Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Concept LOKAAL INKOOPPLAN JEUGDHULP GEMEENTE MIDDEN-DELFLAND PDF

Category:

Journals

Publish on:

Views: 14 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Concept LOKAAL INKOOPPLAN JEUGDHULP GEMEENTE MIDDEN-DELFLAND juni 2016 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Leeswijzer Terugblik Consequenties voor inkoop Relatie
Transcript
Concept LOKAAL INKOOPPLAN JEUGDHULP GEMEENTE MIDDEN-DELFLAND juni 2016 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Leeswijzer Terugblik Consequenties voor inkoop Relatie lokaal inkoopkader t.o.v. Regionaal inkoopkader Lokale inrichting jeugdstelsel Nieuw beleid Overzicht inkoopprogramma Preventieve ondersteuning Ambulante jeugdhulp Specialistisch/infrastructureel (Verblijf + Behandeling Wonen en begeleiding (Logeer- en gezinshuizen en begeleid wonen) Top specialistisch (bovenregionaal, landelijk) PGB s Financiële kaders Risicoparagraaf Bijlage 1: Factsheet Inkoopprogramma 1. INLEIDING De inkoop van de Jeugdhulp voor de regio Haaglanden is gebaseerd op de afspraken die zijn vastgelegd in het Regionaal Transitie Arrangement Jeugd Haaglanden (RTA) en het Regionaal Inkoopkader Jeugdhulp Haaglanden In het RTA is beschreven hoe de Haaglanden gemeenten omgaan met de continuïteit van zorg, taakstellingen, frictiekosten en innovatie. Het Regionale Inkoopkader Jeugdhulp dat in mei/juni 2015 door de gemeenteraden in de regio Haaglanden is vastgesteld, is een nadere concretisering van deze afspraken voor 2016 en Het Regionale Inkoopkader beschrijft hoe de zorginfrastructuur zich ontwikkelt en hoe verder vorm wordt gegeven aan innovatie. De volgende punten zijn in dit Regionale Inkoopkader uitgewerkt: Verkenning van het toekomstig zorglandschap Inhoudelijke uitgangspunten voor de uitvoering van de Jeugdhulp Zakelijk en innovatief partnerschap Financiële uitgangspunten; en Sturing, bekostiging en monitoring In lijn met het Regionaal Inkoopkader was 2016 voor de inkoop van Jeugdhulp nog een overgangsjaar. De inkoop kon nog niet worden gebaseerd op feitelijk verbruik, maar was gebaseerd op historisch verbruik. Toch is er met de inkoop in 2016 al een voorzichtige veranderingskoers ingezet. Zo zijn de budgetgaranties omgezet in budget indicaties en wordt de bevoorschotting afgebouwd. Ook is het zorglandschap ingedeeld in verschillende percelen, die ook voor de inkoop en de begroting de basis vormen. Daarnaast stelt elke H-10 gemeente een lokaal inkoopplan op, zodat met de inkoop rekening gehouden wordt met de lokale organisatie van de jeugdhulp per gemeente. Regionaal Transitie Arrangement Jeugd Haaglanden (RTA) Regionaal Inkoopkader Jeugdhulp Haaglanden Lokaal Inkoopplan 2016 Gemeente Midden- Delfland Lokaal Inkoopplan 2017 Gemeente Midden-Delfland De inkoop voor 2017 kan echter voor het eerst worden gebaseerd op daadwerkelijke verbruikscijfers over Hoewel het nog te vroeg is om hieruit duidelijke trends af te leiden, geeft dit toch een eerste indruk van de jeugdhulp die lokaal nodig is. Met dit Lokale Inkoopplan Jeugdhulp van gemeente Midden-Delfland wordt tevens invulling gegeven aan de door de raad vastgestelde kaders (3D Beleidsplan Sociaal Domein) en de lokale inrichting van de Jeugdhulp LEESWIJZER In hoofdstuk 2 van het Lokale Inkoopplan Jeugdhulp 2017 van gemeente Midden-Delfland wordt eerst een terugblik gegeven op de realisatiecijfers van 2015 en de consequenties voor de inkoop voor Hoofdstuk 3 bevat een verdere concretisering van de regionale afspraken uit het Regionaal Inkoopkader voor Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 de lokale inrichting van de Jeugdhulp in Midden-Delfland beschreven en geeft hoofdstuk 5 inzicht in de relevante beleidsontwikkelingen. Tot slot worden in hoofdstuk 6, 7 en 8 de benodigde lokale inkoop per zorgperceel uitgewerkt en afgezet tegen de beschikbare financiële middelen. Bijlage bevat de factsheet van het lokaal inkoopplan jeugdhulp van Midden-Delfland. 3 2. TERUGBLIK 2015 In het Regionaal Inkoopkader Jeugdhulp is het aanbod van voorzieningen ingedeeld in een aantal percelen, waardoor het zorglandschap op een logische manier is geordend. Deze perceel indeling ziet er als volgt uit: - Regionale uitvoering publieke taken (Crisis Interventie Team, Veilig Thuis-deel AMK, Gecertificeerde instellingen); - Perceel I: Preventieve ondersteuning (Lokaal Budget); - Perceel II: Ambulante Jeugdhulp (Voorwaardenscheppend, Multidisciplinaire wijk- en jeugdteams, Verzorging, Begeleiding en (Dag)behandeling); - Perceel III: Specialistisch/Infrastructureel (Verblijf + behandeling); - Perceel IV-a: Wonen + Begeleiding (Verblijf + Behandeling); - Perceel IV-b: Wonen + Begeleiding (Begeleid wonen); - Perceel V: (Top)specialistisch (bovenregionaal, landelijk). Alhoewel in 2015 nog niet op basis van deze indeling is ingekocht, is de begroting per gemeente voor 2015 wel omgezet naar deze indeling en vervolgens ook gekeken naar de realisatie per perceel en de afwijkingen ten opzichte van de begroting. Dit geeft namelijk al een eerste inzicht in de zorg per perceel die per gemeente nodig is. Hierbij is het nog te vroeg om duidelijk trends te onderscheiden, maar het geeft al beter inzicht dan dat er was voor de inkoop voor Voor Midden-Delfland ziet de begroting, realisatie en afwijkingen per perceel voor 2015 er als volgt uit (hierbij wordt alleen gekeken naar de onderdelen die regionaal worden ingekocht en de inzet van PGB s): Perceel Begroting 2015 Realisatie 2015 Verschil H-6 Crisis Interventie Team (CIT) H-8 Gecertificeerde Instellingen H-7 Veilig Thuis-deel AMK PGB II-a Ambulante jeugdhulp: Voorwaarde scheppend II-c Ambulante jeugdhulp: Verzorging Ambulante jeugdhulp: II-d Begeleiding Ambulante jeugdhulp: II-e (dag)behandeling III Specialistisch/infrastructureel IV-a Wonen + begeleiding: logeeren gezinshuizen IV-b Wonen + begeleiding: Begeleid wonen V Top specialistisch (LTA) 2.1. Consequenties voor inkoop 2017 Bovenstaande tabel geeft inzicht in de hoeveelheid zorg die er per perceel nodig is voor gemeente Midden-Delfland. Terwijl de inkoop voor 2015 en 2016 nog gebaseerd was op aannames van historisch verbruik, kan nu voor het eerst worden ingekocht op basis van realisatiecijfers van het eerste jaar van de decentralisatie. Voor de inkoop 2017 leidt dit tot de volgende aanpassingen: 1. Bij de regionale uitvoering van publieke taken valt met name de onderbesteding bij gecertificeerde instellingen op. Het gaat hier om de uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Hierbij is duidelijk minder gerealiseerd dan begroot. Hoewel een stijging van het aantal casussen al snel leidt tot een sterke kostenstijging, kan voor 2017 toch een lager budget worden geraamd. Ook in het lokaal inkoopplan 2016 is voor de gecertificeerde instellingen al 15% minder begroot dan in Voor de begroting 2017 ramen we een nog lager bedrag dan voor Ook de andere onderdelen van de regionaal uitgevoerde publieke taken laten een afwijking zien. Bij het Crisis Interventie Team is minder gerealiseerd dan begroot, maar bij het Veilig Thuis-deel AMK is juist een overbesteding te zien. Daarbij geeft Veilig Thuis in het bedrijfsplan voor 2017 ook een budgettoename (regionaal) aan van 1,7 mln. Voor 2017 houden we de begroting daarom op het oude niveau. Het Crisis Interventie Team begroten we op basis van de realisatie Bij de inzet van PGB s zien we een lagere realisatie dan vooraf was begroot ( ,-). Voor 2017 gaan we de inzet van PGB s daarom lager begroten ( ). 4. Bij het perceel II: Ambulante jeugdhulp zien we dat veel meer begeleiding wordt ingezet dan vooraf begroot, terwijl de (dag)behandeling daarentegen weer lager uitvalt. Voor de begroting 2017 gaan we dit op basis van de realisatiecijfers aanpassen. 5. Perceel III: Specialistisch/infrastructureel laat een iets hogere realisatie zien dan begroot. In het lokaal inkoopplan 2016 was dit perceel met 5% afgeroomd, conform regionale afspraken, maar voor 2017 gaan we uit van de realisatie 2015 op dit perceel. 6. Ook voor perceel IV a en b geldt dat voor de inkoop 2016 al rekening is gehouden met een realisatie die 5% lager ligt. De realisatiecijfers 2015 laten echter een lichte stijging van het zorggebruik in dit perceel zien. Ook hier gaan we de begroting 2017 realistischer inschatten. 7. Bij het laatste perceel (V: Topspecialistisch) is de realisatie lager dan begroot. Omdat bij veel instellingen van het LTA de declaraties pas erg laat zijn binnengekomen, weten we op dit moment nog niet zeker of het hierboven genoemde bedrag het eindtotaal is. Voor 2017 gaan we de begroting echter wel enigszins naar beneden bijstellen. In zijn algemeenheid laat de realisatie van 2015 zien dat er minder zorg wordt ingezet dan vooraf begroot, maar dat dit op onderdelen wel erg verschilt. Voor 2017 gaan we daarom de begroting voor een groot deel baseren op de realisatie Daarnaast is er een nieuwe landelijke begrotingsindeling vanaf 2017, namelijk de IV-3 indeling. In dit inkoopplan wordt nog gewerkt met de oude indeling in percelen. Dit om de jaren goed te kunnen vergelijken. Daarna worden de oude percelen vertaald naar de nieuwe IV-3 indeling. 3. RELATIE LOKAAL INKOOPPLAN t.o.v. REGIONAAL INKOOPKADER In het kader van continuïteit van zorg, zodat de hulp aan kinderen gewaarborgd blijft en een de zachte landing voor de Jeugdhulpaanbieders is er voor gekozen om in drie jaar stap voor stap veranderingen door te voeren (RTA, Regionaal Transitiearrangement Jeugd Haaglanden). Het RTA heeft een looptijd van drie jaar: Het Regionaal Inkoopkader 2016, 2017 is een nadere uitwerking van dit RTA. Onderdeel van het RTA zijn de transitiedoelen, een combinatie van invullen van de taakstelling en vernieuwing van de jeugdzorg. Hiervoor is met de grote regionale aanbieders de Regionale innovatieagenda overeengekomen. Regionale innovatieagenda De vernieuwing in de jeugdhulp beoogt in hoofdlijnen drie bewegingen. Dit zijn: - versterken van de basisvoorzieningen : meer preventie, vroeger signaleren; - zorgbehoeftebepaling : sneller de juiste zorg op maat; - (Semi)residentieel naar deeltijd, (intensief) ambulant, waaronder ook vernieuwingen in dwang : passende zorg, zo licht als kan, zo zwaar als moet. 5 Eind 2016 wordt toegewerkt naar een nieuw inkoopkader voor de periode na 2017 (Regiovisie jeugdhulp Haaglanden ). De bedoeling is dat de Regionale innovatieagenda dan zijn vervolg en detaillering krijgt in een op te stellen transformatieagenda, welke langs de lijnen zal lopen van nadere definiëring en toepassen van het eigen kracht principe, versterken van de basisvoorzie ningen, hulp op maat / versterking eerste-lijn, meer samenhang door integrale hulp aan gezinnen en ruimte voor professionals. Inkoop 2016, terugblik Het inkoopproces voor 2016 dat in 2015 is uitgevoerd heeft geleid tot opdrachtverstrekking aan zorgaanbieders, bestaande en nieuwe. In 2015 is op basis van het Regionaal Inkoopkader en inbreng van jongeren een geheel vernieuwd standaard contract opgesteld. Ook 2016 nog overgangsjaar Hoewel in 2014 en 2015 veel kennis is opgedaan, zal de inkoop van jeugdhulp vooral preciezer kunnen als er beter en meerjarig zicht is op het feitelijk gebruik van de jeugdhulp. Betrouwbare informatie daarover verzamelen kost tijd, evenals het inrichten van de daarvoor benodigde monitor. Kinderdienstencentra (KDC)zorg (= gespecialiseerde maatwerk dienstverlening 18-) Er is een regionale ontwikkeling gaande binnen de Kinderdienstencentra (KDC)zorg. De verwachting is dat in 2017 het aandeel cliënten sterk toeneemt. - Aanbieders voorzien een lichte groei in het totaal aantal behandelbare cliënten per jaar. - Aandeel cliënten onder Jeugdwet blijft groeien door hoge instroom in deze categorie. - De Wlz-indiceerbare groep zal in 2017 grotendeels een Wlz-indicatie krijgen. Momenteel hebben deze cliënten ook een Wlz-indicatie en zij worden geherindiceerd. Wanneer zij geen W lz-indicatie meer krijgen vallen zij onder de Jeugdwet. - De verhouding cliënten onder de Jeugdwet en Wlz is nog niet gestabiliseerd. Gemeenten in Haaglanden zullen te maken krijgen met een nu nog niet te voorziene groei van kosten voor KDC s. Regionale samenwerking De regionale gezamenlijke verantwoordelijkheid laat zich samenvatten tot: Afstemmen beleid Instandhouden van het gemeenschappelijk inkoopbureau (gemeenschappelijke regeling) Gezamenlijke inkoop: - Specialistische jeugdhulp (incl. landelijk/bovenregionaal) - Crisisdienst, Veilig Thuis, jeugdbescherming en jeugdreclassering Advisering en plaatsingscoördinatie residentieel. Lokale verantwoordelijkheid De lokale verantwoordelijkheid richt zich vooral op het inrichten van de lokale infrastructuur in de vorm van lokale (jeugd)teams, de samenwerking met huisarts, onderwijs en bijvoorbeeld de veiligheidsketen en het ontsluiten van gespecialiseerde jeugdhulp. Het lokale inkoopplan maakt duidelijk hoe de regionaal ingekochte jeugdhulp vanuit het lokale domein wordt ontsloten. Ook maakt het plan zichtbaar hoe de regionaal ingekochte zorg in samenhang met lokaal gecontracteerd wordt ingezet. De tien lokale inkoopplannen zijn gezamenlijk de basis voor de inkoopopdracht aan het regionaal inkoopbureau. Het Inkoopbureau H10 Het Inkoopbureau is eind 2014 opgericht, op een moment dat de taakinvulling en benodigde capaciteit nog niet waren te overzien. De eerste begrotingen (over 2015 en 2016) hadden een omvang van ruim 1 mln. Daarbij werd expliciet uitgegaan van een minimumvariant voor de formatieve bezetting, onder vermelding van risico s ten aanzien van de capaciteit. In de loop der tijd is duidelijk geworden dat er meer werk moet worden gedaan, dat meer capaciteit vergt dan vooraf begroot. Dit betreft zowel het contractmanagement als de verwerking van de declaraties. Om de continuïteit van de uitvoering zeker te stellen hebben de gemeenten tussentijds de noodzakelijke meerkosten gedekt uit de eigen budgetten voor indirecte kosten. 6 De ontwerpbegroting 2017, onderdeel van de indirecte kosten (zie bijlage 1: factsheet inkoopplan 2017, pagina 12) binnen de totale uitgaven voor de jeugdhulp is in opdracht van de tien deelnemende gemeenten tot stand gekomen. De onderschattingen in de eerste begrotingen zijn daartoe vertaald naar de ontwerpbegroting voor 2017, die hiermee een omvang heeft gekregen van ruim 1.7 mln. In een aparte zienswijze bij deze begroting is het bovenstaande nader uitgewerkt en toegelicht. De H10 gemeenten hebben het Inkoopbureau de opdracht gegeven om het contractmanagement namens de gemeenten uit te voeren. Het contractmanagement is spil in de bundeling van administratieve processen. In het derde kwartaal voert het Inkoopbureau de inkoopgesprekken met aanbieders. JONG doet mee! JONG doet mee! is het nieuwe platform van de jongeren uit de jeugdhulp en de samenwerkende gemeenten in de regio Haaglanden. De in het platform verenigde jongeren geven adviezen aan de gemeenten en hebben in 2015 adviezen over inkoopvoorwaarden opgesteld die betrokken zijn het nieuwe format van de contracten. Programma Sturen in de jeugdhulp De gemeenten zijn eind 2015 gestart met een meerjarig programma Sturen in de jeugdhulp, dit als nadere uitwerking van het betreffende hoofdstuk in het Regionaal Inkoopkader Het programma heeft tot doel het opstellen van een integrale visie op sturen, die, mede ter uitvoering van moties in lokale raden, in de loop van 2016 aan de 10 Haaglandse Raden zal worden aangeboden. Onderdelen in het programma zijn het doorontwikkelen van sturingsprincipes, nieuwe vormen van bekostiging,, informatievoorziening en outcomemonitoring (meten van outcome), de inrichting van administratieve processen en het inkoopproces. Onderdeel van het programma, vandaar ook het meerjarig karakter, is tevens het feitelijk inrichten van werkprocessen, zoals de verwerking van administratieve gegevens uit het landelijk berichtenverkeer. Bij het programma worden regionale aanbieders nauw betrokken. Een van de voorgenomen aanpassingen in de bekostiging is het creëren van een optimale mix tussen P*Q-bekostiging en beschikbaarheids-/functie- of populatiebekostiging. De VNG en de branches hebben hiervoor landelijk een ondersteuningsprogramma ingericht. Dat programma leert onder andere dat overstappen naar nieuwe manieren van bekostiging tijd vraagt en een zorgvuldig proces. Ten aanzien van de wijze van bekostiging worden in 2017 in onze regio al stappen gemaakt, doordat Veilig Thuis, de Crisisdienst en de lokale teams via functiebekostiging wordt bekostigd. Onderzocht wordt of ook de beschikbaarheid van jeugdbescherming en jeugdreclassering via functiebekostiging kan worden ingekocht. Functie-bekostiging van dit gedwongen kader kan bijdragen aan een stabielere omgeving voor deze kritische functies. Ontwikkeling regionale functies Crisisdienst Op basis van het Regionaal transitiearrangement wordt de crisisdienst in verband met continuïteit van zorg tot uitgevoerd door Jeugdbescherming West (voorheen Bureau Jeugdzorg). Medio 2016 wordt een onderzoek afgerond naar de toekomstige positionering van de Crisisdienst na Veilig Thuis In 2015 is een onderzoek uitgevoerd naar de positionering van de Veilig Thuis-organisatie per Onderzocht zijn Veilig Thuis als zelfstandige stichting en Veilig Thuis als onderdeel binnen GGD Haaglanden. De raden worden hierover separaat geïnformeerd. In 2015 hebben de huidige samenwerkingspartners Stojah en Perspectief, die momenteel samen de Veilig Thuis functies uitvoeren, een bedrijfsplan ontwikkeld dat voorziet in een nadere invulling van de Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling en de kwaliteitseisen die de inspectie stelt alsmede wachtlijsten zoals deze in 2015 voorkwamen moeten voorkomen. Besluitvorming over dit bedrijfsplan vindt voor de zomer 2016 plaats. In het kader van de lokale inkoopplannen wordt vooralsnog geanticipeerd op een budgettaire groei tussen de 1 en 1,7 mln euro voor de regio Haaglanden. Voor Midden-Delfland begroten we ,- voor Jeugdbescherming en jeugdreclassering In de regionale werkagenda jeugd is een van de onderdelen de doorontwikkeling van de aansluiting tussen het gedwongen kader (jeugdbescherming en jeugdreclassering) en de jeugdhulp. Deze aansluiting krijgt vorm in de jeugdbeschermingstafels en door deelname en/of intensieve samenwerking tussen de gecertificeerde instellingen en de lokale teams. Hiervoor wordt door de gemeenten samen met de gecertificeerde instellingen aan een visiedocument gewerkt dat eind 2016 gereed moet zijn. Dit leidt naar verwachting niet tot budgettaire consequenties. Enerzijds is er wel sprake van een dalend beroep op (een deel van) de inzet van de gecertificeerde instellingen, maar tegelijkertijd is er sprake van een verzwaring van de taken omdat het hier de meest complexe casuïstiek betreft. Plaatsingscoördinatie en Expertiseteam complexe zorg Een van de gecertificeerde instellingen, Jeugdbescherming West, voert plaatsingscoördinatie gesloten jeugdhulp uit (een bovenregionale taak op niveau Zuid Holland met Den Haag als opdrachtgever) en de coördinatie van het Expertiseteam Complexe zorg, een samenwerkingsverband van aanbieders van complexe gespecialiseerde zorg (residentiële capaciteit). Onderdeel van de plaatsingscoördinatie is ook wachtlijstbeheer en plaatsingsbemiddeling voor gesloten jeugdhulp. Momenteel wordt onderzocht of wachtlijstbeheer en plaatsingscoördinatie ook kan worden uitgevoerd voor open vormen van residentiële zorg. De verwachting is dat dit een beperkte toename van kosten veroorzaakt die binnen het totaal van indirecte kosten voor de GI kan worden gedekt. 4. LOKALE INRICHTING JEUGDSTELSEL De gemeente Midden-Delfland wil waar mogelijk de zorg dichtbij haar inwoners organiseren. Dat geldt ook voor de organisatie van de jeugdhulp. In partnerschap en door cocreatie is de gemeente hierbij een schakel tussen burgers en zorgaanbieders. Hierbij zet de gemeente Midden-Delfland in op preventie en organiseert kwalitatief goede zorg wanneer dat nodig is. In regionaal verband werkt Midden-Delfland met de andere Haaglanden gemeenten samen ten behoeve van meer specialistische voorzieningen. Daarbij is het uitgangspunt om zoveel mogelijk met lokale aanbieders samen te werken. In de lokale aanpak van gemeente Midden-Delfland zijn de inzet op preventie en de afstemming met onderwijs, huisartsen, werk en sport belangrijke speerpunten. Het Maatschappelijk Team van gemeente Midden-Delfland is hierbij voor de inwoners het aanspreekpunt voor informatie en voor ondersteuning. He
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks