Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 9 Přijímací zkoušky na nečisto

Category:

Data & Analytics

Publish on:

Views: 23 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
787 Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 9 Přijímací zkoušky na nečisto DIDAKTICKÝ TEST Jméno a příjmení Počet úloh: 30 Maximální bodové
Transcript
787 Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 9 Přijímací zkoušky na nečisto DIDAKTICKÝ TEST Jméno a příjmení Počet úloh: 30 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Povolené pomůcky: psací potřeby 1 Základní informace k zadání zkoušky Časový limit pro řešení didaktického testu je 60 minut. U každé úlohy je uveden maximální počet bodů. U všech úloh/podúloh je právě jedna nabízená odpověď správná. Za nesprávnou nebo neuvedenou odpověď se neudělují záporné body. Odpovědi pište do záznamového archu. Poznámky si můžete dělat do testového sešitu, nebudou však předmětem hodnocení. 2 Pravidla správného zápisu odpovědí Odpovědi zaznamenávejte modře nebo černě píšící propisovací tužkou, která píše dostatečně silně a nepřerušovaně. Nejednoznačný nebo nečitelný zápis odpovědi bude považován za chybné řešení. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám Odpověď, kterou považujete za správnou, zřetelně zakřížkujte v příslušném bílém poli záznamového archu, a to přesně z rohu do rohu dle obrázku. 4 A B C D Pokud budete chtít následně zvolit jinou odpověď, zabarvěte pečlivě původně zakřížkované pole a zvolenou odpověď vyznačte křížkem do nového pole. 4 A B C D Jakýkoliv jiný způsob záznamu odpovědí (např. dva křížky u jedné úlohy) bude považován za nesprávnou odpověď. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám Odpovědi pište čitelně do vyznačených bílých polí. 16 Pokud budete chtít následně zvolit jinou odpověď, pak původní odpověď přeškrtněte a novou odpověď zapište do stejného pole. Zápisy uvedené mimo vyznačená bílá pole záznamového archu nebudou hodnoceny. Povoleno je psací i tiskací písmo a číslice. Při psaní odpovědí rozlišujte velká a malá písmena. TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN 1 Ve které z následujících vět je pravopisná chyba? A) Jen ji uviděl, sčervenal jako malina. B) Netrvalo to dlouho a oba chlapci se skamarádili. C) Útěk byl nemožný, protože jim zdřevěněly nohy. D) Mohutná exploze plynu vyrazila okenní tabulky v celé ulici. 2 Která z následujících vět obsahuje tvaroslovnou chybu? A) Vlčata odkojená fenou bývají krotší než mláďata odkojená vlčicí. B) Svetry z příze jsou jemnější a hebčí než bavlněné. C) Zrcadlové dalekohledy jsou křehší a dražší. D) K nejvlhčím oblastem Afriky patří Konžská pánev. 3 max. 4 body 3 Přiřaďte ke zvýrazněným slovesným tvarům v jednotlivých větách ( ) odpovídající mluvnické kategorie (A F): (Každou možnost z nabídky A F můžete přiřadit pouze jednou. Dvě možnosti zbydou a nebudou použity.) 3.1 Máš krátkou paměť! 3.2 Ukázal mu plány nového domu. 3.3 Často chodíme na výlety do hor. 3.4 Škola se zamyká v 17 hodin. A) 1. osoba, číslo množné, čas přítomný, způsob oznamovací, rod činný B) 3. osoba, číslo jednotné, čas minulý, způsob oznamovací, rod činný C) 2. osoba, číslo jednotné, čas přítomný, způsob rozkazovací, rod činný D) 2. osoba, číslo množné, čas přítomný, způsob oznamovací, rod trpný E) 3. osoba, číslo jednotné, čas přítomný, způsob oznamovací, rod trpný F) 2. osoba, číslo jednotné, čas přítomný, způsob oznamovací, rod činný VÝCHOZÍ TEXTY K ÚLOZE 4 TEXT 1 Vždy dopuštění slepě padne, slepecky táhnem slepou káru, než řeknem: přivoň! květ nám zvadne, TEXT 2 Paronomázie je užití slov odvozených od téhož základu. 4 Vypište z TEXTU 1 slova, která jsou založená na paronomázii. 2 body 5 Které z následujících souvětí obsahuje vedlejší větu předmětnou? 2 body A) Je ale pravda, že jde o tu samou dobu. B) Matně si dokonce vzpomínala, že je to nějaký spisovatel. C) Někdy kolem pětadvaceti ale dospěla k rozhodnutí, že se tu řeč naučí. D) Zamyslela se tak hluboce, že se jí nůž a vidlička zastavily nad talířem. VÝCHOZÍ TEXTY K ÚLOHÁM 6 8 Na kredenci trůnní tmavohnědá papírová krabice s nápisem Elektrolux, zatížená starou knihou v kožených deskách. Žena vytrhne muži z ruky baterku. Je natolik fascinovaná papírovou hnědí, duchem nepřítomná, že muž svůj odpor spolkne. Blíží se ke krabici. Muž škobrtne o převrženou židli s protrženým, proplétaným sedátkem. R.Denemarková, Peníze od Hitlera 6 K čemu ve výchozím textu odkazuje spojení papírová hněď? A) k deskám B) ke knize C) ke krabici D) k sedátku 7 Který z následujících úryvků textu obsahuje přívlastek postupně rozvíjející? A) krabice s nápisem Elektrolux B) protržené, proplétané sedátko C) převržená židle D) tmavohnědá papírová krabice 8 Ve kterém z následujících úseků textu je pravopisná chyba? A) natolik fascinovaná B) na kredenci trůnní C) tmavohnědá papírová krabice D) o převrženou židli VÝCHOZÍ TABULKA K ÚLOZE Počet lyžařů celkem Černá hora Medvědín max. 2 body 9 Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda je v souladu s informacemi obsaženými ve výchozí tabulce (A), či nikoli (N): 9.1 Nejnižší počet lyžařů navštívil celkem obě střediska v roce 2009, ale na Černé hoře bylo nejméně lyžařů v roce Nejméně lyžařů navštívilo Medvědín v roce 2013 a Černou horu v roce Celkový počet lyžařů od roku 2009 neustále stoupal, zároveň stoupal počet lyžařů na Černé hoře. 9.4 V letech 2010 a 2013 se snížil počet lyžařů na Medvědíně v porovnání s předcházejícími lety 2009 a A N VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM Je neděle 21. července. Za tři hodiny budeme na stadionu Sparty světky úporného boje o postup do finále. Zdá se, že dnes budou bojovat nejen borci na hřišti, ale zůčastní se i všichni jejich fandové. Za sebou slyším sikání, zrychlené dýchání, jako by všichni diváci právě absolvovali běh s překáškami a neměli jistotu, že doběhnou včas. Všichni kolem hovoří a není obtížné uhádnout, o čem je řeč. max. 4 body 10 Napište pravopisně správně slova, která jsou ve výchozím textu zapsána s pravopisnou chybou: max. 3 body 11 Napište slovní druh slova zvýrazněného ve výchozím textu a určete u něj pád, číslo a rod: (Odpovězte celými slovy, nepoužívejte zkratky.) VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM Na jaře by měl začít profesionálním i dobrovolným hasičům sloužit nový stadion, který využijí k výcviku a požárnímu sportu. Budou se zde moci na kvalitním povrchu pořádat soutěže dospělých i mládeže. Hřiště může být celoročně využíváno také k tréninkům ve všech disciplínách požárního sportu a jednotkami sboru dobrovolných hasičů k výcviku práce ve výškách na cvičné věži nebo ke zvyšování fyzické kondice. První etapa výstavby areálu rozkládajícího se u Brněnské ulice mezi průmyslovou školou a botanickou zahradou totiž za několik týdnů skončí. Zbývá už jen položit umělý povrch na dráhy, což se na podzim kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám nepodařilo. Termín dokončení se tak posunul na jaro. 12 Které z následujících slovních spojení není souslovím? A) fyzická kondice B) průmyslová škola C) celoročně využíváno D) botanická zahrada 13 Který z následujících výrazů je synonymem slova klimatickým v daném textu? A) podnebným B) společenským C) politickým D) sportovním 14 Určete slovní druh slov, která jsou v textu vytištěna tučně (do záznamových archů zapište slovní druh slovy, nikoliv číslicí) max. 2 body 15 Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda je v souladu s informacemi obsaženými ve výchozím textu (A), či nikoli (N): 15.1 Dobrovolní hasiči budou moci využívat stadion pouze o prázdninách 15.2 První etapa výstavby areálu už byla úspěšně ukončena Na stadionu nelze trénovat práci ve výškách, protože zde chybí cvičná věž Poslední prací bude položení umělého povrchu na dráhy. A N 16 Které z uvedených slov je podstatným jménem? A) hasičům B) dobrovolným C) profesionálním D) klimatickým 17 Uspořádejte jednotlivé části textu (A E) tak, aby byla dodržena textová návaznost: 3 body A) Děvčata si s hochy v ničem nezadala a házela hliněné kuličky stejně daleko. B) Za slunného odpoledne tlupa naskákala do vody v písčitém jezerním zálivu. C) Nadělaly si z bláta kuličky a pomocí proutků je metaly proti sobě. D) Děti se po koupání také omazávaly blátem a pak si nalámaly vrbové proutky, listí z nich snědly a rozestoupily se na dva nepřátelské roje. E) Děti se šplouchaly, potápěly se, skotačily a dlouho se jim z vody nechtělo. I když dospělí lovci už dávno odpočívali venku a natírali svoje těla žlutou a červenou hlinkou Na kterém řádku je správné řazení slovních druhů těchto slov: svůj, osmistý, zamyšlení, břink, mezi? A) zájmeno, přídavné jméno, přídavné jméno, citoslovce, předložka B) zájmeno, přídavné jméno, přídavné jméno, citoslovce, spojka C) zájmeno, číslovka, podstatné jméno, citoslovce, předložka D) přídavné jméno, číslovka, podstatné jméno, citoslovce, předložka VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM Hydratuje svrchní vrstvy pokožky rukou a chrání ji proti nepříznivým vnějším vlivům. Aplikujte denně oříšek krému na hřbet rukou. Masírujte, dokud se krém nevstřebá. Dermatologicky testováno. 19 Který z následujících výrazů nejlépe vystihuje význam slova hydratuje ve výchozím textu? A) očišťuje B) vyhlazuje C) zavodňuje D) zjemňuje 20 Vypište z výchozího textu slovesa v rozkazovacím způsobu: 2 body max. 3 body 21 Přiřaďte k vynechaným místům (*****) v jednotlivých větách ( ) výraz (A E), který se v daném spojení běžně užívá: (Každý výraz z nabídky A E můžete přiřadit pouze jednou) 21.1 Při chemii jsme pracovali s ***** roztokem 21.2 Oblíbeným předmětem ve škole je*****výchova Sport pomáhá k upevnění psychických a ***** sil. A) fyzický B) fyzikální C) tělesný D) fyziognomický E) fyziologický 22 Která z následujících vět obsahuje chybně užitou koncovku? A) Vezmi ten hrnec s velkýma ušima. B) Otec nesl syna na ramenou. C) Skočil do toho rovnýma nohama. D) Díval se na mě velkýma modrýma očima. VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM (1) Mezi druhohorní veleještěry patří největší tvorové, jací kdy na Zemi žili, souhrnně nazývaní sauropodi. Všichni tito obři byli býložravci. Jejich hmotnost mohla přesáhnout i 50 tun, tomu odpovídala i anatomie a stavba kostry. Mechanismus spojení a zavěšení jednotlivých částí připomínal konstrukci visutého řetězového mostu. Určité odlehčení přinesly některým druhům duté obratle, někdy dlouhé víc než metr. (2) Sauropodi se objevili začátkem jury, tedy v druhém období druhohor. Brzy se rozšířili po celém světě a přežili až do konce křídového období, kdy spolu s ostatními dinosaury a mnoha dalšími skupinami živočichů vymřeli. Mezi opravdové giganty patřil například seismosaurus, jehož neúplné kosterní pozůstatky byly objeveny v roce 1985 v Novém Mexiku. Jednotlivá žebra tohoto sauropoda měřila přes dva metry. (3) Jedním z největších, nejdelších i nejtěžších dinosaurů byl brachiosaurus. Hmotnost jeho těla by vyvážilo asi šest slonů, i když podle některých odhadů by jich muselo být až deset. Ocas měl kratší než ostatní sauropodi, ale hlavu na dlouhém krku měl stejně malou. Jeho výška by mu dnes umožnila bez nesnází nahlížet do oken čtyřpodlažních domů. (4) Ještě nedávno byli tito giganti zobrazováni většinou ve vodě, neboť nikdo si neuměl představit, jak by se (vzhledem ke svému těžkému tělu) mohli pohybovat po souši, aniž by je voda nadnášela. Dlouhý krk, vysoko položené očnice i nosní otvory tuto představu podporovaly. Zuby brachiosaurů však svědčí o něčem jiném. Nebyly to totiž zuby zvyklé ukusovat měkkou a křehkou vodní vegetaci; byly uzpůsobeny ke spásání tuhých listů kapradin a jehličnatých stromů. Tím bylo jednoznačně prokázáno, že i tito velikáni žili na suché zemi. max. 2 body 23 Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda je v souladu s informacemi obsaženými ve výchozím textu (A), či nikoli (N): 23.1 První kompletní kostra jednoho se sauropodů byla objevena teprve v minulém století Ocas brachiosaura měřil méně než ocas ostatních sauropodů, hlavu měl však stejně velkou jako oni. A N 23.3 Na základě studia očních důlků a délky krční páteře brachiosaura bylo prokázáno, že tito živočichové žili na pevnině Ačkoli se původně vědci domnívali, že hmotnost brachiosaura je zhruba stejná jako hmotnost šesti slonů, pozdější výzkumy prokázaly, že jeho hmotnost byla větší. 2 body 24 Které z následujících tvrzení neodpovídá uvedenému textu: A) Text přináší informace týkající se sauropodů a jejich způsobu života. B) Součástí textu je také příběh vypravující o archeologických nálezech souvisejících se sauropody. C) Na základě popisné části textu může čtenář získat určitou představu o vzhledu jednoho ze sauropodů. D) Autor textu se snaží čtenáři alespoň částečně zprostředkovat výsledky vědeckého bádání týkajícího se sauropodů. 25 Která z následujících možností vystihuje význam slova vegetace užitého v textu (4. odstavec)? A) živočišstvo B) rostlinstvo C) potrava D) obratlovec 26 Ve kterém z úseků výchozího textu se nevyskytuje slovo vzniklé skládáním? A) všichni tito obři jsou býložravci. B) nahlížet do oken čtyřpodlažních domů C) začátkem jury, tedy v druhém období druhohor D) největší tvorové, jací kdy na Zemi žili, souhrnně nazývaní max. 2 body 27 Rozhodněte o každém z následujících souvětí, zda je napsáno pravopisně správně (A), či nikoli (N): A N 27.1 Davy lidí se shromáždily na náměstí Děti si hráli na hřišti Horská tůra byla namáhavá Na víšce věže odbila půlnoc. VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 28 Málokteré druhy hub jsou nebezpečné zdraví a životu člověka, avšak i to stačí k tomu, že každý rok mnoho lidí zaplatí za svůj omyl při sbírání hub životem. 28 Který následující výraz není ve výchozím textu podstatným jménem? A) zdraví B) sbírání C) stačí D) lidí VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 29 Z rozhovoru s hercem Štěpánem Kozubou Redaktor: Naučil jste se od nich něco, co byste mohl použít i vy v budoucnu? Štěpán Kozuba: ***** 29 Která z následujících možností patří na vynechané místo (*****) ve výchozím textu, a je tedy odpovědí na otázku redaktora? A) Ne. Jakmile jsem se dozvěděl, kdo všechno se na tomto díle podílí, měl jsem jasno. B) Například Ondřeje Vetchého jsem obdivoval už na škole jako student a jeho práci jsem intenzivně sledoval. Myslím, že jsem se naučil daleko víc vnímat hereckého partnera a za to bych mu rád poděkoval. C) Myslím, že úplně normálně. Řeším úplně stejné věci jako všichni. D) Je to místo, kde jsem opravdu rád. Mám skvělé kolegy, zažiju spoustu legrace. 30 Ve které z následujících vět je pravopisná chyba? A) Na ulici se už rozsvítily lampy. B) O zápase rozhodly výborné přesilovky. C) Rozumě uvažující člověk by možná litoval peněz. D) Máchův máj měl mimořádný význam pro vývoj moderní české poezie. ZKONTROLUJTE, ZDA JSI DO ZÁZNAMOVÉHO ARCHU UVEDL/A VŠECHNY ODPOVĚDI.
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks