 29 Figuur 6 Tabel Jaren Bron: eigen inventarisatie auteur 32 Figuur 7 Tabel en cirkeldiagrammen Herkomst omroepen. Bron: eigen inventarisatie auteur 33 Figuur 8 Foto s Televisierekwisieten in de vitrines van Kijkbuiskinderen Bron: eigen foto s auteur 46 4 Inhoudsopgave Inleiding 6 Hoofdstuk 1: Theoretisch kader Antropologisch cultuurbegrip Cultureel Erfgoed Dynamisch erfgoed Drie componenten van erfgoed Erfgoed als metacultuur Culturele identiteit Culturele identiteit: een proces van (dis)identificatie Cultureel erfgoed als representatiemiddel van identiteit Afsluiting 22 Hoofdstuk 2: Kwantitatieve analyse paviljoen Kijkbuiskinderen Omschrijving Media Experience en Kijkbuiskinderen Kwantitatieve analyse Herkomst televisieprogramma s Periode Omroepen Afsluiting 36 Hoofdstuk 3: Kwalitatieve analyse paviljoen Kijkbuiskinderen De modus operandi van het Nederlands instituut voor Beeld en Geluid Iconologie Iconen in Kijkbuiskinderen Connotatieve betekenislagen in Kijkbuiskinderen Materialiteit in Kijkbuiskinderen Plaatsgebondenheid en toe-eigening Othering Identificatie en differentiatie in identiteit bezoeker Afsluiting 50 Conclusie 52 Aanbevelingen voor nader onderzoek 55 Literatuurlijst 56 Bijlage Inventarisatie juxeboxen paviljoen Kijkbuiskinderen 58 5 Inleiding En dan nu maar naar jullie warme nestjes...en denk erom, oogjes dicht en snaveltjes toe. Meneer de Uil, De Fabeltjeskrant Menig Nederlander zal deze uitspraak bekend in de oren klinken en nostalgische herinneringen oproepen. DE FABELTJESKRANT was een zeer populair televisieprogramma in de jaren 1968 tot 1992 in Nederland. Het valt niet te ontkennen dat dit programma tot het erfgoed van de Nederlandse televisiegeschiedenis behoort. In de Media Experience van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG) kan men zich onderdompelen in het erfgoed van de Nederlandse radio- en televisiegeschiedenis en herinneringen uit vervlogen tijden ophalen, waaronder kinderprogramma s als DE FABELTJESKRANT. De stage die ik heb gelopen bij het NIBG heeft mij nieuwsgierig gemaakt naar de omgang met en presentatie van audiovisueel erfgoed (av-erfgoed). De vraag die in deze thesis onderzocht wordt is op welke wijze er een constructie van culturele identiteit plaats vindt in de Media Experience in hun museale presentatie van av-erfgoed. De concrete casus die wordt onderzocht is het paviljoen Kijkbuiskinderen uit de Media Experience. Als insteek voor het onderzoek heb ik gekozen voor het concept culturele identiteit, omdat identiteit en erfgoed hecht met elkaar verbonden zijn. Erfgoed vindt namelijk zijn betekenis en functie in het proces van culturele identiteitsvorming, aldus Frijhoff. 1 In een proces van toe-eigening, zingeving en representatie worden de waarden en objecten van erfgoed geconstrueerd, waarin het erfgoed dient als een symbolische bouwsteen voor ons identiteitsbesef. 2 Het erfgoed geeft dus materialiteit aan onze identiteit volgens Marta Anico, die altijd in representaties gevormd wordt door middel van beelden, verhalen en herinneringen. 3 Het NIBG is een van de grootste audiovisuele archieven van Europa. Het is ontstaan uit het samengaan van het bedrijfsarchief van de publieke omroep, het filmarchief van de Rijksvoorlichtingsdienst, Stichting Film en Wetenschap en het omroepmuseum in Hiermee heeft het NIBG als archief een tweeledige taak. Enerzijds heeft het een archieffunctie als bedrijfsarchief voor de publieke Nederlandse omroep. Hier wordt gezorgd voor het beheer en behoud van het nationale audiovisuele erfgoed en de infrastructuur. Anderzijds heeft het NIBG een cultuurhistorische taak en daarmee een loketfunctie voor 1 Willem Frijhoff, Dynamisch Erfgoed (Amsterdam: SUN, 2007), Frijhoff, Dynamisch Erfgoed, Marta Anico, Heritage and Identity (Londen: Routledge, 2009), 1. 4 Nederlandse Museumvereniging, Verslag tentoonstellingsanalyse Beeld en Geluid, Toegankelijk op alyse_beeld_en_geluid_ pdf 6 onderwijs, onderzoek en een museale functie. 5 Deze museale functie wordt omgeschreven als: binnen een museale setting het publiek kennis te laten maken met en inzicht te geven in de ontwikkeling en de betekenis van de media in Nederland. 6 Het NIBG wil het bereik van de collecties vergroten en heeft deze op verschillende manieren ontsloten en toegankelijk gemaakt voor publiek in de tijdelijke en vaste tentoonstellingen van de Media Experience en via een online catalogus en een on demand bestelservice. Het NIBG selecteert het materiaal dat uit een historisch dan wel cultuurhistorisch oogpunt van nationaal belang wordt geacht. 7 Als instituut staat het binnen de traditie van historische musea en nationale archieven, dat schilderijen, boeken, manuscripten en ander archiefmateriaal verzamelen om hun historische waarde. Een eventueel esthetische waarde van de verzamelobjecten komt op de tweede plaats. 8 In de Media Experience worden audiovisuele documenten of objecten vertoond die met de Nederlandse televisiecultuur te maken hebben. Een kleiner gedeelte is gericht op de Nederlandse radio- en muziekcultuur en nieuwsreportage. De directeur Pieter van der Heijden en de redacteuren van de Media Experience maakten een selectie uit de grote archiefaanbod op basis van kijkcijfers, literatuuronderzoek, jubileumcompilaties van omroepen en eigen herinneringen. 9 Kenmerkend voor de Media Experience is dat het merendeel van het tentoongestelde erfgoed audiovisueel van aard is. Hierin verschilt de Media Experience volgens Julia Noordegraaf van andere traditionelere musea, in de zin dat het merendeel van de tentoongestelde objecten audiovisueel van aard zijn en in een andere presentatievorm vertoond worden. 10 Het av-erfgoed wordt gepresenteerd door middel van audiovisuele technieken. De bezoeker wordt een multimedia-ervaring aangeboden. Vanuit het NIBG is hierom uiteindelijk gekozen voor de term Experience in plaats van museum, omdat de expositie fundamenteel verschilt van een gewoon museum: de expositie moet ervaren worden. 11 De Media Experience bevindt zich in een grote, blauw geverfde hal met meerdere open verdiepingen, waar vijftien themapaviljoens zijn ingericht met titels als Macht en media, Sterrenshow en Media Ukkieland. In de paviljoenen zijn ongeveer 150 uur aan audiovisuele 5 Mr. J.M. Breemen, Mr. V.E. Breemen en Prof. Mr. P.B. Hugenholtz, Digitalisering van audiovisueel erfgoed: Naar een wettelijke publieke taak (Universiteit van Amsterdam: Instituut voor Informatierecht, 2012), 3. 6 Breemen, Breemen en Hugenholtz, Digitalisering van audiovisueel erfgoed: Naar een wettelijke publieke taak, Ibid., Bregt Lameris, Opnieuw belicht. De pas de deux tussen de filmmuseale praktijk en filmhistorische debatten (Phd diss., Universiteit Utrecht, 2007). 9 Olga van Ditzhuijzen, Spannender dan thuis voor de buis, NRC, 25 november Toegankelijk op 10 Julia Noordegraaf, Experiencing TV : De museale presentatie van een grensoverschrijdend medium, Kunstlicht 29 (2008): Nederlandse Museumvereniging, Verslag tentoonstellingsanalyse Beeld en Geluid, 1. 7 fragmenten verwerkt. Daarnaast kan de bezoeker door uur aan beeldmateriaal bladeren in de Medialounge (paviljoen in de Media Experience). 12 Tevens zijn er tijdelijke tentoonstellingen in de Media Experience. De tentoonstelling die nu plaatsvindt heet Voorbij in het nieuws, over NOS verslaggeving uit de periode Wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie Het doel van het onderzoek is om meer kennis en inzicht te verkrijgen in het fenomeen van av-erfgoed en culturele identiteit in museale presentatie. Hierbij worden de inzichten van cultuurwetenschappers Willem Frijhoff en Stuart Hall en Marta Anico in dit onderzoek naar de Media Experience gebruikt. Volgens Frijhoff moet cultureel erfgoed worden gekoppeld aan identiteitsvorming. Daarbij moet het procesgericht worden bestudeerd met aandacht voor de maatschappelijke zingeving en de rol van het publieke beheer en beleid. 14 Stuart Hall geeft aan dat musea belangrijke sociale instituten zijn, waar de productie van identiteiten plaats vindt door het definiëren en representeren van een bepaalde geschiedenis, groepen mensen, en waarden. 15 Marta Anico stelt dat het getoonde erfgoed een gedeeld gevoel van verbinding en het behoren tot een plaats, tijd of een gemeenschap kan oproepen of versterken. 16 Aangezien NIBG hét Nederlandse audiovisuele archief is, heeft het maatschappelijke waarde om te onderzoeken hoe en welke culturele identiteit er in de Media Experience geconstrueerd en vertoond wordt aan de bezoekers. Als belangrijk cultureel instituut presenteert het immers zijn visie van de Nederlandse omroepgeschiedenis en representeert het daarmee een bepaalde culturele identiteit. Dit onderzoek wil een bijdrage leveren aan de wijze waarop de museale presentatie van av-erfgoed meebouwt aan de constructie van een culturele identiteit. Omdat het averfgoed in museale presentatie andere randvoorwaarden kent dan materiële objecten, is de setting van de Media Experience anders dan traditionelere musea. In dit onderzoek zal onderzocht worden hoe verschillende elementen in de setting bijdragen aan de constructie van culturele identiteit. Er is eerder onderzoek gedaan naar de Media Experience door Van der Heijden en Noordegraaf met elk een andere insteek: Van der Heijden onderzoekt de functie van het erfgoed, hoe het ingezet kan worden in musea. Noordegraaf analyseert de vorm en definieert 12 Beleef de Experience, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, 13 Over voorbij in het nieuws, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, 14 Frijhoff, Dynamisch Erfgoed, Stuart Hall, Questions of cultural identity (Londen: SAGE Publications, 1996), Anico, Heritage and Identity, 63. 8 de setting van het audiovisuele museum. Beiden onderzoeken zeggen wel iets over de modus operandi, de omgang met het erfgoed in de Media Experience, maar laten buiten beschouwing binnen welk representatiekader het erfgoed geplaatst wordt. Het inzicht in welke culturele identiteit er geconstrueerd wordt, ontbreekt in eerdere onderzoeken. Dit perspectief is van belang: immers heeft erfgoed alles te maken met identiteit. Met dit onderzoek wordt aangevuld welke culturele identiteit er dan geconstrueerd wordt, door de keuzes en selecties in de museale presentatie van het av-erfgoed in het paviljoen Kijkbuiskinderen te analyseren. Dit wordt onderzocht door het uitvoeren van een kwantitatieve en kwalitatieve analyse. Door middel van een kwantitatieve analyse wordt de audiovisuele erfgoedselectie in kaart gebracht en gecategoriseerd. In de kwalitatieve analyse wordt de setting van het paviljoen geanalyseerd op de connotatieve betekenislagen. Dit resulteert in de volgende onderzoeksvragen: Vraagstelling hoofdvraag Welke culturele identiteit wordt er in het paviljoen Kijkbuiskinderen in de Media Experience geconstrueerd in hun museale presentatie van audiovisueel erfgoed? Voor een antwoord op de hoofdvraag worden eerst stapsgewijs de volgende deelvragen beantwoord: 1. Wat is culturele identiteit en cultureel erfgoed en waar worden deze door gevormd? 2. Welke keuzes zijn er gemaakt in de selectie van het audiovisueel erfgoed in het paviljoen Kijkbuiskinderen? 3. Op welke wijze worden die keuzes gepresenteerd aan de bezoeker? De eerste deelvraag wordt beantwoord door middel van een literatuurstudie. Deelvraag twee wordt beantwoord door een kwantitatieve analyse van de selectie van het av-erfgoed: geïnventariseerd op tijd, plaats en omroep. Het antwoord op de derde deelvraag resulteert uit een kwalitatieve analyse van de setting van het paviljoen, waarin voornamelijk de contextualisering van het av-erfgoed wordt geanalyseerd. Theoretisch kader Om de definitie en de omgang van het erfgoed en culturele identiteit te bepalen wordt het boek Dynamisch erfgoed van cultuurhistoricus Willem Frijhoff als kader gebruikt. Zijn werk wordt aangevuld door de meest recente inzichten over het erfgoedbegrip uit het boek Het erfgoeduniversum van Halbertsma en Kuipers uit Frijhoffs uitspraken over identiteit 9 worden aangevuld met inzichten van de cultuurtheoreticus Stuart Hall, die een prominente positie inneemt in het discours over culturele identiteit. Onderzoeksaanpak en opbouw De scriptie gaat van zowel een kwantitatieve als kwalitatieve onderzoekseenheid uit met een beschrijvende onderzoeksfunctie, om een beter begrip te verkrijgen van hoe het av-erfgoed in de Media Experience een culturele identiteit construeert. Er is geen bestaand analysemodel omtrent de constructie van culturele identiteit in audiovisuele musea. Daarom wordt er ten eerste een literatuurstudie uitgevoerd om de containerbegrippen cultuur, cultureel erfgoed en culturele identiteit te concretiseren. Op deze manier kom ik tot werkbare concepten en begrippen voor de analyse. De analyse-eenheid bestaat uit het paviljoen Kijkbuiskinderen. De keuze om dit paviljoen te analyseren is gemaakt omdat dit het grootste aanbod aan av-erfgoed heeft. De andere paviljoenen zijn er meer op gericht om te entertainen, te ervaren en het zelf produceren van media. Ze zijn minder gericht op het bekijken van av-erfgoed. In het paviljoen Kijkbuiskinderen zijn twaalf zuilen ingericht met verschillende thema s die allemaal met kinder- en jeugdtelevisie te maken hebben. Zo zijn er zuilen voor poppenprogramma s, cartoonseries en educatieve kindertelevisie ingericht. De zuilen zijn voorzien van jukeboxen, die geprogrammeerd zijn met audiovisuele fragmenten en korte informatieteksten. De bezoeker kan zelf een keuze maken uit de fragmenten. In de zuilen zijn daarnaast kostuums en rekwisieten geëtaleerd in vitrines. Volgens het NIBG is het doel van het paviljoen de bezoeker te onderdompelen in jeugdsentiment. 17 Van de jukeboxen wordt een inventarisatie gemaakt van het av-materiaal. Zo kan er geanalyseerd worden welke invulling er is gegeven aan de jeugdtelevisie in Nederland. Gekeken wordt welke onderwerpen, programma s, periodes aanbod komen en naar de herkomst van het materiaal: qua omroep en land. De selectie zegt impliciet welke programma s en fragmenten waardevol worden gevonden. Erfgoed gaat tenslotte altijd over in- en uitsluiting. In de kwalitatieve analyse wordt de constructie van de culturele identiteit op twee niveaus onderzocht. Aan de ene kant wordt door middel van de setting van het paviljoen de bezoeker bewust gemaakt van de eigen culturele identiteit. De zuilen in Kijkbuiskinderen zijn zo ingericht dat de bezoeker zijn eigen jeugdfragmenten voorgeselecteerd krijgt na het invullen van het geboortejaar. Op deze wijze is er sprake van in- en uitsluiting van het avmateriaal voor verschillende leeftijdsgroepen onder de bezoekers. Aan de andere kant wordt door het av-erfgoed een culturele identiteit van de Nederlandse kindertelevisie geconstrueerd. 17 Kijkbuiskinderen, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, 10 Om deze te analyseren wordt geleund op eerder onderzoek van Noordegraaf en Martijn Kleppe. De begrippen iconologie, plaatsgebondenheid en materialiteit helpen de connotatieve betekenislaag van de objecten zichtbaar te maken. Daarnaast worden de begrippen uit de literatuurstudie ingezet om de resultaten te analyseren en interpreteren: wat wordt uit de selectie toegeëigend en wat wordt als de other gepresenteerd in Kijkbuiskinderen. De analyse leidt dan tot het inzicht hoe het NIBG het av-erfgoed betekenis geven en (re)presenteren aan het publiek in de Media Experience. Zo kan er een antwoord op de onderzoeksvraag welke culturele identiteit wordt er in het paviljoen Kijkbuiskinderen geconstrueerd in hun museale presentatie van audiovisueel erfgoed? gegeven worden. 11 Hoofdstuk 1: Theoretisch kader In dit hoofdstuk wordt de deelvraag wat is culturele identiteit en cultureel erfgoed en waar worden deze door gevormd? beantwoord. De begrippen cultuur, cultureel erfgoed en culturele identiteit worden in dit hoofdstuk verduidelijkt en voor analyse in hoofdstuk 2 en 3 inzetbaar gemaakt. 1.1 Antropologisch cultuurbegrip De definitie van cultuur is veranderlijk en kan op meerdere manieren ingevuld worden. Zo kan cultuur verwijzen naar de massa- of populaire cultuur, zoals populaire muziek, film, theater of boeken die het alledaagse leven van mensen kleuren. Binnen deze omschrijving kan een onderscheid gemaakt worden tussen de hoge, kla
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks