Please download to get full document.

View again

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Brusksela, 18 lipca 2003 SEKRETARIAT

Category:

Research

Publish on:

Views: 6 | Pages: 24

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
KONWENT EUROPEJSKI Brusksela, 18 lipca 2003 SEKRETARIAT CONV 851/03 NOTA WSTĘPNA Od Sekretariat Do Konwent Temat : Raport Przewodniczących Konwentu dla Przewodniczącego Rady Europejskiej Członkom Konwentu
Transcript
KONWENT EUROPEJSKI Brusksela, 18 lipca 2003 SEKRETARIAT CONV 851/03 NOTA WSTĘPNA Od Sekretariat Do Konwent Temat : Raport Przewodniczących Konwentu dla Przewodniczącego Rady Europejskiej Członkom Konwentu przekazuje się w załączeniu raport Przewodniczących Konwentu dla Przewodniczącego Rady Europejskiej. CONV 851/03 1 PL RAPORT PRZEWODNICZĄCYCH KONWENTU DLA PRZEWODNICZĄCEGO RADY EUROPEJSKIEJ 1. Wykonując mandat udzielony przez Radę Europejską w Laeken 14 i 15 grudnia 2001 roku, Konwent dla Przyszłości Europy wykonał swoje zadanie i przedstawia Przewodniczącemu Rady Europejskiej wynik prac: projekt Traktatu ustanawiającego Konstytucję Europy. 2. Zgodnie z Deklaracją z Laeken, Przewodniczący Konwentu złożył raporty z postępów Radzie Europejskiej podczas obrad w czerwcu 2002 (Sewilla), październiku 2002 (Bruksela) grudniu (Kopenhaga) i kwietniu 2003 (Ateny). Przedstawił także Części I i II Traktatu Radzie Europejskiej w Tesalonikach 20 czerwca 2003, które to Części nie zostały później zmienione. Części III i IV, których projekty były także dostępne w Tesalonikach, zostały następnie sfinalizowane i są obecnie dołączone. 3. Dobiega końca siedemnaście miesięcy pracy Konwentu, którego członkowie wraz zastępcami są wyszczególnieni w Aneksie I. Obradowali oni na 26 sesjach plenarnych (52 dni) i wysłuchali ponad 1800 wystąpień. Konwent powołał także jedenaście Grup Roboczych i trzy Koła Dyskusyjne o określonym zakresie kompetencji, obradujące nad poszczególnymi zagadnieniami (wymienione w Aneksie II) i udzielające zaleceń Konwentowi jako całości. Członkowie Konwentu przedstawili także 386 pisemnych opracowań całemu Konwentowi oraz 773 Grupom Roboczym i Kołom Dyskusyjnym. 4. Prezydium, którego członkowie są wyszczególnieni w Aneksie I, obradowało 50 razy i przedstawiło 52 prac Konwentowi. Członkowie Prezydium przewodniczyli Grupom Roboczym i Kołom Dyskusyjnym wyszczególnionym w Aneksie II składali raporty Konwentowi. CONV 851/03 2 PL 5. Konwent funkcjonował w sposób całkowicie przejrzysty: obrady były publiczne, zaś wszystkie dokumenty udostępniane w internecie i analizowane średnio przez osób miesięcznie, która to liczba wzrosła do w czerwcu 2003 r. Ponadto, Konwent podjął szereg inicjatyw zapewniający szersze uczestnictwo w jego pracach. Forum utworzone zgodnie z deklaracją z Laeken otrzymało 1264 ekspertyz od organizacji pozarządowych, społeczności gospodarczej, uczelni i innych gremiów. Organizowano spotkania z dużą liczbą grup zainteresowanych pracami Konwentu. Obejmowały one kościoły i organizacje religijne, zespoły dyskusyjne, przedstawicieli organizacji lokalnych i regionalnych oraz organizacji pozarządowych. Ponadto, w czerwcu 2002 r. miała miejsce sesja plenarna poświęcona społeczeństwu obywatelskiemu. W lipcu 2002 r. zorganizowano Konwent Młodych, którego Przewodniczący stał się dodatkowym obserwatorem stałych prac Konwentu. 6. Kluczowym elementem sukcesu Konwentu była pełna rola odegrana przez członków z krajów kandydujących. Zgodnie z deklaracją z Laeken, uczestniczyli oni w pełni w pracach Konwentu, który postanowił pójść jeszcze dalej: wybrany przez nich przedstawiciel został zaproszony na wszystkie dyskusje Prezydium. Zawarto także umowy dotyczące tłumaczeń, tak aby umożliwić członkom z krajów kandydujących wypowiadanie się na forum Konwentu w ich własnych językach. Decyzja Rady Europejskiej o poszerzeniu podjęta w grudniu 2002 r. i późniejszy proces ratyfikacyjny w krajach kandydujących podkreśla znaczenie tych praktycznych decyzji z początku działalności Konwentu. 7. Zadanie Konwentu bazowało na czterech zagadnieniach wyszczególnionych w Deklaracji z Nicei w sprawie przyszłości Unii i rozwiniętych przez Radę Europejską w Laeken. Na początkowych spotkaniach Konwent zajmował się takimi zagadnieniami, jak zdefiniowanie kompetencji oraz uproszczenie instrumentów i procedur Unii. Te dyskusje plenarne oraz wyniki pierwszych prac grup roboczych umożliwiły Konwentowi zdefiniowanie w październiku 2002 r. najwłaściwszej struktury przeszłego traktatu, odpowiadającej w szczególności wymaganiom jasności i prostoty. Rezultat prac Konwentu oznacza połączenie CONV 851/03 3 PL i reorganizację istniejących traktatów w formie projektu Konstytucji, a tym samym jednolitą osobowość prawną całej Unii Europejskiej. Takie podejście zostało poparte przez znaczną liczbę członków Konwentu i umożliwiło osiągnięcie szerokiego konsensusu na temat skonsolidowanego i pełnego tekstu projektu Traktatu, w czterech Częściach, przedstawianego przez Konwent Radzie Europejskiej. 8. Konwent postanowił zasadniczo udoskonalić demokratyczny charakter Unii. Odzwierciedla to Konstytucja z zamiarem znacznego zwiększenia roli Parlamentu Europejskiego i podwojenia zakresu legislacji podlegającej współdecydowaniu, która staje się zwykłym procesem ustawodawczym Unii, a także istotnego uproszczenia odpowiednich procedur. Ponadto, wprowadzono nowe mechanizmy usprawniające przepływ informacji do parlamentów krajowych oraz zapewniające ich większe zaangażowanie w prace Unii, w szczególności legislacyjne. Kompetencje Unii zostały wyjaśnione, ujęte w kategorie i ustabilizowane, zaś zakres jej instrumentów prawnych zredukowany, z korzyścią dla jasności publicznej, skuteczności działań i jednoznacznego podziału zadań Unii i Państw Członkowskich. 9. Aby umożliwić Instytucjom centralnym przystosowanie do nowego wymiaru europejskiego, do Konstytucji włączono środki wzmacniające te trzy Instytucje, a zarazem utrzymujące pomiędzy nimi równowagę. Konwent jest przekonany, że reformy te zasadniczo poprawią efektywność Unii. 10. Część II Konstytucji zawiera Kartę Fundamentalnych Praw ogłoszoną przez Radę Europejską w Nicei. Konwent zaznaczył, że Wyjaśnienia sporządzone z inicjatywy Prezydium Konwentu Karty, aktualizowane pod kierunkiem tego Prezydium, są ważnym narzędziem interpretacji Karty. 11. Konwent przygotował teksty Protokołów w sprawie Roli Parlamentów Krajowych w Unii Europejskiej i w sprawie Stosowania Zasad Subsydiarności i Proporcjonalności, a także w sprawie Eurogrupy i Euratom. Konwent nie dążył do weryfikacji Protokołów zawartych w istniejących Traktatach, ani do przygotowania tekstów protokołów wymienionych w CONV 851/03 4 PL Artykułach IV-1 i IV-2. Będzie to zadaniem Konferencji Międzyrządowej. Tym samym, Konferencja ta będzie obowiązana ustalić przewidziane w Artykule III-213 i III-214 wykazy Państw Członkowskich uczestniczących w bliższej współpracy i wzajemnej obronności, a także zapewnić reakcję na wezwanie, przewidziane w Deklaracji Konwentu, do terminowego powołania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych. 12. Rada Europejska jest skoncentrowana na dwóch dalszych zagadnieniach, którymi będzie mogła się zająć. Po pierwsze, duża liczba członków Konwentu wymusiła bardziej ambitne podejście do kwestii przejrzystości, obejmujące w szczególności automatyczne założenie publicznego prawa dostępu do wszystkich dokumentów. Proponowana Konstytucja nakłada na instytucje wymóg wprowadzenia zasad przejrzystości. Intensywność tych zasad, a tym samym zakres spełniania żądań dostępu, wymagają uregulowania w kolejnych przepisach legislacyjnych. 13. Po drugie, pomimo iż niektórzy członkowie pragnęli zweryfikować i być może uaktualnić postanowienia traktatu Euratom, Konwent uznał, że nie posiada do tego odpowiedniego mandatu, czasu ani kompetencji. Przyszłość Euratomu pozostaje zatem zagadnieniem, którym Rada Europejska może się zająć na późniejszym etapie. 14. Niektórzy członkowie Konwentu, chociaż nie dążyli do zablokowania konsensusu, nie byli jednak w stanie poprzeć projektu Konstytucji. Grupa 4 członków uważała, że Konwent nie wykonał właściwie części mandatu z Laeken w zakresie zwiększenia legitymacji demokratycznej. Ich mniejszościowy alternatywny raport proponujący Europę demokracji załączono w Aneksie III. 15. Inni członkowie Konwentu, uczestniczący w szerokim konsensusie odnośnie tekstu projektu Konstytucji, preferowali rozwiązanie posunięte dalej, w szczególności w zakresie poszerzenia Głosowania Kwalifikowaną Większością i procedur dla przyszłych zmian Konstytucji. CONV 851/03 5 PL 16. Dzięki wysokiemu poziomowi zaangażowania wszystkich członków Konwent mógł ukończyć swoje prace i przedstawić wyniki, według Rady Europejskiej w Tesalonikach stanowiące dobrą bazę dla najbliższej Konferencji Międzyrządowej. Konwent ma nadzieję, że wytworzony przez niego impuls oraz równowaga syntezy, dla której znalazł konsensus po długim i dokładnym badaniu, zostaną utrzymane przez Konferencję Międzyrządową. 17. Po wykonaniu mandatu udzielonego przez Radę Europejską w Laeken, Konwent zakończył pracę. Przedstawiając projekt Traktatu ustanawiającego Konstytucję Europy i niniejszy raport Przewodniczący kończą swoją misję i składają rezygnację. 18. Archiwa Konwentu zostaną zdeponowane w Sekretariacie Rady. Valéry Giscard d'estaing Przewodniczący Konwentu Giuliano Amato Wiceprzewodniczący Jean-Luc Dehaene Wiceprzewodniczący John Kerr Sekretarz Generalny CONV 851/03 6 PL ANEKS I KONWENT EUROPEJSKI LISTA CZŁONKÓW PRZEWODNICZĄCY Pan Valéry GISCARD d ESTAING Pan Giuliano AMATO Pan Jean-Luc DEHAENE Przewodniczący Wiceprzewodniczący Wiceprzewodniczący INNI CZŁONKOWIE PREZYDIUM Pan Michel BARNIER Pan John BRUTON Pan Henning CHRISTOPHERSEN Pan Alfonso DASTIS Pan Klaus HÄNSCH Pan Giorgos KATIFORIS Pan Iñigo MÉNDEZ DE VIGO Pani Ana PALACIO Pan Giorgos PAPANDREOU Pani Gisela STUART Pan Antonio VITORINO Pan Alojz PETERLE Przedstawiciel Komisji Europejskiej Przedstawiciel Parlamentów Krajowych Przedstawiciel Prezydencji Duńskiej Przedstawiciel Prezydencji Hiszpańskiej (od marca 2003) Przedstawiciel Parlamentu Europejskiego Przedstawiciel Prezydencji Greckiej (do lutego 2003) Przedstawiciel Parlamentu Europejskiego Przedstawicielka Prezydencji Hiszpańskiej (do marca 2003) Przedstawiciel Prezydencji Greckiej (od lutego 2003) Przedstawicielka Parlamentów Krajowych Przedstawiciel Komisji Europejskiej Zaproszony CZŁONKOWIE KONWENTU PRZEDSTAWICIELE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Pan Jens-Peter BONDE (DK) Pan Elmar BROK (D) Pan Andrew Nicholas DUFF (UK) Pan Olivier DUHAMEL (F) Pan Klaus HÄNSCH (D) CONV 851/03 7 Pani Sylvia-Yvonne KAUFMANN (D) Pan Timothy KIRKHOPE (UK) Pan Alain LAMASSOURE (F) Pani Linda McAVAN (UK) Pani Hanja MAIJ-WEGGEN (NL) Pan Luís MARINHO (P) Pan Íñigo MÉNDEZ DE VIGO Y MONTOJO (ES) Pani Cristiana MUSCARDINI (IT) Pan Antonio TAJANI (IT) Pani Anne VAN LANCKER (B) Pan Johannes VOGGENHUBER (ÖS) PRZEDSTAWICIELE KOMISJI Pan Michel BARNIER Pan António VITORINO PRZEDSTAWICIELE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH KRAJE BELGIË/BELGIQUE Pan Louis MICHEL Pan Karel DE GUCHT Pan Elio DI RUPO DANMARK Pan Henning CHRISTOPHERSEN Pan Peter SKAARUP Pan Henrik DAM KRISTENSEN DEUTSCHLAND Pan Joschka FISCHER zastąpił Pana Petera GLOTZA w listopadzie 2002 Pan Jürgen MEYER Pan Erwin TEUFEL CONV 851/03 8 ELLAS Pan Giorgos PAPANDREOU zastąpił Pana Giorgosa KATIFORISA w lutym 2003 Pan Paraskevas AVGERINOS Pani Marietta GIANNAKOU ESPAÑA Pan Alfonso DASTIS zastąpił Pana Carlosa BASTARRECHE jako zastępca, wrzesień 2002, następnie Panią A. Palacio tytularnie, marzec 2003 Pan Josep BORRELL FONTELLES Pan Gabriel CISNEROS LABORDA FRANCE Pan Dominique de VILLEPIN Pan Pierre LEQUILLER zastąpił Pana Pierre'a MOSCOVICI zastąpił Pana Alaina BARRAU w listopadzie 2002 w lipcu 2002 Pan Hubert HAENEL IRELAND Pan Dick ROCHE zastąpił Pana Ray'a MacSHARRY w lipcu 2002 Pan John BRUTON Pan Proinsias DE ROSSA ITALIA Pan Gianfranco FINI Pan Marco FOLLINI Pan Lamberto DINI LUXEMBOURG Pan Jacques SANTER Pan Paul HELMINGER Pan Ben FAYOT CONV 851/03 9 NEDERLAND Pan Gijs de VRIES zastąpił Pana Hansa van MIERLO w październiku 2002 Pan René van der LINDEN Pan Frans TIMMERMANS ÖSTERREICH Pan Hannes FARNLEITNER Pan Caspar EINEM Pan Reinhard Eugen BÖSCH PORTUGAL Pan Ernâni LOPES zastąpił Pana João de VALLERA w maju 2002 Pan Alberto COSTA Pani Eduarda AZEVEDO SUOMI/FINLAND SVERIGE UNITED KINGDOM Pani Teija TIILIKAINEN Pani Lena HJELM-WALLÉN Pan Peter HAIN Pan Kimmo KILJUNEN Pan Jari VILÉN zastąpił Pana Mattiego VANHANENA w maju 2003 Pan Sören LEKBERG Pan Göran LENNMARKER Pani Gisela STUART Pan David HEATHCOAT- AMORY CONV 851/03 10 PRZEDSTAWICIELE KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH KRAJE Kΰπρoς/CYPR Pan Michael ATTALIDES Pani Eleni MAVROU Pan Panayiotis DEMETRIOU MALTA Pan Peter SERRACINO-INGLOTT Pan Michael FRENDO Pan Alfred SANT MAGYARORSZÀG/ WĘGRY Pan Péter BALÁZS zastąpił Pana Jánosa MARTONYI w czerwcu 2002 Pan József SZÁJER Pan Pál VASTAGH POLSKA Pani Danuta HÜBNER Pan Józef OLEKSY Pan Edmund WITTBRODT ROMÂNIA/RUMUNIA Pani Hildegard Carola PUWAK Pan Alexandru ATHANASIU zastąpił Pana Liviu MAIORA w lutym 2003 Pan Puiu HASOTTI SLOVENSKO/SŁOWACJA Pan Ivan KORČOK zastąpił Pana Jána FIGELA Pan Jan FIGEL zastąpił Pana Pavola HAMZIKA CONV 851/03 11 w listopadzie 2002 w październiku 2002 Pani Irena BELOHORSKÁ LATVIJA/ŁOTWA Pani Sandra KALNIETE zastąpiła Pana Robertsa ZILE w styczniu 2003 Pan Rihards PIKS Pani Liene LIEPINA zastąpiła Pana Edvinsa INKĒNSA w styczniu 2003 EESTI/ESTONIA Pan Lennart MERI Pan Tunne KELAM Pan Rein LANG zastąpił Pana Peetera REITZBERGA w kwietniu 2003 LIETUVA/LITWA Pan Rytis MARTIKONIS Pan Vytenis ANDRIUKAITIS Pan Algirdas GRICIUS zastąpił Pana Alvydasa MEDALINSKASA, grud. 2002, który zastąpił jako zastępca Panią Dalię KUTRAITE-GIEDRAITIENE Бългapия/BUŁGARIA Pani Meglena KUNEVA Pan Daniel VALCHEV Pan Nikolai MLADENOV ČESKÁ REPUBLIKA/ REPUBLIKA CZESKA Pan Jan KOHOUT zastąpił Pana Jana KAVANA we wrześniu 2002 Pan Jan ZAHRADIL Pan Josef ZIELENIEC CONV 851/03 12 SLOVENIJA/SŁOWENIA Pan Dimitrij RUPEL Pan Jelko KACIN zastąpił Pana Matjaza NAHTIGALA zastąpił Pana Slavko GABERA w styczniu 2003 w styczniu 2003 Pan Alojz PETERLE TÜRQÍYE/TURCJA Pan Abdullah GÜL Pan Zekeriya AKCAM zastąpił w marcu 2003 Pana Yasara zastąpił Pana Ali TEKINA YAKISA, zastępującego w grudniu 2002 Pana Mesuta YILMAZA, grud Pan Kemal DERVIŞ zastąpił Panią Ayfer YILMAZ w grudniu 2002 ZASTĘPCY PRZEDSTAWICIELE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Pan William ABITBOL (F) Pani ALMEIDA GARRETT (P) Pan John CUSHNAHAN (IRL) Pani Lone DYBKJAER (DK) Pani Pervenche BERÈS (F) Pani Maria BERGER (ÖS) Pan Carlos CARNERO GONZÁLEZ (ES) Pan Neil MacCORMICK (UK) Pani Piia-Noora KAUPPI (FI) Pani Elena PACIOTTI (IT) Pan Luís QUEIRÓ (P) Pan Reinhard RACK (ÖS) Pan Esko SEPPÄNEN (FI) The Earl of STOCKTON (UK) Pani Helle THORNING-SCHMIDT (DK) Pan Joachim WUERMELING (D) CONV 851/03 13 PRZEDSTAWICIELE KOMISJI Pan David O'SULLIVAN Pan Paolo PONZANO PRZEDSTAWICIELE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH KRAJE BELGIË/BELGIQUE Pan Pierre CHEVALIER Pan Danny PIETERS Pani Marie NAGY DANMARK Pan Poul SCHLÜTER Pan Per DALGAARD Pan Niels HELVEG PETERSEN DEUTSCHLAND Pan Hans Martin BURY zastąpił Pana Guntera PLEUGERA w listopadzie 2002 Pan Peter ALTMAIER Pan Wolfgang GERHARDS zastąpił Pana Wolfganga SENFFA w marcu 2003 ELLAS Pan Giorgos KATIFORIS zastąpił Pana Panayiotisa IOAKIMIDIS w lutym 2003 Pan Nikolaos CONSTANTOPOULOS Pan Evripidis STILINIADIS ESPAÑA Pani Ana PALACIO zastąpił Pana Alfonso Dastisa w marcu 2003 Pan Diego LÓPEZ GARRIDO Pan Alejandro MUÑOZ LONSO CONV 851/03 14 FRANCE Pani Pascale ANDREANI Pan Jacques FLOCH zastąpił Pana Pierre'a VIMONTA zastąpił Panią Anne-Marie w sierpniu2002 IDRAC w lipcu 2002 Pan Robert BADINTER IRELAND Pan Bobby McDONAGH Pan Pat CAREY, w lipcu 2002 zastąpił Pana Martina CULLENA Pan John GORMLEY ITALIA Pan Francesco E. SPERONI Pan Valdo SPINI Pan Filadelfio Guido BASILE LUXEMBOURG Pan Nicolas SCHMIT Pan Gaston GIBERYEN Pani Renée WAGENER NEDERLAND Pan Thom de BRUIJN Wim van EEKELEN Pan Jan Jacob van DIJK zastąpił Pana Hansa van BAALENA w październiku 2002 ÖSTERREICH Pan Gerhard TUSEK Pani Evelin LICHTENBERGER Pan Eduard MAINONI zastąpił Pana Gerharda URZMANNA w marcu 2003 CONV 851/03 15 PORTUGAL Pan Manuel LOBO ANTUNES Pan Guilherme d'oliveira MARTINS, zastąpił Pana Osvaldo de CASTRO w czerwcu 2002 Pan António NAZARÉ PEREIRA SUOMI/FINLAND Pan Antti PELTOMÄKI Pan Hannu TAKKULA zastąpił Panią Riittę KORHONEN w maju 2003 Pan Esko HELLE SVERIGE Pan Sven-Olof PETERSSON zastąpił Panią Lenę HALLENGREN w grudniu 2002 Pan Kenneth KVIST Pan Ingvar SVENSSON UNITED KINGDOM Baronowa SCOTLAND OF ASTHAL Lord TOMLINSON Lord MACLENNAN OF ROGART PRZEDSTAWICIELE KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH KRAJE Kΰπρoς/CYPR Pan Theophilos V. THEOPHILOU Pan Marios MATSAKIS Pani Androula VASSILIOU MALTA Pan John INGUANEZ Pani Dolores CRISTINA CONV 851/03 16 Pan George VELLA MAGYARORSZÀG/ WĘGRY Pan Péter GOTTFRIED Pan András KELEMEN Pan István SZENT-IVÁNYI POLSKA Pan Janusz TRZCIŃSKI Pani Marta FOGLER Pani Genowefa GRABOWSKA ROMÂNIA/RUMUNIA Pan Constantin ENE zastąpił Pana Iona JINGA w grudniu 2002 Pan Péter ECKSTEIN-KOVACS Pan Adrian SEVERIN SLOVENSKO/SŁOWACJA Pan Juraj MIGAŠ Pani Zuzana MARTINAKOVA zastąpił Pana Frantiseka SEBEJA w listopadzie 2002 Pan Boris ZALA zastąpił Panią Olgę KELTOSOVĄ w listopadzie 2002 LATVIJA/ŁOTWA Pan Roberts ZILE Pan Guntars KRASTS zastąpił Pana Guntarsa KRASTSA zastąpił Pana Marisa w styczniu 2003 SPRINDZUKSA w styczniu 2003 Pan Arturs Krisjanis KARINS zastąpił Panią Inese BIRZNIECE w styczniu 2003 CONV 851/03 17 EESTI/ESTONIA Pan Henrik HOLOLEI Pani Liina TÕNISSON zastąpił Panią Liię HÄNNI w kwietniu 2003 Pan Urmas REINSALU zastąpił Pana Ülo TÄRNO w kwietniu 2003 LIETUVA/LITWA Pan Oskaras JUSYS Pan Gintautas ŠIVICKAS zastąpił w lutym 2003 Pana Gediminasa DALINKEVICIUSA, który zastąpił Pana Rolandasa PAVILIONISA, grud Pan Eugenijus MALDEIKIS zastąpił Pana Alvydasa MEDALINSKASA w lutym 2003 Бългapия/BUŁGARIA Pani Neli KUTSKOVA Pan Alexander ARABADJIEV Pan Nesrin UZUN ČESKÁ REPUBLIKA/ REPUBLIKA CZESKA Pani Lenka Anna ROVNA zastąpiła Pana Jana KOHOUTA we wrześniu 2002 Pan Petr NEČAS Pan František KROUPA SLOVENIJA/SŁOWENIA Pan Janez LENARČIČ Pan Franc HORVAT zastąpił Panią Danicę SIMŠIČ w styczniu 2003 Pan Mihael BREJC CONV 851/03 18 TÜRQÍYE/TURCJA Pan Oğuz DEMIRALP Pan Ibrahim ÖZAL zastąpił Pana Nihata AKYOLA zastąpił Pana Kürsata ESERA w sierpniu 2002 w grudniu 2002 Pan Necdet BUDAK zastąpił Pana A. Emre KOCAOGLOU w grudniu 2002 OBSERWATORZY Pan Roger BRIESCH Pan Josef CHABERT Pan João CRAVINHO Pan Manfred DAMMEYER Pan Patrick DEWAEL Pan Nikiforos DIAMANDOUROS (zastąpił Pana Jacoba SÖDERMANA w marcu 2003) Pani Claude DU GRANRUT Pan Göke Daniel FRERICHS Pan Emilio GABAGLIO Pan Georges JACOBS Pan Claudio MARTINI Pani Anne-Maria SIGMUND Pan Ramón Luis VALCÁRCEL SISO (zastąpił Pana Eduardo ZAPLANA w kwietniu 2003; Pani Eva-Riitta SIITONEN była zastępcą od października 2002) Komitet Ekonomiczno-Społeczny Komitet Regionów Europejscy partnerzy społeczni Komitet Regionów Komitet Regionów Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich Komitet Regionów Komitet Ekonomiczno-Społeczny Europejscy partnerzy społeczni Europejscy partnerzy społeczni Komitet Regionów Komitet Ekonomiczno-Społeczny Komitet Regionów SEKRETARIAT Sir John KERR Pani Annalisa GIANNELLA Sekretarz Generalny Wice-sekretarz Generalny Pani Marta ARPIO SANTACRUZ Pan Hervé BRIBOSIA Pani Elisabeth GATEAU Pani Maria José MARTÍNEZ IGLESIAS Pan Guy MILTON Pani Kristin de PEYRON Pan Alain PIOTROWSKI Pani Alessandra SCHIAVO Pani Maryem van den HEUVEL Pani Agnieszka BARTOL Pani Nicole BUCHET Pan Clemens LADENBURGER Pan Nikolaus MEYER LANDRUT Pan Ricardo PASSOS Pan Alain PILETTE Pan Etienne de PONCINS Pani Walpurga SPECKBACHER CONV 851/03 19 GRUPY ROBOCZE ANEKS II Zagadnienie Przewodniczący Raport 1. Subsidiarność M. Mendez de Vigo CONV 286/02 z 23 września Karta M. Vitorino CONV 354/02 z 22 października Osobowość prawna Vice-President Amato CONV 305/02 z 1 października Rola Parlamentów Krajowych Mme Stuart CONV 353/02 z 22 października Kompetencje komplementarne M. Christophersen CONV 375/1/02 z 4 listopada Zarząd gospodarczy M. Hänsch CONV 357/02 z 21 listopada Działania zewnętrzne Vice-President Dehaene CONV 459/02 z 16 grudnia Obronność M. Barnier CONV 461/02 z 16 grudnia Uproszczenie Vice-President Amato CONV 424/02 z 29 listopada Swoboda, bezpieczeństwo i sprawiedliwość M. Bruton CONV 426/02 z 2 grudnia Europa socjalna M. Katiforis CONV 516/1/03 z 4 lutego 2003 KOŁA DYSKUSYJNE 1.
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks