Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Ç NDEK LER. Başkan n Kaleminden M. Ülkü KARAKUŞ 3. Güncel 5. Girişimlerimiz Sürüyor 11. Resmî Gazete den 22

Category:

Computers & Electronics

Publish on:

Views: 23 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
2007 YIL 15 SAYI 48 TÜRKİYE YEM SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ ADINA YAYIN SAHİBİ VE SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Serkan ÖZBUDAK YAYIN KURULU Prof. Dr. İbrahim AK Prof. Dr. İbrahim ÇİFTÇİ
Transcript
2007 YIL 15 SAYI 48 TÜRKİYE YEM SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ ADINA YAYIN SAHİBİ VE SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Serkan ÖZBUDAK YAYIN KURULU Prof. Dr. İbrahim AK Prof. Dr. İbrahim ÇİFTÇİ Prof. Dr. Hasan Rüştü KUTLU Prof. Dr. Şakir Doğan TUNCER Prof. Dr. Sakine YALÇIN Prof. Dr. Necmettin CEYLAN Dr. Fikret BEKÇİ Dr. Hüseyin BÜYÜKŞAHİN Dr. İ. Hakkı ERDOĞDU ED TÖR Serkan ÖZBUDAK DARE ve YAZIfiMA ADRES Çetin Emeç Bulvarı 2. Cad. No:38/ Öveçler - Dikmen / ANKARA Tel: (0312) Faks: HAKEMLİ DERGİDİR Bu Sayının Hakemleri Prof. Dr. Adnan ŞEHU Prof. Dr. İ. İsmet TÜRKMEN Prof. Dr. İbrahim ÇİFTÇİ Prof. Dr. Seher KÜÇÜKERSAN Doç. Dr. İsmail FİLYA TÜRK YE YEM SANAY C LER B RL DERNE KT SAD filetmes Akbank Balgat Şubesi Garanti Bankası Çetin Emeç Şubesi Dergide yayımlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Yem Magazin ibaresi kullanılmadan alıntı yapılamaz. YAZIM KURALLARI 1 Dergide yay mlanacak makale orijinal çal flma olmal ve yem sanayicilerinin yararlanabilece i sonuçlar içermelidir. 2 Makalenin dergide yay mlanabilmesi için yay n komisyonunca, bilimsel içerik ve flekil bak m ndan uygun görülmesi gerekir. 3 Yay mlanmas istenen makale dergiye;a4 normunda beyaz ka da, toplam 10 sayfay geçmeyecek flekilde biri orijinal de eri fotokopi olmak üzere 2 nüsha ve 1 diskete kopyalanm fl halde gönderilir. 4 Metin 10 punto ve 1,5 aral k ile yaz lmal d r. 5 Dergiye gönderilecek araflt rma makaleleri, ÖZET, G R fi, MATERYAL ve METOD BULGULAR ve TARTIfiMA ile KAYNAKLAR ana bafll klar alt nda yaz lmal d r. 6 Dergide yay mlanan yaz lar n sorumlulu u yazarlar na aittir. 7 Dergide yay mlanmak üzere gönderilen yaz lar yazar na geri iade edilmez. 8 Çeviri yaz lar nda, orijinal metin de gönderilmelidir. Üç Ayda bir yayımlanır. Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın Baskı Tarihi:... Baskı Adedi:... Adet basılmıştır. Ç NDEK LER Başkan n Kaleminden M. Ülkü KARAKUŞ 3 Güncel 5 Girişimlerimiz Sürüyor 11 Resmî Gazete den 22 Ruminantların Beslenmesinde Kullanılan Yem Katkı Maddeleri Ünal KILIÇ, Mustafa BOĞA, Murat GÖRGÜLÜ 25 Sığırlarda Ayak Hastalıkları ve Beslenme İlişkisi Prof. Dr. Gültekin YILDIZ, Berkan BERTAN 33 Süt İneği Rasyonlarında A,D ve E Vitaminlerinin Dengelenmesi Çeviri: Murat Kalyoncu 37 Süt İneklerinin Beslenmesinde Karbonhidratlar Pınar SAÇAKLI, B. Hakan KÖKSAL, Şakir Doğan TUNCER 43 ncesu Caddesi 96 lar Apt. No: 6/Y Kolej - Ankara Tel/Faks: (0312) Yarış Atlarının Beslenmesi Yrd. Doç. Dr. İ. Sadi ÇETİNGÜL, Prof. Dr. Fatma İNAL 51 RUMİNANTLARIN BESLENMESİNDE KULLANILAN YEM KATKI MADDELERİ Ünal KILIÇ, Mustafa BOĞA, Murat GÖRGÜLÜ* 1. GİRİŞ Dünya nüfusunun hızla artması ile artan hayvansal protein ihtiyacının karşılanması için daha fazla hayvansal gıda üretimini zorlayarak daha büyük çapta sürülerin yetiştirilmesini ve daha yoğun üretim tarzını yaşama geçirmiştir. Bu amaçla, kendileri tek başına bir yem olarak kabul edilmeyen yem katkı maddeleri, yemlerde düşük düzeylerde bulunmakta ve hayvanlardan mümkün olabilecek maksimum verimi elde edebilmek için kullanılmaktadır. Hayvanların sağlığını korumanın yanında elde edilen ürün miktarını, yem tüketimini ve yemden yararlanmayı arttırmaktadırlar. Ayrıca yem katkı maddeleri yemin tadını iyileştirmekte, peletlenmesini kolaylaştırmakta, yemlerin ve hayvansal ürünlerin kalitesini iyileştirmektedir (Hutjens, 2002; Karademir ve Karademir, 2003; Kutlu ve Baykal Çelik, 2005; Özen ve ark., 2005). Hayvanların yaşamlarını sağlıklı bir şekilde sürdürmeleri ve kendilerinden beklenen düzeyde ürün verebilmeleri ancak besin madde gereksinmelerinin eksiksiz ve dengeli bir şekilde karşılanmasıyla mümkündür. Yaşamın bu temel vazgeçilmez unsurları yanında, çiftlik hayvanlarının beslenmesinde, normal yetiştirme koşullarında gereksinim duyulmayan, fakat yeme katıldıkları zaman yemlerdeki besin maddelerinin emin şekilde hayvanlara bozulmadan verilmesini, hayvan tarafından daha kolay sindirilmesini, bağırsaklardan emilip vücut hücrelerine taşınmasını sağlayan, ürün miktarını artıran, yemden yararlanmayı yükselten, ürünün görünümünü değiştiren, niteliğini etkileyen veya bir başka nedenle ekonomik yarar sağlayan maddelere yem katkı maddeleri adı verilir (Kutlu ve Baykal Çelik, 2005). Hayvancılıktaki hızlı gelişmeye paralel olarak çeşitleri ve kullanım alanları her geçen gün biraz daha artan organik veya inorganik yapıdaki bu maddelerinin çiftlik hayvanlarının yemlerine katılmalarına izin verilebilmesi için aşağıdaki koşulların bulunması gereklidir (Kırkpınar ve Erkek, 2000; Hutjens, 2002; Kutlu ve Baykal * Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü ADANA Çelik 2005; Anonim, 2007). 1) Bu tür maddelerin üstlendikleri görevleri, etkinlikleri hayvanlar üzerinde denenmiş ve biyolojik yönden etkili oldukları kesin olarak bilinmelidir, 2) Laboratuvar ve çiftlik hayvanları üzerinde yan etkiye sahip olmadığı çok sayıda araştırma ile ispatlanmış olmalıdır, 3) Biyolojik olarak yıkılabilmeli, çevreyi kirletmemeli, toprakta ve gübrede kolay parçalanabilir olmalıdır, 4) Ekonomik olmalı, yem maliyetini fazla artırmamalıdır, 5) İnsan ve hayvan sağlığını olumsuz etkilememeli, yenilebilir dokular içerisine geçmemeli, toksin ve kanser yapıcı etkisi olmamalıdır, 6) Performansı (et, süt verimi, canlı ağırlık artışı, kuru madde tüketimi ve yemden yararlanma oranı) etkin ve ekonomik olarak iyileştirmeli ve kolay temin edilebilmelidir, 7) Diğer katkı maddeleri ile çapraz rezistansa neden olmamalıdır, 8) Hayvansal ürünlerin bileşimi ve teknolojik özelliklerini değiştirmemelidir, 9) Analitik olarak tespit edilebilmeli, eklendiği yemde, yemi tüketen hayvanda ve bu hayvanlardan elde edilen ürünlerdeki miktarı kesinlikle belirlenebilmelidir, 10) Yemlerin sindirimini artırmalı, optimum verim için uygun rumen ortamı ve ph yı sağlamalı, sıcaklık stresinin etkilerini azaltmalı ve sağlık üzerine olumlu etkide bulunmalıdır. Bu çalışmanın konusunu ruminantların beslenmesinde kullanılan yem katkı maddeleri oluşturmaktadır. Bu yem katkı maddelerini başlıca yedi ana başlık altında inceleyebiliriz. 2. YEMLERİN KORUNMASINI SAĞLAYAN KATKI MADDELERİ Sindirim sisteminin doğal mikroflorasını oluşturan mikroorganizmalar laktik asit, asetik asit, propiyonik asit gibi organik asitler ürünler, yemlerin küflenmeye karşı korunması, sindirim sisteminin asitleştirilmesi ruminal fermentasyonun düzenlenmesi ve silaj katkı maddesi olarak kullanılabilmektedir (Karademir ve Karademir, 2003; Özen ve ark., 2005). Yem katkı maddesi olarak kullanılan organik asitler sindirim kanalında ph yı düşürerek asit ortam sağlarlar. Oluşan asit ortam patojen mikroorganizmaların gelişimini önler, enzim Haziran 2007 Say : 48 Sayfa 25 aktivitesini yükseltir. Ayrıca asit ortama ve enzim aktivitesinin yükselmesine bağlı olarak demir, kalsiyum, fosfor, magnezyum, çinko gibi minerallerin, protein ve amino asitlerin sindirilebilirliği ve yararlılığı artmaktadır (Karademir ve Karademir, 2003). Propiyonik asitin, yüksek nem içerikli yaş ot, haylaj ve mısır için koruma ve küf önleyici özelliği bulunmaktadır. Ruminant yemlerine organik asitlerin (özellikle malik ve fumarik asitler) katılması tavsiye edilmektedir. Bu organik asitler ruminal fermentasyonu yönlendirerek ruminal ve metanogenesis olaylarını azaltmaktadır (Garipoğlu, 2005). Organik asitler düşük ph da antibakteriyel aktiviteye sahiptirler. Antifungal özelliğe sahip olan organik asitler yemlerin saklanmasında yemlerin mikrobiyal ve fungal yıkımdan korunması amacıyla yıllardır kullanılmakta olup, ayrıca silaj yapımında asit ortamı güçlendirmek amacıyla kullanılan organik asitler aynı zamanda antifungal olarak da görev yapmaktadırlar (Karademir ve Karademir, 2003). Silaj fermantasyonunun son ürünlerinden olan asetik, propiyonik ve bütrik asit gibi kısa zincirli uçucu yağ asitleri ile özellikle formik asit temeline dayalı koruyucular, katıldıkları silajların ph larını çok kısa bir sürede düşürerek fermantasyonu sınırlandırmakta ve silajların aerobik stabilitelerini geliştirmekte (Filya ve Sucu, 2003; Filya ve Sucu, 2005), silajlardaki ısınmayı engelleyerek silolama esnasında proteinlerin parçalanmasını önlemekte ve amonyak azotu konsantrasyonlarını düşürmektedirler (Filya ve Sucu, 2003). Ayrıca, formik asit ruminantların KM tüketimini artırarak verimi olumlu yönde etkilemektedir (Filya ve ark., 2004). 3. YEM TÜKETİMİNİ ARTIRICI KATKI MADDELERİ Peletlemede kullanılan katkı maddeleri ile yeme tat ve lezzet verici katkı maddeleri bu gruba girmektedir. Pelet bağlayıcılar, pelet yemlerin sağlamlığını artırarak, ufalanmasını engellemek ve peletleme presinin etkinliğini artırmak amacıyla peletlenecek yem karmalarına karıştırılan katkı maddeleridir. Yemlerin peletlenerek hayvanlara verilmesi yemin istekle tüketilmesini sağlamaktadır. Pelet bağlayıcısı olarak kullanılan katkı maddeleri arasında toz sodyum bentonit, melas, yağ, guar gum, sıvı yada katı formda büyük ölçüde hemiselüloz ve sodyum-lignosülfanatlar yer almaktadır. Bentonit ve sodyum-lignosülfanatların besin değeri olmaması nedeniyle, rasyona en fazla %3 oranında katılması önerilmektedir. Rasyonların lezzet ve tüketimini artırmak amacıyla anason tohumu, zencefil, çemen ve benzeri doğal kaynaklar ile sakkarin, monosodyum glutamat, anetho vanilin veya değişik sentetik aromalar (yonca, melas, narenciye vb.) gibi bileşikler de kullanılmaktadır. Doğal kaynakların rasyona katılacak miktarları yetiştiricilerin veya karma yem üreticilerinin bu konudaki deneyimlerine bağlı olarak değişmektedir. Tat verici unsurlar, rasyonlarda lezzetsiz ilaçların ve yemlerin yer alması ve hayvanların hastalık ve zorlanım etkisi altında bulunmaları halinde yem tüketimini teşvik etmek amacıyla kullanılmaktadırlar (Kutlu ve Baykal Çelik, 2005). Yapıştırıcılar, topaklaşmayı önleyiciler ve pıhtılaştırıcılar içerisine; sitrik asit, sodyum, potasyum, kalsiyum stearate, kalsiyum sülfat dihidrat, kolloidal silika, kieselgur, kalsiyum silikat, bentonit, kaolinitik kil, steatite, vermiculite, lignosülfat sentetik kalsiyum alüminatlar, sodyum ferrosiyanid ve potasyum ferrosiyanid girmektedir. 4. ENZİMLER Sindirime yardımcı katkı maddeleridir. Hayvanların yeterince veya hiç salgılayamadıkları enzimlerin sağlanarak, yemlerdeki sindirimi güç ham selüloz unsurları ile diğer organik ve inorganik unsurlardan daha iyi yararlanılması, istenmeyen kimi maddelerin etkisiz hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Her enzimi tek preparat halinde kullanmak mümkün olmakla beraber, bir kaçı bir arada olan karışımları daha yaygındır. Enzimlerin ithal oluşları ve etkilerini kaybetmeden saklanmalarının güçlüğü nedeniyle kullanımları yaygın değildir. Yüksek düzeyde ham selüloz içeren kalitesiz kaba yemlerde selülazların, yüksek oranda nişasta içeren kuzu-buzağı başlangıç yemlerinde amilazların kullanımı faydalıdır (Karademir ve Karademir, 2003). Genellikle yem enzimleri rumeni stabilize etmek ve iyileştirmek için kullanılırlar. Ruminantlar için kullanılan enzimler başlıca lifi parçalayan enzimlerdir (Beauchemin, 2002). Enzim ilavesinin besi sığırlarında canlı ağırlık artışını % , yemden yararlanma etkinliğini ise % oranında artırdığı bildirilmektedir (McAllister ve ark., 2001). Ancak besi çalışmalarında enzim kullanılan tüm çalışmalarda olumlu sonuçlar alınamamış, canlı ağırlık artışı ve yemden yararlanma oranında herhangi bir gelişmenin saptanmadığı da görülmüştür (Kalkan ve Karabulut, 2003). Süt sığırlarında yapılan çalışmalarda da besi sığırlarında olduğu gibi değişken sonuçlar alınmıştır. Bununla beraber, %50 yoğun yem, %50 mısır silajı içeren Haziran 2007 Say : 48 Sayfa 26 rasyona, enzim preperatı püskürtülerek uygulandığında süt bileşimi değişmeden süt üretimi günde 2.5 kg artmıştır (Kung, 1996). Süt sığırı yemlerine proteolitik enzim ilavesi kuru madde, organik madde, N, ADF, NDF sindirilebilirliklerini artırmış, yüksek veya düşük kaliteli kaba yemle beslenen sığırların süt verimini ise azalmıştır. Ayrıca, süt yağı ve laktoz yüzdesi artmış fakat süt protein yüzdesi düşük kaba yemle beslenen ineklerde azalmıştır (Eun ve Beauchemin, 2003). Erken laktasyon döneminde enzim uygulanması ile süt üretimi günde 4 kg artmıştır. Enzim komple rasyona püskürtülerek uygulandığında süt üretimi etkilenmemiş, rasyonun yoğun yem kısmına uygulandığında ise süt üretimi artmıştır (Bauchemin ve ark., 1998). Süt sığırı rasyonlarına fibrolitik enzim ve malik asitli şeker ilavesinin sığırlarda süt verimine etkisinin olmadığı belirlenmiştir (Vicini ve ark., 2003). Lifi parçalayan enzimlerin baklagil kuru otu veya arpa esaslı rasyonlarla beslenen kuzularda yem tüketimi ve canlı ağırlık artışını etkilemediği bildirilmektedir (Mcallister ve ark., 2000). Ruminantlarda enzim kullanımını etkileyen faktörler; rasyonun bileşimi, enzim aktivitesinin mikrobiyal kaynağı, enzim aktivitesinin karışımı, ilave edilme oranı, sıcaklığa dayanıklılığı, yemleme sırasındaki çevre sıcaklığı, yemin ph sı ve hayvanların yaş gruplarını içine almaktadır. Rasyondaki yem bileşenlerinin yem enzim aktivitesini etkilediği bilinmekte olup, bazı enzim kombinasyonları büyüme ve yem dönüşüm etkinliği üzerinde negatif etkide bulunabilmektedir. 5. BÜYÜME UYARICI VE SAĞLIK KORUYUCU KATKI MADDELERİ 5.1. Kullanılması Yasaklanan Katkı Maddeleri (Hormonlar, Antibiyotikler, İyonoforlar): Bir çok ülkede uzun yıllar hayvan beslemede kullanılan bu yem katkı maddeleri hakkında bir çok çalışmalar yapılmış ve olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Ancak zamanla ortaya çıkan zararları ve yan etkileri nedeniyle bugün kullanılmamaktadırlar. Avrupa Birliği nin (AB) ilgili komisyon kararına uygun olarak hazırlanan Karma Yemlere Katılması ve Hayvanlara Yedirilmesi Yasak Olan Maddeler Hakkındaki Tebliğ tarih ve sayılı ve 21 Ocak 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre her türlü hormon ve hormon benzeri maddeler ile kullanımına izin verilenler hariç antibiyotik, antikoksidiyaller (iyonoforlar) ve ilaç niteliğinde olan diğer maddelerin karma yemlere katılması ile hayvanlara yedirilmesi yasaklanmıştır. Sığır, koyun, keçi gibi geviş getiren (ruminant) hayvanlara, hayvansal proteinler (et-kemik unu, kemik unu, kan unu ve diğer kan ürünleri, tavuk unu, balık unu, hidrolize protein, vb. gibi) ile bu proteinleri ihtiva eden yemlerin ve hayvansal orijinli organik DCP ve TCP nin yedirilmesi, gübre, idrar, sindirim sistemi (mide, barsak vb.) içeriğinin hayvanlara yedirilmesi de yasaklanmıştır. Süt sığırlarında sülfonamide ve phenylbutazone kullanımı 20 ay ve yukarı yaştaki hayvanlar için kısmen yasaklanmıştır. Sığırlarda diethylstilbesterol (DES), chloramphenical, nitroimidazoles, clenbuterol, dipyrone, fluoroquinolonlar (enrofloxacin, danofloxacin vb), glycopeptidler (vanconmycin vb.), gentian violet ve nitrofuranların kullanımı da yasaklanmıştır. Ayrıca, 3 Mayıs 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan tebliğe göre kullanılmasına süreli olarak izin verilen antikoksidiyaller hariç diğerlerinin ithali yasaklanmıştır. Ancak iç piyasadaki stokların eritilmesi ve daha önceden temin edilenlerin kullanılmasına altı ay süre ile izin verilmiştir. Tylan bitirme dönemindeki sığırlarda yaygın olarak kullanılan bir antibakteriyel üründür. Besi sığırlarında Monensin ve Lasalosid ile Tylan kombinasyonu kullanımının karaciğer apselerini önlediği bilinmektedir. (Blezinger, 2006). Lasalosid, buzağılarda koksidiyozun önlenmesinde, buzağılarda yemden yararlanma oranı, üretim, daha az metan üretimini geliştiren ve rumen uçucu yağ asitleri içeriklerini değiştiren etkili bir iyonofordur. Genç buzağılarda koksidiyozun önlenmesinde ve beside büyüme ve yemden yararlanmasının geliştirilmesi için kullanılabilir. Monensin ise, buzağılar ve beside kullanılmakta, yem etkinliğini yükselterek rumen fermentasyonunu değiştirmekte ve koksidiyozu önlemektedir. Ayrıca subklinikal asidozisi %50 azalttığı saptanmıştır (Hutjens, 2002) Probiyotikler: Probiyotikler, bağırsak mikrobiyal dengesini geliştirerek konakçı hayvanda yararlı etkiler oluşturan canlı mikrobiyal yem katkı maddeleridir (Çizelge 1). En yaygın olarak kullanılan mikro organizmalar Lactobacillus sp, Sacchoromyces cerevisiae ve Aspergillus oryzea dır (Karademir ve Karademir, 2003). Bu kültürlerden Lactobacillus sp. grubu daha çok sindirim sisteminde bağırsaklarda asit üreterek, bağırsak florasında patojen mikroorganizmaların yerleşmesini önler (Ware ve ark., 1988). Toz, granül, sıvı, kapsül ve pelet formunda olup içme suyuna veya rasyona karıştırılarak kullanılabilirler (Karademir ve Karademir, 2003; Özen ve ark., 2005). Haziran 2007 Say : 48 Sayfa 27 Çizelge 1: Probiyotik olarak kullanılan bazı mikroorganizmalar. Lactobacillus spp Streptecoccus spp Bacillus spp Mantar ve Maya türleri L. bulgaricus S. intermedius B. subtilis A. oryzae L. brecis S. faecium B. tayli A. species L. fermentum S. thermophilus B. coagulans A. niger L. lactis S. lactis B. licheniformis Bificus bifidum L. plantarum Bacteroides ruminocola Rhodotorulo rubra L. acidophilus Torulopsis candida L. helveticus Saccharomyces cerevisiae L. casei L. bifidus (Karademir ve Karademir, 2003) Probiyotikler, buzağılarda ishal vakalarının önlenmesi ve sindirim sistemi mikroflorasının yeniden korunmasında (Görgülü ve ark., 2001), stresin azaltılmasında (Jenny ve ark., 1991) ve süt veriminin artırılmasında (Ware ve ark., 1988) kullanılabilmektedir. Ayrıca, istenmeyen mikroorganizmalarının çoğalmasını engeller, zararlı metabolitleri detoksifiye eder, enzimler sayesinde besinlerden faydalanmayı geliştirirler. Buzağılama aşamasındaki sığırlarda stres ve hastalık esnasında konakçı hayvanın sindirim sistemini düzenler ve buzağılara yem tüketimini stimüle etmek için sıvı içeceklerle verilmesi önerilmektedir (Hutjens, 2002). Probiyotikler, başta laktik asit olmak üzere asetik asit ve formik asit gibi organik asitler üreterek bağırsak ph sını düşürür, böylece nötr ve bazik ortamlarda yaşayabilen, genelde zararlı etkisi bulunan patojen mikroorganizmaların üremesini engelleyen bir ortam oluştururlar. Antibakteriyel maddeler üretirler, aerobik mikroorganizmaların gelişmesini inhibe eder ve bağırsakların yangılanmasını önlerler. L.acidophilus un serum kolesterol seviyesini düşürdüğü ve antitümör etkisinin olduğu da ileri sürülmektedir. Selülaz, ksilinaz, lipaz, proteaz, betaglukanaz ve amilaz gibi sindirimde çok önemli olan enzimleri üretirler ve özellikle sindirim sistemi tam olarak gelişmemiş hayvanlarda yemlerin sindirimine katkıda bulunurlar. Toksik amonyak ve amin üreten mikroorganizmaların çoğalmalarını engelleyerek bu maddelerin birikimini önler ve yemden yararlanmayı artırırlar. B grubu vitaminleri sentezler, bağışıklık sistemini güçlendirirler ve sindirim sistemindeki antikor düzeyini artırırlar (Kırkpınar ve Erkek, 2000; Kutlu ve Görgülü, 2001; Karademir ve Karademir, 2003). Probiyotikler uzun yıllardan beri hayvan beslemede verim arttırmaya yönelik uygulamalar çerçevesinde kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra silaj gibi özellikle sığır beslemede çok önemli kaliteli bir kaba yem kaynağının, kalitesinin arttırılması çalışmalarında da kullanılmaktadır. Laktik asit bakterileri katılarak yapılan silajın süt ineklerinde süt verimi ve süt proteinini olumlu etkilediği, besi danalarında yemden yararlanmayı arttırdığı bildirilmiştir (Hutjens, 2002; Karademir ve Karademir, 2003). Süt sığırı rasyonlarında probiotik kullanılan çalışmalarda süt veriminde önemli düzeyde artış belirlenmiştir (Williams ve ark., 1991). Rumen ekosisteminde bulunan selülolitik mikroorganizmaların daha iyi geliştiği saptanmıştır (Kumar ve ark., 1994). Maya rumen ortamında oksijeni kullanmak suretiyle oksijensiz koşulların oluşmasına önemli katkı sağlamaktadır (Newbold ve ark, 1996). Maya ve diğer bir kısım probiyotikler bir kısım eksojen enzimler salgılayarak, B grubu vitaminler sentezleyerek ve tanımlanamayan bir kısım büyüme faktörleri üreterek diğer mikroorganizmaların gelişimini uyarmaktadır (Kung, 2001) Prebiyotikler (Oligosakakritler): Prebiyotikler; sınırlı sayıdaki kolonik bakterilerin aktivitesini kolonik selektif olarak artıran ve konakçının sağlığını geliştirerek konakçıya olumlu etkide bulunan sindirilmeyen cansız yem katkılarıd
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks