Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Convenant EBU en U10 regio

Category:

Arts & Architecture

Publish on:

Views: 17 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Convenant EBU en U10 regio Doel De uitdaging van de regio Utrecht is om de groei te accommoderen en tegelijkertijd de hoge kwaliteit van leven en concurrentiekracht te blijven versterken. Door bundeling
Transcript
Convenant EBU en U10 regio Doel De uitdaging van de regio Utrecht is om de groei te accommoderen en tegelijkertijd de hoge kwaliteit van leven en concurrentiekracht te blijven versterken. Door bundeling van de kracht van overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven in de EBU ontstaat meer samenhang in de wijze waarop regionaal economische structuurversterking plaatsvindt. Dat betekent dat niet meer ieder voor zich bezig is, maar dat meer afstemming plaatsvindt tussen beleidsagenda s, kennisagenda s en strategische investeringen vanuit het bedrijfsleven. Utrecht is in 2014 voor de tweede keer uitgeroepen tot meest competitieve regio van Europa. De EBU wil een bijdrage leveren aan het behouden van deze positie door het vergroten van de economische slagkracht van de regio. De EBU fungeert hierin als aanjager. Voor het versterken van de slagkracht is samenwerking essentieel, op regionaal niveau maar ook op lokaal niveau. Een goede aansluiting tussen de EBU en gemeenten versterkt de samenwerking van de gehele regio. De EBU bundelt vraag en krachten om de maatschappelijke opgaven om te zetten in economische kansen waarvan iedereen profiteert. De EBU opent hierbij deuren naar kennis, kunde en kapitaal, waardoor kansen worden verzilverd. De inhoudelijke focus op maatschappelijke vraagstukken is cruciaal voor het slagen van de EBU. Deze focus zorgt voor een wederzijdse afhankelijkheid tussen de afzonderlijke partijen uit de triple helix; De overheid treedt op als launching customer met een zorg of duurzaamheidsvraagstuk, de kennisinstellingen leveren hun kennis en expertise op het gebied van bijvoorbeeld sustainability, Life sciences & health en het bedrijfsleven komt hiermee tot innovatieve oplossingen waarmee geld kan worden verdiend en banen worden gecreëerd. De strategische agenda (Stepping stones) vormt het inhoudelijk kompas met maatschappelijke vraagstukken als brandstof voor de herontwikkeling van onze economie. Hierbij focust de aandacht van de EBU zich op drie thema s; groene economie, gezond leven en diensteninnovatie (groen, gezond & slim) en twee randvoorwaardelijke thema s Internationalisering en Human Capital Agenda (aansluiting onderwijs arbeidsmarkt). De EBU voert de strategische agenda uit door in te zetten op initiatieven, welke : - ondersteuning en commitment hebben van tenminste één boardlid; - passen binnen de gekozen thema s en speerpunten van de strategische agenda; - voldoende economische of maatschappelijke impact hebben; - uitvoerbaar door inzet van partijen uit de markt die eigenaarschap nemen; - opschaalbaar zijn, tenminste in de regio Utrecht, maar bij voorkeur ook daarbuiten; - bijdragen aan de versterking van het profiel van de regio. Pagina 1 van 6 Partijen Economic Board Utrecht, vertegenwoordigd door de voorzitter van de EBU Henk Broeders, hierna te noemen: de EBU; De colleges van burgemeester en wethouders regio U10 vertegenwoordigd door de wethouders EZ in de bestuurstafel Economie hierna, te noemen: de U10 regio; De gemeente Utrecht, vertegenwoordigd door de wethouder EZ, Jeroen Kreijkamp hierna te noemen: de gemeente Utrecht; Hierna gezamenlijk te noemen partijen, komen als volgt overeen : Het vergroten van de economische slagkracht van de regio Uit analyses van de EBU blijkt dat we als regio sterker worden en onze welvaart en welzijn kunnen behouden, als we inspelen op maatschappelijke opgaven (groen, gezond en slim) die op gemeentelijke agenda s staan. Het zijn deze maatschappelijke vraagstukken die ons binden. De EBU helpt gemeenten om deze opgaven mede te realiseren en om te buigen tot economische kansen. De EBU kan de vraag vanuit onze gemeenten bundelen en inzetten om het bedrijfsleven te verleiden te investeren, te innoveren en jongeren samen met de onderwijsinstellingen op te leiden voor de beroepen van morgen. Hoe eerder we hierop inspelen, des te krachtiger de regio wordt. Partijen spreken af dat de basis voor deze overeenkomst wordt gevormd door de strategische agenda Partijen spreken af dat naast de strategische agenda elk jaar een EBU werkplan wordt opgesteld met concrete activiteiten en bijbehorende begroting. Voortgang en evaluatie Dit convenant is gebaseerd op de Strategische Agenda Stepping Stones en jaarlijkse werkplan. De gemaakte afspraken worden jaarlijks gemonitord en geëvalueerd. Dit is een overigens een continue proces dat plaats vindt in de Board en platformen zoals het PRES. De evaluatie richt zich tenminste op de samenwerking, de behaalde resultaten, de financiële bijdrage en indien dit noodzakelijk wordt geacht, herijking van de strategische agenda Partijen spreken af dat jaarlijks verantwoording plaatsvindt over de verleende subsidie in de vorm van een eindrapportage met goedgekeurde jaarrekening van de accountant. Partijen spreken af dat EBU een keer per jaar een voortgangsrapportage oplevert, welke ingaat op het verloop van de Strategische Agenda en het jaarlijkse werkplan. Pagina 2 van 6 Bestuurlijke coördinatie en betrokkenheid gemeenteraden Met dit convenant wordt op geen enkele wijze afbreuk gedaan aan de rollen, taken en bevoegdheden die door de Wet zijn toegekend aan de verschillende gremia binnen het gemeentebestuur. De EBU kan in dit opzicht worden gezien als verlengd openbaar bestuur ter stimulering van de regionale economie. Binnen de U10 zijn er bestuurstafels per werkveld van de wethouders van de tien gemeenten, en vormen de bestuurlijke kern van de U10 netwerkorganisatie. Zo ook voor het werkveld economie. De bestuurstafel Economie met de tien wethouders EZ van de regio worden vertegenwoordigd door de bestuurlijke trekkers van deze tafel in de Board van de EBU. Partijen spreken af dat alle communicatie, vaststelling richtinggevende documenten, voortgang en evaluatie tussen de EBU en de U10 regio verloopt via de bestuurstafel Economie. Partijen spreken af dat ieder college zelf verantwoordelijk is en blijft voor de informatievoorziening aan de raad. De EBU zal de colleges desgevraagd van informatie voorzien om deze rol te kunnen vervullen. Gemeentelijke bijdrage naar evenredige verdeelsleutel Het regionaal budget is bedoeld om bij te dragen aan de begroting van de supportorganisatie van de Board. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de overheden in de regio. Het bedrijfsleven levert haar financiële bijdrage in de projecten en programma s die voortkomen uit het werk van de supportorganisatie van de EBU. Hiervoor wordt verwezen naar de jaarlijkse voortgangsrapportage. De basisbegroting van de Economic Board Utrecht bedraagt in 2016 ca. 1,5 miljoen euro op jaarbasis (zie bijlage). Deze begroting gaat uit van de minimaal benodigde capaciteit om invulling te geven aan de strategische agenda (Stepping Stones) en de domeinen groen, gezond en slim. De begroting van 2016 dient als uitgangspositie tot De provincie Utrecht heeft reeds besloten om een bedrag van euro op jaarbasis bij te dragen. Aan de gemeenten in de gehele provincie Utrecht wordt derhalve een bijdrage gevraagd van ca. 1,2 miljoen euro. Omgerekend naar aantal inwoners betekent dit een bedrag van 1 euro per inwoner voor elke gemeente binnen de provincie. Partijen spreken af om per 1/1/2016 jaarlijks in principe tot euro per inwoner bij te dragen aan de supportorganisatie van de EBU. Pagina 3 van 6 Beheer gemeentelijke bijdrage Voor de voeding van het regionaal budget worden aan alle vier regio s in de provincie Utrecht (U10 regio, regio Amersfoort, Utrecht-West en Utrecht Zuid-Oost) een bijdrage gevraagd. Als gevolg van de informele structuur van de U10 is er voor gekozen om de bijdrage via één van de U10-partners te laten lopen. De regionale bijdrage van de U10 regio zelf loopt via de gemeente Utrecht en is het praktisch de EBU bijdrage ook via de gemeente Utrecht te laten verlopen. Dit verandert echter niets aan de relatie tussen de EBU en de afzonderlijke partijen in dit convenant. Dit betekent wel dat voor de definitieve beschikkingen, de intern-utrechtse procedures gevolgd moeten worden, wat o.m. inhoudt dat de EBU een formele subsidieaanvraag voor de U10 regio zal indienen bij de gemeente Utrecht en dat de beschikking op basis van een besluit van College B&W Utrecht afgegeven moet worden. De activiteiten van de EBU zijn gericht op economische stimulering van de regio en kunnen daarom worden geschaard onder een overheidstaak. De uitvoering van overheidstaken tussen regionale overheden en stichtingen zoals de EBU zijn niet BTW plichtig. De gemeente Utrecht treedt op als kassier en stuurt de overige U10 gemeenten jaarlijks een factuur zonder BTW. Partijen spreken af dat de EBU middels een subsidieaanvraag bij de U10 regio formeel indient voor de bijdrage op basis van een jaarplan met bijbehorende begroting Partijen stemmen in om de jaarlijkse bijdrage aan de EBU te voldoen via de gemeente Utrecht. Algemeen Dit convenant wordt aangegaan voor de periode tot 2020 en treedt in werking op 1 januari Partijen spreken elkaar aan op naleving van dit convenant. Geschillen die voortvloeien uit dit convenant worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. In gezamenlijkheid kunnen de partijen besluiten een gemeente toe te laten tot dit convenant. Partijen kunnen te allen tijde met elkaar afspreken om dit convenant aan te passen, bijvoorbeeld naar aanleiding van een tussentijdse evaluatie. Individuele gemeenten die niet meer willen deelnemen aan de EBU, doen dit met inachtneming van een opzegtermijn van één jaar. Er wordt dus nog voor de duur van maximaal 12 maanden doorbetaald. Pagina 4 van 6 Ondertekening : Economic Board Utrecht, voorzitter dhr. H. Broeders Gemeente Utrecht, wethouder dhr. J. Kreijkamp Gemeente Stichtse Vecht, wethouder dhr. P. de Groene Gemeente Woerden, wethouder dhr. H. Haring Gemeente Nieuwegein, wethouder dhr. J. Gadella Gemeente, Zeist, wethouder dhr. S. Jansen Gemeente, Houten, wethouder dhr. H. Geerdes Gemeente Vianen, wethouder dhr. A. Landwehr Gemeente IJsselstein, wethouder dhr. H. Veldhuijsen Gemeente De Bilt, wethouder mw. J. Verhulst Gemeente Bunnik, wethouder dhr. J. Eijbersen. Pagina 5 van 6 Bijlage Pagina 6 van 6
Similar documents
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks