Please download to get full document.

View again

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

CENNÍK VÚB, a. s. Občania

Category:

Paintings & Photography

Publish on:

Views: 13 | Pages: 24

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
VÚB, as, Mlynské nivy 1, Bratislava 25 Obch reg: Okresný súd Bratislava 1 Oddiel: Sa, Vložka č 341/B, IČO: , vubsk CENNÍK VÚB, a s Občania platný od vrátane Dodatku č 1 platného
Transcript
VÚB, as, Mlynské nivy 1, Bratislava 25 Obch reg: Okresný súd Bratislava 1 Oddiel: Sa, Vložka č 341/B, IČO: , vubsk CENNÍK VÚB, a s Občania platný od vrátane Dodatku č 1 platného od 1 apríla 2014, Dodatku č 2 platného od 15 marca 2014, Dodatku č 3 platného od 26 apríla 2014 OBSAH 1 VÚB KONTÁ 3 11 FLEXIÚČET 3 12 ÚČTY PRE MLADÝCH 4 13 VÚB SENIOR 5 14 ZÁKLADNÝ BANKOVÝ PRODUKT 6 2 CENY ZÁKLADNÝCH SLUŽIEB 7 21 BEŽNÉ ÚČTY V A V CUDZÍCH MENÁCH 7 22 VKLADOVÉ ÚČTY A VKLADNÉ KNIŽKY V A V CUDZÍCH MENÁCH 7 23 ĎALŠIE ČINNOSTI SPOJENÉ S BEŽNÝMI, VKLADOVÝMI ÚČTAMI A VKLADNÝMI KNIŽKAMI V A V CUDZÍCH MENÁCH 7 24 HOTOVOSTNÉ OPERÁCIE NA ÚČTOCH V A NA ÚČTOCH V CUDZEJ MENE 8 25 PLATOBNÝ STYK 8 26 DEBETNÉ PLATOBNÉ KARTY KREDITNÉ PLATOBNÉ KARTY PREDPLATENÉ KARTY SLUŽBY NONSTOP BANKING (ELEKTRONICKÉHO BANKOVNÍCTVA) ÚVERY POKLADNIČNÉ A ZMENÁRENSKÉ SLUŽBY PRENÁJOM BEZPEČNOSTNÝCH SCHRÁNOK DOKUMENTÁRNE OBCHODY - AKREDITÍVY A INKASÁ CENNÉ PAPIERE SPRÁVA ZAHRANIČNÝCH CENNÝCH PAPIEROV PRE SLOVENSKÝCH KLIENTOV OSTATNÉ SLUŽBY SPROSTREDKOVANÝ PREDAJ INDIVIDUÁLNEHO POISTENIA PODIELOVÉ FONDY VÚB ASSET MANAGEMENT ZAHRANIČNÉ PODIELOVÉ FONDY 20 3 CENY SLUŽIEB PRIVÁTNEHO BANKOVNÍCTVA INDIVIDUÁLNE PORTFÓLIO 21 4 CENY PRODUKTOV A SLUŽIEB, KTORÉ VÚB, AS, V SÚČASNOSTI UŽ NEPREDÁVA PLATOBNÉ KARTY HYPOTÉKY A ÚVERY ZABEZPEČENÉ NEHNUTEĽNOSŤOU FLEXIÚČET ÚČTY PRE MLADÝCH VÚB SENIOR CENY SLUŽIEB PRIVÁTNEHO BANKOVNÍCTVA MASTER KONTO 24 1 VÚB KONTÁ 11 FLEXIÚČET 11 Cenové pásmo Cena Flexiúčtu / mesiac 1,50 2,10 3,50 5,00 5,00 7,00 9,00 Počet základných produktov v účte 1 1) 2 až 3 1) 4 až 6 7 až 11 0 až 11 0 až 11 0 až 11 Počet rozšírených produktov v účte až 5 pre nových klientov je prvý mesiac bez poplatku pre aktívnych klientov platí zvýhodnená úroková sadzba Flexiúčtu extra 6) pri kontách v cene 5, 7 a 9 platí 100 % zľava z mesačného poplatku za vedenie Flexiúčtu pri splnení podmienky sumy vkladov a úverov spotrebného financovania v min výške ) pri kontách v cene 9 platí 100% zľava z poplatku za prvý vklad v hotovosti a prvý výber v hotovosti z účtu na pokladnici obchodného miesta 10) V cene konta je zahrnuté: vedenie bežného účtu v vedenie jedného Start Junior pre dieťa majiteľa účtu 8) výpis z tohto účtu poskytovaný elektronicky cez vybrané služby Nonstop Banking alebo osobne v pobočke 1-krát mesačne zdarma a zasielanie sumárneho ročného výpisu 1 x ročne poštou v rámci SR k ultimu roka zadanie trvalých príkazov, automatických prevodov a autorizácie na SEPA inkaso zmena trvalých príkazov a automatických prevodov zadaných elektronicky 9) / cez Kontakt - operátor zdarma služby týkajúce sa platobných kariet - prístup k zostatku na účte cez bankomat prostredníctvom karty, zaslanie mesačného výpisu transakcií kartou, dodatočné vytlačenie mesačného výpisu za transakcie realizované kartou prijaté bezhotovostné SEPA-Europrevody a Non SEPA-prevody osobná úverová linka (úver v rámci osobnej úverovej linky je poskytnutý po splnení kritérií stanovených bankou) služba flexisporenie 2) Základná ponuka produktov na výber : debetná platobná karta Maestro Dobrý Anjel (v rámci Flexiúčtu môže byť zriadená iba jedna platobná karta Maestro Dobrý anjel na majiteľa účtu alebo inú oprávnenú osobu) debetná platobná karta VISA Inspire/Maestro/VISA Electron (Platobná karta v rámci Flexiúčtu môže byť zriadená na majiteľa účtu alebo inú oprávnenú osobu Maximálny počet platobných kariet vydaných na jedného držiteľa karty v rámci Flexiúčtu sú 2 karty) 7) debetná platobná karta štandardná MasterCard/VISA Classic (Platobná karta v rámci Flexiúčtu môže byť zriadená na majiteľa účtu alebo inú oprávnenú osobu Maximálny počet platobných kariet vydaných na jedného držiteľa karty v rámci Flexiúčtu sú 2 karty) 11) jednorazové online prevody 4) vedenie jedného sporiaceho účtu v a zasielanie výpisu, výpis z tohto účtu poskytovaný elektronicky cez vybrané služby Nonstop Banking alebo osobne v pobočke1x mesačne zdarma a zasielanie sumárneho ročného výpisu 1x ročne poštou v rámci SR k ultimu roka poskytnutie nezabezpečeného flexidebetu (povolené prečerpanie na účte) vedenie kartového účtu pre kreditnú kartu Flexikarta prvé 4 poplatky za výber v hotovosti z bankomatu VÚB, as prvých 6 poplatkov za platbu platobnou kartou u obchodníka prvých 6 poplatkov za platbu cez trvalý príkaz, automatický prevod alebo SEPA inkaso zasielanie SMS správ 3) poistenie platieb pri pracovnej neschopnosti majiteľa účtu poistno-asistenčné služby pre domácnosť zdravotné asistenčné služby služba osobný asistent Rozšírená ponuka produktov na výber: debetná platobná karta VISA GOLD Zlatá platobná karta v rámci Flexiúčtu môže byť zriadená na majiteľa alebo inú oprávnenú osobu Max počet zlatých PK v rámci Flexiúčtu sú 2 karty vedenie kartového účtu pre revolvingovú kreditnú kartu MasterCard original+ (pôvodne MasterCard)/ MasterCard Gold cestovné poistenie neobmedzený počet poplatkov za platbu kartou u obchodníka, platbu cez trvalý príkaz, automatický prevod alebo SEPA inkaso, výber hotovosti z bankomatu VÚB, as pobočkové operácie 12) 3 Poplatky za produkty a služby mimo balíka Flexiúčtu sú spoplatňované podľa Cenníka VÚB, as pre jednotlivé produkty a služby 1 Vybraní aktívni klienti Triangel a Quatro, min 3 pohyby mesačne na Flexiúčte a súčasne min mzda vo výške 130, majú vedenie účtu bezplatné 2 Služba flexisporenie zaokrúhli nahor platbu kartou u obchodníka realizovanú každou debetnou platobnou kartou vydanou k Flexiúčtu s flexisporením Suma zaokrúhlenia bude prevedená na sporiaci účet Možnosť zvoliť výšku zaokrúhlenia platby kartou u obchodníka nahor na najbližšie 1, 5 alebo 10 Podmienkou zriadenia služby flexisporenie k Flexiúčtu je žiadosť klienta a vedenia sporiaceho účtu v a aspoň jednej debetnej platobnej karty v rámci daného Flexiúčtu 3 Zasielanie SMS správ o pohyboch na bežnom účte, o použití platobnej karty, alebo o inom zvolenom type upozornení Uplatňuje sa len na odoslané domáce SMS, tj SMS na telefónne čísla v rámci SR a len na prvé domáce telefónne číslo nastavené pri danom upozornení Službu je možné aktivovať len pri využívaní služieb Nonstop Banking 4 Zahŕňa: poplatky za SEPA-Europrevody a poplatky za urgentné prevody v rámci VÚB, as, realizované jednorazovo cez vybrané služby Nonstop Banking 5 Do sumy vkladov a úverov spotrebného financovania sa počíta suma priemerných denných zostatkov klienta k ultimu predchádzajúceho mesiaca na jeho všetkých depozitnách (bežných a vkladových účtoch v a v CM, od sumy investícií do VÚB AM Generali Investments SICAV, Eurizon Capital a všetkých CP vydaných a vedených vo VÚB, as) a spotrebnom financovaní (reálne čerpané úvery typu kontokorent, kreditná karta a spotrebná pôžička) Zľava z mesačného poplatku za vedenie Flexiúčtu sa uplatňuje vždy v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola splnená podmienka sumy vkladov a úverov spotrebného financovania v minimálnej výške V prípade zrušenia účtu do 5-teho dňa v mesiaci (vrátane) výška mesačného poplatku závisí od sumy priemerných denných zostatkov klienta k ultimu predchádzajúceho mesiaca pred dňom zrušenia účtu V prípade Flexiúčtu vedeného pre viacerých majiteľov sa pre účely vypočtu sumy vkladov a úverov spotrebného financovania každého majiteľa, táto suma vkladov a úverov spotrebného financovania proporčne delí podľa počtu majiteľov účtov Súčet podielov majiteľov účtov tvorí konečnú sumu vkladov a úverov spotrebného financovania 6 Zvýhodnená úroková sadzba v zmysle aktuálnych vývesiek úrokových sadzieb je uplatnená v prípade splnenia podmienky realizovania minimálne 12 reálne zúčtovaných pohybov mesačne a súčasne zasielanie príjmu na účet v súhrnnej minimálnej výške 500,00 Uplatňuje sa na zostatok do výšky maximálne 500,00 Zostatok nad túto výšku sa úročí štandardnou úrokovou sadzbou 7 Platobné karty VISA Electron, Maestro boli v ponuke do Už vydané platobné karty VISA Electron, Maestro môžu byť zaradené do Flexiúčtu 8 Podmienkou zriadenia služby vedenie jedného Start Junior k Flexiúčtu je žiadosť klienta 9 Realizácia transakcie bez účasti pracovníka VÚB, as 10 V termíne od budú odpustené poplatky za vklady v hotovosti a rovnako aj vklady mincí na účty fyzických osôb vedené vo VÚB, as 11 Platobná karta štandardná MasterCard sa od nepredáva Už vydané platobné karty štandardné MasterCard môžu byť zaradené do Flexiúčtu 12 Produkt pobočkové operácie zahŕňa: poplatky za vklady hotovosti na účet s týmto produktom (mince do 200ks a bankovky); výbery hotovosti z účtu na pokladnici obchodného miesta; zadanie/zmena/zrušenie trvalého príkazu, automatického prevodu, autorizácie na SEPA inkaso, rezervy v pobočke; zadanie SEPA-Europrevodu a urgentného prevodu v rámci VÚB, as v pobočke 12 ÚČTY PRE MLADÝCH 12 Účty pre mladých Start Junior 11) Start Konto študent 10) / neštudent Start Generation Vek klienta (8-14) (15-24) (25-26) Cena konta za mesiac 0,00 0,00 / 1,50 S platobnou kartou VISA EURO 26 v cene konta 1), 2),3), 4), 5) 0,85 / 2,35 1,00 1,85 V cene konta za mesiac je zahrnuté: pre nových klientov je prvý mesiac bez poplatku virtuálna platobná karta VISA WebStandard zadarmo 6) vedenie bežného účtu v výpis z tohto účtu poskytovaný elektronicky cez vybrané služby Nonstop Banking alebo osobne v pobočke 1-krát mesačne zdarma a zasielanie sumárneho ročného výpisu 1x ročne poštou v rámci SR k ultimu roka prijaté bezhotovostné SEPA-Europrevody a Non SEPA-prevody zadanie trvalých príkazov, automatických prevodov a autorizácii na SEPA inkaso zmena trvalých príkazov a automatických prevodov zadaných elektronicky 13) / cez Kontakt operátor vydanie/obnova jednej platobnej karty VISA Classic pre majiteľa konta 4) vydanie/obnova jednej platobnej karty VISA EURO 26 pre majiteľa konta 4) vydanie/obnova jednej platobnej karty VISA Inspire pre majiteľa konta 4) zdarma služby týkajúce sa platobných kariet - prístup k zostatku na účte cez bankomat prostredníctvom karty, zaslanie mesačného výpisu transakcií kartou, dodatočné vytlačenie mesačného výpisu za transakcie realizované kartou zasielanie/stiahnutie opisu transakcií z účtu cez vybrané služby Nonstop Banking na požiadanie 9) poskytnutnie povoleného prečerpania na účte (Po splnení kritérií stanovených bankou) poistenie straty a krádeže dokladov - poistný limit do výšky 100 7),8) poistenie krádeže kľúčov - poistný limit do výšky 100 7),8) poistenie krádeže tašky poistný limit do výšky 100 7),8) poistenie krádeže peňaženky poistný limit do výšky 100 7),8) poistenie straty a krádeže SIM karty - poistný limit do výšky 100 7),8) poplatky za SEPA Europrevody a poplatky za urgentné prevody v rámci VÚB,as realizované jednorazovo cez vybrané služby Nonstop Banking poplatky za platby platobnou kartou u obchodníka prvých 6 poplatkov za platby platobnou kartou u obchodníka 4 poplatky za výber hotovosti z bankomatu VÚB,as prvé 2 poplatky za výber hotovosti z bankomatu VÚB, as prvých 6 poplatkov za výber hotovosti z bankomatu VÚB, as prvé 2 vklady v hotovosti na pokladnici obchodného miesta 14) služba flexisporenie 12) osobná úverová linka (úver v rámci osobnej úverovej linky je poskytnutý po splnení kritérií stanovených bankou) vedenie jedného sporiaceho účtu v a zasielanie výpisu, výpis z tohto účtu poskytovaný elektronicky cez vybrané služby Nonstop Banking alebo osobne v pobočke 1-krát mesačne zdarma a zasielanie sumárneho ročného výpisu 1 x ročne poštou v rámci SR k ultimu roka Poplatky za produkty a služby mimo Start Junior/Start konta/start Generation sú spoplatňované podľa Cenníka VÚB,as pre jednotlivé produkty a služby 1 V rámci Účtov pre mladých môže byť zriadená iba jedna platobná karta, tj VISA Classic,VISA Inspire alebo VISA EURO 26 2 V mesačnom poplatku za Start konto/start Generation je zahrnutá alikvótna časť členského príspevku za licenciu EURO 26 - aktuálna výška príspevku je uvedená v bode 2614 Vzniknutý rozdiel medzi sumárom zaplatených alikvotných mesačných poplatkov a aktuálnou výškou príspevku slúži na úhradu nákladov banky, spojených s evidenciou, prípadne správou kartou 3 Ak si klient zruší platobnú kartu VISA EURO 26 v priebehu platnosti platobnej karty, bude mu zaúčtovaná alikvótna časť z aktuálneho členského príspevku za licenciu EURO 26 za počet zostávajúcich kalendárnych dní do ukončenia platnosti vyznačenej na karte 4 Zvýhodnený poplatok za výber hotovosti z bankomatu v zahraničí Platí aj pre Maestro/VISA Electron vydané do a pre MasterCard vydané do Vydanie/obnova jednej platobnej karty VISA EURO 26 v rámci Start konta/start Generation pre majiteľa Start konta/start Generation 6 Produkt v rámci Start konta na dobeh, ktorý sa od nepredáva 7 Majiteľ Start konta získava poistenie zdarma vždy na nasledujúci kalendárny mesiac po splnení stanovených podmienok Suma príjmov na Start konte minimálne 100 a minimálne 6 pohybov počas sledovaného mesiaca 8 Bližšie informácie o poistení získate vo Všeobecných poistných podmienkach a na obchodných miestach banky 9 Na požiadanie v prípade zriadenia vybraných služieb Nonstop Bankingu 10 Platí pre študenta na základe potvrdenia o štúdiu na strednej alebo vysokej škole 11 Start Junior môže byť vedený len ako súčasť jedného Flexiúčtu rodičov 12 Služba flexisporenie zaokrúhli nahor platbu kartou u obchodníka realizovanú každou debetnou platobnou kartou vydanou k Start Generation s flexisporením Suma zaokrúhlenia bude prevedená na sporiaci účet Možnosť zvoliť výšku zaokrúhlenia platby kartou u obchodníka nahor na najbližšie 1, 5 alebo 10 Podmienkou zriadenia služby flexisporenie k Start Generation je žiadosť klienta a vedenia sporiaceho účtu v a aspoň jednej debetnej platobnej karty v rámci daného Start Generation 13 Realizácia transakcie bez účasti pracovníka VÚB,as 14 V termíne od budú odpustené poplatky za vklady v hotovosti a rovnako aj vklady mincí na účty fyzických osôb vedené vo VÚB, as 13 VÚB SENIOR 13 VÚB Senior 2) Cena Cena konta za mesiac 0,59 Pre nových klientov je prvý mesiac bez poplatku V cene konta za mesiac je zahrnuté : vedenie bežného účtu v, výpis z tohto účtu poskytovaný elektronicky cez vybrané služby Nonstop Banking alebo osobne v pobočke 1-krát mesačne zdarma a zasielanie sumárneho ročného výpisu 1x ročne poštou v rámci SR k ultimu roka vydanie/obnova jednej platobnej karty VISA Inspire, VISA Electron, Maestro alebo Maestro Dobrý Anjel pre majiteľa konta 1) zdarma služby týkajúce sa platobných kariet prístup k zostatku na účte cez bankomat prostredníctvom karty, zaslanie mesačného výpisu transakcií kartou, dodatočné vytlačenie mesačného výpisu za transakcie realizované kartou prijaté bezhotovostné SEPA-Europrevody a Non SEPA-prevody zadanie trvalých príkazov, automatických prevodov a autorizácií na SEPA inkaso, zmena trvalých príkazov a automatických prevodov zadaných elektronicky 3) / cez Kontakt-operátor poskytnutie povoleného prečerpania na účte (Po splnení kritérií stanovených bankou), zadarmo potvrdenie tlačiva Poukazovanie dôchodkových dávok na účet poplatky za platby platobnou kartou u obchodníka ZVÝHODNENÉ BANKOVÉ PRODUKTY zľava 30% za prvé tri roky používania ďalšej platobnej karty VISA Inspire/VISA Electron alebo Maestro pre majiteľa alebo oprávnenú osobu 1) Poplatky za produkty a služby mimo VÚB Senior sú spoplatňované podľa Cenníka VÚB,as pre jednotlivé produkty a služby 1 Platobné karty VISA Electron, Maestro sú v ponuke do Už vydané platobné karty VISA Electron, Maestro môžu byť zaradené do VÚB Senior 2 Pre poberateľov dávok dôchodkového zabezpečenia zo Sociálnej poisťovne, Vojenského úradu soc zabezpečenia, Ministerstva vnútra SR, Zboru väzenskej a justičnej stráže 3 Realizácia transakcie bez účasti pracovníka VÚB,as 5 14 ZÁKLADNÝ BANKOVÝ PRODUKT 14 Základný bankový produkt 1) Cena Cena konta za mesiac 1,00 Pre nových klientov je prvý mesiac bez poplaktu V CENE KONTA JE ZAHRNUTÉ zriadenie a vedenie bežného účtu v, výpis z tohto účtu poskytovaný elektronicky cez služby Nonstop Banking alebo osobne v pobočke 1-krát mesačne zdarma a zasielanie sumárneho ročného výpisu 1x ročne poštou v rámci SR k ultimu roka, zadanie trvalých príkazov, automatických prevodov a autorizácií na SEPA inkaso vydanie/obnova jednej platobnej karty VISA Inspire, prvých 10 poplatkov za platby platobnou kartou u obchodníka prvé 3 poplatky za výber hotovosti z bankomatu VÚB, as prvý poplatok z tejto skupiny poplatkov: poplatok za vklad v hotovosti na účet alebo prvý poplatok za výber v hotovosti z účtu na pokladnici obchodného miesta prvé 3 poplatky z tejto skupiny poplatkov: SEPA - Europrevody, ostatné odoslané prevody trvalého príkazu, automatického prevodu a SEPA inkás, urgentné prevody v rámci VÚB, as Poplatky za produkty a služby poskytnuté nad rámec konta Základný bankový produkt sú spoplatňované podľa Cenníka VÚB, as pre jednotlivé produkty a služby 1 Základný bankový produkt v mene EUR je poskytovaný v súlade so Zákonom o bankách Podmienkou zriadenia a vedenia Základného bankového produktu je splnenie podmienok stanovených v Zákone o bankách, a to počas celej doby trvania zmluvného vzťahu 6 2 CENY ZÁKLADNÝCH SLUŽIEB 21 BEŽNÉ ÚČTY V A V CUDZÍCH MENÁCH 21 Bežné účty v a v cudzích menách 3) Cena 211 Otvorenie účtu, zrušenie účtu 212 Vedenie účtu 1), 4) 2,50 / mesiac Výpisy generované k účtu 1-krát mesačne ( alebo štvrťročne, polročne, ročne), poskytované elektronicky cez vybrané služby Nonstop Banking, poštou v rámci SR alebo osobne v pobočke Výpisy ponuky generované k účtu častejšie ako 1-krát mesačne a poskytované elektronicky cez vybrané služby Nonstop Banking, poštou v rámci SR alebo osobne v pobočke 215 Odovzdávanie výpisov: poštou častejšie ako 1 - krát mesačne osobne v pobočke častejšie ako 1- krát mesačne 0,30 / výpis poštovné + obálka poštovné + obálka 216 Odovzdávanie výpisov osobne v pobočke v inej frekvencii ako 1-krát mesačne 1) 2,00 / výpis 217 Odovzdávanie výpisov schránkou 2) 2,00 /výpis 218 Poplatok za upomienku pri nepovolenom prečerpaní 13,30 / upomienka 1 Cena platí pre vedenie samostatného bežného účtu, nie VÚB konta 2 Ak má klient prenajatú schránku a prostredníctvom nej preberá výpisy z viacerých bežných účtov v a v cudzej mene, platí poplatok iba jedenkrát, a to vo výške poplatku za schránku pre bežné účty Ak si klient otvorí účet v priebehu spoplatňovaného cyklu, systém zaúčtuje odplatu za používanie schránky v plnej výške 3 Poplatok pri účtoch v cudzej mene je možné vyberať aj v Pri odplatách vyberaných v cudzej mene sa poplatky stanovené v prepočítavajú na cudziu menu kurzom podľa kurzového lístka, platného v čase poskytnutia služby 4 Ak si klient otvorí alebo zruší účet v priebehu spoplatňovaného cyklu, systém zaúčtuje odplatu za vedenie účtu a za používanie schránky v plnej výške 22 VKLADOVÉ ÚČTY A VKLADNÉ KNIŽKY V A V CUDZÍCH MENÁCH 22 Vkladové účty a vkladné knižky v a v cudzích menách 1) Cena 221 Otvorenie účtu, vedenie účtu, zrušenie účtu 222 Štrukturovaný depozit/garantovaný vklad vstupný poplatok podľa vývesky úrokových sadzieb 223 Výpis generovaný k vkladovému účtu 1-krát ročne zasielaný poštou v rámci SR alebo osobne v pobočke 224 Výpis generovaný k vkladovému účtu častejšie ako 1-krát ročne poskytovaný elektronicky cez službu Internet banking Platí pre klientov, ktorí sú okrem vkladového účtu majiteľmi aj osobného účtu, ku ktorému majú ziradenú službu Internet banking 225 Výpis generovaný k vkladovému účtu častejšie ako 1-krát ročne osobne v pobočke 0,30 / výpis 226 Vydanie vkladnej knižky 227 Zrušenie vkladnej knižky 5, Servis ku vkladnej knižke (vydanie náhradnej vkladnej knižky v prípade poškodenia, zákaz výplaty z vkladnej knižky, výplata zostatku zrušeného anonymného vkladu): 6,60 umorovacie konanie vkladových a depozitných certifikátov na meno a doručiteľa 33,20 umorovacie konanie vkladnej knižky 6,60 Sankčný poplatok za predčasný výber z vkladového účtu a z vkladnej knižky (pred uplynutím dohodnutej splatnosti alebo bez uplatnenia výpovednej lehoty) podľa vývesky úrokových sadzieb 1 Poplatok pri účtoch v cudzej mene je možné vyberať aj v Pri odplatách vyberaných v cudzej mene sa poplatky stanovené v prepočítavajú na cudziu menu kurzom podľa kurzového lístka, platného v čase poskytnutia služb
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks