Please download to get full document.

View again

of 66
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

Category:

Recipes/Menus

Publish on:

Views: 17 | Pages: 66

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Trespa International B.V. en Facilities Wetering B.V. 1 april 2010 t/m 31 maart /66 Artikel Bladzijde A. Arbeidsvoorwaarden... 4 Artikel 1 Definities...4 Artikel 2
Transcript
COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Trespa International B.V. en Facilities Wetering B.V. 1 april 2010 t/m 31 maart /66 Artikel Bladzijde A. Arbeidsvoorwaarden... 4 Artikel 1 Definities...4 Artikel 2 Algemene verplichtingen van de werknemer...5 Artikel 3 Vakbondswerkzaamheden en vakbondscontributie betaling...6 Artikel 4 Aanname en ontslag...7 Artikel 5 Dienstrooster en arbeidsduur...9 Artikel 6 Functiegroepen en salarisschalen Artikel 7 Toepassing van salarisschalen Artikel 8 Bijzondere beloningen Artikel 9 Zon- en feestdagen Artikel 10 Extra vrije dagen voor medewerkers in de dag-, twee- en drieploegendienst Artikel 11 Verzuim met behoud van salaris Artikel 12 Vakantie Artikel 13 Vakantietoeslag Artikel 14 Uitkering 13e maandsalaris Artikel 15 Winstdelingsregeling Artikel 16 Bijstand werknemers Artikel 17 Seksuele intimidatie, agressie en geweld Artikel 18 Verzekering tegen ziektekosten Artikel 19 Uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid Artikel 20 Vorming en opleiding Artikel 21 Faciliteiten voor oudere werknemers (geldig tot en met 31 december 2010) Artikel 22 Spaarregeling Artikel 23 Pensioenregeling Artikel 24 Uitkering bij overlijden Artikel 25 Ouderschapsverlof Artikel 26 Persoonlijk budget (geldig vanaf 1 januari 2011) Bijlage A.I Functielijst Bijlage A.II Salarisschalen Bijlage A.III Verlofspaarregeling Bijlage A.IV Teksten van de in de CAO genoemde wetsartikelen uit het Burgerlijk Wetboek B. Afspraken tussen partijen Artikel 1 Algemene verplichtingen van de werkgever; werkgeversbijdrage Artikel 2 Algemene verplichtingen van de vakverenigingen Artikel 3 Kwaliteit van de arbeid Artikel 4 Bescherming werknemers Artikel 5 Tussentijdse wijzigingen Artikel 6 Behoud en verbetering werkgelegenheid Artikel 7 Contractsduur en opzegging Bijlage B.I Bondswerk binnen het bedrijf Bijlage B.II Werkgelegenheidsbeleid Bijlage B.III Milieuzaken Bijlage B.IV Protocol Trefwoordenlijst /66 Collectieve Arbeidsovereenkomst Tussen Trespa International B.V. en Facilities Wetering B.V. te Weert als partijen ter ene zijde en FNV Bondgenoten te Utrecht, als partij ter andere zijde zijn voor de periode van 1 april 2010 tot en met 31 maart 2012 de volgende Collectieve Arbeidsovereenkomst overeengekomen. Daar waar in de tekst Trespa staat wordt bedoeld: Trespa International B.V. en Facilities Wetering B.V CAO-partijen en de AWVN Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook en evenmin worden opgeslagen in een databank met als doel een terugzoekmogelijkheid te verschaffen aan derden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van partijen bij deze CAO alsmede van de Algemene Werkgeversvereniging VNO-NCW (AWVN) te Haarlem. 3/66 A. Arbeidsvoorwaarden Artikel 1 Definities A. werkgever: de partij ter ene zijde; B. vakverenigingen: elk der partijen ter andere zijde; C. werknemer: elke mannelijke en vrouwelijke werknemer in loondienst van de werkgever, waarvan de functie is resp. wordt opgenomen in de desbetreffende bijlage I van deel A van deze Collectieve Arbeidsovereenkomst en op TrespaView. Indien de bedongen arbeidsduur op grond van de individuele arbeidsovereenkomst minder bedraagt dan de arbeidsduur van de voltijd werknemer, zijn de bepalingen van deze CAO naar rato van de individuele arbeidsduur van toepassing, tenzij bij de desbetreffende artikelen anders is vermeld; D. maand: een kalendermaand; E. week: een periode van 7 etmalen te beginnen volgens de in artikel 5 vermelde dienstroosters; F. dienstrooster: een arbeidsregeling welke aangeeft op welke tijdstippen de werknemer normaliter zijn werkzaamheden aanvangt, beëindigt en eventueel onderbreekt; G. maandsalaris: het salarisbedrag als bedoeld in de desbetreffende bijlage II van deel A van deze Collectieve Arbeidsovereenkomst. Het meest actuele salarisoverzicht is terug te vinden op TrespaView; H. maandinkomen: het maandsalaris vermeerderd met een eventuele bijzondere beloning als bedoeld in lid 8.2 en met een eventuele toeslag als bedoeld in lid 7.4.3; I. ondernemingsraad: Ondernemingsraad als bedoeld in de Wet op de Ondernemingsraden; J. partner: 1. de persoon die gehuwd is met een (gewezen) werknemer; 2. de persoon die een geregistreerd partnerschap / samenlevingsovereenkomst is aangegaan met een (gewezen) werknemer; 3. de ongehuwde persoon die geen bloed- of aanverwant in de rechte lijn van de werknemer is, waarmee de werknemer een gezamenlijke huishouding heeft gevoerd en nog voert. Waarbij: Gezamenlijke huishouding: de gezamenlijke huishouding moet blijken uit een samenlevingsovereenkomst. Deze dient aan de volgende eisen te voldoen: de samenlevingsovereenkomst dient voor een notaris verleden te zijn en het volgende dient vermeld te zijn: a. de naam, de geboortedatum en de burgerlijke staat van de werknemer en zijn partner b. de aanvangsdatum van de gezamenlijke huishouding (eventueel met vermelding van het adres); c. enige vermogensrechtelijke bepalingen (bijvoorbeeld een regeling met betrekking tot de verdeling van de kosten van de huishouding). Indien de deelnemer om privacy redenen geen inzicht wenst te geven in de samenlevingsovereenkomst, dan dient de deelnemer de notaris te verzoeken om, naast de samenlevingsovereenkomst, een verklaring op te stellen, waarin de gegevens onder a tot en met c zijn vermeld en waarin staat dat in de samenlevingsovereenkomst enige vermogensrechtelijke bepalingen zijn opgenomen. Geregistreerd partnerschap: 1. een partnerschap dat voldoet aan de eisen die gesteld zijn in de begripsomschrijving partner ; 2. een partnerschap dat voldoet aan de eisen die geteld zijn in de begripsomschrijving gezamenlijke huishouding. K. werkweek: periode van 7 achtereenvolgende kalenderdagen, waarin per rooster (dagdienst, 5-, 3- en 2-ploegendienst) formeel het gemiddeld aantal uren en werkdagen is vastgesteld. 4/66 Artikel 2 Algemene verplichtingen van de werknemer 2.1 De werknemer is gehouden de belangen van het bedrijf van de werkgever als een goed werknemer te behartigen, ook indien geen uitdrukkelijke opdracht daartoe gegeven is. 2.2 De werknemer is gehouden alle hem door of namens de werkgever opgedragen werkzaamheden, voor zover deze redelijkerwijze van hem kunnen worden verlangd, uit te voeren en daarbij alle verstrekte aanwijzingen en voorschriften in acht te nemen. 2.3 De werknemer is gehouden voor wat zijn dienst- en schafttijd betreft de bepalingen van het voor hem geldende rooster in acht te nemen. In artikel 5 wordt hierop verder ingegaan. 2.4 De werknemer is gehouden ook buiten de in zijn rooster aangegeven uren arbeid te verrichten, voor zover de werkgever de desbetreffende wettelijke voorschriften en bepalingen van deze Collectieve Arbeidsovereenkomst in acht heeft genomen. Informatie over de Arbeidstijdenwet is terug te vinden op TrespaView. 2.5 De werknemer is medeverantwoordelijk voor veiligheid,, hygiëne, orde en zedelijkheid in het bedrijf van de werkgever en gehouden tot naleving van de desbetreffende aanwijzingen en voorschriften door of namens de werkgever gegeven. 2.6 De werknemer is gehouden zich te gedragen naar de in het bedrijf van de werkgever geldende bedrijfsvoorschriften. Deze zijn te vinden in de Personeelsgids onder F Reglementen. De personeelsgids is tevens terug te vinden op TrespaView. 2.7 Er is een verbod tot het verrichten van nevenwerkzaamheden, hetzij in loondienst bij anderen, hetzij als zelfstandige nevenwerkzaamheden, tenzij de werkgever hiermee uitdrukkelijk (schriftelijk) instemt. De werknemer die arbeidsongeschikt wordt ten gevolge van de hier bedoelde werkzaamheden, verliest elke aanspraak op een bovenwettelijke uitkering c.q. aanvulling als bedoeld in artikel 19. De werkgever is bevoegd een medewerker die dit verbod overtreedt, gedurende twee dagen zonder behoud van salaris te schorsen en in geval van herhaling op staande voet te ontslaan. Bovenstaande betekent dat medewerker bij voornemens tot nevenwerkzaamheden, hetzij in loondienst bij anderen, hetzij als zelfstandige nevenwerkzaamheden, vooraf schriftelijke toestemming vraagt aan werkgever. 2.8 De werknemer is gehouden tot geheimhouding ten aanzien van alles wat hem ten gevolge van zijn dienstbetrekking bekend wordt, zoals b.v. omtrent de inrichting van het bedrijf, de grondstoffen, de bewerking daarvan en de producten. Deze verplichting geldt ook na de beëindiging van de dienstbetrekking. 2.9 De werknemer is gehouden, wanneer de werkgever zulks noodzakelijk acht voor de uitoefening van de functie, zich te laten keuren door een arts van de Arbo-dienst. De werknemer heeft het recht door deze arts op de hoogte te worden gesteld van zijn gezondheidstoestand, resp. kan van deze arts verlangen dat zijn huisarts over het resultaat van deze keuring wordt geïnformeerd. 5/66 Een aanstellingskeuring is alleen dan toegestaan, wanneer het vervullen van de functie bijzondere eisen stelt aan de medische geschiktheid. Denk hierbij vooral aan bijzondere veiligheids- of gezondheidsrisico s die het werk met zich meebrengt voor de medewerker zelf of voor anderen De werknemer is gehouden een individuele arbeidsovereenkomst te tekenen waarbij van toepassing worden verklaard deze Collectieve Arbeidsovereenkomst, de bedrijfsvoorschriften alsmede de pensioenovereenkomst waarin is vastgelegd hetgeen is overeengekomen ten aanzien van pensioen. Deze pensioenovereenkomst is vastgelegd in het pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Trespa, dat als bijlage is toegevoegd aan deze collectieve arbeidsovereenkomst. Artikel 3 Vakbondswerkzaamheden en vakbondscontributie betaling Fiscaal vriendelijk betalen van de vakbondscontributie: Trespa zal voor vakbondsleden eenmaal per jaar in de betreffende CAO-periode een fiscale verrekening nastreven van hun vakbondscontributie. Vakbondsleden tonen hiertoe het betalingsbewijs van hun jaarcontributie. De fiscale verrekening wordt toegepast op het salaris van de maand november of kan in de maand november verrekend worden met nog openstaande verlofdagen. 3.1 Indien de werknemer als officieel afgevaardigde voor een statutaire landelijke of districtsvergadering van één van de vakverenigingen is aangewezen, zal de werkgever hem op verzoek van het hoofdbestuur van deze vakvereniging en met inachtneming van de bepalingen van dit artikel verzuim met behoud van salaris toekennen, indien en voor zover de bedrijfsomstandigheden de afwezigheid naar zijn oordeel toelaten. 3.2 Indien een werknemer een door de vakverenigingen georganiseerde vormings- of scholingsbijeenkomst wenst bij te wonen, zal de werkgever, indien de bedrijfsomstandigheden dat verzuim naar zijn oordeel toelaten, op een daartoe strekkend verzoek van het hoofdbestuur van die vakverenigingen overwegen en met die vakverenigingen overleggen of en in hoeverre verzuim kan worden toegekend. Indien het verzuim wordt toegekend, zal het salaris over de toegekende dagen worden doorbetaald. 3.3 Voorts wordt, indien en voor zover de bedrijfsomstandigheden de afwezigheid naar het oordeel van de werkgever toelaten, buitengewoon verlof verleend aan de werknemer die als kaderlid aanwezig is bij CAO-onderhandelingen en daarmee samenhangende besprekingen. Het gaat in dit geval om verlof met behoud van loon. 3.4 Het periodiek overleg tussen vakverenigingen enerzijds en werkgever anderzijds kan worden bijgewoond door één kaderlid van iedere vakvereniging. 3.5 Het verlof met behoud van salaris zoals bedoeld in de leden 3.1 tot en met 3.4 wordt gegeven gedurende de vergader- c.q. cursustijd alsmede gedurende de eventueel voorafgaande/volgende nachtdienst of volgende middagdienst. 6/66 3.6 De vakverenigingen zullen er vanuit hun eigen verantwoordelijkheid naar streven om een concentratie aan de onder de leden 3.1 tot en met 3.4 genoemde vormen van verlof bij één of enkele personen te vermijden. 3.7 Rechten en plichten van partijen, alsmede van werknemers, die lid zijn van de vakvereniging, zijn geregeld in een protocol handelend over het bondswerk binnen het bedrijf. Dit protocol is als bijlage I van deel B toegevoegd aan deze Collectieve Arbeidsovereenkomst. Artikel 4 Aanname en ontslag 4.1 Bij het aangaan van een dienstbetrekking geldt wederzijds een schriftelijk vast te leggen proeftijd met een tijdsduur van 2 maanden, tenzij in de individuele arbeidsovereenkomst met de werknemer een andere regeling wordt getroffen. In afwijking van de CAO kan enkel een kortere of geen proeftijd overeengekomen worden. 4.2 In afwijking van het bepaalde in artikel 7:668a lid 2 van het Burgerlijk Wetboek geldt ten aanzien van de periodes waarin een medewerker, voorafgaande aan zijn indiensttreding bij de werkgever, als uitzendkracht bij de werkgever heeft gewerkt, dat deze als één arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt aangemerkt, indien en voor zover die periode uitsluitend onderbroken is als gevolg van arbeidsongeschiktheid van de uitzendkracht en een daarmee samenhangende beëindiging van de arbeidsovereenkomst met het uitzendbureau, met dien verstande dat de tijdstermijn van artikel 668a van het Burgerlijk Wetboek (zijnde 3 jaar) niet overschreden wordt c.q. doortelt. 4.3 Onverminderd het hiervoor bepaalde, wordt de dienstbetrekking aangegaan: a. hetzij voor onbepaalde tijd; b. hetzij voor een bepaalde tijdsduur; c. hetzij voor het verrichten van een bepaald karwei; d. hetzij voor het verrichten van werkzaamheden van tijdelijke aard. In de individuele arbeidsovereenkomst wordt vermeld welke dienstbetrekking van toepassing is. Indien deze vermelding ontbreekt, wordt de dienstbetrekking geacht voor onbepaalde tijd te zijn aangegaan. 4.4 Het dienstverband eindigt wederzijds en onmiddellijk in geval van ontslag op staande voet wegens een dringende reden (bijvoorbeeld: verduistering, diefstal, mishandeling, etc.: terug te vinden in 7:678 en 7:679 van het Burgerlijk Wetboek), en bij het eindigen van het contract tijdens of bij het einde van de proeftijd als bedoeld in lid 4.1. In overige gevallen neemt de dienstbetrekking een einde: Voor werknemers voor onbepaalde tijd in dienst: Opzegging geschiedt tegen het einde van de maand, tenzij bij schriftelijke overeenkomst daarvoor een andere dag is aangewezen. De door de werkgever in acht te nemen termijn van opzegging bedraagt bij een dienstbetrekking die op de dag van opzegging: a. korter dan vijf jaar heeft geduurd: één maand; b. vijf jaar of langer, maar korter dan tien jaar: twee maanden; 7/66 c. tien jaar of langer, maar korter dan vijftien jaar: drie maanden; d. vijftien jaar of langer: vier maanden. Wanneer er een ontslagvergunning is verkregen, mag de opzegtermijn van de werkgever met een maand worden verkort. Bovenstaande met dien verstande dat de opzegging alleen tegen het einde van de maand kan geschieden De door de werknemer in acht te nemen termijn van opzegging bedraagt één maand. Bij een dienstverband van vijftien jaar of langer bedraagt de in acht te nemen opzegtermijn voor werknemer twee maanden. Opzegging geschiedt tegen het einde van de maand Zonder opzegging bij het bereiken van de voor de werknemer ingevolge de in de onderneming van de werkgever geldende pensioenregeling vastgestelde pensioendatum. Voor werknemers voor een bepaalde tijdsduur in dienst: Op de laatste dag van het tijdvak, genoemd in de individuele arbeidsovereenkomst, dan wel op het tijdstip, bepaald op grond van artikel 7:668 1e lid van het Burgerlijk Wetboek. Indien een voor bepaalde tijd aangegane dienstbetrekking is voortgezet, zal de werkgever aan de werknemer, één maand voordat deze dienstbetrekking van rechtswege eindigt, hiervan schriftelijk mededeling doen. Voor werknemers in dienst voor het verrichten van een bepaald karwei: Bij het einde van het karwei waarvoor de werknemer is aangenomen. Voor werknemers in dienst voor het verrichten van werkzaamheden van tijdelijke aard: Door opzegging door de werkgever of werknemer met een termijn van een dag tegen elke dag der maand, met dien verstande dat deze termijn na twee maanden dienstverband een week tegen elke dag der maand bedraagt. 4.5 Het bepaalde artikel 7:670 eerste lid van het Burgerlijk Wetboek (opzeggingsverbod tijdens arbeidsongeschiktheid) is voor werknemers als bedoeld in lid 4.3, sub b, c en d van dit artikel niet van toepassing. 4.6 In geval de werkgever tot het weer aannemen van personeel overgaat, zal door hem als regel voorrang worden gegeven aan die sollicitanten die het langste dienstverband bij de werkgever hadden, terwijl niet meer dan één jaar is verlopen sedert hun ontslag en het bedrijfsbelang zich tegen hun aanstelling niet verzet. 4.7 Aan de werknemer, die voor een periode van maximaal twee jaren aansluitend aan de geboorte, ontslag neemt voor de verzorging van zijn kind, zal - indien het bedrijfsbelang zich daar niet tegen verzet - na deze periode een functie worden aangeboden, zo mogelijk gelijkwaardig. De werknemer dient op het moment van ontslag de wens tot terugkeer uit te spreken. De werknemer moet tevens bereid zijn gedurende de periode van afwezigheid een door de werkgever vast te stellen opleiding te volgen teneinde de noodzakelijke kennis op peil te houden. Indien de werknemer het dienstverband niet wenst te vernieuwen, dient hij 50% van de opleidingskosten te vergoeden. 8/66 Artikel 5 Dienstrooster en arbeidsduur 5.1 Iedere werknemer werkt volgens één van de volgende dienstroosters: Een dagdienstrooster dat een tijdvak van 1 week omvat en een normale arbeidsduur aangeeft van 40 uur per week. Een dag in een dagdienstrooster omvat een periode van 24 aaneengesloten uren aanvangende om uur Een tweeploegendienstrooster dat een tijdvak van 2 aaneengesloten weken omvat en een normale arbeidsduur aangeeft van gemiddeld 40 uur per week Een drieploegendienstrooster dat een tijdvak van 3 aaneengesloten weken omvat en een normale arbeidsduur aangeeft van gemiddeld 40 uur per week Een vijfploegendienstrooster dat een normale arbeidsduur aangeeft van gemiddeld 33,6 uur per week. Daarbij kunnen per werknemer maximaal 6 extra (oproep)diensten verplicht worden ingeroosterd in de periode van juni tot en met september. De extra uren c.q. extra diensten bedoeld in dit artikel, worden beloond volgens lid 8.4. De werknemer in vijfploegendienst kan per kalenderjaar maximaal 3 roosterdiensten vrijaf opnemen tegen inlevering van 5% van het maandinkomen per opgenomen roosterdienst, te verrekenen met de uit te betalen feestdagentoeslag. 5.2 Incidentele afwijkingen van de normale dagelijkse arbeidsduur van een half uur of minder worden geacht deel uit te maken van de in de leden tot en met bedoelde weken In dagdienst wordt normaliter gewerkt op de eerste vijf werkdagen van de week tussen uur en uur. Voor dagdienst geldt dat pauzetijd (30 minuten) in eigen tijd is In tweeploegendienst wordt op de eerste 5 resp. 6 werkdagen van de week gewerkt, waarbij de werknemers periodiek van dienst wisselen en één der diensten resp. een ochtenddienst en een middagdienst is. Voor tweeploegendienst geldt dat pauzetijd (30 minuten) in werktijd is In drieploegendienst wordt op de eerste 5 resp. 6 werkdagen van de week gewerkt, waarbij de werknemers periodiek van dienst wisselen en één der diensten resp. een ochtenddienst, een middagdienst en een nachtdienst is. De werktijd voor werknemers in de drieploegendienst wordt vastgesteld op zodanige wijze dat tussen het einde en het begin van de wekelijkse werktijd een ononderbroken rustpauze van tenminste 36 uur wordt vastgesteld. Voor drieploegendienst geldt dat pauzetijd (30 minuten) in werktijd is. 9/66 5.3.4 In vijfploegendienst wordt op alle dagen van de week gewerkt, waarbij de werknemers beurtelings in een ochtenddienst, middagdienst en nachtdienst zijn ingedeeld, afgewisseld door roostervrije dagen. Voor het vaststellen van het dienstrooster en de arbeidsduur van de extra diensten als bedoeld in artikel zal van de Arbeidstijdenwet van toepassing zijn. Zie TrespaView voor meer informatie. Voor vijfploegendienst geldt dat pauzetijd (30 minuten) in werktijd is. 5.4 Iedere werknemer ontvangt van de werk
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks