Please download to get full document.

View again

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Convenant Samenwerking 2015 & Gemeente Rotterdam & Woonbron

Category:

Lifestyle

Publish on:

Views: 23 | Pages: 24

Extension: PDF | Download: 1

Share
Related documents
Description
Cnvenant Samenwerking 2015 & 2016 Gemeente Rtterdam & Wnbrn Cnvenant Samenwerking gemeente Rtterdam en Wnbrn Partijen: - Wnbrn, ten deze rechtsgeldig vertegenwrdigd dr de heer B. Wijbenga van
Transcript
Cnvenant Samenwerking 2015 & 2016 Gemeente Rtterdam & Wnbrn Cnvenant Samenwerking gemeente Rtterdam en Wnbrn Partijen: - Wnbrn, ten deze rechtsgeldig vertegenwrdigd dr de heer B. Wijbenga van Nieuwenhuizen, vrzitter van de Raad van Bestuur Wnbrn - Gemeente Rtterdam, ten deze rechtsgeldig vertegenwrdigd dr de wethuder Stedelijke ntwikkeling en Integratie, de heer R. Schneider Overwegende dat: - De gemeente en Wnbrn elkaar in de uitvering van het wnbeleid blijvend als belangrijke partners zien, beiden vanuit hun eigen maatschappelijke rl - De gemeente en Wnbrn behefte hebben aan een gezamenlijk handelingskader: het cnvenant is geen del, maar een middel m samen te werken in de uitvering van het wnbeleid en elkaars maatschappelijke activiteiten p elkaar af te stemmen - De Rtterdamse crpraties sterk verschillen t.a.v. de kenmerken van het bezit (type, segment, lcatie, kwaliteit c.q. tekmstbestendigheid) en de investeringsruimte en strategie en bilaterale cnvenanten de meeste ruimte geven m maatwerk te kunnen bieden per crpratie - Wnbrn financieel herstellende is en inmiddels weer aan alle financiële nrmen vldet. - Wnbrn een back-t-cre-business nastreeft, niet alleen m te zrgen dat het financiële herstel structureel is, maar k vanuit een herijkte taakpvatting zals verwrd in het Strategisch Bedrijfsplan Wnbrn Passie vr de kerntaak (d.d. 6 januari 2015) - Op 1 juli a.s. de nieuwe Wningwet in werking treedt en deze beperkingen plegt aan het taakveld van de crpraties, waarmee de rl die crpraties kunnen ppakken in de uitvering van het wnbeleid wrdt ingeperkt, maar dat de delstellingen van het wnbeleid niet ter discussie zullen wrden gesteld als gevlg van de implementatie van de nieuwe Wningwet - De gemeente met dit cnvenant geen afbreuk det aan haar publiekrechtelijke taken en plichten en deze nverminderd uit zal veren - Dr een lptijd van twee jaar, te weten 2015 en 2016, het best aangeslten kan wrden bij de actualiteiten in de verschillende wnpgaven - Een cnvenant met een integraal karakter het beste aansluit bij de diversiteit van de Rtterdamse wnpgaven en tevens een betere afweging tussen wnpgaven mgelijk maakt - Naast dit cnvenant ng diverse afsprakenkaders bestaan waar de gemeente en Wnbrn zich aan verbnden hebben en waar vrliggend cnvenant nader invulling aangeeft vr wat betreft de specifieke inspanningen die de gemeente en Wnbrn zullen leveren - Tevens verwegende dat k de meer p uitveringgerichte afsprakenkaders waar de gemeente en Wnbrn zich aan verbnden hebben zals de prjectcnvenanten, maar k het Cnvenant Preventie Huisuitzetting hun waarde niet verliezen Kmen het vlgende vereen: Cnvenant Samenwerking gemeente Rtterdam en Wnbrn 1 Artikel 1. Algemeen In dit cnvenant spreken partijen vr diverse wnpgaven de uit te veren inspanningen, de rlverdeling en de bendigde middelen af. Alle in dit cnvenant vereengekmen zaken hebben een p zichzelf staande relevantie en kunnen niet tegen elkaar wrden afgewgen. De bij dit cnvenant gevegde bijlagen zijn nlsmakelijk verbnden met dit cnvenant. Artikel 2. Ndzakelijke basisvrzieningen Del: Vrkmen en snel plssen van wnverlast en verbeteren leefbaarheid p wijkniveau Belang vanuit wnbeleid/wnvisie: Een aantrekkelijke wnmgeving is een mgeving waarin mensen respectvl met elkaar mgaan. Te vaak hebben Rtterdammers ng te maken met wnverlast en staat de leefbaarheid van de directe wnmgeving nder druk. Dit heeft een negatieve invled p hun wnbeleving. De gemeente zet deze cllegeperide daarm stevig in p de aanpak van wnverlast en verbetering van de leefbaarheid p wijkniveau. Naast het snel en deltreffend beëindigen van ernstige gevallen van wnverlast dr stadsmarinier(s) en plitie, betreft het k preventie en inperken van minder ernstige wnverlast. Specifiek t.b.v. de leefbaarheid p wijkniveau wrdt het cncept wijkcnciërge verder uitgewerkt. Niet handhaven en stevige repressie, maar het gesprek aangaan, gedragsbeïnvleding en stimuleren kenmerken de inzet van de wijkcnciërge. De wijkcnciërge is een prfessinal en vrmt z een niveau tussen de stadsmarinier en de vrijwillige buurtnetwerken. Kader vr de afspraken: #Veilig010; prgramma Veiligheid Actieprgramma wnverlast Prjectplan stedelijke rganisatie buurtbemiddeling en mediatin Cnvenant gegevensuitwisseling + Cnvenant screening Prgramma Wijkveiligheid i.. Afspraken De gemeente Rtterdam en Wnbrn spreken af het vlgende af: De gemeente en Wnbrn geven samen met de andere betrkken crpraties uitvering aan het Actieprgramma Wnverlast, zals dat in het vrjaar van 2015 dr de gemeente is vastgesteld. Basis vr de samenwerking in de uitvering wrdt gevrmd dr het cnvenant wnverlast, waarin nadrukkelijk k afspraken ver de evaluatie van de samenwerking zijn pgenmen De gemeente en Wnbrn geven samen met de andere betrkken crpraties uitvering aan het Prjectplan stedelijke rganisatie buurtbemiddeling en mediatin, zals dat in het vrjaar van 2015 dr de gemeente zal wrden vastgesteld Wnbrn zal in 2015 en 2016 jaarlijks ,- als financiële bijdrage leveren ten beheve van de uitvering van het Prjectplan stedelijke rganisatie buurtbemiddeling en mediatin De gemeente zal jaarlijks ,- als financiële bijdrage leveren Cnvenant Samenwerking gemeente Rtterdam en Wnbrn 2 De gemeente en Wnbrn spreken af vr het resterende deel van 2015 en vr 2016: De wijkcnciërge Oud-Mathenesse vrt te zetten: de gemeente en Wnbrn zetten de inzet van de huidige wijkcnciërge á 1 fte dr p grnd van cfinanciering. In 2015 en 2016 draagt de gemeente 60% van de ksten en Wnbrn 40% van de ttaalksten á ,- Een wijkcnciërge te benemen in het Nieuwe Westen (i.r.t. prgramma Kansrijke Wijken): de gemeente en Wnbrn zullen gezamenlijk 1 fte wijkcnciërge financieren p grnd van een cfinanciering, uitgaande van een kstenplaat van ttaal ,-, vr een peride van 2 jaar De gemeente en Wnbrn spreken af vr het resterende deel van 2015: Twee wijkcnciërges te benemen in Carnisse: de gemeente en Wnbrn zullen daarte elk 1 fte wijkcnciërge financieren, uitgaande van de ttaalksten á ,- per fte. De gemeente zal hiervr één van de huidige buurtcnciërges in Carnisse inzetten. De wijkcnciërges zijn werkzaam vanuit de dr Wnbrn in 2015 te penen wijkpst Carnisse. De gemeente en Wnbrn zijn vrnemens de aanstelling van de wijkcnciërges in 2016 dr te zetten en zullen daarte in de 2e helft van 2015 nadere financiële afspraken maken Eén wijkcnciërge aan te stellen in de wijk Clhaveneiland: de gemeente en Wnbrn zullen daarte gezamenlijk 1 fte wijkcnciërge financieren p grnd van een cfinanciering, uitgaande van de ttaalksten á ,-. De gemeente en Wnbrn zijn vrnemens de aanstelling van de wijkcnciërge in 2016 dr te zetten en zullen daarte in de 2e helft van 2015 nadere financiële afspraken maken De gemeente en Wnbrn zullen samen met de andere betrkken crpraties vr de zmer van 2015 een prfielschets van de wijkcnciërge incl. kstenraming p leveren vr de eventuele inzet van de wijkcnciërge in andere dan de hierbven genemde wijken, waarbij vr Wnbrn in eerste instantie wrdt gedacht aan Grenenhagen/Tuinenhven. De prfielschets zal wrden pgesteld in verleg met ervaringsdeskundigen vanuit de gemeente en crpraties. De prfielschets zal daarbij wrden afgezet tegen het prfiel van de functinarissen van de gemeente en crpraties die nu al werkzaam zijn p het gebied van leefbaarheid in de buurt/wijk. Afhankelijk daarvan wrdt bekeken f de invering van een wijkcnciërge meerwaarde heeft f dat andere maatregelen effectiever zijn. Op grnd van de uitkmsten van deze afweging wrden waar ndig in de 2 e helft van 2015 uitveringsafspraken gemaakt, welke uiterlijk begin 2016 geïmplementeerd wrden In de 2 e helft van 2016 evalueren de gemeente en Wnbrn de inzet van de wijkcnciërges en bezien de wenselijkheid en mgelijk tt vrtzetting na 2016, waarbij per wijk nadere afspraken ver de financiering en het precieze prfiel van de wijkcnciërge wrden gemaakt Wnbrn ndersteunt de ntwikkeling van de Skaeve Huse in Rtterdam als sluitstuk van het Actieprgramma Wnverlast. De gemeente en Wnbrn spreken af dat wanneer direct aanpalend aan het bezit van Wnbrn een lcatie wrdt ntwikkeld, Wnbrn als stakehlder betrkken zal wrden in het ntwikkelingsprces. Per lcatie zal wrden bekeken f Wnbrn k een rl zal spelen in de buw, explitatie en/f het beheer van de lcatie Del: Inbraakpreventie Belang vanuit wnbeleid/wnvisie: Een veilige leefmgeving is de basis vr prettig wnen. Wninginbraken hebben een sterke negatieve invled p het veiligheidsgevel van Rtterdammers in hun wnmgeving. We spreken dan k van Cnvenant Samenwerking gemeente Rtterdam en Wnbrn 3 High Impact Crimes (HIC). De gemeente zet deze cllegeperide stevig in p het vrkmen van wninginbraken in de hele stad. Kader vr de afspraken: #Veilig010; prgramma Veiligheid Actieprgramma Langer Thuis Afspraken De gemeente Rtterdam en Wnbrn spreken het vlgende af: De gemeente reserveert in 2015 en per jaar m in te zetten via de gemeentelijke stimuleringsregeling vr inbraakpreventie Wnbrn reserveert in 2015 en per jaar vr inbraakpreventie Uitgangspunt binnen elke prject is een verdeling van gemeente en Wnbrn Het betreft extra budget van de gemeente en Wnbrn vr het bevrderen van veiligheid aan f rndm de wning De gemeente en Wnbrn ndersteunen het belang van een meerjarige aanpak. Op basis van gezamenlijke evaluatie tussen de gemeente en de betrkken crpraties, besluit Wnbrn eind 2016 f en heveel in de jaren 2017 en 2018 gereserveerd zal wrden Samen met de andere crpraties huden de gemeente en Wnbrn jaarlijks vinger aan de pls en infrmatie/statistieken wrden zveel mgelijk gedeeld Bij de inzet van het budget fcust Wnbrn p haar eigen bezit in de wijken waar inbraakcijfers p dit mment het slechtst zijn. Het betreft vr 2015 en 2016 in ieder geval: Beverwaard, Clhaveneiland en Zevenkamp Bij de verdere uitwerking is maatwerk per cmplex f prject uitgangspunt Del: Faciliteren langer thuis wnen Belang vanuit wnbeleid/wnvisie: Senire Rtterdammers en/f Rtterdammers met een beperking zullen als gevlg van veranderende zrgwetgeving, maar k als gevlg van veranderende wnwensen steeds vaker zelfstandig wnen. Tegelijkertijd wnt een deel van deze grep nu al in een zelfstandige wning. De gemeente Rtterdam wil dat deze grepen z ged mgelijk ndersteund wrden in het zelfstandig wnen. Daarbij kijkt de gemeente in haar afwegingen nadrukkelijk naar het niveau van de stad vr plssingen. Kader vr de afspraken: Beleidskader WMO Actieprgramma Langer Thuis Afspraken De gemeente Rtterdam en Wnbrn spreken het vlgende af: De gemeente pakt in het kader van het prgramma langer thuis een regierl richting zwel crpraties, als welzijnsinstellingen en zrgaanbieders De gemeenten en Wnbrn stellen samen met de andere crpraties in 2015 een beschrijving p van de wijze waarp de gemeente en de crpraties samenwerken binnen cq. uitvering geven aan de WMO; deze werkwijze zal wrden vastgesteld in het Bestuurlijk Overleg tussen de gemeente en de crpraties Cnvenant Samenwerking gemeente Rtterdam en Wnbrn 4 De gemeente en Wnbrn spannen zich samen met de andere grte crpraties in de wachtlijst medisch urgenten in terug te brengen naar 50 huishudens (peildatum december 2016) De gemeente bekstigt en levert daarte in 2015 en 2016 een zgeheten matchmaker, die p grnd van het zekprfiel van de urgent in verleg met de crpraties zekt naar een geschikte maatwerkplssing. In de werkwijze zals hierbven genemd, wrden nadere afspraken gemaakt ver de rl van de crpraties en gemeente in het realiseren van dit srt maatwerkplssingen. Wnbrn spant zich in m een bijdrage te leveren aan de uitvering van de maatwerkplssing wanneer de matchmaker daarte verzekt. Per plssing zal de gemeente bekijken in heverre een Individuele Vrziening.g.v. WMO nderdeel kan uitmaken van de maatwerkplssing. Wnbrn zal meewerken aan de één rute/verkrte rute inzake drstrm uit instellingen. D.w.z. dat Wnbrn, wanneer zij daarvr benaderd wrdt dr een instelling cq. SUWR, de urgent die uit deze rute direct bemiddeld wrdt een bij het zekprfiel passende wning aanbiedt binnen het vrijkmende aanbd van Wnbrn. De gemeente zal in verleg met de leden van het platfrm Huisvesting Bijzndere Delgrepen (HBD) de werking van de één rute/verkrte rute permanent mnitren. De gemeente stelt in 2015 in verleg met de leden van het platfrm Huisvesting Bijzndere Delgrepen (HBD) een nieuwe beleidskader Bijzndere Delgrepen p. Dit beleidskader zal begeleid wrden dr een zneringskaart inzake de huisvesting van verblijfsinstellingen. Uitgangspunt van de zneringskaart is het vrkmen van een nevenredige druk p de leefbaarheid in kwetsbare gebieden Daarnaast verkent de gemeente in 2015 in verleg met de leden van het platfrm HBD de mgelijkheid en wenselijkheid van een zneringskaart inzake de zelfstandige huisvesting van persnen die uitstrmen uit een instelling (via directe bemiddeling/2e fase urgentie). De gemeente en Wnbrn spannen zich samen met de andere grte crpraties in m in 2015 een herijking uit te veren van de inzet van SUWR i.r.t. klachtencmmissie, de nieuwe urgentieregeling en één rute/verkrte rute Wnbrn zal actief deelnemen aan de wijknetwerken rnd de sciale/zrg wijkteams en hierbij een signaleringsfunctie uitefenen. Ok zal Wnbrn p tactisch vlak aanhaken bij de gemeentelijke wijkprgrammateams en daarte waar ndig p gebiedsniveau nadere uitveringsgerichte afspraken maken. De gemeente neemt het initiatief m in de 2 e helft van 2015 met alle crpraties de werking van de wijknetwerken en de wijkteams te evalueren, waarnder in ieder geval de wijze waarp de wijkteams mgaan met de signalen van de crpraties en de terugkppeling van p de signalen vlgende acties aan de betreffende crpratie. Del: Brgen betaalbaar wnen in Rtterdam Belang vanuit wnbeleid/wnvisie: Hewel de nadruk in het huidige wnbeleid ligt p het aantrekken van meer sterke schuders en meer balans in de wningvrraad, verliest de gemeente de minder draagkrachtige Rtterdammers niet uit het g. Uit het in 2014 gezamenlijk uitgeverde nderzek naar betaalbaarheid, blijkt dat bij een deel van de Rtterdammers sprake is van een dusdanig betaalbaarheidsrisic dat de sciale participatie en het betalen van de wnlasten sterk nder druk staan. Omdat de gemeente mee blijven den in de samenleving cruciaal vindt en tevens huisuitzettingen waar mgelijk wil vrkmen, zet de gemeente de kmende jaren in p het brgen van betaalbaar wnen in Rtterdam. Cnvenant Samenwerking gemeente Rtterdam en Wnbrn 5 Kader vr de afspraken: Beleidskader WMO Kersdcument Rtterdams armedebeleid Cnvenant Preventie Huisuitzettingen Afspraken De gemeente Rtterdam en Wnbrn spreken het vlgende af: De gemeente zal in 2015 in het kader van schaarste niet ingrijpen p grnd van de Verrdening Wnruimtebemiddeling. De gemeente en Wnbrn delen de verwachting dat de spelregelntitie zals vereengekmen dr de crpraties in Maaskepelverband vldende mgelijkheden biedt m de grepen in de knel, zijnde gezinnen met een inkmen tt ,- en jngeren t/m 23 jaar met een inkmen tt ,- (peildatum 1 januari 2015) passend te huisvesten In het 4 e kwartaal van 2015 mnitrt de gemeente met de crpraties de ntwikkeling van schaarste van de bvengenemde grepen. Afhankelijk van de uitkmsten daarvan zal de gemeente bepalen f verheidsingrijpen in 2016 wel ndzakelijk is en wrden eventuele aanvullende afspraken gemaakt. Hierbij zal k een relatie wrden gelegd met de inwerkintreding van de passendheidstets p 1 januari 2016 Wnbrn zal in 2015 en 2016 in ttaal jaarlijks 70% van de vrijkmende wningen in de sciale huurvrraad nder de hgste aftppingsgrens aanbieden, waarbij speciale aandacht uit zal gaan naar het aftppen van wningen geschikt vr de hierbven genemde delgrepen Tevens zet Wnbrn specifiek vr de jngeren t/m 23 jaar met een inkmen tt ,- (peildatum 1 januari 2015) in 2015 en 2016 in p cmmunicatie en p het bemiddelingsmdel lting m te zrgen dat zij een eerlijke psitie p de wningmarkt krijgen Wnbrn herijkt in 2015 haar huurbeleid t.a.v. de jaarlijkse huurverhging en de streefhuren. Uitgangspunt daarbij is dat vr specifieke delgrepen in Rtterdam niet de maximaal tegestane huurverhging drgeverd zal wrden: ca huishudens die een wning tussen de laagste aftppingsgrens ( 576) en liberalisatiegrens ( 710) bewnen, met een inkmen nder de ,- (EU-nrm 2013), krijgen een inflatievlgende huurverhging van 1% p 1 juli huishudens wnachtig in een wning met een sciaal plan f slpnminatie binnen drie jaar, dan wel grt achterstallig nderhud krijgen in het geheel geen huurverhging Vr 2016 zal Wnbrn het huurbeleid bepalen nadat de precieze invulling van de huursmbenadering bekend is De gemeente en Wnbrn zullen samen vr huurders met betalingsrisic s f -prblemen maatwerkarrangementen pzetten en tt uitvering brengen, bestaande uit een cmbinatie van armedebeleid/schulddienstverlening, huurprijsbeleid en flankerend beleid, waarte in ieder geval behren: Maatregelen p grnd van het lpende Cnvenant Preventie huisuitzetting De gemeente zal eind 2015 Budgetbeheer basis implementeren gericht p huishudens met een betalingsrisic. Huishudens met (grte) betalingsprblemen kunnen nverminderd terecht bij de schulddienstverlening van de gemeente De gemeente regelt in de 1 e helft van 2015, dat de afdeling huurincass van Wnbrn ter ndersteuning van de bvengenemde maatwerkarrangementen en het delgrepgerichte huurprijsbeleid inzage krijgt in de GBA Cnvenant Samenwerking gemeente Rtterdam en Wnbrn 6 De gemeente zet dr p de lbby richting het rijk met als del het vr gezinnen k mgelijk te maken p de huur bven 618,- huurteslag te krijgen De gemeente zal een actieve betrkkenheid peisen bij de landelijke evaluatie van de Verhuurdersheffing welke eind 2015 dr het Rijk pgestart wrdt De gemeente stelt medi 2015 een strategie en stappenplan p vr een actieve lbby richting de andere gemeenten in de wningmarktregi met als del een meer evenredige verdeling van de betaalbare sciale huurvrraad ver de regi. De gemeente stemt deze strategie en het stappenplan af met de Rtterdamse crpraties. Inzet van de gemeente is het pnemen van cncrete afspraken in (een addendum bij) de reginale Wningmarktafspraken ver zwel vrraadntwikkeling als huurprijsbeleid. De gemeente schuwt daarbij de gang naar de prvincie niet Del: Brgen prettig wnen in de kleine kernen Belang vanuit wnbeleid/wnvisie: Rtterdam kent een aantal kleine kernen die gegrafisch niet direct verbnden zijn aan het stedelijke gebied van de gemeente Rtterdam en k redelijk zelfstandig functineren: Rzenburg, Hek van Hlland en Pernis. Deze gebieden kennen een geheel eigen bevlkingsdynamiek en hebben een specifieke pgave in het vitaal huden van de (drpse) gemeenschap. De kmende jaren verdient het brgen van prettig wnen hier bijzndere aandacht. Kader vr de afspraken: De desbetreffende (dr de Gemeenteraad vastgestelde) Gebiedsplannen Afspraken De gemeente Rtterdam en Wnbrn spreken het vlgende af: Wnbrn zal in 2015 input leveren vr en meewerken aan het in ntwikkeling zijnde diagnsebek (werkterm) inzake de kleine kernen, waarbij Wnbrn zich gezien haar bezit richt p de kernen Heijplaat en Pernis Artikel 3. Wningkwaliteit met tekmstwaarde Del: Brgen basiskwaliteit van de Rtterdamse (particuliere) wningvrraad Belang vanuit wnbeleid/wnvisie: Prettig wnen wrdt vr een belangrijk deel bepaald dr de kwaliteit van de wning. Vral in de (udere) stadswijken, zwel p de nrdelijke als de zuidelijke ever, ligt p dit vlak een pgave. Alle eigenaren hebben zelf een plicht m de buwtechnische, fysieke kwaliteit van de eigen wningvrraad p rde te huden. De kwaliteit van de Rtterdamse particuliere wningvrraad blijft daarbij k deze cllegeperide een belangrijk aandachtspunt. Aanvullend speelt k in bepaalde wijken een funderingsprblematiek. Veel panden die gebuwd zijn vóór 1950 met een huten paalfundering hebben een verhgd risic p funderingsprblemen, waardr scheurvrming en scheefstand kan ntstaan. Kader vr de afspraken: Natinaal Prgramma Rtterdam Zuid (NPRZ) Aanpak Particuliere Wningvrraad Cnvenant Samenwerking gemeente Rtterdam en Wnbrn 7 Uitveringsprgramma (t.a.v wningen zuidelijke ever) Prgramma Kansrijke Wijken (t.a.v wningen nrdelijke ever) Afspraken De gemeente Rtterdam en Wnbrn spreken het vlgende af: T.a.v. afste
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks