Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

CHOICE OF INDUSTRIAL RELOCATION WITH ASPECTS OF THE STAKEHOLDER: THE CASE OF FETHİYE INDUSTRIAL AREA

Category:

Entertainment

Publish on:

Views: 13 | Pages: 15

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal 2015 Volume:4 S: Published Online July 2015 (http://socialsciences.eurasianacademy.org) V4 05 CHOICE OF INDUSTRIAL
Transcript
Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal 2015 Volume:4 S: Published Online July 2015 (http://socialsciences.eurasianacademy.org) V4 05 CHOICE OF INDUSTRIAL RELOCATION WITH ASPECTS OF THE STAKEHOLDER: THE CASE OF FETHİYE INDUSTRIAL AREA Erdoğan GAVCAR*, Ayşe ÇELİK YETİM ** * Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Copyright 2015 Erdoğan GAVCAR, Ayşe ÇELİK YETİM. This is an open access article distributed under the Eurasian Academy of Sciences License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ABSTRACT The purpose of the study is to reveal the aspects of the stakeholder on relocation of Fethiye industrial site. Question form has been used to collect data. In total, question form was applied to 338 stakeholders. This study has been carried out in October As a result of the study, most of the stakeholders agree to relocate the industrial area.the majority of the survey participants indicated The Motocross Event Venue Area as the relocation area. There is no significant statistical difference between the aspects of relocation area with gender, ownership status, education status and age range.according to result of the study, the suggestion presented for relocation area with the aspects of the stakeholder will contribute to choice of industrial relocation. Keywords: Fethiye Industrial Area, Choice of Industrial Relocation, Stakeholder. Paydaş Bakış Açısı ile Yeni Kuruluş Yeri Seçimi: Fethiye Sitesi Örneği ÖZET Araştırmanın amacı, Fethiye sanayi sitesinin taşınmasına ilişkin paydaş görüşlerinin ortaya çıkarılmasıdır. Veri toplamada soru formu kullanılmıştır. Araştırma kapsamında hazırlanan soru formu toplamda 338 paydaşa uygulanmıştır. Bu araştırma Ekim 2015 tarihinde yapılmıştır.araştırma sonucunda katılımcıların bir çoğu sanayi sitesinin taşınmasına ilişkin görüş belirtmişlerdir. Araştırmaya katılanların büyük çoğunluğu yeni sanayi sitesinin kuruluş yerinin Motokros etkinliğinin yapıldığı yer olması gerektiğini belirtmişlerdir. Araştırmaya katılanların kuruluş yerine ilişkin görüşleri cinsiyet, mülkiyet durumu, eğitim durumu ve yaş aralığına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Araştırmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda paydaş bakış açısı ile yeni sanayi sitesi kurulumuna ilişkin yer önerisi yeni kuruluş yeri seçimine katkı sağlayacaktır. Anahtar Kelimeler: Fethiye Sitesi, Yeni Kuruluş Yeri Seçimi, Paydaş. GİRİŞ Muğla ilinde yer alan Fethiye ilçesi yerli ve yabancı turistler tarafından tercih edilen bir destinasyondur. Yaz aylarında turist akımı ile birlikte nüfus artmaktadır. Bunun yanında destinasyonda sürekli yaşayan halk nüfusu da yıllara göre artış göstermektedir. Fethiye 68 Paydaş Bakış Açısı ile Yeni Kuruluş Yeri Seçimi: Fethiye Sitesi Örneği Sitesinin yer aldığı bölgede şehirlerarası otobüs terminali ve alışveriş merkezinin yer alması bölgenin taşıma kapasitesi problemini gündeme getirmiştir. Bu çalışmada, sanayi sitesinin yer değiştirme durumuna ilişkin paydaş görüşlerinin alınması hedeflenmiştir. Araştırma kapsamında a) Fethiye Sitesi çalışanları, b) Karaçulha Sitesi çalışanları, c) Fethiye'de yer alan esnaflar, d) alışveriş merkezi ve civarındaki esnaflar, e) sanayi sitesi civarında ve merkezde yaşayan halk, paydaş olarak belirlenmiştir. sitesinin taşınmasına ilişkin görüşlerin alınmasına ilişkin hazırlanan soru formu aracılığı ile görüşler alınmıştır. 1. LİTERATÜR TARAMASI Kuruluş yeri seçimi, bir işletmenin hangi arsa üzerinde kurulacağının karar verilmesi işlemidir (Eleren, 2006). Kuruluş yeri, verimin ortaya konulması için gerekli tesislerin olduğu yerdir (Ertürk, 1995: 62). Bir işletmeyi kurma faaliyeti sırasında işletmenin üretimini sürdüreceği konumun belirlenmesi birinci derecede önemlidir. Elverişsiz bir ortamda kurulan bir işletmenin bir yerden diğer bir yere aktarılması büyük harcamalar gerektirebileceği gibi, böyle bir yerde kurulan işletme, işletmenin ömrü boyunca gereksiz harcama ve zarara yol açabilir (Doğan, 2010: 113). Kuruluş yeri bir işletmenin uzun dönem faaliyetlerini gerçekleştireceği, en düşük maliyet ile en yüksek karı sağlayabilmeyi hedeflediği ve zaman içinde meydana gelebilecek değişikliklere de uyum sağlayabilecek bir alandır (Demirdöğen ve Bilgili, 2004). Kuruluş yeri seçimini belirleyen birçok faktör bulunmaktadır. Risk bir ölçüt olabileceği gibi, maliyetler, karlılık, ulusal ekonomiye katkı, büyüme ve genişleme gibi faktörler de ölçüt olarak dikkate alınabilir. Genelde kuruluş yerinin seçiminde maliyetlerden yola çıkmak ve karlılık durumunu ölçüt olarak kullanma eğilimi, çoğunlukla tercih edilen bir yöntemdir. Buna göre kar maksimizasyonu esas alınarak kuruluş yeri seçimi, özellikle özel sektör yatırımlarında birinci derecede önem kazanmaktadır (Usta, 1997: 91). Kuruluş yeri seçimine ilişkin farklı sektörlerde bir çok araştırma yapılmıştır. Bu uygulamalardan bazılarına bakıldığında; Tengilimoğlu (2001) nun hastane, Tzeng, Tenga, Chenb ve Opricovic (2002) in lokanta, Padilla (2002) nın kütüphane, Cheng, Li ve Yu (2005) nun alışveriş merkezi, Eleren (2006) deri sektörü, Birsel ve Cerit (2009) in lojistik işletme, Xu, Wei, Shi ve Yang (2009) ın dağıtım merkezi, Çınar (2010) ın banka şubesi, Çatay (2011) ın itfaiye istasyonu, Köksal ve Emirza (2011) nın cadde mağazaları ve alışveriş merkezleri, Çiçekdağı ve Kırış (2012) ın afet istasyonu toplanma merkezi, Arık, Karaaslan- Balıkçı ve Alabaş-Uslu (2012) nun de bir perakende firması ve Ar, Birdoğan ve Özdemir (2014)'in otel işletmesi için yer seçimi çalışması yaptığı görülmektedir. Erzurum iline yönelik Demirdöğen ve Bilgili (2004) mevcut sanayi sitesine ek olarak yeni bir II. Organize sanayi kurulması aşamasında, alternatif bölgeler arasından yapılan yer seçimi kararını etkileyen faktörler ve bu faktörlerin önem düzeylerini belirlemek amacıyla yaptığı çalışmada 33 KOBİ üzerinde bir araştırma yapmıştır. Yıldız ve Şahin (2014) ise işletmelerin kuruluş yeri seçiminde göz önünde bulundurdukları faktörleri ve özellikle teşvik paketlerinin kuruluş yeri seçim kararlarında işletmelere etkisini belirlemek üzere bir çalışma yapmışlardır. Yapılan araştırmada; coğrafi konum, uygun iş gücü ortamı, arazi fiyatlarının uygunluğu, arazi bulabilme imkanının fazlalığı, pazara yakınlık, tedarikçilere ve kaynaklara yakınlık işletmelerin kuruluş yeri seçim kararlarında göz önünde bulundurdukları önemli faktörler olarak belirlenmiştir. İşletmelerinin kuruluş yeri seçimini etkileyen devlet teşvikleri ise; sigorta primi işveren hissesi desteği, vergi indirimi, yatırım yeri tahsisi ve KDV istisnası olarak belirlenmiştir. Ar, Baki ve Özdemir (2014) çalışmalarında Rize'de kurulması planlanan bir ekoturizm merkezi için yer seçim uygulaması gerçekleştirmişlerdir. Çok kriterli karar verme problemi E Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal 2015, Volume:4 69 olarak değerlendirilebilecek bu problemin çözümünde bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) ve bulanık VIKOR yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda yakın çevre kriteri yer seçim kararında en önemli kriter olarak belirlenirken otel yeri olarak üç alternatiften Kuspa seçilmiştir. Kuruluş yeri seçiminde kullanılan birçok yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler kendi aralarında matematiksel yöntemler, finansal yöntemler, simülasyon yöntemi ile son zamanlarda öne çıkan ve hiyerarşiyi dikkate alan çok kriterli karar verme tekniklerinden Analitik Hiyerarşi Süreci, TOPSIS, Fuzz TOPSIS, Fuzzy AHS,.vb yöntemler örnek gösterilebilir (Eleren, 2006). Bunun yanında kuruluş yerinin belirlenmesinde paydaşlardan da yararlanılabilir. Planlanan işletmenin yeni kuruluş yeri paydaşları ilgilendirecek olmasından dolayı söz konusu grupların fikrinin alınması önem taşımaktadır. Son yıllarda paydaş teorisi üzerine bir çok çalışma yapılmıştır. Paydaş teorisine ilişkin 1995 yılına kadar yüzün üzerinde çalışma yapıldığı Donaldson ve Preston (1995:65) tarafından belirtilmiştir (Friedman, 2002: 1). Freeman'a göre paydaş işletmenin başarısından etkilenen ve/veya işletmenin başarısını etkileyen kişi veya gruplar (1984:46) olarak tanımlanmıştır. Paydaş olarak adlandırılan bu kişi ya da gruplar, hissedarları, çalışanları, tedarikçileri, müşterileri, yerel halkı, banka ve diğer kredi veren kuruluşları, hükümeti, farklı çıkar gruplarını ve gerçekte faaliyetleri ile işletmeyi etkileyen ve işletmenin faaliyetlerinden etkilenen tüm kesimleri içermektedir Fethiye Fethiye antik dönemde Likya-Karya sınırı içerisinde yer alan bir kıyı kentidir. Fethiye'nin Antik Çağlardaki adı Telmessos'dur. Kuruluşuna ilişkin kesin bir bilgi olmamakla birlikte kentin bilinen en eski yazılı belgelere göre M.Ö. V. yüzyıldan beri var olduğu tahminlenmektedir. Telmessos uzun süre Likya'dan ayrı bağımsız bir kent olarak varlığını sürdürmüştür. Kent sırasıyla Pers, Büyük İskender, Roma, Bergama Krallığı, Bizans, Menteşeoğulları ve Osmanlıların egemenliğinde kalmıştır (Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tanıtma Genel Müdürlüğü, 2014). Doğa güzellikleri ve zenginlikleri ile olduğu kadar da tarihi ve turistik önemiyle dikkati çeken Fethiye ilçesi; Anadolu nun Güneybatısında, Kuzey, batı, doğu boylamı çizgileri arasında, güneyde Eşen Çayı nın Akdeniz e döküldüğü Çayağzı; ve Kaş ilçesi, batıda Kapıdağ Yarımadası ve Dalaman İlçesi; doğuda Korkuteli, Elmalı, kuzeyinde Gölhisar ve Çameli İlçeleriyle çevrili olarak,akdeniz bölgesi ile Ege bölgesini ayıran hattın Akdeniz bölgesi içinde kalan tipik bir kıyı kentidir (Fethiye Kaymakamlığı, 2014). Yüzölçümü 2686,411 Km2 olup, önemli Akarsuları Kargı ve Eşen çayıdır. En yüksek dağları sırasıyla Babadağ, Akdağ, Mendos ve Girdev Dağları teşkil etmektedir. Önemli ovaları Eşen ve Fethiye ovalarıdır. İlçe hudutlarında birbirinden güzel çoğunluğu Denize dik olarak inen 180 koy-körfez bulunmaktadır. Kıyı uzunluğu 167 Km. olan İlçede 18 adet ada mevcut olup, bu adaların önemlileri Şövalye, Kızılada, Katrancı, Tersane, Domuz, Yassıca, Gemile, Ayanikola, Karacaören adalarıdır. Karakteristik Akdeniz ikliminin görüldüğü ilçede; Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer. İlçe yüzölçümünün %72 lik bölümü ormanlık ve makiliklerle alanlarla kaplıdır (Fethiye Kaymakamlığı, 2014). Adrese dayalı nüfus sonuçlarına göre 2013 yılındaki Fethiye ilçesinin toplam nüfusu kişidir. Fethiye nüfusunun (%49.61) kişisini kadın; (%50,39) unu erkek nüfus oluşturmaktadır (http://www.fethiye.gov.tr/default_b0.aspx?content=194). Fethiye körfezin doğusunda yer alan ilçe, Likya bölgesinin tarihi zenginliklerine yakın oluşu, alternatif turizm çeşitlerini sunması ve doğal güzellikleri ile Türkiye'nin gözde turizm 70 Paydaş Bakış Açısı ile Yeni Kuruluş Yeri Seçimi: Fethiye Sitesi Örneği merkezlerinden biri halindedir. Muğla iline 2013 yılında yabancı ziyaretçi, yerli ziyaretçi toplam turist girişi gerçekleşmiştir (Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2013). Fethiye'yi 2012 yılında yabancı, yerli turist; 2013 yılında yabancı, yerli turist; 2014 yılında yabancı, yerli turist ziyaret etmiştir (Fethiye Turizm Danışma Bürosu). Fethiye ekonomisi turizmin yanında büyük ölçüde tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. tarım alanı hektar olup bunun %40 ı ( Hektar) kuru tarım alanı, %60 si ise ( Hektar) sulanabilir tarım alanı niteliğini taşımaktadır (Fethiye Kaymakamlığı, 2014). Fethiye yüksek öğretim alanında gelişme göstermektedir. Fethiye İşletme Fakültesi, Fethiye Sağlık Yüksekokulu, Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermektedir. Fethiye İşletme Fakültesi nin 2011/2260 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı nın 24 Ekim 2011 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanması ile kuruluş süreci tamamlanmıştır. Fethiye İşletme Fakültesinde, İşletme, Turizm İşletmeciliği, Ekonomi ve Finans, Uluslararası Ticaret ve Lojistik ile Yönetim Bilişim Sistemleri bölümleri yer almaktadır (Fethiye İşletme Fakültesi, 2014) Fethiye Sitesinin Taşınması Organize Bölgeleri (OSB): Ağır ve entegre tesisler dışında kalan, çeşitli sektörel üretimleri uyumlu ve birbiriyle tamamlayıcı bir nitelikte olan küçük ve/veya orta sanayi ölçek ve boyutundaki imalat ünitelerinin, kapsamlı bir biçimde sınırları tayin edilmiş bir alanda, yerleşimi, altyapısı, gerekli sosyal ve teknik hizmetleri ve ortak yapıları ile organize edilmiş bölgeleridir. Burada önemli bir özellik, yerleşimin ortak amaca uygun olması, altyapının gereksinmelerin tamamını karşılaması, bina ve tesis açık alanları ile tesisatlarının belirli kriterlere göre standartlaşmasıdır. Keza istihdamın kentleşme olgusu ile birlikte sağlıklı ve gelişime açık olması, bölge ortak yapılarının tüm ihtiyaçları karşılaması istenmektedir (Bayülken ve Kütükoğlu, 2012: 1). Küçük Siteleri (KSS): Genellikle aynı üretim kolunda, çeşitli mal ve hizmet imalatına yönelik atölye ve küçük fabrika ünitelerine çeşitli olanaklar sağlayan, altyapı ve gerekli sosyal-teknik hizmetleri ortak, diğer bakışla, esnaf ve sanatkârların toplandığı dükkân şeklindeki sanayi çarşıları da çok küçük ölçekli sınaî altyapı organizasyonları olarak ele alınabilir. Ortak özellik, satış hacmi, istihdam yapısı ve üretim yelpazesi ile sınırlı, küçük ölçek ve boyutlu atölyeleri içermesidir (Bayülken ve Kütükoğlu, 2012: 1). 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu'na göre: ticari kazancı, daha çok beden gücüne dayanan, genellikle kendi başına çalışan ve tüccar sayılamayacak kimselere esnaf denilmektedir. 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu'nun 1. Maddesine göre: (Değişik:2/5/ KHK 62/1 md;aynen kabul: 14/2/ /1 md.) (http://www.tesk.org.tr/tr/5362/507.php) Esnaf ve sanat sahipleriyle bunların yanlarında çalışanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadıyla kurulan kamu kurumu niteliğinde tüzelkişiliğe sahip meslek kuruluşlarına Esnaf ve Sanatkarlar Odası denir. Söz konusu maddede yer alan Fethiye esnaf ve sanatkarların mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak ifadesini Fethiye bölgesinde daha etkin hale getirebilmek amacıyla Sitesinin Taşınması na ilişkin bu araştırma yapılmaktadır. sitesinin taşınılmasına ilişkin yerler a)sarıkız Mevkii, b)motokros etkinliğinin yapıldığı yer, c)yakacık-zorlar Sınırı olarak belirlenmiştir. E Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal 2015, Volume: METODOLOJİ 2.1. Araştırmanın Amacı Bu araştırmanın amacı Fethiye'de yer alan sanayi sitesi mensuplarının, mevcut sanayi sitesi civarında yer alan esnaf, Fethiye'de yer alan esnaf ve sanatkarlar ile yerel halkın sanayi sitesinin taşınmasına ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırmanın alt amaçları aşağıdaki gibi sıralanmaktadır; a) Fethiye Sitesinde faaliyet gösteren esnaf profilinin belirlenmesi, b) Karaçulha Sitesinde faaliyet gösteren esnaf profilinin belirlenmesi, c) sitesi taşınmalı mı? sorusuna ilişkin görüşlerin ortaya çıkarılması, d) İkinci bir sanayi sitesi kurulmalı mı? sorusuna ilişkin görüşlerin ortaya çıkarılması, e) sitesi kuruluş yerine ilişkin görüşlerin belirlenmesidir Araştırmanın Kapsamı ve Hipotezleri Araştırma Fethiye'de yer alan sanayi sitesi mensuplarını, mevcut sanayi sitesi civarında yer alan esnaf, Fethiye'de yer alan esnaf ve sanatkarlar ile yerel halkı kapsamaktadır. Araştırmanın Hipotezleri H1: Araştırmaya katılanların, sanayi sitesinin taşınacağı yere ilişkin görüşleri cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermektedir H2: Araştırmaya katılanların, sanayi sitesinin taşınacağı yere ilişkin görüşleri mülkiyet durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. H3: Araştırmaya katılanların, sanayi sitesinin taşınacağı yere ilişkin görüşleri taşınma kararlarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. H4: Araştırmaya katılanların, sanayi sitesinin taşınacağı yere ilişkin görüşleri ikinci bir sanayi bölgesi açılmasına ilişkin görüşlerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. H5: sitesi kurulumuna ilişkin görüş, eğitim düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. H6: sitesi kurulumuna ilişkin görüş, yaş aralığına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir Örneklem Seçimi Araştırmanın evrenini, Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar odasına kayıtlı esnaflar ve Fethiye'de yaşayan halk oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Esnafının faaliyet gösterdiği Fethiye Sitesi ve Karaçulha Sitesinde yer alan sanayi esnafı; Fethiye sanayi sitesi ve alışveriş merkezi civarında faaliyet gösteren esnaf ile Fethiye merkezde ve alışveriş merkezi civarında yer alan vatandaşlar oluşturmaktadır. Karaçulha bölgesinde odasına kayıtlı çeşitli faaliyet alanlarında toplam 273 esnaf bulunmaktadır. Karaçulha Sitesinde motor tamir, traktör tamir, oto kaporta ve boya, oto elektrikçisi, mobilet ve bisiklet tamircisi, oto yedek parça satıcısı vb. faaliyetlerde bulunan ve sanayi bölgesi taşınması durumunda mekan değişikliği yapacak toplam 34 işletme Karaçulha Sitesinde yer almaktadır. Fethiye Taşyaka Mahallesi sınırları içerisinde yer alan toplam 569 esnaf bulunmaktadır. Fethiye Sitesinde ise oto tamircisi, oto döşeme, oto kaporta ve boya, motor tamircisi, oto yedek parça satıcısı, oto makasçı, oto egzoz tamiratçısı, oto gaz dönüşüm servisi, oto cam esnafı, lastikçi, rot balans ayar işi yapan esnaf, bobinaj tamiratı, balatacı tornacı, demir doğramacı, mermerci, marangoz, mobilya imalatçısı, hırdavatçı, PVC plastik doğrama vb. iş kolları faaliyet göstermektedir. Araştırmada veri toplamak için anket tekniği kullanılmıştır. Veri toplamak amacıyla oluşturulan anketin ön testi yapılarak kullanılabilirliği ortaya çıkarılmıştır. Ankette yer alan 11 sorunun 7'si seçmelik, 2'si boşluk doldurmalı ve 2'si açık uçlu sorulardan oluşmaktadır. Anket uygulaması Ekim tarihleri arasında anketörler (7 anketör) aracılığı ile 72 Paydaş Bakış Açısı ile Yeni Kuruluş Yeri Seçimi: Fethiye Sitesi Örneği gerçekleştirilmiştir. Yüz yüze uygulanan anket sonucunda kullanılabilir 338 ankete ulaşılmıştır. SPSS istatistik analiz paket programı aracılığı ile verilerin frekans analizi ve farklılık testleri yapılmıştır Araştırmanın Bulguları Verilerin analizinde frekans, t testi ve farklılık analizleri kullanılmıştır. Tablo 1. Anket Uygulanan Örneklemin Dağılımı Anket Uygulanan Yerler Sayı (f) Yüzde (%) Fethiye Sitesi ,0 Karaçulha Sitesi 34 10,1 Fethiye Merkezde Yer Alan Esnaflar 32 9,5 Alış Veriş Merkezi (AVM) Civarı Esnafı 44 13,0 ve AVM Civarı Vatandaş 45 13,3 Merkezde Bulunan Vatandaş 75 22, ,0 Tablo 1'de anket uygulama yerlerinin dağılımı bulunmaktadır. Fethiye Sitesi'nden 108 esnaf (%32); Fethiye Merkez'de bulunan 75 vatandaş (%22,2); ve AVM Civarında bulunan 45 (%13,3) Vatandaş; AVM civarında bulunan 44 esnaf (%13); Karaçulha Sitesinden 34 sanayi esnafı (%10,1); Fethiye merkezde yer alan 32 esnaf (%9,5) ankete katılan katılımcıları oluşturmaktadır. Tablo 2: Araştırmaya Katılanlara İlişkin Demografik Bilgiler Frekans Yüzde (f) (%) Cinsiyet Kadın Erkek Yaş 20 ve altı ve üzeri , Eğitim Durumu İlkokul Ortaokul Lise Önlisans Lisans Lisansüstü Frekans (f) Yüzde (%) 34,4 23,5 27,9 6,2 7,7 0,3 100,0 Tablo 2'de ankete katılanların cinsiyet dağılıma ilişkin bilgiler yer almaktadır.ankete katılanların 289'unu erkek, 43'ünü ise kadın denekler oluşturmaktadır. Erkekler dağılımın %87'sini oluştururken kadınlar %13'ünü oluşturmaktadır. Tablo 2'de ankete katılanların yaş dağılımına ilişkin bilgiler yer almaktadır. Ankete katılanların 106'sı (%31,6) yaş aralığında; 95'i (%28,4) yaş aralığında; 65'i (%19,4) yaş aralığında; 34'ü (%10,1) yaş aralığında; 18'i (%5,4) 61 ve üzeri yaş aralığında; 17'si (%5,1) ise 20 ve altı yaş aralığında yer almaktadır. E Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal 2015, Volume:4 73 Tablo 3: Araştırmaya katılanların Faaliyet Durumları ve Taşınma Görüşlerine İlişkin Bilgiler Faaliyet Süresi 1-10 yıl yıl yıl yıl yıl yıl İşletmede çalışan kişi sayısı Frekans (f) Yüzde (%) 39,4 37,5 20,6 1,4 0, ,7 11,57 0,4 3, İş yeri mülkiyet durumu Mülk Sahibi Kiracı Sitesi Taşınmalı mı?
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks