Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Coördinerend ACTIEKAART C4 DIR - MED ADJUNCT DIRECTEUR MEDISCHE HULPVERLENING 1 E MUG VERPLEEGKUNDIGE TER PLAATSE ADJ DIR MED

Category:

Memoirs

Publish on:

Views: 108 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
ACTIEKAART C4 FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Coördinerend ADJUNCT DIRECTEUR MEDISCHE HULPVERLENING 1 E MUG VERPLEEGKUNDIGE TER PLAATSE ADJ DIR MED DIR - MED Functieomschrijving:
Transcript
ACTIEKAART C4 FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Coördinerend ADJUNCT DIRECTEUR MEDISCHE HULPVERLENING 1 E MUG VERPLEEGKUNDIGE TER PLAATSE ADJ DIR MED DIR - MED Functieomschrijving: De eerste MUG heeft de taak om na aankomst het HC 100 zo snel als mogelijk een SITREP te geven en een eerste organisatie op te zetten zodat de medische hulpverlening op de meest efficiënte wijze kan verlopen. De verpleegkundige van de eerste MUG ter plaatse zal de functie ADJ DIR MED op zich nemen tot deze afgelost wordt door een ADJ DIR MED die vooraf aangeduid werd door de FOD Volksgezondheid. De ADJ DIR MED helpt in het takenpakket van de DIR MED. De DIR MED heeft de operationele leiding over de medische, sanitaire en psychosociale hulpverlening, aangewend voor de medische hulpverleningsketen. Hij werkt onder het administratieve gezag van de Federale Gezondheidsinspecteur of zijn afgevaardigde. Aanstelling door: Hulpcentrum 100 die 1 e MUG ter plaatse stuurt. Vakbekwaamheid: MUG verpleegkundige. Bijkomende informatie: Bij aankomst van de door de FOD Volksgezondheid aangestelde ADJ DIR MED draagt u de functie ADJ DIR MED over aan deze persoon en geeft u hem een overzicht van de reeds gedane acties. U stelt zich vanaf dan onder de DIR MED en voert de taken uit die hij u toewijst (zie betreffende actiekaart). Herkenbaarheid: Draag kazuifel ADJ DIR MED. Ontvangt instructies van: CPOPS, DIR MED, CC. Rapporteer aan: CPOPS, (adj.) FGI, DIR MED. Taakomschrijving: 1. Denk aan uw EIGEN veiligheid. 2. Neem de draagbare radio en zet deze op de gesprekgroep bepaald door de aangestelde (zie actiekaart A4 communicatieschema). 3. Bepaal met de DIR MED wie gaat zetelen in de CP-Ops : ADJ DIR MED in CP-Ops (zie punt 6) ADJ DIR MED op het terrein (zie punt 7) 4. Contacteer samen met de MUG arts (DIR MED) onmiddellijk de DIR BW of DIR CP-Ops en vraag tot waar het veilig is. Geef onverwijld aan het HC100 door weke PBM en voorzorgsmaatregelen moeten genomen worden in geval van een chemisch en/of nucleair incident. 5. Indien u afgelost wordt door de door FOD Volksgezondheid aangeduide ADJ DIR MED brengt u deze op de hoogte van de reeds gedane acties en voert u de taak uit die de DIR MED u opdraagt. (zie betreffende actiekaart) ACTIEKAART C4 : ADJ DIR MED 1e MUG vpk - 1/5 6. ADJ DIR MED in CP-Ops a Voer motorkapoverleg (primaire CP-Ops) met de aanwezige discipline verantwoordelijken en overleg : Bepaal mee de plaats van het RV punt dat dient te voldoen aan de volgende eigenschappen: o In de gele zone op een redelijke afstand van de ramp. In geval van een nucleair incident is dit op minstens 10 km van het nucleaire incident gelegen. Ga na in functie van het incident of een 2 e RV-punt op minimaal 20 km moet bepaald worden. o Iemand van politie of brandweer doet het beheer ervan. o Voldoende groot. Bepaal mee de aanrijroute naar het RV-punt. Bepaal mee de plaats van de CP-Ops en bepaal mee de tijden van samenkomst. Bepaal mee de plaats van de VMP: o In de oranje zone en goed bereikbaar zijn. o Op een veilige plaats in functie van de windrichting en het eventuele evolutieve risico. In geval van een nucleair risico wordt de VMP buiten de 3,5 km-zone geplaatst o Eventuele mogelijkheid tot een helikopter landingsplaats. o In geval van een nucleair of chemisch incident : zorg ervoor dat geen medische hulpverlener zonder correcte PBM in de Rode Zone komt. o In geval van een nucleair incident : spreek af met het FANC welke PBM noodzakelijk zijn voor de oranje zone en voor de VMP. Vraag deze aan voor het personeel D2 via de CP- Ops Bepaal mee de keuze van de VMP: o Een bestaand gebouw indelen in zones. o Opstellen van een tent of meerdere tenten. o Een open ruimte die afgebakend kan worden met linten. Bepaal de plaats van de ambulanceparking rekening houdende met o Groot genoeg zodat voertuigen kunnen parkeren en manoeuvreren. o Vlakbij de VMP. Bepaal mee de aanwezige risico s en eventueel te nemen maatregelen en/of voorzorgen voor de veiligheid van de hulpverleners en bevolking. o In geval van een nucleair incident : zorg ervoor dat er een structureel overleg is tussen Dir-Med en het FANC i.v.m. de metingen. o In geval van een chemisch incident : zorg voor een structurele link met een AGS o Bepaal de minimum PBM voor de interventie en deel deze mee via het HC100 indien ze meer zijn dan de standaard PBM voor elke interventie Beslis mee of er een fase dient voorgesteld te worden. o In geval van nucleair incident of een chemisch incident : vraag op zeer regelmatige tijdstippen de resultaten van de metingen en baseer daar de beslissing op. o In geval van nucleair incident : organiseer de decontaminatie en vraag aan het beleid welk ziekenhuis/ziekenhuizen aangeduid wordt/worden voor gecontamineerde patiënten Voor een nucleair incident wordt STEEDS de federale fase afgekondigd b Vraag een SITREP aan de DIR MED op het terrein indien deze nog niet werd gegeven. c Geef aan het HC 100 en aan de DIR MED op het terrein een SITREP door met minimaal de volgende Vraag welke middelen er onderweg zijn en vraag eventuele bijkomende middelen (SIM middelen) Plaats van het RV punt en de daaraan gekoppelde aanrijroute. Plaats van oprichting van de VMP. De te nemen maatregelen ter bescherming van de hulpverleners. Geef de nood aan gespreksgroepen aan het HC100 en vraag om de nodige gespreksgroepen aan te duiden. Vraag of er gestart werd met het opvragen van de beschikbare bedden. Vraag of er gestart is met de aanmaak van een logboek OSR. (indien van toepassing binnen uw provincie). d Overleg regelmatig met de DIR MED over de situatie op het terrein en de CP-Ops. e Overleg regelmatig met de (adj.) FGI en de PSM (indien van toepassing). f Vraag in functie van de noodzaak op het terrein bijkomende medische middelen van het RV punt naar de ambulanceparking. g Overleg met discipline 3 voor eventuele begeleiding van de ziekenwagens naar de opvangstructuren of het vrijmaken van routes. Hou rekening met eventuele decontaminatie in geval van een nucleair of een chemisch incident ACTIEKAART C4 : ADJ DIR MED 1e MUG vpk - 2/5 h Bijzondere medisch gerelateerde aanvragen die niet via de CP-Ops kunnen dienen aangevraagd te worden via de (adj. FGI): Middelen van het leger of van een andere discipline. Reserve middelen van hulpverleningsorganisaties en kruisverenigingen. Opvorderen van artsen met wachtdienst. Middelen via internationale akkoorden. Specifieke medische middelen wegens specifieke noodzaak op het terrein. i Bespreek interdisciplinair de operationele problemen die zich aanbieden via de mensen op het terrein. j Organiseer aflossing van het medisch personeel bij langdurige interventies. k Geleidelijke afbouw van het medische dispositief : Wanneer alle slachtoffers en betrokkenen geëvacueerd zijn naar verzorgingsinstellingen en opvangcentra overlegt u in de CP-Ops om het medisch dispositief af te bouwen. Bespreek dit tevens met de (adj.) FGI. De hulpverleners mogen het terrein verlaten mits akkoord van u of van de DIR MED. COORD SECR dient aan u te rapporteren. Voer een eerste algemene debriefing uit in de CP-Ops en laat deze notuleren. Stel einde actie op het terrein voor aan (adj) FGI. l m Overleg met de (adj.) FGI betreffende de eerste algemene debriefing. n In geval van een nucleair incident : het bevel tot nemen van de jodiumtabletten moet door het FANC gegeven worden (onoordeelkundig innemen heeft een averechts effect) ACTIEKAART C4 : ADJ DIR MED 1e MUG vpk - 3/5 7. ADJ DIR MED op het terrein a Verzamel gegevens voor het geven van een SITREP aan het HC 100: Indien veilig: verken het rampterrein Indien niet veilig: vorm u een beeld van de situatie aan de hand van verkregen informatie van de DIR BW of DIR CP-Ops b Geef aan het HC 100 en aan de DIR MED in de CP-Ops een SITREP met minimaal de volgende Type van incident Omvang en beschrijving Schatting aantal slachtoffers en de voornaamste aard van verwonding. Deel het eventuele voorlopige RV punt en de aanrijroute mee (indien al geweten) Vraag of het MIP al opgestart is. Vraag indien al geweten bijkomende middelen. Geef opdracht om de beschikbare bedden op te vragen. Geef opdracht om een logboek op te starten via OSR. (indien van toepassing binnen uw provincie). c Verdeel in eerste instantie de volgende functies over de aankomende MUG ploegen: Arts TRI en adj. TRI COORD VMP Arts VMP (adj.) COORD REG d Verdeel in eerste instantie de volgende functies en taken over de hulpverlener ambulanciers van de aankomende 100 ziekenwagens: COORD AMB Ambulanciers voor pre triage (indien van toepassing) Ambulanciers voor brancardage naar de TRI plaats Ambulanciers voor hulp in de VMP Ambulanciers voor overbrenging van slachtoffers naar de verzorgingsinstellingen. e Geef opdracht aan de hulpverleners op het terrein om de draagbare radio s over te schakelen naar de daarvoor voorziene ASTRID gesprekgroep. (zie actiekaart A4 communicatieschema). f Geef opdracht tot een pre triage door toepassing van het START principe en door gebruik te maken van de pre triage schijven indien de afstand tussen de grens rode zone en de VMP groot is en/of wanneer het aanbod van slachtoffers groter is dan de transportcapaciteit naar de VMP. g Bepaal hoe het transport naar de VMP (kleine noria) dient te gebeuren: Brancardage ploegen Ziekenwagen Andere h Organiseer een gewondennest in afwachting van de operationele VMP. Een ziekenwagen kan hiervoor dienst doen en de chauffeur van de 2 e ziekenwagen ontfermt zich hierover. i Zorg voor de oprichting en de uitbouw van een VMP op de plaats dit in de CP-Ops beslist werd. j Zorg dat er gebruik gemaakt wordt van de METTAG triage kaarten in de post TRI. k Zorg voor een ambulanceparking op de plaats die in de CP-Ops beslist werd. l Overleg regelmatig met de DIR MED over de situatie op het terrein en de CP-Ops. m Operationele problemen brief je onmiddellijk aan de DIR MED in de CP-Ops. n Vragen voor bijkomende middelen (personeel, materiaal) richt je aan de DIR MED in de CP-Ops. o Overleg regelmatig met de (adj.) FGI en de PSM. (indien van toepassing) p Zorg indien nodig voor een helikopter landingsplaats. ACTIEKAART C4 : ADJ DIR MED 1e MUG vpk - 4/5 q Verdeel de volgende functies en taken over de hulpverleners van de kruisverenigingen of spontaan aangeboden hulpverleners: Aflos van de COORD AMB COORD LOG COORD SECR Uitbouw VMP Verzorgingen en behandeling van slachtoffers in de VMP Brancardage naar de TRI plaats Brancardage naar de REG plaats na behandeling in de VMP Uitbouw van een noodmortuarium Vervoer van de slachtoffers naar de verzorgingsinstellingen en opvangcentra. Dringende Sociale Interventie (DSI) van het Rode Kruis. r Zorg voor een adequate bevoorrading van medisch materiaal, geneesmiddelen en zuurstof in samenspraak met de COORD LOG. s Zorg dat er een nauwkeurige registratie gebeurd van de slachtoffers met minimaal de volgende nationaliteit nummer triage kaart. plaats van overbrenging. naam vervoersmiddel. t Zorg dat alle slachtoffergegevens vertrouwelijk behandeld worden en enkel ter beschikking gesteld worden aan derden na toestemming van de Federale gezondheidsinspecteur. u Houd zicht op de aanwezige medische hulpverleners, laat deze eventueel registreren door de COORD SECR. v Controleer regelmatig de efficiëntie van werken van de medewerkers op en stuur waar nodig bij. w Overleg regelmatig met de verschillende (adj.) coördinatoren op het terrein. x Zorg ervoor dat overledenen op het terrein niet verplaatst worden tenzij na toestemming van disc. 3 of Coördinatie Centrum. Vraag DVI ter plaatse via Disc. 3. Blijf op de hoogte van het vervoer en de lijst van de overledenen. ACTIEKAART C4 : ADJ DIR MED 1e MUG vpk - 5/5
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks