Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

CEMAL SÜREYA ŞİİRİNDE DİL SAPMALARI * ÖZET

Category:

Health & Medicine

Publish on:

Views: 24 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
- International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p , ANKARA-TURKEY CEMAL SÜREYA ŞİİRİNDE DİL SAPMALARI * Abdullah HARMANCI ** ÖZET Gündelik, ortalama dili;
Transcript
- International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p , ANKARA-TURKEY CEMAL SÜREYA ŞİİRİNDE DİL SAPMALARI * Abdullah HARMANCI ** ÖZET Gündelik, ortalama dili; edebi, kurmaca dil seviyesine yükseltmek, edebî metnin/şiirin imkânlarını genişletmek amacıyla şair ve yazarlar tarafından sıkça başvurulan yöntemlerden birinin de dil sapmaları olduğu bir gerçektir. Dilin alışılmış kurallarını; yazım, ses, kelime, ifade, dilbilgisi, anlam düzeylerinde değiştirme, bozma şeklinde tanımlayabileceğimiz dil sapmaları ndan şiirimizde özellikle 1950 li senelerden itibaren yararlanılmaya başlanmıştır. Kimi araştırmacılara göre , kimi araştırmacılara göre ise yılları arasında edebiyatımızda etkili olan İkinci Yeni şiiri, Garip şiir hareketinin bilinçli bir şekilde ihmal ettiği edebi sanatları, imgeli söyleyişleri, soyut dili, kapalı anlatım biçimlerini, dil deneylerini ön plana çıkarmış, dilin sınırlarını zorlamış, Türkçenin imkânlarını genişletmeye çalışmış, dolayısıyla da dil sapmalarından geniş oranda yararlanmıştır. İkinci Yeni şiirinin önemli temsilcilerinden olan Cemal Süreya da, bu yöntemleri şiirlerinde uygulamıştır. Bu makalede; İkinci Yeni şiiri ve dil sapmaları hakkında verilen teorik bilgilerin ardından, Cemal Süreya nın tüm şiirleri taranmış, şiirlerde tespit edebildiğimiz dil sapmaları örneklenmiş ve onun şiirine dil sapmalarının ne gibi etkileri olduğu, şairin bu yönteme neden ihtiyaç duyduğu tartışılmaya çalışılmıştır. Cemal Süreya şiirinde yararlanılan sapmalar; yazım sapmaları, ses sapmaları, kelime sapmaları, dilbilgisi sapmaları, ödünç metinlere müdahaleler, anlam sapmaları ya da alışılmamış bağdaştırmalar olmak üzere yedi başlık altında incelenmeye gayret edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Modern Türk Şiiri, İkinci Yeni, Cemal Süreya, Dil Sapması. LINGUISTIC DEVIATION IN THE POETRIES OF CEMAL SÜREYA ABSTRACT It is a fact that one of the most frequently referred methods to raise colloquial language and ordinary language to the literal and fictional language level and to expand literary text/poetry opportunities * Bu makale Crosscheck sistemi tarafından taranmış ve bu sistem sonuçlarına göre orijinal bir makale olduğu tespit edilmiştir. ** Yrd. Doç. Dr. Karamanoğlu Mehmetbey Üniv. Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, E-mek: 910 Abdullah HARMANCI is language deviations Especially, since 1950s, it was started to benefit from language deviations in our poetries that we may define ordinary language rules as writing, phonetic, word, expression, grammar, change in semantic levels. The Second New Poetry that has been effective in our literature for some researchers between 1954 and 1959 and for some researchers between 1953 and 1963 put the literary arts, imaginative pronunciation, abstract language, closed-form expression and language experience deliberatively ignored by the Garip Poetry Movement at forefront and pushed the limits of language. He attempted to expand opportunities of Turkish, so largely benefited from linguistic deviations. Cemal Süreya who had been one of the important representatives of the Second Poetry applied these methods in his poems. In this article, after the theoretical knowledge about the Second New Poetry and linguistic deviations, all the poems of Cemal Süreya were reviewed and linguistic deviations we determined in poetries were sampled, and it was attempted to discuss why the poet needed this method, what kind of effects of linguistic deviations have been in his poetry. Deviations used from the poetry of Cemal Süreya; were attempted to be examined under seven titles; writing deviations, phonetic deviations, word deviations, grammar deviations, interventions to borrowed texts, meaning deviations or extraordinary syncretism. Key Words: Modern Turkish Poetry, the Second New, Cemal Süreya, Linguistic Deviation 1.Giriş Cemal Süreya nın da mensubu olduğu Ġkinci Yeni Ģiiri hakkında, dünden bugüne çok Ģey söylenmiģtir. Cemal Süreya yı ve dil sapmaları nı yerli yerince anlayabilmemiz için, makalemizin giriģ kısmında Ġkinci Yeni Ģiirinin özelliklerinden kısaca bahsetmek istiyoruz. Ġkinci Yeni Ģiiri hakkında yazdıkları çeģitli tartıģmalara sebep olan Asım Bezirci, bu hareketin özelliklerini Ģu Ģekilde tespit etmiģtir: 1. Ġçerik ve biçimce Türk Ģiir geleneğinden bağları koparmak Biçimi içerikten üstün ya da ayrı görmek, ona öncelik tanımak. 3. Dilde değiģtirimlere gitmek. 4. Anlatımda karıģtırımlara baģvurmak. 5. Özgür çağrıģım yöntemini kullanmak. 6. Soyutlamalara yönelmek. 7. Anlamdan uzaklaģmaya yönelmek. 8. Ġmgeyi içeriğin üstüne çıkarmak ya da dıģına kaydırmak. 9. Us (akıl) dıģına yönelmek. 10. Kapalı olmak. 11. Okurdan uzaklaģmak. 12. Çevreden ayrılmak. (1986: 12 37) Bezirci nin saydığı bu özelliklerin bazıları, araģtırmacılar tarafından yoruma muhtaç ve nispeten kapsayıcı bulunmuģtur. (KarataĢ, 2006: 81). Turan KarataĢ ın Ġkinci Yeni Ģiiri hakkındaki değerlendirmeleri, bu dönem Ģiirinin özelliklerini kavramamızı kolaylaģtırır: 1. Şiirin özünde birey olarak insan yer alır. İnsanın açmazları, korkuları, tutku ve aşkları, yaşama bilinci 2. Gerçeküstücü şiirin olanaklarından yararlanılır; bu çerçevede mantığın sınırlarını zorlayan bir anlama iltifat edilir. Bu bağlamda gerçek in şiirde görünüşü değişir. ( ) 3. Soyut düşünüş ve soyutlamak önemli bir poetik kaygıdır. ( ) 4. İmgeye sınırsız özgürlük tanınır, yani imgenin gücüne yaslanılır. 5. Anlam yer yer kapalıdır ya da bulanıktır. Anlam, çağrışımlara yaslandığı için sınırları belirsizdir. 6. İkinci Yeni şiiri halk 1 Ġkinci Yeni Ģiirinin geleneksel edebiyatımızla iliģkilerini inceleyen bir çalıģma için bk. Akkanat, Ayrıca Ġkinci Yeni Ģairleri üzerine yazılmıģ önemli denemelerden müteģekkil bir baģka çalıģma için bk. Altıyaprak, 2008. Cemal Süreya Şiirinde Dil Sapmaları 911 kültürüne dolayısıyla halk şiirine uzak durur. 7. Garip teki kesintiden sonra edebi sanatlar sakınımsız olarak kullanılır. 8. Duygu tekrar şiirin gündemine getirilmiştir ve ondan gereğince yararlanılır. 9. Seçkin daha doğrusu şiir birikimi ve ön hazırlığı olan bir okura hitap eder. 10. Günlük konuşma dilinin üstünde/ötesinde yer yer anlaşılması zor bir şiir dili tercih edilir. ( ) 11. Kelimeyi önemseyen poetik bir anlayış hâkimdir İkinci Yeni şairlerinde. Başka bir deyişle, şiirin dizeden çok kelimeyle kurulduğu yolunda bir düşünce hâkimdir. 12. Şiir dış kalıbında (ölçü, kafiye, bend, dörtlük vb.) bir ortak eğilim görülmez. 13. Kafiye geleneksel şekliyle olmasa da, şiirin ses olanakları arasındadır. (Doğan, 2008: ) Ġkinci Yeni Ģiirinin edebiyatımıza getirdikleri söz konusu olduğunda, genelde dille ilgili belirlemeler ön plana çıkar. Asım Bezirci dilde değiģtirimlere gitmek maddesini Bunun için konuşma diline, yaygın/ortak dile sırt çevrilir, soyut bir dile ulaşmaya çalışılır, Türkçenin yapısı zorlanır, gramer kuralları az çok çiğnenir: Sözdizimi bozulur, seslerle hecelerin, sıfatlarla fiillerin yerleri değiştirilir ya da saptırılır, öznesi olmayan ya da anlamı tamamlanmayan tümceler düzenlenir, birbirleriyle ilgisiz ya da az ilgili sözcükler yan yana getirilir vb (1986: 14) Ģeklinde açıklar. Bezirci nin bu tespitleri, genel olarak Ġkinci Yeni Ģairlerinin Ģiirlerinde görülen sapma ları örnekleyen, açıklayan özelliktedir. İkinci Yeni Poetikası adlı incelemesinde bu sapmalara ayrı bir bölüm ayıran Alaattin Karaca ya göre Ġkinci Yeni, Türk Ģiirini temellerinden sarsan, alıģılagelen Ģiir anlayıģını kıran bir Ģiir hareketidir. Özde bu hareket, evrene bakış, algılama ve düşünme biçimi, dil mantığı ve şiir biçimi bakımından önceki şiirle bir hesaplaşma ve alışılageleni yıkma niteliğiyle öne çıkar. (2010: 199) Karaca, Ġkinci Yeni Ģiirinin asıl önemli değiģikliği algılama biçimimizde yaptığını söyler. İnsanda duyusal ve sezgisel olmak üzere iki türlü algılama biçimi vardır. Duyusal organlara bağlı olarak çalışan algılama, nesnel gerçeklik tanımına uygun bir dil doğurur. Bu, doğa ve nesneye doğrudan bağlı, onlara yansıtma işlevi gören akıl ve mantığın dilidir. ( ) Bilinçdışının dili sezgiseldir, duyusal algılamanın sınırlarını aşar ve kurallarını yıkar; söz dizimi, imgelem, bu dilde sınır tanımaz, alt üst olur; çünkü söz konusu dil, doğa ve nesnelerle bağlarını koparmıştır. İşte bu, mantık dışı dildir. (Karaca, 2010: 200) Ġkinci Yeni Ģiiri, sezgisel algılama biçiminin çapraģık, dolaylı, simgesel dilini tercih eder. Şair, herkesin kullandığı bir dil yığınından yepyeni bir dil yaratmak zorundadır. Bunun için didinir, sözcükleri asıl anlam köklerinden kopartır, onlara başka anlamlar katar, sessel değerlerinden, hatta biçimlerinden yararlanarak değişik anlam ve çağrışımlar uyandırmaya çalışır, söylediklerini, daha etkili kılmak için söz diziminin sırasını değiştirir. (2010: ) Karaca nın bu değerlendirmeleriyle birlikte, Ġkinci Yeni Ģiirinin dil sapmalarıyla olan iliģkisi daha da iyi anlaģılacaktır. Sezgisel algılama biçiminin mantıkla çoğu zaman örtüģmeyen dünyasını yansıtabilmek için, parçalı, karmaģık, çapraģık bir dile ihtiyaç duyulur ve bu da Ģairlerin dil sapmalarını uygulamaları sonucunu doğurur. Dil sapmalarına sıkça baģvuran Cemal Süreya, Ġkinci Yeni Ģiirinin önemli temsilcilerindendir. 2 Ramazan Korkmaz, Ġkinci Yeni nin en güçlü Ģairlerinden saydığı Cemal Süreya nın Ģiirini kelimeye yaslayacak kadar seçici olduğunu, ancak dizeye de kıyamadığını belirtir. Bu sebeple onun Ģiirlerinde bilinçsiz bir sayıklamayı andıran bir otomatizmin görülmediğini ifade eder. Toplumcu gerçekçiliği de bırakmayan Süreya nın, yaģadığı coğrafyanın Ģiirini yazdığını belirten Korkmaz, onun büyük bir göçün Ģairi olduğunu söyler (Korkmaz Özcan, 2006: 70-71). Cemal Süreya Ģiirinden bahsedildiği zaman, üzerinde durulan önemli noktalar arasında, ĢaĢırtıcı eğretilemelere ve gerçeküstü imgelere yer verme, yalnızlık ve umutsuzluktan kurtulmanın 2 Cemal Süreya nın hayatı, eserleri ve edebi kiģiliği hakkında bk. IĢık, 2006: ; GüneĢ, 2007: 13-22; Tanzimat tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi, C.1, 2003: ; Enginün, 2001: ; Korkmaz ve Tarık Özcan, 2006: 70-71; Necatigil, 1975: 77; Perinçek Duruel, 2008. 912 Abdullah HARMANCI bir yolu olarak görülen, daima erotizmle bütünleģmiģ bir aģk, Garip akımının zekâya dayalı ĢaĢırtmacalarından yararlanma, Ģiiri otoritenin, kurulu düzenin reddi olarak görme, Ģiiri ideolojiye indirgememe, iç içe geçmiģ lirizm ve ironi, modern resmin imkânlarını Ģiir sahasına taģıma gibi hususlar vardır. 3 Onda duygusallıkla alay, utançla cüret iç içe geçmiş gibidir. ( ) tarihsel bakış açısıyla yaşam, aşk, kent, uygarlık gibi konuları divan ve halk şiiri geleneklerinden de yararlanarak ele alan Cemal Süreya nın, gelenekten yenilik yaratırken Türk şiirine yeni bir söyleyiş gücü getirdiği söylenebilir. 4 ġair üzerine bir inceleme yayımlayan Zeliha GüneĢ, Süreya nın Kelimeler bizde de yerlerinden yarı yarıya koparılıyor, anlamlarından ufak tefek saptırılıyor, yeni yükler yükleniyor kelimelere. Böylece bir kavramın değişik görüntü ya da izlenimleri elde edilerek yeni imajlara, yeni mısralara varılmak isteniyor. (2007: 155) sözlerini alıntılayarak, Ģairin Ģiirlerinde baģvurduğu dil sapmalarının mantığını/arka planını gözler önüne sererken, bir yandan da Cemal Süreya nın dil sapmalarında örneğin Ece Ayhan ya da Ġlhan Berk kadar ileri gitmediğini, onlara göre daha ılımlı olduğunu belirtir (2007: ). Buna rağmen kendisiyle yapılan bir söyleģide, Süreya, Şiir bir dil işidir. Dilde yangınlar yaratmak sanatı. (Süreya, 2008b: 123) diyecektir. Hem bu cümlenin iģaret ettiği gerçek, hem de Eray Canberk in Ģair hakkında söyledikleri, onun Türk Ģiir dilini ve kendi Ģiir dilini değiģtirmek üzere gösterdiği çabayı anlamamızı sağlar. Canberk, Süreya nın, Ģiirimize pek girmemiģ, kullanılmamıģ kelimelere Ģiirlerinde yer verdiğini, söz dizimi ile oynamayı uç noktalara götürdüğünü belirtir. Ayrıca aģk, kadın ve cinselliğin, Ģiirinin değiģmez izleklerinden olduğunu ifade eder. (2005: 45) 5 Gerek Ġkinci Yeni gerekse Cemal Süreya Ģiirinin, poetik anlamda gerçekleģtirmeyi hedefledikleri dikkate alındığında 6, bu hedeflerine büyük oranda dil sapmaları ile ulaģtıklarını söylemek yanlıģ olmaz. Zira yukarıda Alaattin Karaca dan naklen belirttiğimiz gibi, yeni bir algılama biçimi yeni bir dili doğurmuģ ve bu yeni dil de imgeye, çağrıģıma, soyut, dolaylı ve kapalı olana dil sapmalarının imkânlarıyla ulaģmaya çalıģmıģtır. Ġkinci Yeni ve Cemal Süreya Ģiirinin dil sapmalarıyla olan organik bağını ortaya koyduktan sonra, Ģimdi de sapma kavramı üzerinde duralım: 2. Dil Sapmaları ġiirimizde daha çok Ġkinci Yeni hareketiyle birlikte görülmeye baģlayan (Çetin, 2004: 166) sapma (= deviation) 7 kavramı, ülkemizde ilk defa Ünsal Özünlü tarafından dile getirilmiģ ve Türk Ģiiri sahasındaki sapmalar incelenip örneklenmiģtir. 8 Bu terim üzerine kafa yoran bir diğer isim olan Doğan Aksan, dil sapma sını, kelimelerin ses ve biçim özelliklerinde, sözdiziminde 3 Daha geniģ bilgi için bk. Tanzimat tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi, C.1, 2003: Aynı yer. 5 Cemal Süreya Ģiirindeki kadın ve erotizm konularını inceleyen bir çalıģma için bk. Özmeral, Alaattin Karaca nın İkinci Yeni Poetikası adlı çalıģmasına bütün olarak bakıldığında Ġkinci Yeni nin önde gelen Ģairlerinin poetik anlamda neleri hedefledikleri göz önüne serilecektir. ÇalıĢmada, Ġkinci Yeni Ģairlerinin gerçeklik, akılmantık, otorite, dil, anlam, açıklık ve kapalılık, toplumculuk, imge, soyutlama, gelenek ve biçim-öz gibi konulara odaklandıklarından bahsedilir. Ġkinci Yeni Ģairlerinin bu konulardaki düģüncelerinin ayrıntılı olarak incelendiği bu yetkin çalıģma için bk. Karaca, Bu terim, genellikle dilimizdeki teorik kitaplarda sapma olarak karģılanmasına rağmen, biz, Nurullah Çetin in Şiir Çözümleme Yöntemi nde kullandığı Ģekilde terimin dil sapması biçiminde ifade edilmesinin daha açıklayıcı olacağı kanaatindeyiz. ÇalıĢmamız boyunca alıntılarımız içinde geçen ifadeler haricinde dil sapması terimini kullanmaya gayret ettik. 8 Ġlk defa Türk Dili dergisinde (1972: 77-85) yayımlanan bu yazı için bk. Özünlü, 1997: Cemal Süreya Şiirinde Dil Sapmaları 913 bilinçli olarak değiģikliklere gitme, dilde bulunmayan yeni kelime ve anlatım biçimlerini kullanma eğilimi olarak tanımlar (Aksan, 1995: 166). Aksan, ünlü düģünür Aristoteles in Poetika sında sapma konusuna değindiğini belirtir. Aristoteles in eserinde sapma terimiyle ilgili olarak Ģu cümlelere rastlanır: Yeni türetilmiş bir sözcük, daha önce hiç kimse tarafından kullanılmamış bir sözcük olup, ozan tarafından ilk kez dil hazinesine katılır. (2010: 61). Uzatılmış ve kısaltılmış sözcüklere gelince: Bir sözcükte bulunan bir vokal in olduğundan daha çok uzatılması ya da o sözcüğe bir hece katılmasıyla uzatılmış sözcük meydana gelir. (2010: 62). Aristoteles in yüzyıllar önce değindiği bu kavram, Nurullah Çetin tarafından, Kelime, ifade ya da cümle yapılarında bilinen kurallara ve alışılmış yapılara aykırı olarak bazı değişiklikler, bozmalar, türetmeler, uydurmalar yapmak Ģeklinde tanımlanır (2004: 166). Cemal Süreya nın Şiir Dili adlı bir inceleme yayımlayan Zeliha GüneĢ ise, aynı terim hakkında Ģunları söyler: Sapma, dilin kuralları dışında kullanılmasıdır. Bunu herhangi bir kişi yaptığı zaman yanlış sayılır. Ancak sanat amacı güderek yapıldığında durum değişir. Nitekim kimi şairler bilinçli olarak biçimde, sözdizimde değişiklikler yaparlar; böylece yeni tasarımlar, çok farklı imgeleri çağrıştıracak yeni yapılar oluştururlar (2007: 156). GüneĢ in satırlarından da anlaģılacağı gibi, Ģiirde baģvurulan dil sapmalarının amacı, klasik yöntemlerle anlatılmayacak duygu ya da düģüncelerin ifade edilebilme gayretidir. Sanatçı bu eğilimle dile yeni bir güç kazandırmayı, göstergeleri ses ve anlam açısından daha etkili kılmayı (Aksan, 1995: 166) amaçlar. Zaman zaman dil sapmalarının bir oyundan, yüzeysel bir takım denemeler yapmaktan öteye gitmediği görülür. Oysa burada da belirtildiği gibi, dil sapması, normal yollarla ifade edilemeyecek bir derinliğe iģaret ettiği, bu anlamı ima ettiği sürece iģlevsel ve manidardır. Gerek Ünsal Özünlü nün dil sapmaları konusunda çalıģmalarından yararlandığı dilbilimciler Leech ve Levin, gerek Özünlü nün kendisi, gerekse Doğan Aksan, Nurullah Çetin, Zeliha GüneĢ, Alaattin Karaca (2010) gibi araģtırmacılar tarafından dil sapmaları çeģitli biçimlerde tasnif edilmiģtir. Örneğin Ünsal Özünlü nün daha çok Attila Ġlhan Ģiirlerinden örnekler vererek yaptığı dil sapmaları tasnifinde, yazımsal, sesbilimsel, sözcüksel, dilbilgisel, anlamsal, lehçesel, kesimsel ve tarihsel dönem sapmaları yer alır (1997: ). Doğan Aksan ın Şiir Dili ve Türk Şiir Dili eserindeki ġiir Dilinde Sapmalar baģlıklı bölümde sözcüksel, biçimbilimsel, anlambilimsel, sessel ve öteki sapmalar (1995: ) Ģeklinde bir tasnif söz konusudur. Nurullah Çetin, Şiir Çözümleme Yöntemi adlı eserinde dil sapmaları nı, yazım, ses, kelime, ifade, dil bilgisi, ödünç metinlere müdahale Ģeklinde tasnif eder (2004: ). Alaattin Karaca, İkinci Yeni Poetikası nda dil sapmalarını Sessel, yazımsal, sözcüksel, ters çevirme, sözdizimsel, alıģılmamıģ bağdaģtırmalar Ģeklinde tasnir etmiģtir (2010: ). Ġsmet Özel Ģiiri üzerine bir inceleme yayımlayan Ġbrahim Tüzer ise, Ġsmet Özel Ģiirindeki dil sapmalarını, yazım, ses, dilbilgisi, anlam, biçim sapmaları, dilsel sapmalar, sözcük sapmaları olarak sınıflar. (2008: ). Zeliha GüneĢ ise Cemal Süreya nın Ģiirlerindeki dil sapmalarını öncelikle biçimsel ve anlamsal olmak üzere iki grupta incelemiģ, daha sonra biçimsel sapmaları, sözcüksel, sözdizimsel ve yazımsal olmak üzere üç gruba ayırmıģtır (2007: ). Biz de gerek bu tasnifleri, gerekse Cemal Süreya Ģiirinin özelliklerini dikkate alarak aģağıya aldığımız dil sapmaları tasnifini oluģturduk. 3. Cemal Süreya Şiirinde Dil Sapmaları Cemal Süreya Ģiirindeki dil sapmalarını yazım, ses, kelime, dilbilgisi, ödünç metinlere müdahale ve anlam sapmaları olmak üzere yedi alt baģlıkta toplamayı uygun bulduk. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, bu tasnifi yaparken Cemal Süreya Ģiirinin özelliklerini esas aldık. ġimdi, sırası ile bu dil sapmalarını örneklerle açıklamaya çalıģalım Yazım Sapmaları 914 Abdullah HARMANCI Türkçenin özellikle 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde sağlam bir yazım sistemine ulaģtığını söylemek mümkündür. Hala tartıģılan, belirsiz noktalar bulunsa da, genel anlamda yazım ımızın belli bir katîliğe sahip olduğunu söyleyebiliriz. ġairlerin, bu tür genel kabul görmüģ kuralları çiğnemeleri ise Ģiirimizde görülen yazım sapmalarını oluģturmaktadır. Nurullah Çetin, Ģiirlerde görülen yazım sapmalarını özel isimleri küçük harfle başlatmak, küçük harfle başlaması gereken kelimeleri büyük harfle başlatmak, bazı kelimeleri, bazı mısraları tamamen büyük harfle başlatmak, kelimenin bölünerek hecelerinden ayrı ayrı mısralar oluşturulması, yabancı kelimeleri yanlış yazmak, mısralar arasında uzun bir boşluk bırakmak, bazı kelimelerin koyu yazılması, harfleri ayırma, deyimlerdeki sayıların rakamla gösterilmesi Ģeklinde tasnif eder (2004: ). AĢağıda görüleceği gibi, Cemal Süreya Ģiirinde burada sayılan yazım sapmalarının önemli bir bölümüne rastlanır. Ayrıca Ģair, bazı kelimeleri birleģik yazarak da yeni yazım sapmalarını örneklemektedir. Örneğin aģağıda da alıntıladığımız sarmaģdolaģ kelimesinin birleģik yazılması, kelimenin anlamıyla bütünleģen baģarılı bir yazım sapması örneğidir. ġunu da söylemeliyiz ki, Zeliha GüneĢ in de belirttiği gibi, Süreya sapmalara baģvururken aģırı gitmez, ölçünün kaçırılmasından rahatsız olur (2007: 155). Bu durum yazım sapmaları için de geçerlidir. ġiirlerdeki yazım sapmalarına örnekler: Elma da elma ha allahlık (Üvercinka, s. 22) 9, Büyük bir gökyüzü git allahım git (Üvercinka, s. 32) Saçlarını tarasa baştan başa rumeli (Üvercinka, s. 43), Ve limanı fenikeleştiren (Göçebe, s. 47), Şu karangu şu acayip şu asyalı aşkın (Göçebe, s. 49), Mucizesever müslümanlar (Göçebe, s. 72), Bacaklarının daraçısında (Beni Öp Sonra Doğur Beni, s. 91), Bunun için etoburdur petrol (Beni Öp Sonra Doğur Beni, s. 117), ağıtı önce söylenen/ sen nereye uçuyorsun (Beni Öp Sonra Doğur Beni, s. 136), Ama yalnız ikimizin sözcükleri/ Sarmaşdolaş (Uçurumda Açan, s. 169) Yağmur
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks