Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Časový harmonogram v pilotnej fáze (na akademický rok 2006/2007)

Category:

Products & Services

Publish on:

Views: 9 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Správa SAIA, n. o. o zabezpečovaní služieb a činností spojených s organizačným zabezpečením Národného štipendijného programu na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných
Transcript
Správa SAIA, n. o. o zabezpečovaní služieb a činností spojených s organizačným zabezpečením Národného štipendijného programu na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov za rok 2006 A. SLOVENSKÍ ŠTIPENDISTI: SAIA v zmysle zmluvy má nasledovnú úlohu pri výbere slovenských štipendistov. poskytovať informácie o štipendiách, 2. preberať žiadosti o štipendium,. kontrolovať žiadostí o štipendium po formálnej stránke, či obsahujú všetky požadované podkladové materiály, 4. spracovať databázu uchádzačov o štipendium, 5. pripraviť podkladové materiály pre výberovú komisiu (základné informácie o uchádzačoch, dosiahnuté študijné výsledky, jazykové znalosti, doterajšie pobyty ap.), 6. zabezpečiť zasadnutie výberovej komisie (členmi komisie sú zástupcovia MŠ SR, slovenských vysokých škôl, SAV, SAIA), 7. vypracovať návrh na výšku štipendií na pokrytie životných nákladov pre jednotlivé krajiny a predložiť ho na schválenie ministrovi školstva, 8. oznámiť uchádzačom rozhodnutie výberovej štipendijnej komisie, 9. vybratým štipendistom zaslať dekrét o udelení štipendia, 0. zoznam štipendistov zverejniť na internetovej stránke SAIA a na MŠ SR,. zabezpečiť vyplatenie štipendia, 2. zabezpečiť vyplatenie/refundáciu cestovných nákladov v rámci cestovného grantu. Časový harmonogram v pilotnej fáze (na akademický rok 2006/2007) apríl - jún 2006 informačná kampaň o štipendijnom programe do 0. apríla spracovanie a vydanie informačných materiálov 5. jún uzávierka žiadostí o štipendium do 0. júna výber slovenských štipendistov do 5. júla oznámenie uchádzačovi o udelení/neudelení štipendia Časový harmonogram (výber na letný semester 2006/2007): október - november 2006 informačná kampaň o štipendijnom programe 5. november uzávierka žiadostí o štipendium. decembra výber slovenských štipendistov do 22. decembra oznámenie uchádzačovi o udelení/neudelení štipendia PROPAGÁCIA PROGRAMU SAIA zverejnila informácie o NŠP na svojej internetovej stránke na internetovej stránke Ministerstva školstva SR, v Bulletine SAIA, zorganizovala stretnutia so zástupcami vysokých škôl a SAV a semináre a informačné dni pre študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov. SAIA na začiatku programu v máji 2006 zorganizovala 6 stretnutí so zástupcami vysokých škôl a SAV v Bratislave aj v regiónoch s cieľom informovať o novom štipendijnom programe. Na stretnutiach sa zúčastnili prorektori, prodekani pre zahraničné styky, pracovníci zahraničných oddelení dekanátov a rektorátov VŠ, pracovníci odboru medzinárodnej spolupráce SAV a ďalší záujemcovia. V roku 2006 SAIA zorganizovala 52 informačných dní a seminárov v Bratislave aj v regiónoch, na ktorých poskytla informácie o programe 229 študentom, doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom. SAIA poskytovala informácie záujemcom o štipendijné pobyty v rámci NŠP osobne, telefonicky aj mailom, celkom boli poskytnuté informácie 2 osobám v SAIA v Bratislave a 704 osobám v regionálnych pracoviskách (25 v Banskej Bystrici, 28 v Košiciach, 75 v Nitre, 24 v Žiline, 62 v Prešove). Aktuálne výzvy na podávanie žiadostí bolo rozoslané om aj poberateľom aktuálnych štipendií v maling liste SAIA (90 osôb). Štipendijný program bol spropagovaný na veľtrhoch: októbra: Akadémia VAPAC, Bratislava, veľtrh VŠ vzdelávania. SAIA mala svoj stánok. Poskytovala počas veľtrhu informácie aj o Národnom štipendijnom programe. 2 4. októbra 2006: Účasť na sprievodnej akcii otvorenia centra mladých v Liptovskom Mikuláši CIM - Cíť, inovuj, mysli - informácie o možnostiach štúdia v zahraničí pre mladých ľudí do 26 rokov. 8. októbra 2006 Nitra Otvorené dni kariéry. novembra 2006, Nové Zámky Otvorené dni kariéry 4. decembra. 2006,Trenčín Otvorené dni kariéry výstava o študijných a štipendijných možnostiach pre študentov Informácie o programe zverejnili denníky SME, Pravda, Hospodárske noviny, Nový čas, študentský časopis ŠKRT, ďalej SITA, Fun Radio, R-Expres, OKEY, Slovenský rozhlas, TA, TV Liptov, ap. Médiám boli informácie poskytnuté aj na tlačovej besede (zúčastnili sa zástupcovia Slovenského rozhlasu, SITA, Uj Szó, TASR, Hospodárskych novín, Quarku, Teletipu). Informácia o programe bola zaradená aj do viacerých čísiel Bulletinu SAIA, ktorý je zasielaný na všetky vysoké školy, knižnice, zahraničné inštitúty, veľvyslanectvá. V aprílovom čísle bola zverejnená prvá výzva na podávanie žiadostí o štipendiá, v dvojčísle júl a august boli zverejnené výsledky výberového konania prvého kola a zoznam štipendistov, v septembrovom čísle bolo upozornenie na novembrový termín a v decembrovom na májový termín podávania prihlášok. SAIA vydala propagačné materiály o NŠP pre slovenských uchádzačov (informačné skladačky a plagáty), ktoré boli distribuované na všetky vysoké školy, SAV a regionálne pracoviská SAIA. Propagačné materiály sú priebežne aktualizované. SAIA spolupracuje zo zahraničnými oddeleniami dekanátov a rektorátov vysokých škôl a zahraničným odborom SAV, ktoré informuje o aktuálnych uzávierkach na štipendijné pobyty, ako aj výsledkoch výberového zasadania. VÝBER ŠTIPENDISTOV V roku 2006 prebehli dve uzávierky na štipendijné pobyty v rámci Národného štipendijného programu SR (prvá uzávierka 5. júna 2006 na pobyty v akademickom roku 2006/2007 a druhá 5. novembra 2006 na pobyty v letnom semestri 2006/2007). K uvedeným uzávierkam si podalo žiadosť celkom 8 uchádzačov. SAIA skontrolovala žiadosti o štipendium po formálnej stránke, spracovala databázu uchádzačov o štipendium a pripravila podkladové materiály pre výberovú komisiu. Zasadnutia komisie pre výber slovenských štipendistov V uvedenom období zasadala výberová komisia dvakrát, vždy do troch týždňov po uzávierke prihlášok na štipendijné pobyty: 27. júna 2006 a. decembra SAIA zabezpečila zasadnutia výberovej komisie po administratívnej a organizačnej stránke. Výberová komisia bola zložená zo zástupcov Ministerstva školstva SR a vybraných zástupcov vysokých škôl, SAV a SAIA, n. o. Členov štipendijnej komisie menoval minister školstva SR. Členovia komisie pre výber slovenských uchádzačov: prof. Ing. Marián Dzimko, CSc., prorektor pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou, Žilinská univerzita PhDr. Zuzana Kusá, PhD., Sociologický ústav SAV, Bratislava Ing. Mária Omastová, PhD., Ústav polymérov SAV, Bratislava PaedDr. Miroslav Pastorek, Sekcia vysokých škôl MŠ SR doc. Milan Rašla, akademický maliar prorektor pre rozvoj, Vysoká škola muzických umení v Bratislave prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc., prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy, Právnická fakulta Trnavskej univerzity Oľga Šubeníková, zástupkyňa výkonnej riaditeľky SAIA, n.o. prof. Ing. Karol Zalai, CSc., prorektor pre rozvoj univerzity, Ekonomická univerzita v Bratislave Hodnotenie uchádzačov prebiehalo formou hodnotenia podkladových materiálov uchádzačov bodovým systémom. Štipendijná komisia hodnotila žiadosti 8 slovenských uchádzačov o štipendijné pobyty a cestovné granty do 4 krajín na pobyty v akademickom roku 2006/ študentov slovenských vysokých škôl žiadalo štipendiá na časť magisterského štúdia (z toho 8 žiadalo aj o cestovný grant), 46 doktorandov slovenských vysokých škôl a SAV žiadalo štipendiá na časť doktorandského štúdia (z toho 96 žiadalo aj o cestovný grant) a 4 žiadateľov sa uchádzalo o cestovný grant bez štipendia. Štipendijná komisia udelila štipendium a cestovné granty 202 slovenským uchádzačom do krajín. 77 študentov slovenských vysokých škôl získalo štipendiá na časť magisterského štúdia (z toho 54 získalo aj cestovný grant), 0 doktorandov slovenských vysokých škôl a SAV získalo štipendiá na časť doktorandského štúdia (z toho 6 získalo aj cestovný grant) a 24 žiadateľov získalo cestovný grant bez štipendia. Na prvom zasadnutí dňa 27. júna štipendijná komisia posudzovala 54 žiadostí. Štipendium získalo 5 študentov a 55 doktorandov. Cestovný grant bol udelený 9 uchádzačom. Na druhom zasadnutí dňa. decembra štipendijná komisia posudzovala 229 žiadostí. Štipendium získalo 42 študentov a 46 doktorandov. Cestovný grant bol udelený 50 uchádzačom. 4 Štipendijná komisia na svojich zasadnutiach rozhodla o zamietnutí 94 žiadostí z formálnych dôvodov. 87 žiadostí bolo zamietnutých pre nedostatočný počet bodov získaných v procese hodnotenia. Slovenskí štipendisti podľa vedných disciplín v akademickom roku 2006/2007 veterina, poľnohosp., lesníctvo a vedy o výžive 8% medicína 5% umenie 4% právo % spoločenské a humanitné vedy 5% technické vedy 2% prírodné vedy % ekonómia 22% Slovenskí štipendisti podľa cieľovej krajiny Počet štipendistov Česká republika Nemecko Rakúsko Francúzsko Taliansko Maďarsko Nórsko Veľká Británia Španielsko Poľsko Fínsko USA Dánsko Mexiko Holandsko Izrael Bulharsko Indonézia Írsko Slovinsko Švédsko Belgicko Ekvádor Estónsko India Island Kanada Portugalsko Rusko Švajčiarsko Taiwan 5 Slovenskí štipendisti podľa vysielajúcej univerzity cestovný grant bez štipendia doktorandský pobyt študijný pobyt celkom UK Bratislava EU Bratislava celkom celkom 45 UMB Banská Bystrica UKF Nitra SAV TU Košice STU Bratislava SPU Nitra celkom 20 0 celkom 6 celkom 0 celkom 2 celkom celkom 0 0 Žilinská univerzita v Žiline UPJŠ Košice 5 celkom 9 celkom 8 7 UVL Košice celkom 6 6 PU Prešov 2 celkom 5 Trnavská univerzita v Trnave VŠVU Bratislava UCM Trnava Trenčianska univerzita AD v Tren. KU Ružomberok VŠMU Bratislava TU Zvolen celkom 4 celkom 2 celkom 2 celkom 2 2 celkom 2 celkom celkom Štatistika podaných a schválených žiadostí podľa typu pobytu, cieľovej krajiny, oblasti, univerzít a fakúlt sa nachádza v Tabuľke č., č. 2 a č.. Stanovenie výšky štipendií SAIA vypracovala návrh na výšku mesačných štipendií na pokrytie životných nákladov pre tie krajiny, do ktorých boli udelené štipendiá v prvom a druhom kole, predložila ho príslušným zastupiteľským úradom a po zohľadnení pripomienok ho predložila na schválenie ministrovi školstva. Pri stanovovaní sadzieb pre jednotlivé krajiny SAIA vychádzala z už existujúcich štipendií, ktoré poskytujú zahraničné vlády na základe bilaterálnych dohôd, ako aj zo štipendií, ktoré ponúkajú slovenským občanom jednotlivé zahraničné vlády. Pri krajinách kde takéto dohody nie sú, SAIA navrhla výšku štipendií primerane k životným nákladom v danej krajine. SAIA vychádzala z údajov inštitúcií, ktoré sa zaoberajú mobilitami študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov. VÝŠKA ŠTIPENDIÍ SLOVENSKÝM ŠTUDENTOM A DOKTORANDOM v rámci Národného štipendijného programu na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov vo vybraných krajinách sveta* na rok 2006/2007 Členské krajiny EU Mesačné štipendiá študent doktorand Belgicko 720 eur 800 eur Česká republika CZK CZK Dánsko DKK DKK Estónsko 460 eur 60 eur Fínsko 750 eur 000 eur Francúzsko 650 eur 840 eur Holandsko 870 eur 000 eur Írsko 800 eur 000 eur Litva 460 eur 60 eur Lotyšsko 460 eur 60 eur Maďarsko HUF HUF Nemecko 720 eur 840 eur Poľsko 250 eur 00 eur Rakúsko 800 eur 940 eur Portugalsko 650 eur 800 eur Slovinsko 550 eur 670 eur Španielsko 850 eur 000 eur Švédsko SEK SEK Taliansko 900 eur 090 eur Veľká Británia 760 GBP 000 GBP Krajiny EFTA Mesačné štipendiá študent doktorand Nórsko NOK 000 NOK Švajčiarsko 800 CHF CHF 7 Ďalšie vybrané Mesačné štipendiá krajiny študent doktorand Bulharsko 250 eur 00 eur Ekvádor 600 USD 800 USD Izrael 600 eur 800 eur Mexiko 6000 pesos 7 00 pesos Ruská federácia 50 eur 450 eur USA 800 USD USD v tabuľke sú uvedené krajiny, do ktorých boli udelené štipendiá na akademický rok 2006/2007 CESTOVNÉ GRANTY Štipendijná komisia na svojom druhom zasadnutí dňa. decembra rozhodla zamietnuť všetky žiadosti o cestovné do Českej republiky a Maďarska. V prípade Rakúska zamietnuť všetky žiadosti o cestovné do Viedne. Pri schvaľovaní cestovných grantov výberová komisia vychádzala z paušálu vypočítaného z priemeru žiadostí do konkrétnej krajiny. Jednotlivým uchádzačom, ktorí spĺňali požadované kritéria, buď schválila čiastku, o ktorú žiadali (ak bola nižšia ako vypočítaný paušál), alebo ak požadovaná čiastka prekročila stanovený paušál, bola žiadateľom schválená čiastka vo výške paušálu ako príspevok na cestovné. Cestovné granty budú vyplácané formou refundácií po predložení požadovaných dokumentov max. do schválenej výšky grantu na základe skutočných výdavkov. Priemer celkom Paušál Belgicko Dánsko Francúzsko Holandsko Nemecko Portugalsko Slovinsko Španielsko Taliansko Veľká Británia Priemer celkom Paušál Estónsko Fínsko Island Nórsko Rusko Poľsko Rakúsko (mimo Viedne) Priemer celkom Paušál Ekvádor India Kanada Mexiko USA Informovanie o rozhodnutí štipendijnej komisie a zaslanie dohôd a dekrétov štipendistom programu Rozhodnutie komisie o udelení / neudelení štipendia alebo cestovného grantu bolo všetkým žiadateľom oznámené písomne. Medzi štipendistom a SAIA, n. o. bola uzavretá dohoda o udelení štipendia, súčasťou ktorej je dekrét o udelení štipendia a vzor záverečnej správy. Každá dohoda bola vyhotovená v troch exemplároch: originál pre štipendistu, pre SAIA, n. o. a pre MŠ SR. Uchádzačom, ktorí štipendium nezískali, boli spolu s informáciou o rozhodnutí výberovej komisie o neudelení štipendia vrátené podkladové materiály. Zoznam štipendistov bol zverejnený na internetovej stránke SAIA a v Bulletine SAIA. Vyplácanie štipendia a cestovných grantov SAIA v uvedenom období vyplácala štipendiá a cestovné granty štipendistom NŠP podľa podmienok stanovených v Dohode o udelení štipendia medzi SAIA, n. o. a štipendistom. Cestovné granty bez štipendia boli vyplácané maximálne do výšky schváleného cestovného grantu na základe predložených originálov cestovných dokladov, stručnej správy z pobytu a potvrdenia prijímajúcej inštitúcie o absolvovaní pobytu. V prípade jedného štipendistu musela SAIA vymáhať vrátenie štipendia, keďže štipendista poberal štipendium nielen v rámci NŠP, ale aj v rámci programu Sokrates. Štipendista vrátil štipendium v plnom rozsahu. Čerpanie finančných prostriedkov na štipendiá a cestovné v roku 2006 Na štipendiá a cestovné granty pre slovenských uchádzačov v rámci Národného štipendijného programu boli pre rok 2006 plánované finančné prostriedky vo výške ,- Sk. Komisia pre výber slovenských štipendistov schválila na rok 2006 štipendiá a cestovné granty vo výške ,- Sk. Z uvedenej sumy sa v roku 2006 skutočne čerpalo ,- Sk. Nevyužité finančné prostriedky pre rok 2006 v celkovej výške ,- Sk boli vrátené do štátneho rozpočtu. Pre akademický rok 2006/2007 schválila štipendijná komisia na svojich dvoch zasadaniach v roku 2006 štipendiá a cestovné granty vo výške ,-Sk. Čerpanie 2006 (štipendiá a cestovné granty) plán 2006 schválené štipendiá skutočné čerpanie a cestovné granty štipendiá Sk Sk Sk cestovné granty Sk Sk Sk celkom Sk Sk Sk Štipendiá a cestovné granty schválené pre akademický rok 2006/2007 schválené štipendiá a cestovné granty 2006 schválené štipendiá a cestovné granty 2007 schválené celkom 2006/2007 študenti Sk Sk Sk doktorandi Sk Sk Sk cestovné granty Sk Sk Sk celkom Sk Sk Sk Rozdiel medzi finančnými prostriedkami, ktoré na štipendiá a cestovné granty pre rok 2006 schválila komisia a skutočným čerpaním bol spôsobený tým, že u viacerých štipendistov došlo k zmenám týkajúcich sa ich schváleného štipendijného pobytu (celkom 2 štipendistov). Osem štipendistov požiadalo o presun zo zimného na letný semester, resp. požiadali o presunutie začiatku štipendijného pobytu na neskorší termín (presun 0,5 štipendijných mesiacov na rok 2007), štyria požiadali 9 o skrátenie pobytu (zrušenie 6 štipendijných mesiacov v roku 2006), štyria sa vzdali štipendia (zrušenie 2 štipendijných mesiacov v roku 2006), jeden musel vrátiť štipendium z dôvodu porušenia dohody o udelení štipendia (zrušenie štipendijných mesiacov), dvaja požiadali o zmenu termínu nástupu v rámci roku 2006 a dvaja v rámci roku Jeden štipendista požiadal o posun termínu nástupu zo zimného na letný semester ( štipendijné mesiace z roku 2007 do 2006). Ďalším dôležitým faktorom, ktorý ovplyvnil čerpanie finančných prostriedkov, bol neustály vývoj kurzu slovenskej koruny voči euru, resp. iným menám. Keďže mesačné štipendiá sú stanovené v cudzej mene a vyplácajú sa prepočítané na slovenskú menu kurzom NBS v deň prevodu finančných prostriedkov, bola suma schválená výberovou komisiou v júni 2006 len orientačná. K najväčšiemu rozdielu v schválených a čerpaných finančných prostriedkoch došlo v cestovných grantoch, čo bolo spôsobené nie presným odhadom ceny cestovného lístka zo strany uchádzačov o cestovné granty. Dôvodom bol aj fakt, že pri pobytoch začínajúcich v roku 2006 sa rátalo s preplatením cestovných nákladov ešte v tom roku, v skutočnosti budú ale cestovné granty refundované až po skončení pobytu a predložení originálov cestovných lístkov. Cestovné granty boli ďalej zrušené štipendistom, ktorí získali štipendiá v rámci štipendijného programu Nórskej vlády. Cestovné náklady týmto uchádzačom bude hradiť Dom zahraničných stykov Ministerstva školstva Slovenskej republiky. 0 B. ZAHRANIČNÍ ŠTIPENDISTI SAIA má v zmysle zmluvy nasledovnú úlohu pri výbere zahraničných štipendistov:. poskytovať informácie o štipendiách, 2. preberať žiadosti o štipendium,. kontrolovať žiadosti o štipendium po formálnej stránke, či obsahujú všetky požadované podkladové materiály, 4. spracovať databázu uchádzačov o štipendium, 5. pripraviť podkladové materiály pre výberovú komisiu (základné informácie o uchádzačoch, dosiahnuté študijné výsledky, jazykové znalosti, doterajšie pobyty ap.), 6. zabezpečiť zasadnutie výberovej komisie (členmi komisie sú zástupcovia MŠ SR, slovenských vysokých škôl, SAV, SAIA), 7. informovať vysoké školy o udelení štipendií zahraničným štipendistom, 8. oznámiť uchádzačom rozhodnutie výberovej štipendijnej komisie, 9. vybratým štipendistom zaslať dekrét o udelení štipendia, 0. zoznam štipendistov zaslať MŠ SR a slovenským zastupiteľským úradom v zahraničí (len tým, ak občanom krajiny ich pôsobenia bolo udelené štipendium),. zabezpečiť vyplatenie štipendia zahraničným štipendistom. Zahraniční uchádzači sa môžu uchádzať o štipendium v dvoch termínoch. Časový harmonogram (na akademický rok 2006/2007): apríl - jún 2006 informačná kampaň o štipendijnom programe do 5. mája spracovanie a vydanie propagačných materiálov o NŠP v angličtine, španielčine, francúzštine a ruštine 5. júna uzávierka žiadostí o štipendium do 0. júna výber zahraničných štipendistov do 5. júla oznámenie uchádzačovi o udelení/neudelení štipendia Časový harmonogram (výber na letný semester 2006/2007): október - november informačná kampaň o štipendijnom programe 5. november - uzávierka žiadostí o štipendium 0. novembra - výber zahraničných štipendistov do 22. decembra - oznámenie uchádzačovi o udelení/neudelení štipendia PROPAGÁCIA PROGRAMU DOMA A V ZAHRANIČÍ SAIA propagovala program na tlačových konferenciách, v médiách (televízia, rozhlas, denná tlač, týždenníky ap.), na svojej internetovej stránke v slovenskom, anglickom, ruskom, španielskom a francúzskom jazyku, na internetovej stránke MŠ SR. Informácie o programe boli poskytované na rôznych seminároch, informačných dňoch, vzdelávacích veľtrhoch doma i v zahraničí. SAIA rozoslala v máji 2006 informáciu o programe v angličtine na elektronických adries v rámci skupiny EAIE, ako aj všetkým členom ACA. Informácia v príslušných jazykov bola poslaná poštou na všetky lektoráty slovenského jazyka v zahraničí a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. SAIA zorganizovala v máji 6 stretnutí zo zástupcami vysokých škôl a SAV v Bratislave aj v regiónoch s cieľom informovať o novom štipendijnom programe pre zahraničných záujemcov. Na stretnutiach sa zúčastnili pracovníci zahraničných oddelení dekanátov a rektorátov VŠ, pracovníci odboru medzinárodnej spolupráce SAV a ďalší záujemcovia. Vysoké školy a SAV boli informované o možnosti využitia štipendií na rozvoj spolupráce so svojimi zahraničnými partnermi. V roku 2006 SAIA zorganizovala viacero informačných dní a seminárov v Bratislave aj v regiónoch, na ktorých informovala slovenských študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľo
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks