Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 27/20

Category:

Sales

Publish on:

Views: 6 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Číslo materiálu: Název materiálu: Čárka ve větě jednoduché Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Zpracoval: Mgr. Jana Jourová ČÁRKA VE VĚTĚ JEDNODUCHÉ Zopakuj si, kam nepatří čárka: Přívlastek postupně
Transcript
Číslo materiálu: Název materiálu: Čárka ve větě jednoduché Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Zpracoval: Mgr. Jana Jourová ČÁRKA VE VĚTĚ JEDNODUCHÉ Zopakuj si, kam nepatří čárka: Přívlastek postupně se rozvíjející Přívlastek těsný Citoslovce jako součást věty (je větným členem) 1. NĚKOLIKANÁSOBNÝ VĚTNÝ ČLEN - označ a urči ve větách několikanásobné větné členy, doplň čárky, urči druh poměru Brzy ráno potkal Evu Pavlu a Radku. Pracujte rychle ale s rozvahou! Vyberu si buď bílé nebo růžové šaty. Tabuli dnes smaže nejen Petr ale i Pavel. 2. OSLOVENÍ - označ ve větách, doplň čárky To jsem rád vážení hosté že jste přijali moje pozvání. Víš Evo o dnešním testu? 3. SAMOSTATNÝ VĚTNÝ ČLEN - označ ve větách, doplň čárky Dobrá snídaně ta je základem úspěšného dne. Matematika to je moje noční můra. 4. PŘÍSTAVEK - označ ve větách, doplň čárky Praha naše hlavní město je cílem mnoha turistů. Pan Novák náš soused oslavil šedesátiny. 5. VSUVKA - označ ve větách, doplň čárky Včera mám takový dojem jsme neměli trénink. Dnes myslím bude pršet. 6. PŘÍVLASTEK VOLNÝ - označ ve větách, doplň čárky Náš pes unavený po dlouhé vycházce usnul hned po příchodu domů. Domácnosti pečlivě poklizené a vyzdobené na vánoční svátky voněly vanilkovými rohlíčky a smaženým kaprem. 7. CITOSLOVCE (POSTAVENÉ MIMO VĚTU) - označ ve větách, doplň čárky, kde je potřeba. Jé to je ale překvapení! Holčička bác sebou na zem. Kočka mňau na Elišku. Au nemůžeš dávat pozor? 8. Doplň/nedoplň čárky a zdůvodni Kuřecí řízky připravené v pravém boxu mají prošlou záruční dobu. Fyzika to je ale výzva k překonání sebe sama! Posaďte se moji milí žáci na svá místa v lavicích. Zítra si přineste sešity učebnice a daltonskou složku. Dnes v noci mám takový dojem uhodí silné mrazy. Hej nemůžeš dávat pozor? Vrabci frnk na střechu. Věnce se čtyřmi svíčkami symboly adventu zdobí naše domovy. Malá šedá myš vklouzla nepozorovaně pod neustlanou postel. Malí školáci celí bílí od prvního sněhu čekali na svůj autobus. Slyšela jsi mami o mém velkém úspěchu? Naše babička ta peče nejlepší koláčky z celé vesnice. Na Vánoce budeme péct perníčky kokosky ale i dortíčky. Květiny trhané v noci před svátkem sv. Jana Křtitele mají divotvornou moc. Haló je tu někdo? Vánoční kapři namačkaní ve velikých kádích čekali odevzdaně na svůj štědrovečerní osud. Pes hop do kufru auta. Karlův most významná pražská dominanta byl nedávno opraven. První noční hlídku na skautském táboře vystrašilo neznámé zvíře. Za několik dní což mě nenechává klidným budou přijímací zkoušky. ČÁRKA VE VĚTĚ JEDNODUCHÉ KONTROLNÍ LIST 1. Brzy ráno potkal Evu, Pavlu a Radku. předmět, poměr slučovací Pracujte rychle, ale s rozvahou! odporovací Vyberu si buď bílé, nebo růžové šaty. příslovečné určení způsobu, poměr přívlastek, poměr vylučovací Tabuli dnes smaže nejen Petr, ale i Pavel. podmět, poměr stupňovací 2. To jsem rád, vážení hosté, že jste přijali moje pozvání. Víš, Evo, o dnešním testu? 3. Dobrá snídaně, ta je základem úspěšného dne. Matematika, to je moje noční můra. 4. Praha, naše hlavní město, je cílem mnoha turistů. Pan Novák, náš soused, oslavil šedesátiny. 5. Včera, mám takový dojem, jsme neměli trénink. Dnes myslím bude pršet. Dnes, myslím, bude pršet. 6. Náš pes, unavený po dlouhé vycházce, usnul hned po příchodu domů. Domácnosti, pečlivě poklizené a vyzdobené na vánoční svátky, voněly vanilkovými rohlíčky a smaženým kaprem. 7. Jé, to je ale překvapení! Holčička bác sebou na zem. Kočka mňau na Elišku. Au, nemůžeš dávat pozor? 8. Kuřecí řízky připravené v pravém boxu mají prošlou záruční dobu.přívlastek těsný Fyzika, to je ale výzva k překonání sebe sama! Posaďte se, moji milí žáci, na svá místa v lavicích. Zítra si přineste sešity, učebnice a daltonskou složku. samostatný větný člen oslovení několikanásobný větný člen Dnes v noci, mám takový dojem, uhodí silné mrazy. vsuvka Hej, nemůžeš dávat pozor? citoslovce Vrabci frnk na střechu. citoslovce je součástí věty (přísudek) Věnce se čtyřmi svíčkami, symboly adventu, zdobí naše domovy. přístavek Malá šedá myš vklouzla nepozorovaně pod neustlanou postel. rozvíjející přívlastek postupně se Malí školáci, celí bílí od prvního sněhu, čekali na svůj autobus. přívlastek volný Slyšela jsi, mami, o mém velkém úspěchu? Naše babička, ta peče nejlepší koláčky z celé vesnice. oslovení samostatný větný člen větný člen Na Vánoce budeme péct perníčky, kokosky, ale i dortíčky. několikanásobný Květiny trhané v noci před svátkem sv. Jana Křtitele mají divotvornou moc. přívlastek těsný Haló, je tu někdo? citoslovce Vánoční kapři, namačkaní ve velikých kádích, čekali odevzdaně na svůj štědrovečerní osud. Pes hop do kufru auta. přívlastek volný citoslovce je součástí věty (přísudek) Karlův most, významná pražská dominanta, byl nedávno opraven. První noční hlídku na skautském táboře vystrašilo neznámé zvíře. rozvíjející přívlastek přístavek postupně se Za několik dní, což mě nenechává klidným, budou přijímací zkoušky. vsuvka
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks