Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Cressida Cowellová: Jak bojovat s dračím hněvem (Škyťák Šelmovská Štika III. – kniha 12.)

Category:

Documents

Publish on:

Views: 0 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Konečná bitva mezi lidmi a draky je tu. Dokáže se Škyťák stát králem Zběsilého západu místo Alvina Proradného? Porazí lidé draka Prchlivce a podaří se jim zastavit dračí povstání? Nebo budou draci vyhubeni?
Transcript
  2726 1. NIKDY NENÍ TAK ZLE, ABY  NEMOHLO BÝT JEŠTĚ HŮŘ Byl poslední den Končin zvaný svátek Konce a Škyťák Šelmovská Štika Třetí ležel v bezvědomí na pobřeží malého ostrůvku Hrdinův konec.Byl to opravdu škaredý den, mrzlo, až praštělo, slunce se jen tak tak vyškrábalo nad prostydlý ob-zor, zimní severák skučel jako tisíc meluzín a ranní mlha zahuštěná štiplavým dýmem z bitevních polí a hořících hvozdů byla tak hustá, že jste sotva do-hlédli na konec vlastní ruky.Mlha však byla milosrdná, protože zahalila  všudypřítomnou zkázu. Zakryla spousty dra-ků, co celou noc pronásledovali hrdinu. Schovala Prchlivcovu ohromnou armádu, která se právě za-čínala probouzet a protahovat v pusté zátoce Ztro-skotanců.Ukryla i samotného hrdinu.Škyťák se svým tuctovým obličejem nikdy moc nevypadal na vikinského hrdinu. Teď na něj ale byl vskutku žalostný pohled – jako by někdo omylem dupl na strašáka do zelí a rozlámal ho. Ležel napůl na souši, napůl ve vodě, v cárech roztrhaných  29   Chlapcova víčka se zachvěla. Odinakel mu ze zoufalství prskl do tváře trochu mořské vody. Chla-pec se zakuckal a rozkašlal se. „No sláva velikým křídlům na výsostech!“  vy-křikl Odinakel, začal vzrušeně poskakovat z nohy na nohu a třel křídly o sebe jak cvrček. „Žije a už se probouzí!“ Chlapec otevřel oči. Přesněji řečeno jedno oko. Na tom druhém měl tak nateklý monokl, že  jím sotva mžoural. 28 šatů, pokrytý řasami a mořskou solí, tvář měl po- drápanou dračími spáry a kolem očí monokly. Před-chozího dne ho hryzl špiclák upíří, takže mu levá paže strašně opuchla a celá levá strana těla podivně zfialověla. Věru zvláštní hrdina pro nejhorší krizi, jaké kdy lidé čelili. Ale aspoň že byl naživu…  Jakž takž. Na prsou Škyťákovi seděl prastarý lovecký drak jménem Odinakel, starý přes tisíc let, svrasklý a vrásčitý jako rozpadající se uschlý list.Odinakel chytl Škyťáka za otrhaný límec a po-kusil se ho vytáhnout na břeh. Zabíral ze všech sil, ale měl stařičké, unavené nohy a tělo velikosti vy-chrtlého králíka, takže se zuboženým, bezvládným chlapcem nepohnul ani o píď. „No nazdar, no nazdar,“  naříkal nešťastně, zahříval Škyťáka vlastním tělem u srdce a jemně mu dýchal do tváře teplý vzduch, aby ho probudil. „Už opravdu nemůže být hůř… Jestli se odsud ne-pohneme, tak nás najdou… A navíc se bojím, že přijde příliv a utopíš se, jako by toho už tak nebylo dost… Vstávej, Škyťáku, probuď se! Musíš    se pro-budit!“  31 Co to jsou poztrácené věci? Kdo jsi ty? A přede-vším…… kdo jsem já?“ Odinakel na něj zamrkal. „Co prosím?“„Kdo jsem?“  zopakoval Škyťák. „Ty nevíš, kdo jsi?“  vyjekl Odinakel. „ Opravdu mi chceš říct, že nevíš, kdo jsi?  “ Škyťák zavrtěl hlavou. „No nazdar, no nazdar, no nazdar, no nazdar!“  zaúpěl Odinakel. „Nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě hůř   ! Ten kluk ztratil paměť!“ Bohužel se nemýlil. Když se loď potápěla, ude-řil Škyťáka do hlavy stěžeň a on skutečně ztratil pa-měť. 30 „Ach, Škyťáku,“  zalkal Odinakel, „je mi tě hrozně líto, hochu, ale musíš hned z vody… Zve-dá se příliv…“ Škyťák si sedl a zaskučel, zakašlal a chytil se za hlavu, protože mu třeštila, jako by mu Thór ko- vář bušil do lebky kladivem, a bolestí mu až zvonilo  v uších.„Kde to jsem?“ zašeptal. Kuckal slanou vodu a lapal po dechu. „Jsi na ostrůvku Hrdinův konec,“  ob- jasnil mu Odinakel. „Tvoje loď se potopila i se všemi poztrácený-mi věcmi, obávám se, takže se jich nejspíš zmocnil Alvin. Čili máme upřímně řečeno docela naspěch…“„Co jsem dělal na lodi?“  přerušil ho Škyťák. „Kdo je Alvin?  33 „To teda pamatuju!“  přitakal překvapeně Škyťák a skutečně to řekl dracky. „Teď se musíš pekelně soustředit,“  pokračoval  vynervovaně Odinakel a snažil se nepropadat pa-nice, ovšem moc se mu to nedařilo, „protože jsme v poněkud krušné situaci. Podívej!“ Odinakel vzrušeně ukázal rozechvělým kříd-lem k severovýchodu. Levé oko Škyťák ani neote- vřel, jak ho měl napuchlé, ale když trochu naklonil hlavu doleva a po-ma-louč-ku a bolestivě otevřel pravé, jakž takž viděl. „Nic tam nevidím,“  řekl. Mlha opravdu byla tak hustá, že nebylo vidět vůbec nic. „Dobře, tak mi to prostě budeš muset věřit,“   vypískl Odinakel. „TAMHLE, na ostrov Vrahou-nů, drak Prchlivec svolal zástupy tak ohromných a zuřivých draků, že to svět ještě neviděl. Všech-na ta divoká a zlá stvoření se tam shromáždila s jediným cílem…A Prchlivcovým cílem je… vyhladit celou lid-skou rasu.“ Zavládlo nepříjemné ticho.Škyťák ztěžka polkl, protože se mu dým vířící  všude kolem tlačil do nosu, až se mu chtělo kašlat. 32 „Je mi líto,“  zachvěl se zbědovaně Škyťák. „Ne-vzpomínám si, kdo jsem ani proč tu jsem, zkrátka na nic.“ Snažil se rozpomenout, ale všudypřítomný du-sivý dým a matoucí mlha jako by mu ušima vnikaly až do třeštící hlavy – všechno bylo zmatené a vzhů-ru nohama. Věděl jen, že je mu zima a všechno ho bolí, že se zrovna stalo něco hrozného a že se ocitl upro-střed něčeho nesmírně závažného. „No to je pohroma! A k tomu je to na skutečně dlouhé   vyprávění,“  vykládal Odinakel a vyplašeně přešlapoval. „Nemůžu ani vypovědět, jak moc nás tlačí čas.  Já   jsem Odinakel, ty   jsi Škyťák Šelmovská Štika Třetí a jsi veliký hrdina!“„Vážně?“  podivil se Škyťák a přeměřil si pohle-dem svou zpustlou, pohublou tělesnou schránku. „Na to tedy vůbec nevypadám!“„Věř mi,“  ujistil ho Odinakel. „Nevypadáš na to, ale je to tak. Nejsi, pravda, klasický vikinský rek, ale jsi moc chytrý a umíš dracky, což kromě tebe neumí téměř žádný člověk na světě. Je dost zvláštní, že si nepamatuješ, co jsi zač, ale pama-tuješ si dračtinu…“
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks