Please download to get full document.

View again

of 35
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Çeyrek. TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

Category:

Internet

Publish on:

Views: 0 | Pages: 35

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu Çeyrek İçindekiler 1 Amaç ve Kapsam 03 2 Metodoloji ve Katılımcı Firmalar 06 3 Özet Bulgular 10 4 Araç Parkı ve Özellikleri 15 5 Sözleşme Yapısı 20 6
Transcript
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu Çeyrek İçindekiler 1 Amaç ve Kapsam 03 2 Metodoloji ve Katılımcı Firmalar 06 3 Özet Bulgular 10 4 Araç Parkı ve Özellikleri 15 5 Sözleşme Yapısı 20 6 Araç Yatırımları, Araç Alımı, Araç Satışı 23 ve Ödenen Vergiler 7 Müşteri Sayıları 33 1 Amaç ve Kapsam 3 Pazar Bilgisi TOKKDER, araç kiralama kuruluşlarını aynı çatı altında birleştirmek amacıyla 1996 yılında İstanbul da kurulmuştur. Vizyon Müşterilerine daha iyi hizmet edebilmek adına, yüksek profesyonellik ve ahlaki değerlerle, kanun ve devlet politikalarına uygun şekilde hareket eden operasyonel ve kısa dönem kiralama endüstrilerinin tek koruyucusu ve referansı olmak. Kısaca TOKKDER 116 Üye, Günlük Kiralama ve Operasyonel Kiralama Sektörleri, Sektörün %80 ini temsil eden üye yapısı, Leaseurope Üyesi, (33 ülkede 45 üyesi olan Leaseurope AB düzenlemeleri üzerinde etkisi ile tanınmaktadır) 4 Araştırmanın Amacı ve Kapsamı Amaç Operasyonel Kiralama Sektörü nün genel resmini çıkarmak, Sektörün potansiyelini ve trendlerini tespit etmek, Müşterileri, otomotiv ve finans sektörünü, üyeleri ve kamuoyunu sektör trendleri konusunda bilgilendirmek. Kapsam Sektörel araç parkı Marka bazlı, Segment bazlı, Yakıt tipi bazlı, Şanzıman tipi bazlı, Toplam müşteri sayısı Dönem içerisinde; Satılan ve alınan araç sayısı, Araç alım tutarı, Ödenen vergi tutarları (ÖTV, KDV, MTV) Sözleşme adetleri Vade bazlı, Döviz cinsi bazlı, 5 2 Metodoloji ve Katılımcı Firmalar 6 Metodoloji Rekabet Kurulu Menfi Tespit Kararına istinaden araştırma kapsamında hazırlanan soru formu, firmalardan dijital ortamda TNS e ulaştırılmıştır. Sektör toplam verileri, katılımcı firmaların toplam araç alım adedinin, ODD raporları ve TOKKDER tahminlerine göre operasyonel kiralama sektörüne yapılan satış adedine oranı ile projekte edilerek hesaplanmıştır. Buradan hareketle, katılımcı firmaların sektörü temsiliyet oranları aşağıdaki gibidir: 2013 yılı geneli %68, yılı geneli %66, yılı geneli %67, çeyrek %76,56 7 Katılımcı Firmalar ALD AUTOMOTIVE DRD FİLO KİRALAMA ARKAS OTO FİLO YÖNETİMİ FLEETCORP ATAKO DESTEK ARAÇ KİRALAMA GARANTİ FİLO AUTOLAND OTOMOTİV HEDEF FİLO CENTRAL FLEET SERVICES LEASEPLAN TEB ARVAL BORUSAN OTOMOTİV PREMIUM KİRALAMA* OTOPLAN OPERASYONEL TAŞIT KİRALAMA* OTOKOÇ OTOMOTİV TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR ÇELİK MOTOR TİCARET AŞ *Borusan Otomotiv Premium Kiralama, çeyrekten itibaren çalışmaya katılmıştır. *Beyaz Filo, çeyrekten itibaren çalışmaya katılmamıştır *Otoplan, çeyrekten itibaren çalışmaya katılmıştır *Çelik Motor Ticaret AŞ, çeyrekten itibaren çalışmaya katılmıştır *Lider Filo, çeyrekten itibaren çalışmaya katılmıştır. LİDER FİLO 8 Katılımcı Firmalar Firma büyüklüklerine göre dağılımı / Çeyrek Sonu 3 Özet Bulgular 10 Katılımcı ve Sektör Tahminleri Özet / Çeyrek Sonu Katılımcılar Sektör Tahmini Araç Adedi Alınan Araç Adedi Satılan Araç Adedi (II.El) Müşteri Adedi Alınan Araç Tutarı (TL) Ödenen Vergiler (TL) KDV+MTV+ÖTV Aktif Toplamı (TL) Sektör Araç Parkı Gelişim Tahmini Yıl Bazında %11,9 %14,3 %20,9 %19,7 %18,3 %21,9 %14,3 %19, %17, %10, Çeyrek 12 Sektör Araç Parkı Gelişim Tahmini Çeyrekler Bazında %-0,1 %5, %4,0 %-0,3 %6, %4,3 %6, çeyrek çeyrek çeyrek çeyrek çeyrek çeyrek çeyrek çeyrek 13 Büyüme Oranları / Karşılaştırmalı Değerlendirme Türkiye Ekonomisi / Otomotiv Sektörü / Operasyonel Kiralama Sektörü 50,0% 40,0% 37,8% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% 11,9% 9,2% 8,5% 20,9% 21,9% 19,7% 19,5% 16,4% 14,3% 23,5% 17,0% 2,2% 4,0% 3,0% 4,0% -6,3% -11,6% 15,0% -2,3% Çeyrek Operasyonel kiralama Türkiye Binek otomobil -20,0% * Çeyrek Türkiye büyüme oranı henüz açıklanmamıştır. 14 4 Araç Parkı ve Özellikleri 15 Sektör Araç Parkı / Marka Bazlı Dağılım Çeyrek 35% 30% 30,7% 25% 20% 15% 14,8% 18,3% 10% 5% 10,9% 8,6% 4,7% 4,7% 3,8% 3,4% 0% RENAULT VW FORD FIAT AUDI CITROEN OPEL PEUGEOT DİĞER OTHER 16 Sektör Araç Özellikleri / Araç Segmentleri Çeyrek 60% 50% 51,3% 40% 30% 28,8% 20% 10% 0% 12,6% 4,3% 3,0% C B D E-F (SUV) LCV 17 Sektör Araç Özellikleri / Yakıt Tipi Çeyrek 100% 90% 80% 70% 95,1% 70% 60% 50% 40% 30% Otomobil Pazarı 62,0% 38,0% 60% 20% 50% 40% 10% 0% DIESEL BENZINE 30% 20% 10% 0% 4,7% 0,1% DİZEL BENZİN DİĞER 18 Sektör Araç Özellikleri / Şanzıman Tipi Çeyrek 90% 80% 70% 60% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Otomobil Pazarı 57,2% 42,8% 50% 40% 54,3% 10% 0% MANUEL 45,7% OTOMATİK 30% 20% 10% 0% MANUEL OTOMATİK 19 5 Sözleşme Yapısı 20 Sektör Sözleşme Özellikleri / Vade Yapısına Göre Çeyrek 70% 60% 50% 57,3% 40% 30% 20% 26,5% 10% 0% 5,8% 10,5% 18 Ay Ay Ay 43 Ay 21 Sektör Sözleşme Özellikleri / Tercih Edilen Para Birimi Çeyrek 90% 80% 70% 80,5% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 3,0% 16,5% EUR USD TL 22 6 Araç Yatırımları, Araç Alımı, Araç Satışı ve Ödenen Vergiler 23 Sektör Gelişimi Yıl Bazında 9000 Araç Alım Tutarı / Milyon TL Çeyrek 24 Sektör Gelişimi Çeyrekler Bazında 3500 Araç Alım Tutarı / Milyon TL Çeyrek Çeyrek Çeyrek Çeyrek Çeyrek Çeyrek Çeyrek Çeyrek 25 Sektör Gelişimi Yıl Bazında Araç Alım Adedi Çeyrek 26 Operasyonel Kiralama / Binek Otomobil Alımları Payı 25% 20% 15% 17,6% 17,0% 20,2% 10% 10,5% 10,1% 12,2% 13,5% 5% 0% Çeyrek 27 Sektörün Ortalama Birim Araç Alım Bedeli / TL Çeyrek 28 Sektör Tahmini Toplam Araç Satış Adetleri - Yıl Bazında Çeyrek 29 Sektör Vergi Trendi ÖTV (BİN TL) Çeyrek KDV (BİN TL) Çeyrek MTV (BİN TL) Çeyrek TOPLAM VERGİ (BİN TL) Çeyrek 30 7 Müşteri Adedi 31 Sektör Toplam Müşteri Adedi Yıl bazında Çeyrek 32 Sektör Toplam Müşteri Adedi Çeyrekler bazında Çeyrek Çeyrek Çeyrek Çeyrek Çeyrek Çeyrek Çeyrek Çeyrek 33 Müşteri Adedi Büyüme Karşılaştırma 60,0% 51,5% 50,0% 40,0% 44,2% 36,1% ,0% 20,0% 20,9% 21,9% 19,7% 17,0% 14,3% 15,0% 16,4% 19,5% 23,5% 23,9% 28,7% 26,5% ,0% 0,0% -10,0% 8,5% 4,0% 2,2% 3,0% 4,0% Operasyonel kiralama Türkiye Binek otomobil -2,3% Müşteri adedi -6,3% -11,6% Çeyrek -20,0% * Çeyrek Türkiye büyüme oranı henüz açıklanmamıştır. 34 Sektör - Müşteri Başına Düşen Araç Sayısı ,1 10,7 8 9,3 6 7,3 6,6 5,9 5, Çeyrek 35
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks