Please download to get full document.

View again

of 43
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Část hodiny Neverbální projevy Verbální projevy Motivace (aktivita) Pracovní postup Poznámky

Category:

Bills

Publish on:

Views: 8 | Pages: 43

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Přílohy Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Pozorovací arch Jméno žáka: Datum: Předmět / téma hodiny: Část hodiny Neverbální projevy Verbální projevy Motivace (aktivita) Pracovní postup Poznámky Úvodní
Transcript
Přílohy Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Pozorovací arch Jméno žáka: Datum: Předmět / téma hodiny: Část hodiny Neverbální projevy Verbální projevy Motivace (aktivita) Pracovní postup Poznámky Úvodní část Hlavní část Závěrečná část Příloha č. 4 Pozorovací arch Jméno žáka: 3. žák Datum: Předmět / téma hodiny: Zeměpis / Regiony Evropy Část hodiny Neverbální projevy Verbální projevy Motivace (aktivita) Pracovní postup Poznámky Úvodní část Práce se slepou mapou, opakování + +? + + působí odpočatě, soustředěně Hlavní část 1. Četba textu v učebnici. 2. Zakreslování částí Evropy do slepé mapy v sešitě. 3. Vyhledávání informací na PC. Závěrečná část Četba vyhledaných informací každý žák shrnutí uklidil si věci do tašky x opakovaně opravuje přeřeky spolužáka - + ke konci se ptá, kdy skončí hodina + - chce úkol splnit až doma + + čte až po vybízení - x + x věnuje se vybarvování obrázku z minulé hodiny + x předstírá, že pracuje ke konci přestal pracovat Je patrná únava či znechucení, po skončení hodiny počítá, kolik hodin ještě bude ve škole Příloha č. 5 Pedagogický deník Datum: Předmět / téma hodiny: Zeměpis / Regiony Evropy Závěry pozorování: - Žáci byli v úvodu aktivní a pozorní (jen 5. žák v úvodu vyrušoval a vyptával se, kdy budeme psát test). - Při četbě textu v učebnici všichni sledovali text, 3. žák trochu vyrušoval neustálým opravováním spolužáků (což je u něj spíše neobvyklé). 4. žák se nehlásil o čtení, dříve se hlásil častěji. Při zakreslování částí Evropy do slepé mapy 1. žák velmi pospíchal, takže se dopouštěl chyb a práci musel opravovat. 2. a 5. žák nepracoval téměř vůbec. 3. a 4. žák pracoval. Při vyhledávání informací na PC byli všichni zpočátku aktivní a pospíchali do učebny. 1. žák byl hotov jako první, opět ale nesplnil všechny úkoly. 2. a 5. žák během práce opakovaně hledal na internetu informace, které nebyly zadané, a jednou hrál hru. 3. a 4. žák pracoval, 4. žák postupně ztrácel motivaci pracovat a působil unaveně. - V závěrečné fázi 3. žák přestal pracovat, uklidil si věci do tašky a chystal se na přestávku. Sešit vyndal až po vybízení učitele a poté splnil úkol. Ostatní žáci úkol sice splnili, ovšem bez zjevné motivace či zaujetí. 3. žák po skončení hodiny počítal, kolik hodin ho ve škole ten den ještě čeká. Vlastní úvahy: Během vyučovací hodiny se střídaly činnosti. Žádná činnost netrvala déle než 10 minut, poté se její charakter vystřídal. Žáci seděli celou hodinu v lavicích. Hodina začala v 10 hodin, žáci by tedy neměli být unaveni. Práce na PC je pro většinu žáků zajímavá, je však potřeba motivovat je pro splnění úkolu. Na závěr hodiny by mohly být aktivizující metody, které udrží pozornost žáků a jejich motivaci k učení. Příprava na 1. vyučovací hodinu Vyučovací hodina Z Evropská unie I Datum: Příloha č. 6 Etapy vyučovací hodiny: 1. Zahájení: sdělení tématu hodiny, motivace žáků 2. Probírání nového učiva: a) M: Práce s učebnicí (textem) společná četba textu, zapisování poznámek do sešitu (s. 66 EU, symboly EU, rozšiřování EU) b) M: Práce na PC + F: samostatná práce úkoly k vyhledávání na internetu, odpovědi psát do sešitu; společné zodpovězení správných odpovědí na otázky c) M: Projektová výuka + F: Skupinová výuka úkoly pro 2 skupiny: společně vytvořit vlajku EU a mapu se všemi členskými zeměmi EU 3. Sebehodnocení práce skupin i jednotlivců, krátká prezentace skupin 4. Hodnocení práce skupiny a jednotlivců, vystavení prací na nástěnku 5. Uložení dobrovolného úkolu: zeptat se rodičů, co se dle jejich názoru změnilo po vstupu ČR do EU (pozitiva či negativa) zapsat jejich názory do sešitu 6. Zadání dotazníku pro žáky Úkoly na PC pro žáky 1. Vyhledat aktuální kurz eura (1 euro =? Kč) 2. EU vyhlašuje každý rok tzv. Evropský rok. Na co byl zaměřen loňský Evropský rok (2013) a jaké bude téma Evropského roku letos (2014)? 3. Kolik států je v současnosti v EU? 4. Kdy vstoupila do EU ČR? 5. Najít překlad motta EU v AJ a NJ. Projektová výuka ve skupinách 2 úkoly souběžně - žáci se do skupin rozdělí sami 1. Vytvořit vlajku EU (pomůcky: modré a žluté papíry, nůžky, lepidlo) a v učebnici vyhledat vysvětlení její symboliky. 2. Ve slepé mapě Evropy vyznačit členské státy a rok jejich přistoupení, k mapě vypracovat legendu. Příloha č. 7 Dotazník pro žáka Z, Evropská unie Jméno: 1. Zakroužkuj u jednotlivých činností z hodiny známku 1 5 podle toho, jak se Ti činnost líbila (1 = činnost se mi líbila velmi; 5 = činnost se mi vůbec nelíbila) a) Práce s učebnicí (Evropské symboly; četba, zapisování poznámek) b) Samostatná práce na PC (vyhledávání informací na internetu - odpovědi na zadané otázky) c) Skupinová práce (výroba vlajky EU a mapy členských států) 2. Dokonči libovolně nedokončené věty: a) V této hodině jsem se naučil/a b) V hodině mě zaujalo c) V hodině se mi nelíbilo d) Nejzajímavější částí (nebo činností) v hodině bylo e) V hodině mě nudilo 3. Ohodnoť svou vlastní práci v hodině známkou 1 5 jako při známkování: a) Moje aktivita při práci s učebnicí (jak jsem byl/a pozorný/á) b) Moje aktivita při práci na PC c) Moje spolupráce ve skupině (jak jsem spolupracoval/a) Odhadni, zda se budeš chtít věnovat dobrovolnému úkolu (zjistit názory rodičů na vstup ČR do EU) a) úkol plnit nebudu b) úkol asi splním, pokud si na něj doma vzpomenu c) úkol bych chtěl/a splnit, pokud mi rodiče odpoví na mé otázky d) úkol určitě splním a udělám pro to maximum e) jiná odpověď (popiš vlastními slovy):.. 5. Doplň cokoliv, co chceš k proběhlé hodině sdělit. (Můžeš využít druhou stranu listu): Příloha č. 8 Příloha č. 9 Příloha č Vlajka Evropské unie - Členské státy EU Příloha č. 11 Pozorovací arch k 1. vyučovací hodině Datum: Předmět / téma hodiny: Z / Evropská unie I Přítomní žáci: 1. žák, 2. žák, 3. žák, 4. žák, 5. žák + 3 další žáci ve třídě Číslo žáka Práce s učebnicí Samostatná práce na PC Skupinová práce 1. žák 2. žák 3. žák 4. žák 5. žák x ke konci vyrušoval Ve skup. práci nejprve aktivní, chce pracovat. Později aktivita ochabuje, protože skupinou není akceptován jeho názor. Ke konci vyrušuje, chodí po třídě, komentuje práci 2. skupiny chce být nejrychlejší, pospíchá Organizoval dělení do skupin. Vymýšlel aktivně nápady (2. skup. slepá mapa). Odolává narážkám spolužáků, aby jim dal více prostoru. 3 xx Ve skup. práci se jen dívá, později se zapojuje (asi z pocitu povinnosti) Společně se spolužáky dělí skupiny. Přidává se do slabší skupiny dobrovolně. Čeká, jaký úkol má splnit a ten plní. Přitom pomáhá spolužákům Ve skup. práci pracuje, plní pokyny 2. žáka. Používané značky (legenda): Aktivita: 1 = velmi aktivní; 2 = spíše aktivní; 3 = střídavě aktivní a pasivní; 4 = spíše pasivní; 5 = velmi pasivní Motivace (zájem žáka): + = žák se zajímá, ptá se, sleduje činnost - = žák se nezajímá, je nezúčastněný x = žák se věnuje jiné činnosti xx = žák vyrušuje Příprava na 2. a 3. vyučovací hodinu (3 strany A4) Příloha č. 12 Vyučovací hodina (80min) OSV Práva a povinnosti Datum: Etapy vyučovací hodiny: 1. Zahájení: sdělení tématu hodiny, motivace žáků: a) M: Didaktická hra přesmyčky k tématu (zpočátku F: Frontální výuka, po několika příkladech F: Samostatná práce žáků) b) M: Písemné cvičení + F: Samostatná práce žáků definuj vlastními slovy pojem právo a povinnost, definice zapiš do sešitu. Četba definic několika žáků. 2. Probírání nového učiva a) M: I. N. S. E. R. T. text Úvod do lidských práv a Proč, kdy a jak právo vzniklo - vysvětlení postupu a práce žákům - žákovská analýza textu s pomocí značek (, -, +,?), možnost použít další značky dle vlastního nápadu (diferenciace) - přepis informací do tabulky - M: Brainstorming + F: Frontální výuka všichni žáci společně (v kruhu na koberci) učitel doplňuje chybějící poznatky, žáci si je dopisují do sešitu. b) M: Inscenační + F: Kooperativní výuka žáci se rozdělí sami, každá skupina si vylosuje jeden lístek se zadaným tématem. Skupina společně vymyslí situaci, kterou před ostatními dramaticky ztvární. Ostatní žáci slovně charakterizují, jaká situace byla ztvárněna. 3. Uložení dobrovolného úkolu: - vypracovat pracovní list a nalepit ho do sešitu. 4. Zadání dotazníku pro žáky Témata pro dramatizace: - NĚKOMU BYLO UPŘENO JEHO PRÁVO A ON JEJ CHCE DOSÁHNOUT ZA KAŽDOU CENU - NĚKDO NESPLNIL SVOU POVINNOST A NAVÍC SE DOMÁHÁ SVÉHO PRÁVA - NĚKDO SE DOMÁHÁ SVÉHO PRÁVA A NERESPEKTUJE (ČI PORUŠUJE) PRÁVO DRUHÉHO (OSTATNÍCH) Úvod do lidských práv Základní lidská práva jsou lidem známá odnepaměti, přesto se však často porušovala a porušují dodnes. Proto vznikla Všeobecná deklarace lidských práv, nejrozšířenější dokument o lidských právech, který platí v mnoha státech. Tato deklarace byla přijata jako reakce na druhou světovou válku, při které byla mnohá práva porušována. Všeobecná deklarace lidských práv označila všechny lidské bytosti za svobodné a rovnoprávné bez ohledu na pohlaví, rasu, národnost a náboženství. Tento dokument zároveň inspiroval rozvoj dalších listin lidských práv a součástí ústav různých států. V České republice jsou lidská práva popsána v Listině základních práv a svobod a v mezinárodních smlouvách o lidských právech a svobodách. Ochranu základních práv pak zajišťují soudy. Proč, kdy a jak právo vzniklo? Právní pravidla ovládající lidskou společnost jsou samozřejmě mnohem početnější, složitější a různorodější než pravidla jakékoli hry. První taková pravidla vznikla již v dávných dobách v primitivních společnostech. Vytvářela se společně tak, že nejmoudřejší a nejzkušenější členové společnosti rozhodovali v jednotlivých případech, kdy se někdo dopustil jednání, se kterým většina společnosti nesouhlasila. Toto rozhodování se dělo často za součinnosti ostatních členů společnosti a vynesené soudy se staly závaznými pravidly pro všechny podobné případy. Takto vznikl ústním podáním a stálým zachováváním tzv. právní obyčej. V rozvinutějších společnostech však obyčejová právní soustava ústně předávaná nepostačovala. V zájmu jistoty a bezpečí se proto začala právní pravidla sepisovat. Každý se pak mohl předem seznámit s tím, jaké jednání je v souladu s právem a jaké naopak v rozporu s ním. Postupem doby pak psané právo stále výrazněji převažovalo nad právem obyčejovým, až ho ve většině zemí zcela vytlačilo. Zdroj textu: Občanská výchova pro ročník, D. Fischerová a kol., 2. část; Rodinná výchova pro základní školy a víceletá gymnázia, 6. ročník; Wikipedie Dobrovolný úkol Na následujících řádcích jsou vypsána některá práva z obou dokumentů. Přečti si vždy uvedené právo a na volné řádky popiš stručně situaci, kdy je dané právo porušeno. Přečti si příklad u prvního práva. Nikdo nesmí být mučen nebo podrobován krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu. Př.: Matka své osmileté dítě často bije a vysmívá se mu. Každý má právo na život, svobodu a osobní bezpečnost. Nikdo nesmí být svévolně zatčen, držen ve vazbě nebo vyhoštěn do vyhnanství. Každý má právo volně se pohybovat a svobodně si volit bydliště uvnitř určitého státu. Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života. Zaměstnanci mají právo na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní podmínky. Každý má právo na vzdělání. Školní docházka je povinná po dobu, kterou stanoví zákon. Příloha č. 13 Dotazník pro žáka OSV, Práva a povinnosti Jméno: 1. Zakroužkuj u jednotlivých činností z hodiny známku 1 5 podle toho, jak se Ti činnost líbila (1 = činnost se mi líbila velmi; 5 = činnost se mi vůbec nelíbila) a) Přesmyčky b) Definování pojmu právo a povinnost c) Aktivita I. N. S. E. R. T d) Brainstorming e) Dramatizace ve skupinách Dokonči libovolně nedokončené věty: a) V této hodině jsem se naučil/a b) V hodině mě zaujalo c) V hodině se mi nelíbilo d) Nejzajímavější částí (nebo činností) v hodině bylo e) V hodině mě nudilo 3. Ohodnoť svou vlastní práci v hodině známkou 1 5 jako při známkování: a) Moje aktivita při řešení přesmyček (jak jsem se zapojoval/a) b) Moje aktivita při definování pojmů a zápisu do sešitu c) Moje aktivita při činnosti I. N. S. E. R. T d) Moje zapojení do brainstormingu e) Moje aktivita a spolupráce pro dramatizaci Odhadni, zda se budeš chtít věnovat dobrovolnému úkolu (pracovní list) a) úkol plnit nebudu b) úkol asi splním, pokud si na něj doma vzpomenu c) úkol určitě splním a udělám pro to maximum d) jiná odpověď (popiš vlastními slovy):.. 6. Doplň cokoliv, co chceš k proběhlé hodině sdělit. (Můžeš využít druhou stranu listu): Příloha č. 14 Pozorovací arch k 2. a 3. vyučovací hodině Datum: Předmět / téma hodiny: OSV / Práva a povinnosti Přítomní žáci: 1. žák, 2. žák, 3. žák, 4. žák, 5. žák + 4 další žáci ve třídě Číslo žáka Didaktická hra Písemné cvičení I. N. S. E. R. T. Brainstorming Inscenace 1. žák 2. žák 3. žák 4. žák 5. žák 1 + pracuje rychle 2 - nechce se mu začít, ale nakonec píše 1 + je 1. hotový, bere to jako soutěž vymyslel ještě 3 své přesmyčky 1 + pojmy definuje rozsáhlejším popisem 2 - patrný nezájem, ale pojmy stručně definuje zapojuje se a občas okřikuje spolužáky při jiném názoru 1 + vymyslel vlastní značku a byl z toho potěšen zájem až během čtení textu označuje v textu i barevně, podtrhává nemohl vymyslet definice, nakonec napsal dvěma slovy 1 + zajímal se, odkud znám aktivitu, označil všechny věty, vymyslel vlastní značku D učili jsme se v dějepisu 1 + hlásí se, i když se hlásit nemusí směje se s ostatními, velké zaujetí, zároveň ale pracuje na tématu, vymýšlí scénář velké zaujetí zapojuje se jen, když cítí potřebu, scénář nechává na ostatních patrné zaujetí 2 + x na chvíli opustil skupinu,, protože došlo ke konfliktu, pak se vrátil a účastnil se komentoval scénky ostatních, přidával nápady Používané značky (legenda): Aktivita: 1 = velmi aktivní; 2 = spíše aktivní; 3 = střídavě aktivní a pasivní; 4 = spíše pasivní; 5 = velmi pasivní Motivace (zájem žáka): + = žák se zajímá, ptá se, sleduje činnost - = žák se nezajímá, je nezúčastněný x = žák se věnuje jiné činnosti xx = žák vyrušuje Příloha č. 15 Příprava na 4. vyučovací hodinu (3 strany A4) Vyučovací hodina Z Evropská unie II Datum: Příloha č. 16 Etapy vyučovací hodiny: 1. Zahájení: sdělení tématu hodiny, motivace žáků 2. Opakování: M: Písemné cvičení (pracovní list) + F: Párová výuka opakovací otázky 3. Probírání nového učiva: d) M: Práce na PC + F: Samostatná práce vyhledávání informací na internetu a vyplňování tabulky (diferenciace v posledním sloupečku tabulky si zvol libovolný údaj, který budeš doplňovat) - společná kontrola tabulky e) M: Vím Chci se dozvědět Dozvěděl jsem se oznámení tématu (Orgány a instituce EU) přiblížení tématu (dozvíme se, jaké instituce řídí činnost EU, co je jejich posláním a v kterých státech a městech sídlí) F: Samostatná práce - seznámení s vyučovací metodou, nákres tabulky na tabuli - žáci vyplňují překreslenou tabulku v sešitě - M: Práce s učebními texty (učebnice, encyklopedie, příručka o EU, atlasy) + F: Samostatná práce žáci samostatně studují učební texty a hledají odpovědi na své otázky (stěžejní text Uč. s. 68). 4. Opakování nového učiva: M: Výklad + F: Frontální výuka společná kontrola tabulky a odpovědí na otázky 5. Uložení dobrovolného úkolu: na internetu najít 5 dalších zajímavostí o činnosti EU či jejích institucích a poznatky vypsat do sešitu 6. Zadání dotazníku pro žáky Pracovní list - opakovací otázky do dvojice 1. Co je to Evropská unie? 2. Jaké jsou cíle Evropské unie? O co usiluje? 3. Popiš, jak vypadá znak Evropské unie: 4. Nakresli znak Evropské unie: 5. Vymysli jednu další otázku k tématu EU, kterou položíš spolužákům: Práce na PC - doplň tabulku (5 států EU si vyber sám a poslední sloupec doplň) Název státu Vlajka - nakresli Hlavní město Měna Rozloha.. ČR Německo Rakousko Polsko Slovensko Příloha č. 17 Dotazník pro žáka Z, Evropská unie II Jméno: 1. Zakroužkuj u jednotlivých činností z hodiny známku 1 5 podle toho, jak se Ti činnost líbila (1 = činnost se mi líbila velmi; 5 = činnost se mi vůbec nelíbila) a) Pracovní list do dvojice (opakování z minulé hodiny) b) Samostatná práce na PC (vyhledávání informací na internetu) c) Vím Chci se dozvědět Dozvěděl jsem se (vyplňování tabulky v úvodu aktivity) d) Vím Chci se dozvědět Dozvěděl jsem se (práce s učebnicí a texty) e) Společná kontrola tabulky Dokonči libovolně nedokončené věty: a) V této hodině jsem se naučil/a b) V hodině mě zaujalo c) V hodině se mi nelíbilo d) Nejzajímavější částí (nebo činností) v hodině bylo e) V hodině mě nudilo Ohodnoť svou vlastní práci v hodině známkou 1 5 jako při známkování: a) Moje spolupráce a aktivita při práci ve dvojici b) Moje aktivita při práci na PC c) Moje aktivita při vyplňování tabulky (vím chci se dozvědět ) d) Moje aktivita při samostudiu (práce s učebnicí a texty) e) Moje aktivita a spolupráce při závěrečné kontrole tabulky Odhadni, zda se budeš chtít věnovat dobrovolnému úkolu (5 dalších zajímavostí o EU) a) úkol plnit nebudu b) úkol asi splním, pokud si na něj doma vzpomenu c) úkol určitě splním a udělám pro to maximum d) jiná odpověď (popiš vlastními slovy):.. 5. Doplň cokoliv, co chceš k proběhlé hodině sdělit. (Můžeš využít druhou stranu listu): Příloha č. 18 Pozorovací arch k 4. vyučovací hodině Datum: Předmět / téma hodiny: Z / Evropská unie II Číslo žáka Přítomní žáci: 1. žák, 2. žák, 3. žák, 4. žák, 5. žák + 4 další žáci ve třídě 1. žák 2. žák 3. žák 4. žák 5. žák Písemné cvičení dvojice 2 + prosazuje svůj názor, ale dohodne se 2 + xx nejprve spolupracuje, na konci konflikt se spolužákem, vykřikuje, ruší 1 + píše, spolužák mu diktuje 1 + nechává psát spolužáka, diktuje mu sleduje, zda ho sleduju, pak teprve pracuje Práce na PC Vím Chci se dozvědět 1. část 1 + pospíchá do učebny 1 + píše stručná hesla do tabulky, zná hodně faktů 1 + pospíchá do učebny Soutěží, kdo rychleji zapne PC. Libovolný údaj vymyslel rychle (HDP je jeho koníčkem, má velký přehled) 1 + píše ve větách do tabulky, zná hodně faktů, sídla institucí 1 + pracuje tiše, vše plní 1 + ví jen málo poznatků, přemýšlí, co by doplnil 1 + ke konci problém s PC, nervozita při čekání na opravu velké zaujetí, klade si hodně otázek ve 2. sloupečku spontánně spolupracuje se sousedem Práce s učebními texty 1 + čte hlavně příručku o EU, odpovědi na otázky vyhledává až ke konci času 1 + má i svůj vlastní materiál z domova (průvodce zeměmi EU studuje v něm). 2x za mnou přišel se zajímavostí, kterou přečetl. 2 + nejprve studuje atlas, pak učebnici. Je stranou od ostatních 1 + pracuje s učebnicí a příručkou o EU, pečlivě studuje, hledá a zapisuje 2 + rychle hledá odpovědi na otázky, píše nečitelně, protože pospíchá Frontální výuka - kontrola 3 - x upadá zájem, ke konci vyrušuje 1 + raduje se ze správných odpovědí, sám si známkuje práci, je bezchybná. Zjišťuje výsledky ostatních. 2 + odškrtává si správné odpovědi. - chybějící poznatky si nezapisuje 1 + hlásí se, doplňuje x nejprve pracuje, později pasivita, nezájem, připravuje si na další hodinu Používané značky (legenda): Aktivita: 1 = velmi aktivní; 2 = spíše aktivní; 3 = střídavě aktivní a pasivní; 4 = spíše pasivní; 5 = velmi pasivní Motivace (zájem žáka): + = žák se zajímá, ptá se, sleduje činnost - = žák se nezajímá, je nezúčastněný x = žák se věnuje jiné činnosti xx = žák vyrušuje Příprava na 5. a 6. vyučovací hodinu (2 strany A4) Příloha č. 19 Vyučovací hodina (80min) OSV Lidská práva Datum: Etapy vyučovací hodiny: 1. Zahájení: sdělení tématu hodiny, motivace žáků, vysvětlení návaznosti učiva 2. Opakování: M: Diskuse + F: Frontální výuka Která lidská práva znáte? Proč se lidská práva vymezují? Která práva jsou nejčastěji porušována? 3. Probírání nového učiva a) M: Práce s textem + F: Frontální výuka (práva jsou promítnuta na tabuli, vždy je odkryto nové právo) žáci popisují, co dané právo člověku zaručuje, u každého práva uvádějí příklad naplňování. b) M: Práce s textem + F: Párová výuka v Příběhu pana Nováka podtrhnout životní situace, které zastupují některé z lidských práv (jeho naplnění nebo porušení). Popsat nad text, o jaké právo se jedná. 4. Opakování a procvičování nového učiva: - společná kontrola práce s textem: správné přiřazení práva + zařadit do skupiny Uložení dobrovolného úkolu: - najít novinový článek, který popis
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks