Please download to get full document.

View again

of 34
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

ČESKO A NĚMECKO CO MI NABÍZÍ SOUSEDNÍ ZEMĚ?

Category:

Science & Technology

Publish on:

Views: 7 | Pages: 34

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
ČESKO A NĚMECKO CO MI NABÍZÍ SOUSEDNÍ ZEMĚ? PROČ PRÁVĚ DO NĚMECKA? náš největší obchodní partner mezinárodní prostředí poptávka zaměstnavatelů po němčině blízko k domovu a přitom se můžete osamostatnit
Transcript
ČESKO A NĚMECKO CO MI NABÍZÍ SOUSEDNÍ ZEMĚ? PROČ PRÁVĚ DO NĚMECKA? náš největší obchodní partner mezinárodní prostředí poptávka zaměstnavatelů po němčině blízko k domovu a přitom se můžete osamostatnit PROČ SE UČIT NĚMECKY? jazyk našich sousedů 125 tis. pracovních míst v 8 tis. německy mluvících firmách v ČR kvalitní školní systém nabídka více jak 700 stipendií ročně komunikace při cestování němečtí turisté nejčastějšími hosty v ČR nejen Německo, ale i Rakousko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko NEZNÁMÁ NĚMČINA? Znáte v češtině slova, která jsou původně z němčiny? NEZNÁMÁ NĚMČINA? Znáte v češtině slova, která jsou původně z němčiny? STRUKTURA PREZENTACE 1) Organizace aktivní na česko-německém poli 2) Výměny mládeže 3) Studijní pobyty (středoškolské) 4) Studijní pobyty (vysokoškolské) 5) Práce a stáže 6) Jazykové kurzy ČESKO-NĚMECKÉ FÓRUM MLÁDEŽE ČLENOVÉ: - 30 mladých lidí z ČR a SRN ve věku let CÍL: - zlepšení česko-německé spolupráce - zastoupení zájmů mládeže TÉMA : - Jakou budoucnost (s)tvoříme? CO: - Projekty, pracovní skupiny, výlety, diskuze, zábava... ČESKO-NĚMECKÝ FOND BUDOUCNOSTI Financuje česko-německé aktivity Poskytuje stipendia studentům Podmínka: práce s česko-německou tématikou DAAD Německá akademická výměnná služba Informace o studiu v Německu Stipendia DAAD i jiných organizací Test DaF zdarma Informační centrum v Praze: Goethe-Institut, Masarykovo nábř. 32, Praha GOETHE-INSTITUT Jazykové kurzy na vysoké úrovni Jazykové zkoušky: Goethe-Zertifikat A1 C2, TestDaF aj. Knihovna, čítárna Kulturní akce semináře, workshopy, čtení, výstavy, filmy Masarykovo nábř. 32, Praha Goethe-Zentrum Pardubice a České Budějovice; německé knihovny a zkoušková centra po celé republice NADACE BRÜCKE/MOST Projekt PRAGKONTAKT podpora německy mluvících studentů při návštěvě Prahy pro české žáky a studenty nabídka celodenních setkání Česko-německé dny kultury, besedy na školách, semináře, Evropská dobrovolná služba AHOJ.INFO O CO JDE: Česko-německý portál pro mládež - nabídka seminářů, dobrovolnictví, stáží, kulturních akcí atd. TEMATICKÉ SEMINÁŘE PRO KOHO: let NÁKLADY: nízké nebo žádné CO MOHU V SOUSEDNÍ ZEMI DĚLAT? VÝMĚNY MLÁDEŽE DÉLKA: PRO KOHO: O CO JDE: VÝHODY: NÁKLADY: 1 3 týdny od 13 let, training course od 18 let neformální vzdělávání mladých lidí levné, poznávání různých kultur, noví přátelé ze světa, projekty vypisovány průběžně celý rok nízké (většinou jen část jízdného) FB: Together Czech Republic DÉLKA: PRO KOHO: O CO JDE: NÁKLADY: JUNGE AKTION víkendové i delší akce,semináře, debaty let sdružení mládeže křesťanské organizace Ackermann Gemeinde setkávání mladých lidí ve střední a východní Evropě, např. Česko-německý Silvestr, Letní setkání, Školení vedoucích přiměřené, členové mají slevu WORKCAMP DÉLKA: 2 4 týdny PRO KOHO: let, někdy 16+ O CO JDE: společná práce na projektu VÝHODY: levné, poznávání různých kultur, noví přátelé z celého světa NÁKLADY: cca Kč poplatek, cesta EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ SLUŽBA DÉLKA: PRO KOHO: O CO JDE: KDE: NÁKLADY: 2 12 měsíců let projekty v oblastech: kultura, ekologie, sport, práce s dětmi a mládeží, sociální sféra apod. Evropa hrazeno ubytování, strava, doprava, pojištění a jazykový kurz + kapesné TANDEM PROGRAM FSJ/ FÖJ DÉLKA: PRO KOHO: O CO JDE: KDE: NÁKLADY: standardně 12 měsíců mladí lidé do 27 let práce na projektech Německo hrazen příspěvek na ubytování a stravu, pojištění + kapesné ČESKO-NĚMECKÁ DOBROVOLNÁ SLUŽBA O CO JDE: DÉLKA: KDE: projekt ahoj.info 12 měsíců, vždy od září Tandem Plzeň/Regensburg O CO JDE: DÉLKA: KDE: nadace Brücke/Most 12 měsíců, vždy od září Praha/Drážďany CENTRUM BAVARIA BOHEMIA, SCHÖNSEE O CO JDE: KDE: DÉLKA: projekt Kultura nezná hranice příprava kulturních akcí mezi Bavorskem a ČR CeBB, Schönsee dobrovolná služba 12 měsíců honorovaná stáž 3 měsíce POBYT NA STŘEDNÍ ŠKOLE S AFS DÉLKA: PRO KOHO: O CO JDE: VÝHODY: NÁKLADY: 3 měsíce až rok středoškoláci mezi lety pobyt na SŠ v zahraničí ubytování v hostitelských rodinách intenzivní poznání cizí kultury kapesné, účastnický poplatek možnost stipendia (cca 60 tis. doplatek) VÝJEZD NA SEMESTR DÉLKA: PRO KOHO: O CO JDE: 1 2 semestry studenti VŠ studium v zahraničí, zlepšení cizích jazyků JAZYK: NÁKLADY: němčina, angličtina stipendium Erasmus, DAAD... CELÉ STUDIUM V ZAHRANIČÍ DÉLKA: PRO KOHO: PODMÍNKY: NÁKLADY: 2 5 let i více studenti s ukončeným SŠ/VŠ vzděláním (maturita/bc.) a jazykovými znalostmi test DaF, GI všeobecná maturita, jazykové znalosti vlastní náklady/stipendium (Erasmus, DAAD), volný pracovní trh NÁKLADY NA STUDIUM STIPENDIUM: Erasmus 400, DAAD 800 POPLATKY: Žádné studijní poplatky ZÁPISNÉ: cca NÁKLADY: STIPENDIA: cca měsíčně DAAD, Alfred-Töpfer-Stipendium, Robert Bosch Stiftung, GFPS, STÁŽ, ODBORNÁ PRAXE DÉLKA: PRO KOHO: O CO JDE: 3 týdny půl roku studenti všech oborů, učni stáže u firem, organizací každodenní odborná činnost KDE: NÁKLADY: PŘÍKLADY: ČR/Německo možno hradit mj. pomocí Erasmus+ Bundestag, Škoda, Česká centra, Nadace Roberta Bosche... Stránky konkrétních organizací PRÁCE, BRIGÁDY DÉLKA: brigády 1 den 3 měsíce, práce 3 měsíce a déle PRO KOHO: věk ani jazykové znalosti nerozhodují POMOC: agentury, úřady práce KDE: ČR/Německo NÁKLADY: samostatné, nutno řešit včas portal.mpsv.eu/eures - Práce v zahraničí JAZYKOVÉ CERTIFIKÁTY Např. GOETHE INSTITUT PRO KOHO: studenti i pracující O CO JDE: doklad o znalosti jazyka, A1 C2 DÁLE NABÍZÍ: jazykové kurzy, kultura i knihovna LETNÍ JAZYKOVÉ ŠKOLY DÉLKA: PRO KOHO: O CO JDE: KDE: NÁKLADY: 3 4 týdny studenti vysokých škol intenzivní jazykový kurz s pobytem univerzity v Německu i Česku DAAD stipendium pokryje veškeré náklady (cesta, ubytování, strava, pojištění) JINAK:vlastní náklady Stránky českých/německých univerzit KDE DÁLE HLEDAT? DAAD Goethe Institut Česko-německý portál pro mládež Česko-německý fond budoucnosti KDE DÁLE HLEDAT? TANDEM Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Nadace Brücke-Most Stiftung Erasmus+ KONTAKT WEB: FACEBOOK: Česko-německé fórum mládeže Do Německa na zkušenou DĚKUJI ZA POZORNOST DOMA DOBŘE, JINDE JINAK
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks