Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

ÇEK SÖZLEŞMESİ- CHECK CONTRACT

Category:

Articles & News Stories

Publish on:

Views: 37 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Bir taraftan FİNANSBANK A.Ş. (kısaca Banka olarak anılacaktır) ile diğer taraftan ismi bu sözleşmenin son sayfasında yer alan Müşteri, çek karnesi tahsis, teslim ve kullanılmasına ilişkin koşulların belirlenmesi
Transcript
Bir taraftan FİNANSBANK A.Ş. (kısaca Banka olarak anılacaktır) ile diğer taraftan ismi bu sözleşmenin son sayfasında yer alan Müşteri, çek karnesi tahsis, teslim ve kullanılmasına ilişkin koşulların belirlenmesi amacıyla aşağıdaki şekilde anlaşmışlardır. 1. Taraflar, Banka nın Müşteri ye hesabından çek ile tasarrufta bulunma yetkisi tanıyarak Müşteri ye çek karnesi tahsis etme ve bu nedenle teminat isteme hakkına sahip olduğu yönünde mutabık kalmışlardır. Müşteri, ekonomik ve sosyal durumunun tespiti için gerekli araştırmanın yapılması ve bu nedenle her türlü evrakın talep edilmesi gibi hususlarda Banka yı yetkilendirdiğini, kendi ekonomik ve sosyal durumuna dair her türlü değişiklikten Banka yı derhal yazılı olarak bilgilendirmeyi taahhüt eder. 2. Banka üzerine keşide edilecek çekler, Banka tarafından verilecek çek yaprakları üzerine mürekkeple okunaklı bir şekilde yazılacaktır. Silinebilir mürekkeple yazan kalemler kullanılmayacaktır. 3. Keşide edilmiş çek üzerindeki maddi değişiklikler, her bir değişiklik yanına Müşteri nin tam imzası ile teyid edilecektir. Sadece isimlerin ilk harfleriyle imza atılmayacaktır. 4. Müşteri tarafından Banka ya keşide edilmiş çeklere karşı yapılan ödemelerde ödeme tarihi, çekin herhangi bir Banka şubesine veya takas odasına ibraz edildiği tarihtir. Ancak Banka ya, tahsil, ödeme vs. amaçlarla devir ve ciro edilmiş çeklerin ödeme tarihleri, fiili tahsilatlarını takip eden ilk iş günüdür. 5. Banka tarafından ödenen çekin bedeli, Müşteri nin zimmetine borç kaydedilir. 6. Müşteri ye teslim edilen çek karnelerinin muhafazası ve/veya yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçerek kullanımının engellenmesi Müşterinin sorumluluğundadır. Bu maddeye riayet edilmemesinden kaynaklanan zarar ve ziyandan Banka sorumlu olmadığı gibi, Müşterinin çek karnesini iyi muhafaza edememesinden dolayı, yetkisiz üçüncü kişilerce boş çek yaprağının Müşteri yerine keşide edilmesi ve/veya keşide edilmiş çek yaprağının tahrif edilmesi hallerinde, işbu çek/lerin işleme alınarak ödenmesi veya karşılıksız işlemine tabi tutulması hallerinde sorumluluk Müşteri ye aittir. 7. Müşteri, sahtekarlık riskini azaltmak için, çek defterinin kaybolması veya çalınması halinde Banka yı derhal, yazılı olarak durumdan haberdar edecektir. Müşteri, imzalı veya imzasız çeklerin kaybolması ve çalınması gibi rızası olmaksızın elinden çıkması halinde kaybolan veya çalınan çekin numarasını, tarihini, tutarını ve lehine çek keşide Finansbank A.Ş. (shortly referred to as the BANK ), on one side and the Customer whose name appears on the last page of this Contract, on the other side, have agreed on the following terms, in relation to the determination of the conditions applicable to allocation, delivery and utilization of checkbooks. 1. The parties have agreed that the Bank is entitled to authorize the Customer to make dispositions on his account by using checks and allocate a checkbook to the Customer and request collaterals in relation thereto. The Customer undertakes that he has authorized the Bank to carry out the required investigation in order to determine his economic and social status and to request all kinds of documents in relation to the same, and that he shall immediately notify the Bank in writing, any and all changes in connection with his economic and social status. 2. Checks to be issued on the Bank shall be written on the check leaves given by the Bank with an ink pen, in a readable manner. Erasable ink pens shall not be used. 3. Material changes on the issued checks shall be confirmed by the full signature of the Customer next to each change. They shall not be initialized. 4. In payments made in the name of the Customer against the checks issued on the Bank, the payment date shall be the date, on which the check is presented to any of the Bank s branches or the clearing house. However, the payment dates of the checks that have been transferred and endorsed to the Bank for the purpose of collection, payment, etc. shall be the first business day following the actual collection. 5. The amount of the check paid by the Bank shall be debited to the Customer. 6. The Customer is responsible for the safekeeping of the checkbooks delivered to the Customer and/or prevention of their utilization by the unauthorized third parties. The Bank shall not be liable for losses and damages arising from breach of this Article and the Customer shall be responsible for issuance of blank check leaves by unauthorized third parties in the name of the Customer and/or distortion of an issued check leaf, due to inability to preserve the checkbook well, and in the event of payment by processing or bad check procedures. SZL [5] 1/ :38:22 edilen kişinin adını, Banka ya derhal bildirecek, çekin ödenmemesi amacı ile yetkili mercilerden çekin ibrazında işlem yapılmamasının belirtildiği resmi bir yazıyı, Banka ya hitaben temin edecektir. Böyle bir kaybolmanın veya çalınmanın Banka ya bildirilmemesi ve yetkili mercilerden çekin ibrazında işlem yapılmamasının belirtildiği resmi bir yazının ibraz edilmemesi halinde ya da bildirimden önce ödeme vaki olursa, ödenen çek bedeli Müşteri nin zimmetine borç kaydedilecektir. 8. Banka, yıpranma, silinme belirtileri taşıyan veya çek bedelini ödemeye yeterli olmayan veya Banka tarafından daha sonra tasfiyesine karar verilen bir hesaba keşide edilmiş çek bedelini ödemeyi reddedebilir. Müşteri çek bedelini karşılamayan, yeterli fonlara dayanmayan hesaplara çek keşide etmenin suç teşkil ettiğini, hukuki ve cezai sorumluluklarını bildiğini beyan eder. 9. Müşteri çek yapraklarının tümünün fiziken iade edilmedikçe iptal edilemeyeceğini, hesabı kapatma talebinde bulunulabilmesi için tüm çek karnelerinin Banka ya iade edilmiş olması veya bunların hükümsüzlüğüne dair Mahkemece verilen kesinleşmiş kararın Banka ya ibraz edilmiş olması gerektiğini, bu hususlar gerçekleşmeden Banka nezdinde kayıtları itibariyle işlem görmemiş çekler bulunması halinde, Banka nın hesabı kapatma yetkisinin olmadığını taahhüt eder. 10. Banka, Müşteri nin bu maddede açıkça belirtilen hususlara, Çek Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu nun çekler, çeklerin karşılıkları ve geçerlilikleri ile ilgili hükümlerine veya diğer mevzuat hükümlerine uymaması halinde ya da bir gerekçe göstermeksizin serbestçe Müşteri nin elindeki çek defterini geri almaya ve daha önce Müşteri ye tanınan çek keşide etmek hakkını iptal etmeye yetkilidir. 11. Banka, çekten cayma hakkı doğsa bile, bu ihbar, Banka ya ulaşıncaya kadar ibraz süresi geçmiş çekleri Müşteri ye sormadan, ödeyebilir. 12. Hesapta yeterli karşılığı olmadığı halde ve Müşteri nin ödeme talimatı olmamasına karşın, Banka ca ödenen çekler için ödeme tarihinden itibaren Genel Kredi Sözleşmesi ve/veya Bankacılık İşlemleri Sözleşmesinde yer alan oranda temerrüt faizi tahakkuk ettirilir ve vergi, fon ve sair mükellefiyetler toplamıyla birlikte Müşteri den tahsil edilir. 13. Müşteri, Banka ile arasında çek defterinin teslimi sırasında yapılmış olan dönülemeyecek bir gayrinakdi kredi sözleşmesi olduğunu, hesapta yeterli bakiye olmaması halinde ibraz edilen her çek yaprağı için Banka ca ödenecek meblağ kadar kredi kullanmış sayılacağını ve bu halde tüm 7. In order to reduce the risk of forgery, the Customer shall immediately notify the Bank in writing, in case the checkbook is lost or stolen. In the event that signed or unsigned checks leave the possession of the Customer outside of his will, such as, by being lost and stolen, the Customer shall immediately inform the number, date, amount and name of the beneficiary of the lost or stolen check and provide the Bank with an official letter addressed to the Bank stating that competent authorities shall not act when the check is presented for payment. In case of failure to notify the Bank of such lost or stolen checks, or submit an official letter stating that competent authorities shall not act when the check is presented, or when the payment is made prior to such notification, the paid check amount shall be debited from the account of the Customer. 8. The Bank may reject to pay the checks amounts that bear signs of wear off, deletion or checks issued on accounts, which are not sufficient to pay the check amount or subsequently decided to be liquidated by the bank. The Customer declares that issuing checks on accounts that do not cover the check amount and lack sufficient funds constitutes an offense and that he is aware of legal and criminal consequences thereof. 9. The Customer undertakes that, the check leaves cannot be cancelled unless all of them are physically returned; that, in order for him to request the closing of the account, all checkbooks must be returned to the Bank or a finalized court decision declaring their nullity must be submitted to the Bank; that, the Bank shall not be entitled to close the account, should there be unprocessed checks before the Bank s records prior to the fulfillment of such matters. 10. In the event that the Customer acts contrary to the matters explicitly set forth in this Article, the provisions regarding checks, considerations and validity of checks of the Check Law and Turkish Commercial Code, as well as the provisions of other legislations, or without stating any ground, the Bank shall be entitled to freely take back the checkbooks of the Customer and revoke the right to issue checks, that has been previously granted to the Customer. 11. Even though the right of withdrawal from the check has arisen, the Bank may pay the checks, the period or presentation of which has expired, without consulting with the Customer, until the Bank receives such notice. SZL [5] 2/ :38:22 bu Sözleşme hükümleri ile kredili mevduata ilişkin hükümlerin ve sair kredi sözleşme hükümlerinin geçerli olacağını taahhüt eder. Hesabın kapatılması halinde kullanılmayarak, Müşteri nin elinde kalmış olan çeklerin Banka ya iade edilmemesi halinde doğacak her türlü riskin Genel Kredi Sözleşmesi ve/veya Bankacılık İşlemleri Sözleşmesinde yer alan oranda temerrüt faizinin de eklenmesi suretiyle kendisi tarafından karşılanacağını, ayrıca iade edilmeyen her çek yaprağı için Çek Kanunun da veya diğer mevzuatta belirtilen ve Banka nın ödeme yükümlülüğü içerisinde bulunduğu meblağın hesabından düşülmesini hesabında yeterli bakiye mevcut değil ise hesabına borç kaydedilmesini Müşteri, taahhüt eder sayılı Çek Kanunu ya da bunun yerine geçecek ve/veya eklemeler yapacak kanun veya mevzuat gereğince Banka nın karşılıksız çekin hamiline ödemekle zorunlu olduğu meblağa karşılık gelmek üzere, Müşteri ye teslim edilen çek adedine karşılık gelen ödemekle yükümlü olunan toplam bedel kadar meblağ, Müşteri tarafından, Banka ya teminat olarak verilerek, bu bedel üzerinden nakit rehni tesis edilmesini, Müşteri elindeki tüm çekler işlem görene, iade edilene veya kesinleşmiş mahkeme kararı ile iptal edilene kadar, Banka lehine tesis edilen rehnin devamını, Müşteri beyan ve taahhüt eder. Bu teminata başvuru koşulları, işbu sözleşme maddelerinde belirlenmiştir. 14. Müşteri, Banka ya ödeme için ibraz edilen tahsile verilen, iştira edilen çekin kısmen karşılığı bulunması halinde Banka nın bu kısmi karşılığı ödemeye, kısmen ödenen çeki hamiline iade etmeye veya muhafaza etmeye yetkili olduğunu kabul eder. 15. Hesaba yatırılmak veya tahsil edilmek üzere Banka ya tevdi edilmiş bulunan çekler kontrol edilmeden teslim alınmış olup, müteakip inceleme ve teyide tabidir. Dolayısıyla Banka, bu işlemle ilgili olarak neticede husule gelecek herhangi bir hatadan Müşteri yi haberdar etmek veya bu hatayı düzeltmek konusundaki hakkını mahfuz tutar. 16. Tevdiata tatbik edilen valör sadece faiz hesaplanması ile ilgili olup, Müşteri ye bu fonların kullanılması hususunda herhangi bir hak kazandırmaz. Müşteri, bu işlemi yalnızca Banka tarafından muhasebe kolaylığı bakımından yapıldığını kabul eder. 17. Yurt dışında bulunan bankalar veya mahalli takas odası üyesi olmayanlar üzerine çekilen çekler tahsile alınır. Tahsile gönderilen kalemlerin hasılası paranın tahsilinden 12. For checks paid by the Bank, even though there was no sufficient consideration in the account nor a payment instruction of the Customer, a default interest in the rate set out in the General Loan Agreement and/or Banking Transactions Contract shall be accrued as of the payment date, and shall be collected from the Customer together with taxes, funds and other liabilities. 13. The Customer undertakes that, there is an irrevocable non-cash loan agreement made with the Bank at the time of delivery of the checkbook and that; in cases where there is no sufficient balance in the account, he shall be deemed to have used a loan in the amount payable to the Bank, for each check leaf presented, and in such case, all provisions of this Contract and provisions in connection with overdrafting deposits and provisions of other loan agreements shall apply. The Customer further undertakes that; all kinds of risks arising in the event that the account is closed and checks remained in the possession of the Customer are not used and returned to the Bank, shall be borne by him together with a default interest in the rate set out in the General Loan Agreement and/or Banking Transactions Contract; and that; for each unreturned check leaf, the amount stipulated in the Checks Law or other legislations and which was required to be paid by the Bank, shall be deducted from his account, or should there be no sufficient balance therein, his account shall be debited with the said amount. The customer declares and undertakes to set up a cash collateral pledge to serve as security on the amount corresponding to such amount that the Bank is obliged to pay to the bearer of a bad check for the sum of the check leaves delivered to the Customer pursuant to the Check Law No or other laws or legislations that will replace and/or supplement the same; to continue such collaterals established in favor of the Bank until all the checks by the Customer are traded, returned or cancelled by a final court decision. The conditions to apply this collateral are set out in the provisions of this Contract. 14. The Customer accepts that; in cases where the checks are presented to the Bank for payment, collection or redemption are partially uncovered, the Bank shall be entitled to pay such partial consideration and return the partially paid check to its holder or retain the same. SZL [5] 3/ :38:22 sonra ödenecektir. Ancak, Banka dilerse, bu fonları çekler tahsil edilmeden kullandırabilir. Ödenmeme halinde Banka nın bütün hakları ile kanuni yollara başvurma hakları saklıdır. 18. Tahsile gönderilen kalemlerle ilgili olarak Banka sadece gönderenin vekili olarak hareket eder ve bu kalemlerin tahsili hususunda hiçbir mesuliyet kabul etmez. Eğer herhangi bir tahsil meblağı herhangi bir sebepten Banka tarafından alınmışsa bu meblağ ve yapılan masraflar tutarı gönderenin hesabına borç kaydedilir. 19. Söz konusu çekler, Milletlerarası Ticaret Odası tarafından tanzim olunan en son yürürlükteki Ticari Vesikaların Tahsiline İlişkin Yeknesak Kurallara tabidir. 20. Tahsil edilmeden önce hesaba yazılan çek tutarını Banka dilediği zamanda ve özellikle bunların ödenmeden geri gönderilmesi ya da ödenmemesi halinde hesabın alacağından çıkarmaya mezun ve yetkilidir. Tutarı alacağına yazılmış çek herhangi bir nedenle muhatabı tarafından ödenmediği takdirde Müşteri bu çekin hesabına alacak kaydedilmesine dayanarak Banka dan çekmiş olabileceği tutarı, Banka nın ilk talebinde derhal Banka ya, Banka nın uygulamakta olduğu faiz oranı üzerinden ve çekiş gününden geri ödeme gününe kadar hesaplanacak faizi ile ve varsa kur farkı ile Banka ya geri ödemeyi taahhüt eder. 21. Banka, tahsil edilmek üzere verilen çeklerin üzerindeki metin eksik, yetersiz, müphem veya şüpheye yer verecek nitelikteyse ya da bu belgeler ibraz için gerekli görülen makul sürede Banka ya tevdi edilmemiş ise veya hal ve şartlar ibraz, ihbar, ihtar veya rücuyu zorlaştırıyorsa, ihbar, ihtar, rücu veya başkaca hakların korunmasına yönelik yasal işlemlerin yapılmamasından ötürü Banka sorumlu tutulamaz. 22. Banka ibraz ödevini tahsil için verilen çeki, şube veya muhabirine göndermekle yerine getirmiş sayılır. Banka çekleri taahhütlü posta ile veya uygun göreceği herhangi bir diğer şekilde göndermeye mezun ve yetkilidir. 23. Banka yukarıda belirtildiği üzere ibraz ettiği çeklerin ödenmemesi halinde, ihbar/ihtarda bulunmaya ya da rücu hakkını kullanmaya, karşılıksız olduğunu tespit ettirmeye mezun ve yetkilidir. 24. Müşteri Banka ca belirlenen limitler dahilinde keşide ettiği çekler için provizyon alınmadan ve hesabında karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın Banka veya Banka nın anlaşma yaptığı Banka şubeleri tarafından ödeme yapılmasını kabul eder. Müşteri, Banka nın herhangi bir talimat veya hesabında para olmasa dahi, provizyon 15. Checks delivered to the Bank to be deposited into an account or to be collected are received without control and, are subject to subsequent examination and confirmation. Therefore, the Bank reserves its right to notify the Customer of and correct any mistake that results in relation to such transaction. 16. Value date applied to deliveries shall only relate to interest calculation and shall not grant any right to the Customer in relation to utilization of such funds. The Customer accepts that such transaction is performed by the Bank solely for accounting convenience. 17. Checks drawn on foreign banks or those that are not members of the local clearinghouse shall be accepted for collection. Proceeds of items sent for collection shall be paid after their collection. However, the Bank may, at its discretion, use such funds before the collection of the checks. In case of non-payment, the Bank reserves the right to resort to legal remedies exercising all of its rights. 18. In case of items sent for collection, the Bank solely acts as the agent of the sender and does not assume any liability for the collection of such items. If, for any reason, any collection amount is received by the Bank, such amount and the amount of incurred costs shall be debited to the sender s account. 19. Said checks are subject to the latest Uniform Rules For Collection of Commercial Documents in force, issued by International Chamber of Commerce. 20. The Bank has the authority and power to remove, at any time and in particular, when these are sent back or not paid before payment, the check amounts recorded into the account before collection. In the event that a check, the amount of which is recorded to the credit of the account, is not paid by its beneficiary for any reason, the Customer undertakes to immediately repay to the Bank, upon the first demand of the Bank, the amount that he may have withdrawn from the Bank relying on the crediting of such check into his account, together with an interest calculated out of an interest rate applied by the Bank, from the date of withdrawal until the repayment date, as well as exchange rate difference, if any. 21. If the text of the checks presented to the bank for collection is deficient, insufficient, obscure or suspicious, or if these documents are not delivered to the Bank within a reasonable period of time required for SZL [5] 4/ :38:22 almadan ödediği çek bedelleri ile borçlu olduğunu ve bu borcunu aşağıdaki şekilde ödeyeceğini taahhüt eder. Çeklerin hesapta yeterli karşılığı bulunmasa dahi, Banka belirlenen limitler dâhilinde keşide edilmiş çek meblağını keşideci dışındaki hamiline ödeyebilir. Bu suretle ödenen meblağlar için Banka ile Müşteri arasında çek karnesinin veriliş tarihinden başlamak üzere, bir kısa vadeli kredi sözleşmesi akdedilmiş sayılır. Karşılığı bulunmamasına rağmen Banka ca ödenen çek tutarları, kredi hesabından karşılanacak ve Müşteri o miktar kadar kredi kullanmış sayılacak ve bu halde kredili mevduata ilişkin hükümler geçerli olacaktır. Söz konusu kredinin geri ödeme şartları, hesap ekstresi ya da sair hususlar Müşteri ye bildirilecektir. 25. Müşteri, takas odaları aracılığıyla ibraz edilen çeklerin hesapta yete
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks